HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.319  
FOLKEBLADET
No. 14. Tirsdag den 3die April 1832.

            Sandhed og Dyd,
er stærkest Uveirskappe, i Himlen syet.

NYE KOGE-APPARATER

   A
merikaneren Perkins, som igjennem flere ligesaa simple som
sindrige Opfindelser har erhvervet sig en Plads iblandt Tids-
alderens meest udmærkede Mekanikere, har nylig erholdt Pa-
tent paa en af ham opfunden Kogeindretning, som truer alle nu
brugelige Kogekar med Forviisning fra Kjøkkenerne, imedens
den er saa simpel og let forfærdiget, at den har vakt alle Til-
skueres Forundring. Anstalten bestaaer deri, at man i et sæd-
vanligt Kar af hvilkensomhelst Form og Størrelse, fra Kaffe-
kjedlen til Panden til en Dampmaskine, indsætter et Kar, som
ved tynde Støtter eller Fødder, holdes lige langt fra Bunden og
Siderne af Karret, saaledes at Kanten staaer lavere end Væd-
skens Yde, som skal koges. Dette indre Kar har et Hul i Bun-
den, 1/3 af dens Diameter stor. Naar nu Kogekarret sættes over
Ilden, opstiger den ophedede Vædske imellem begge Karrene,
og Pladsen fyldes igjennem den indre Vandcolonnes Nedfalden
til Bunden igjennem ovennævnte Hul. Heraf opstaaer en be-
standig Circulation, som foraarsager, at den hedeste Vædske gaaer
udenom ind over Bredderne i det indre Kar, samt igjen henfører
til Bunden den mindre hede Vædske. Derved forøges over-
ordentlig Afdampningens Hurtighed, og hindrer Bunden i Karret
fra at vedbrænde. For en Mængde Manufacturer, Bryggepander
etc. er især denne Opfindelse af megen Værdie, og anvendt i
Kjøkkener har den den Fordeel, at Maden ei brændes ved for-
medelst Kokkepigens Forsømmelse. Flere Videnskabsmænd have
fældt den Dom: at Opfindelsen er en af de Nyttigste og Vigtigste,
som vor Tidsalder kan opvise.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE