HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 11. Tirsdag den 13de Marts 1832.

Naturen os dannede lige,
og Adel er ikkun en Lyd.
Ja, ene bør Mennesket vige
for højere Kundskab og Dyd.

FOLKE-OPLYSNING

(Slutning fra No. 5).

   Hr. Søren Dahl, from, afholdt Præst i det lille Nedre Oudahls
Kald, udsendte allerede i Vaaren 1830 Indbydelse til sin Menig-
hed angaaende Oprettelsen af en Sognebogsamling. Da 92 havde
tegnet sig, afholdt han i sin Præstegaard 9de Juni s. A. et Møde,
hvor Paategnerne erklærede sig forenede i et saadant Læse-
selskab; vedtoge, at Halvparten af Bidraget, eller Hvo, der vilde,
det Hele skulde indbetales til St. Hansdag, og Bøger strax an-
skaffes; valgte Præsten og Klokkeren Hr. Engebretsen til Be-
styrere paa Valg; samt bestemte Sacristiet eller et Værelse i
Præstegaards Borgestuen som Plads for det anskaffendes Bog-
skab. Der indkjøbtes 36 Bøger. Ved private Gaver steg An-
tallet til 44 No., hvormed Udlaanet aabnedes 8de August, men
d.III,b.1,s.311   ved den af Selskabet f. N. V. erholdte Præmie i Bøger og Ind-
kjøb efter det hele Bidrags Indbetaling, talte Bogsamlingen i Be-
gyndelsen af Marz d. A. 160 No. "Alle Bøgerne -- skriver
Hr. Pastoren -- ere tjenlige og nyttige til Almuelæsning, og mange
af dem søges med Begjærlighed, Læselysten er vaagnet. Ikke
blot Gaardmænd, men og mange Husmænd, Tjenestekarle og
unge Drenge, ja selv nogle af Qvindekjønnet ere Deeltagere.
Saaledes er da nu en Kilde aabnet for Almuen til at øse flere
Slags nyttige Kundskaber af, en Trang til behagelig, gavnlig Tids-
fordriv i ledige Timer afhjulpen. En temmelig virksom Spore
til Læsning er vist en Indretning af dette Slags; thi Enhver at-
traaer at nyde Godt af sine udlagte Penge, og Bogen kan nu
heller ikke vel lægges paa Hylden, da den om kort skal le-
veres igjen."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE