HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 10. Tirsdag den 6te Marts 1832.

BRAVO.

   M
an vil erindre sig en Afhandling i dette Blad om Myrmalm
omtrent fra ifjor Vaar. Der sagdes ogsaa, at Skovmyrerne, der
strække sig imellem Elverum og Trysild flere Mile lange, baade
ere opfyldte med dette Malm og bedækte med Skov, der alene
duer til Brænde. De driftige og brave Østerdøler Peder Skjul-
stad og Engebreth Børgersøn Grundsæt have, som de i Indberet-
ningen sige "ikke alene for at vi i Tiden kunne søge en Nærings-
vei uden at gaae til Tømmerskoven, men endmere forat syssel-
sætte endeel ledige Arbeidsfolk og for om mueligen at bidrage
lidet til at Fædrelandet ikke skal overlæsses med Udlandet Sve-
d.III,b.1,s.310   riges Jern baade for vore Penge og for vort end dyrebarere
Korn" anlagt et Jernblæsterbrug paa Tryssild Grund i Nærheden
Øjnsøen, saaat Bruget deraf har taget Navnet Øjnsøefos, i hvis
Omegn findes Myrmalm i uudtømmelig Mængde samt Skov til
Veed. Disse driftige Hædersmænd sige sig allerede istand til at
vise tilstrækkelige Prøver paa godt Jern og Staal. En saakaldet
Blæsterkjerring, hvis Bælge alene bestaae af Træ og nogle Jern-
fjere, uden Skind, suser alt afsted med Vand, og snart begynder
en Hammer at dundre og tilklappre dem Lykke. Smeltningen
foregaaer uafbrudt. Af Fogden have de erholdt Skjærpeseddel
og ansøgt derom hos vedkommende Bergmester. Indberetningen
ender saaledes: "Dette vort Anlæg haabe vi vil med Tiden drage
flere Efterlignere efter sig, der ville foretage sig Lignende i de
Egne, hvor Myrmalm findes." Det skee! Gaaer hen og gjører
ligesaa!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE