HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


No. 9. Tirsdag den 28de Februar 1832.

Ædelhjerte trænger
ei til Fløjel og Gehænger.

TIL OLE GRAATRØJE.

   D
ersom ikke din Nytaarserindring var saa lidet paaklagelig
som den er, saa fortjente Hensigten dermed alvorligere Riis, end
man pleier at give Fastlavnsleite; thi den, er virkelig baade slet
og skadelig -- noget, som Du maa tilstaae for dig Selv, dersom
Du har nogen Graatrøjeærlighed under din Graatrøje. Klarligen
gaaer den nemlig ud paa at fremføre et Omdømme over et Par
Storthingsmænd af Bondestanden, der skulle kunne blive dem
skadeligt især saafrem Spørgsmaal opstod om deres fremtidige
Valg. Trediemand her vil vel vogte sig for tydeligere at nævne
de Angrebne, for ikke, tvertimod sin bedre Hensigt, at fremme
bemeldte Olas slette, omendskjøndt han ved at paaberaabe sig
tvende udmærkede Storthingsmænds og deriblandt vor meest ud-
mærkede Thingmands
1 i høi Grad fordeelagtige Dom over den
af Graatrøjen værst og sidstangrebne Storthingsbonde, idetmindste
for Dennes Vedkommende fuldkommen vilde kunne godtgjøre
det uretfærdige og altsaa slette i Angrebet paa ham. Hvad Først-
d.III,b.1,s.303   angrebne angaaer, da veed Nedskriveren idetmindste, at han paa
et af vore vigtigste Storthing, hvor Oppositionen behøvede hele
sin mest anstrængte Kraft, ikke unddrog denne sin Deel deraf.
Og hvad Sidstangrebne betræffer, da maa man beklage, at en
Mand skal skamhutles, der, omframt hiint gode Omdømme, har
den eenstemmige Roes af Alle, der kjende ham, at have udviklet
saa godt og samvittighedsfuldt sine megetgode medfødte Forstands-
evner, saaat han er en Bonde, som man skal lede Amter igjen-
nem efter -- kort, en Mand, hvis Fædrelandssind, Dannelse og
Aandsdygtighed gjør ham saa udmærket imellem sine Lige, at
han netop er paa sin rette Plads der hvor min gode Ola gjerne
gav sin Graatrøje forat sidde og maaskee ogsaa gjerne kunde
sidde. Skadelig er ogsaa din Hensigt, Ola, især paa en Tid, da
man seer Bestræbelser forat faae flere Bøndere og Borgere paa
Thingbænkene, dog saa at et rigtigt Forhold iagttages. Thi under
slige Omstændigheder bør man vel mindst søge at virke til et
ufordeelagtigt Omdømme over de Flinkeste af Bondestanden. Thi
jeg gjentager, at den T., Du har angrebet, hører iblandt Disse,
og fortjener ingen Grovheder, om end hans Ydre ikke er graa-
trøjisk nok for en Ola Graatrøje. Ellers Hilsen og Venskab.


1
  tilbake Her kan vel ikke næres Uvished om hvem der menes.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE