HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.291  
S. T. HR. BISKOP MUNCH

(Indsendt).

Morgenbladet 4. jan. 1832.

   Den efter Indsenderens i Morgbl. No. 327 og alle deres Me-
ning, som kjendte til den med "oprørende Farver" gjorte Skil-
dring af den Classe, som i Christiansand og overalt paa Jorden,
paa Grund af sin Fattigdom og den Uvidenhed og Usædelighed,
hvori Staternes fra Grunden af mangelfulde Indretning lader denne
største Deel af Menneskeheden nedsynke, og, af de lykkeligere
Brødres Foragt, almindeligen kaldes Pøbel, findes i en for omtrent
3 Aar (?) tilbage i Chr.sandsvisen indrykket Opsats, hvori et sandt
Skyggemalerie opstilledes af denne Classes oekonomiske og sed-
lige Tilstand. Det Træk heraf, som gjorde det ubehageligste Ind-
tryk paa Indsenderens og andre Læseres Følelser, laae i Paa-
standen, at man saae allerede "Skurketrækkene grine" af de
fattige Smaabørns Ansigter. Denne Opsats tillagdes almindeligen
og eenstemmigen Deres Høiærværdighed; og, ihvorvel Inds. isaa-
fald gjerne vil troe, at Hensigten med Opsatsen var at gjøre et
dybt Indtryk til Hjælp og Forbedring for de ulykkelige Brødre,
og altsaa Biskoppen fuldkommen værdig: saa kan han dog ikke
fravige den Mening, som han i dette Blads Nummer 327 har
givet et Udtryk, som D. H. ironisk behager at kalde smigrende,
men som dog ikke siger noget værre, end at Inds. tiltroer Dem
en noget hypochrondrisk Charakteer (der ogsaa aabenbarer sig
saavel i Deres physiske som psychiske Ydere, ogsaa i Deres be-
kjendte energiske Stiil) og som har, da Deres Sind var bevæget
over al den Jammer, ladet dem, som man siger, i Skildringen
"smøre vel tykt paa".
   Da en brav Mand aldrig vil gjælde for Ophavsmand til Noget,
hvori han ingen Deel har -- det være nu til Roes eller Dadel --
og da D. H. virkelig er bleven tilskrevet af Almeenheden be-
meldte Stykke, som man, selv om man antog dets Hensigt at
være saa god, som Inds. antog ovenfor, ikke kunde billige, saa
finder Inds. sig tilfreds ved at have givet D. H. Leilighed til at
fralægge sig hiin Skildring, der vakte Følelser, lignende dem,
hvormed man seer en Lazarus blotte sine ækle Saar, og som
skjærende modsatte sig den Troe, som Inds. vil holde paa i det
længste, at Naturen altid er skjøn og god, og altsaa ogsaa saa-
d.III,b.1,s.292   ledes som man finder den til lige Friskhed og moralsk Kraft sig
evigen foryngede Menneskenatur hos selve Forbrydernes og de
til yderste Armod Drevnes pjaltede, smudsige Børn, lige indtil For-
nuften udvikler sig hos dem i Skarnet, som en bitter Følelse af
uforskyldt Elendighed
, der strax hensætter Dem i Oprørstilstand
og evig Krig mod de Indretninger i Staterne, der have fremfødt
den, mod de Love, Staterne anvende som Modvaaben med lige-
saaliden Skaansel, som hine deres Dirke, Knive og Stene. -- I
saa Tilfælde, at D. H. kan eller vil fralægge sig Stykket i Chr.-
sandsavisen paa Grund af hvad nærværende Inds. desangaaende
har yttret, da formener han at have gjort Dem en Tjeneste her-
med. I modsat Fald siger han med Bassanio i Shakespeares
Kjøbmanden af Venedig: "Enhver Fornærmelse er ikke Had".

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE