HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.286  
[OM J. L. HEIBERG]

(Indsendt).

Morgenbladet 27. des. 1831.

   Det svenske æsthetiske Blad Heimdall bedømmer den danske
Vaudevilleforfatter J. L. Heiberg i Anledning af hans Bearbeidelse
af den franske Scribes Vaudeville "Fraadseren uden Penge":
"omendskjøndt vi ei kjende mere af Originalen end blotte Navnet,
have vi dog Grund til at troe, at den, under Heibergs Behand-
ling, har tabt noget af Charakterernes finere Tegning. Den, som
kjender hans Vaudeviller og Comedier, veed nemlig, at han al-
mindelig localiserer fremmede Theaterstykker, og læmper dem
efter de danske Sæder, ligesom han og gjerne overlader sig til
det mere Burleske af Comiken -- et Element, som ogsaa de
danske Comedieforfattere overhovedet næsten udelukkende have
bearbeidet".
   Denne rigtige, ihvorvel altfor milde, Bedømmelse af den poe-
tiske Charlatan, som, ved at smigre saavel politisk som literair
Pøbel, har vundet et Navn og Indflydelse paa Smagen ei alene
i Danmark, men ogsaa i de 2 andre nordiske Riger, vover Ind-
senderen at undertegne. En skarpere Dom saavel over denne
Svadser, som over det danske Uvæsen hertillands vilde være lige-
saalidet vanskelig at motivere, som at Sammenligningen er træf-
fende imellem den nuværende danske Digterkonge, omgivet af
sine "Væringer i Myklegaard" og den byzantinske, purpurhyllede
Keiser mellem sine Garder, medens det forfaldne Rige var ind-
skrænket til Hovedstadens Mure. Imidlertid drister Inds. sig dog
ikke til noget Saadant, af Frygt for den store Vandtønde, som det
danske Theater har anskaffet sig for strax at dæmpe enhver
Brand, der kunde true det, især da Sprøitningerne i Morgen-
bladene 313 og 333 have viist, at man veed godt at betjene sig
af den.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE