HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833UDENLANDSKE EFTERRETNINGER

   V
i sætte os med Sorg til at fortælle vore Landsmænd hvor-
ledes det staaer til i vor Verden. Europa faldt med Poland.
Menneskehedens Haab henfoer med de polske Heltes sidste Suk.
Barbarernes Zar er beskjæftiget med at faae sin Hevn i en pyn-
telig Form; men har dog fundet det tjenligst at erklære Dem for-
viste, med deres Godses Fortabelse, i hvilke han ikke har kunnet
faae Fingrene, forat indføre dem i Hevnlistens første Rubrik,
nemlig Dødens under Bilen, eller i dens anden Rubrik, der
heder: Forviisning nogle 100 eller 1000 Miil ind i der ædsomme
siberiske Ørkener, hvor de kunne varme sig ved Trællearbeide.
Mindre formelige ere Engelskmændene i deres retfærdige Hevn
over deres geistlige og verdslige Stormænd, som af den lump-
neste Egennytte i det sidste Parlament modsatte sig Forslaget
om Forbedringen af Englands Valgindretning, hvorved enkelte
Stormænds, i Bestikkelser grundede, Indflydelse paa Valgene i
de, fra gamle Dage, valgberettigede nu forfaldne Kjøbinger, vilde
taget en Ende. Thi næsten i alle større engelske Byer, men især
d.III,b.1,s.266   i Bristol, hvor Ødelæggelsen rasede i 3 Dage, har Folket givet
sin retfærdige Uvillie frithen Luft. De fornemme Forrædere hil-
ses allevegne med Stene og Forhaanelser; Biskopperne tør ikke
vise sig paa Prækestolene, thi Folket harmes ved at høre Guds-
ord i Munde, som nys have været fyldte med Landsforræderie;
de Forhadtes Storhuse jevnes med Jorden -- kort Stormanna-
vældet føler nu bagefter med Bæven hvor svagt det er mod
Folket, og at det er den guddommelige Retfærdighed det kjæmper
med. Ellers raser det Onde over vor ulykkelige Verdensdeel i
det Store som i det Smaae. Despoterne løfte paa sig. Aaret
1830 -- 31 forekommer dem blot som en svær Pust, og ligesom
Folkene udenom os lade til, bedøvede af Skraldet ved Polands
Fald, at bøje sig under deres Aag, saaledes har ogsaa i Chri-
stiania Publicum besluttet sig til at taale den berygtede Barons
Frifindelse for Slavemord, hvortil det retnu bliver vant, samt til
at glemme al Ærgrelse paa den forhaanede Justitias Vegne ved
at døve Øren og al Sands med de Gjøglerier, som opføres der-
steds, til Sprogs, Smags, Videnskabeligheds og Selvstændigheds
Fordærv, af en fremmed Skuespillerbande.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE