HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833[OM SOGNESELSKAP I HOF I SOLØR]

   D
et er meldt dette Blads Redaction foreløbigen, at et Sogne-
selskab er oprettet i Hoff Sogn i Soløer, hvis Formaal gaar ud
paa at fremme Agerdyrkning og Huusflid, og modarbeide Luxus
og Umaadelighed m. m. Selskabet tæller omtrent 120 Medlemmer.
Gid det maa bære velgjørende Frugter. Gode Skrivter i Ager-
dyrkning og Landoeconomie, forenet med Tænkning, vil lære
Landmanden bedre at behandle Jordarterne m. m. Fornuften vil
lære ham at holde godt Huus med Jordens Frembringelser, og
bestræbe sig for Tid efter anden at samle Forraad til Hjelp i
Nødens Tid.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE