HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.240  
BEKJENDTGJØRELSE

   P
ortonedsættelsen lader Bestyrelsen haabe en Forandring til
det Bedre med dette Blad. Vi opmuntre til fornyet Subscription,
hvilken, dersom den lykkes, vil, uden Forhøielse af Bladets Priis,
bevirke, at det regelmæssig udkommer med Tillæg, alene emnet
Bekjendtgjørelser. Da Betalingen for forlangte Bekjendtgjørelser
-- 2 ß Linien -- er saa særdeles billig iforhold til den for andre
Blade fastsatte, da Folkebladet læses af en stor Mængde, og fra
Novbr. Maaned kan forsendes med Posterne: saa anbefale vi
dette paatænkte Tillæg for Bekjendtgjørelser, for hvilket vi da
ikke trække saa snævre Grændser som i Bladets 1ste No. hvor
de, formedelst det snævre Rum indskrænkedes til blot angaaende
Kjøb og Salg af faste Eiendomme. Auctioner og Licitationer skulle
ligeledes i dette Tillæg erholde fast Plads. Forsendelsen skal skee
paa det punktligste; og saavel Indholdets Valg, som Bladets Ud-
videlse uden Priisforhøielse alteftersom Subscribenternes Antal
stiger, skal overtyde om, at Bladets Bestyrelse har Gavnviljen nær-
mere for Øje end Fordeel. De Velvillige, som hidtil have frem-
hjulpet Forsendelsen, som enhver af Læserne opmuntres til at samle
Subscribenter paanyt, forat fremme dette Maal, saaat Bladet ud-
videt og forbedret efter Evne, kan sættes istand til, efter dette Be-
gyndelsesaar, stedse værdigere at hævde sit skjønne Navn. Vi
haabe, at disse vore Forventninger om Medborgeres velvillige
Umage herfor ikke skulle skuffes; men vente saa hurtigt som mue-
ligt at see fra Bladets Fremhjælpere saavel Forlangender indsendt
gjennem dem for Bladets gamle Holdere om at faae det med Posten,
som lignende Forlangender fra nye Subscribenter. De, som mangle
enkelte No., ville behage at tilmelde Bestyrelsen dette igjennem dens
Commissionairer, hvilket beqvemmest skeer med det Samme de an-
melde deres Villie om at benytte Portoen eller ei.
(See forrige No.)


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE