HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 38. Tirsdag den 18de October 1831.

OVERTROE

   I
blandt mindre oplyste Bønder, men især imellem disses Qvind-
folk, hersker endnu den gamle Overtroe om Ilddrager, om den
som Syndskræmsel opdigtede Djævels Aabenbarelse som Ildkugler
og deslige. Maa man vel indrømme, at saadanne skadelige og
uværdige Indbildninger sjeldnere end i Bedstefaderoldet plage
Folk, saa lader det sig dog ikke nægte, at flere Uvittige opfriske
igjen de gamle Historier, som forledede dertil af enkelte Natur-
særsyn, hvortil de have været Vidne. Flere af disse kunne
d.III,b.1,s.238   virkelig forbause, og Forbauselse er, skjøndt taus, mens den
varer, desto mere flaakjeftet og strømtalende, naar den kommer
til Mæle. Det er derfor et klogt Raad, at give denne, især forme-
delst den velsignede Uvidenhed om Naturen, hvori man har ladet
Bonden Æt for Æt voxe op, saaofte naturlige, grundede For-
bauselse først opstaaer hos Folk, man bør tiltroe mere Oplysning
end sig Selv eller de Tilhørere, man ellers kunde villet esle For-
tællingen fersk. Denne Tiltroe, og sin egen Eftertanke viste en
simpel Landstjenestepige Indsenderen, og Han maa bekjende, at
Hvad der mødte denne Pige kunne have forbauset hvilkensom-
helst Professor i Naturvidenskaben det skulde være. Hun befandt
sig Søndag Aften Kl.9 1/2 2den Octbr. d. A. -- Himmelen stjerne-
klar, Veiret koldt og stille -- gaaende paa en Almuevei i Nær-
heden af en Bæk, langt fra Folk: da Hun pludselig føler et Tryk
paa Hovedet, en Gløden somom Skautet brændte i Nakken, seer
sagte hvislende i et Nu hensvindende, varmende, men ei for-
tærende Flammer at sprede sig paa begge Sider af Ansigtet.
Alt oplystes medeet. Alt var forbi medeet. Fornemmelsen af
Varme var saa stærk, at Hun følte efter om Skautet ikke brændte,
men Intet var beskadiget. Inds. forklarede Pigen, at noget Over-
naturligt var ligesaalidt i Spillet nu som ellers; men at brændbare
Dampe ofte pludseligen antænde sig snart fjernere -- og sees da
som Stjerneskud, Kornmod og Lyn -- snart nærmere, og sees da
som Ildkugler eller de saakaldte Ilddrager. Disse Virkninger til-
skrives forskjellige Legemers gjensidigt virkende, electriske Kraft.
Men har et Luftlegeme, en Damp, ved sin electriske Kraft antændt
sig, da søger denne electriske Ild, andre electriske Legemer og
ledes deraf, som f. Ex. Lynet Metaller. Pigen havde gaaet hurtig:
hendes Uddunstning og Haar har tiltrukket de pludselig antændte
Dampe, som Bækken ved den paakomne Kulde havde givet af sig.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE