HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833BEKJENDTGJØRELSE


   D
e af Folkebladets Holdere, som ville benytte den til l/3 af
Bladets Priis fastsatte Portonedsættelse (almindeligen kaldet Porto-
frihed), som Folkebladet har under 20de f. M. naadigst erholdt,
d.III,b.1,s.235   ville behage hurtigst at melde dette enten til Bladbestyret selv i
Christiania eller helst til dem, der hidtil godhedsfuldt have be-
sørget Uddelingen i Byerne og Bygderne, hvilke gode Mænd da
ikke ville undlade saa betimeligen at meddele Bladbestyret hver
Enkeltmands Villie isaahenseende, saa at den almene Forsendelse
med Posten kunde begyndes med Folkebladets 4de Fjerdingaar.
Forat erholde Bladet med Posten betales altsaa 10 ß fjerdingaar-
viis pr. Exemplar.


   Der indbydes til Subscription paa Digte af Henrik Wergeland,
2den Ring, samt Løjer i Holyrood, Fantasme i 3 Farcer af Siful
Sifadda.

   Subscriptionsprisen for Begge tilsammen, der udkomme sær-
skilt heftede til een Tid, hver omtrent 6 Ark stor, er 60 ß. Vel-
villige, som samle 8 Subscribenter erholde 1 Friexemplar af Begge;
for 20 Subskb. 3, o. s. v. i Forhold. Planerne ønskes indsendte
til Hr. Boghandler Schiwe i Christiania, eller til Udstederne inden
Midten af November, for at see Expl. omsendte til Juul.

   lste October 1831.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE