HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833EUROPA

   I
stedetfor at dele flere svenske Tidenders Uvillie over vor
sidste Kongeætlings Navntagelse efter Polens Kuer, hvilken be-
tragtede dette som et Slags Vasaltegn, og istedetfor at frabede
sig Æren af at see ham betitlet som Hertug af Dalarne, have
Dalekarlerne underdanigst ved en Deputation takket for denne
Ære. -- I Sjælland raser ogsaa en fysisk Forraadnelsesfeber.
Ikke alene Sjelene, men ogsaa Kroppene forraadne under Ene-
vældet. -- I det keiserlig-kongelige Spiseqvarteer Wien raser
Cholera. Fraadsemagnaterne forbauses over slige Digestioner og
døe. Metternich er syg; snart skal der ikke rende ondt af ham
mere. -- Det var en skammelig Bagvaskelse, at den polske Hær
stod med strakt gevær om Modlin, Zacroczyn og Plozk. I den
første Stad der er stærkt befæstet og nærme Warschau, befaler
Ledochowski, der har svoret ikke at ville overleve Polen. I den
anden Stad befinde sig de polske Thingmænd, Statsraader og
en stor Mængde af den polske Befrielseskrigs Ophavsmænd, hvor-
iblandt flere Bestyrere af frisindede Blade, der nu udkomme
ligesaavel her som før i Warschau. I den tredie Stad og dens
Omegn staaer den ene Halvdeel af den polske Hær, omtrent
20,000 Kocziuskoer, med 70 Canoner, medens den anden Halv-
deel, under Romarino, efter to Seire over Gen. Rosen, har truk-
ket sig ned mod Galiziens Grændse. Men hvor er den flyvende
Dembinski? Maaskee ved en eller anden af de Smaahære, som
nu bringe Russerne, efter Warschaus Besættelse, der udfordrer
en heel Hær, ligesaavist Fordærvelsen som Spaniernes Smaakrig
bragte Franskmændene den efter Madrids Indtagelse. Hvor er
den djærve Skrzinecki og Chlopicki med de blodsprængte Graa-
haar, og Stormeren Prandzinskis ustandselige Klinge? Ingen veed
det. Men visselig dele de ikke Gamlingen Kruckowieckis Bedøvelse.
Hvem holder Vargen ved Ørene? Hevnsværdet tilbage i War-
schau? Hvem kastede den russiske Rüdiger over Grændsen?
d.III,b.1,s.234   Hvem lader endnu Hvidørnen flyve over den hele polske Slette,
undtagen over Rummet fra Vola til Pragas Brohoved. Hvidørnen
er fløjet ud forat øve sine Unger -- en Ulv er krøben i det
tomme Rede. Det er det Hele. Men Ørnen med Ungerne ven-
der tilbage, og den galliske Kamphane kommer -- da maa Ulven
ud. Det er Sluten.
   I Paris har Dødsskriget fra Warschau vakt den galliske Hane.
Den har galet Død over Ministeren Sebastiani, der har bedraget
Skrzinecki og bevirket ved sine forræderiske Løfter, at den pol-
ske Hær, i fuld Tiltroe dertil, deelte sig før Warschaus Storme.
Den vil ud at kare i det tydske støv. Med andre Ord: kun
med Nød er for det første denne Minister og hans Medskyldige
Perrier undsluppen Pariserfolkets Forbittrelse. De anholdtes paa
Vendomepladsen; i Kammeret androges af Mauguin paa Anklage
mod dem; Lafayette fordømte dem og den orleanske Politik i
en Tale over Polen, der bragte Hjerterne til at bæve over dette
iiskolde, egennyttige Systeem; Gaderne steinskandsedes; Mas-
sernes Veeskrig fremkaldte Kongen af Palais Royal; hans gamle
Søtsnak fik kun Millionraabet: "mod Russerne!" til Svar; hine
Ministres Storhuse ødelagdes -- den væbnede Nationalgarde
saae derpaa i Sørgeflor. Dette er Begyndelsen til Hovedomvælt-
ningen, til Befrielseskrigen i Tyskland, til Barbarernes Forjagelse
af Europa, til de varme, medfø1ende Hjerters, den europæiske
Brødrekjærligheds Udbrud. Hiin iiskolde, sneverhjertede Politik
brister som Isen over Vulcanen. Lad Vulcanen udøse sin Ild.
Frydens Viinbjerge, Fredens Kornmarker, Olivenhøje bølge snar-
ligen over. Man maa aldrig frygte for hvad Friheden koster.
Den fødes, som det guddommelige Menneske i Kamp og Smerte.
Fædrene arbeide for Børnene. Hvor stort er dog dette halvtræl-
bundne halvfrie Europa, at det skal føde netop af sin Elendighed
et lyksaligt. Det skal udgyde Blod og kjæmpe med Hærrækker
forat -- saa nær er man Seiren -- den nærmeste Æt kan splintre
Sværdene og lægge Bannerne korsviis over Fædrenes, over vore
Grave.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE