HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


STORKARER PAAKAR

(Indsendt).

Statsborgeren 9. okt. 1831.


S. T.
DHrr. pro tempore Underretsprocurator, men i Haabet først
Politiemester i Hovedstaden og siden Chef for Justits-De-
partementet eller Generalprokureur eller Hvadhanvil J. O.
Praëm
, samt Hr. Lieutenant paa Vartpenge og Sorenskriver-
fuldmægtig Ejeberr!
   Forsikkrende Dem, mine høistærede Herrer, at det gjør Under-
tegnede, Deres ærbødigste Tjener, inderlig ondt, at Rangforord-
ningen, skjøndt det Værk, jeg anseer med den dybeste, skyl-
digste Ærbødighed, ikke tillader mig at titulere Dem, som jeg
ellers inderligen ønskede, med Fortjenestens sande Navne: Deres
d.III,b.1,s.227   Høivelbaarenhed, Deres Excellencer eller deslige af Høihedens
Gloriestraaler sammensmeltede Titler, tillader jeg mig ærbødigst
at raadspørge Dem i en Sag af yderste Vigtighed.
   De høistærede Herrer ere formodentlig ligesaalidt uvidende om
den, ved Hans Høivelbaarenhed p. p. Amtmandens høie Naade,
mig efter et Par Aars Kontortjeneste forundte Indsættelse i et
Lensmandsombud, som uvillige til at indrømme mig Fortrinet af
at have Livreetjenere, hvilket maa antages at være en Formuendes,
men først og fremst Embedsstandens uimodsigelige Fordring.
Herpaa have mine Herrer givet det glorværdigste Exempel,
skjøndt det maa indrømmes, at Hr. Lieutenant paa Vartpenge og
Sorenskriverfuldmægtig Ejeberrrs Stand, Rang og Eqvipager kunde
fortjene et mere glimrende Tjenerlivree end Grønt med Sølv,
hvor smagfuldt enhver Upartisk end maa tilstaae dette er. Ikke-
destomindre er Undertegnede de ærede Herrers Tjeners Op-
findelseskraft endnu ringere, hvorfor anmodes om Veiledning,
Planer, Vink og Tegninger i denne Sag. Jeg maa dog tilstaae,
at jeg smigrer mig med at faae de bedste Deslige fra først-
bemeldte høie Herre, hvis Talent baade til at klæde af og paa,
er bekjendt og ophøiet over min Roes, og som, strax han var
blevet naadigst udnævnt til sin høie Post, med ædel, honet Am-
bition anvendte alt sit Dybsind for at udfinde den bedste Af-
gjørelse af det vigtige, værdige Spørgsmaal om Blaat med Guld
eller Graat med Sølv skulde være det mest passende Livree for
hans Tjenere. I saa forfærdelig en Krisis, som Afgjørelsen heraf
maatte sætte høibemeldte Sagfører for alle Agershuusamts Land-
distrikters Sind, kunne vel enkelte mindre smagfulde, ihvorvel
dog passende Livreeideer f. Ex. om forskjelligfarvede Buxelaar
ikke skulde kunne give et Begreb om Herres Fortjenester og
Værd, have foresvævet Phantasien; men dog ogsaa uendelig
mange smukkere end det, der vandt Prisen. Det er disse Ideer,
jeg ærbødigst anmoder om at gjøres bekjendt med, forat jeg efter
dem kan rette mine egne ringe Tanker; og, ved endelig at de-
cidere efter en saadan Authoritet, bringe min (med Permission at
melde) Madame saavel til at frafalde sine udsvævende Forslag
om at iføre min kluntede Ola en rød Fløiels Heidukdragt med
Strudsfjerbarret, eller lyseblaa Pagedragt, eller amethystfarvet
Silke-Stivskjødkjole og Pudderparyk eller citrongul Jockeydragt
med røde Snorer eller russisk Kudskepelts og Bjørneskindshue.
d.III,b.1,s.228   -- Alt udstyret rigt med Guld eller Sølvtresser, -- samt raade
Bod paa de hysteriske Glimmersyge-Anfald, hun jevnligen, og
det ligesaa stærkt, som Jomfru Tabitha i Smollets Humphry Clin-
ker, da denne saae Skydsgutten Humphrys bare Bag, overvældes
af, hvergang hun saae min pro tempore vadmelstrøiede Ola paa
Kudskebukken. Jeg beder altsaa mine Herrer af christelig Med-
lidenhed at ville raade mig. Indtil jeg seer mit Haab herom op-
fyldt, har baade jeg og min Halvedeel svoret ikke oftere at pro-
stituere os paa Kirkevangen eller andetsteds med en ulibrert
Kudsk. Men den Tro, at Livreekjolen ligesaavel kan gjøre en-
hver Arv til Henrik, som Vaabenlivreet Token til Officeer; og, at
det ikke var til at udholde at leve i et saakaldet frit Land, der-
som man ikke kunde klæde og behandle sin egen Tjener idet-
mindste som Slave, alt efter de om Frihed og Menneskeret stor-
talende Hvides Exempel paa de vestindiske Øers Slaveplantager;
samt overbeviist om, at man, for at passere for dannet, maa følge
Hr. Ejeberrrs Mønster i at skjæmmes ved sit Modersmaal og tale
Dansk, skjøndt man aldrig har seet Danmark og er opdraget
blandt bare Norske -- det koste hvad Anstrengelse det koste vil,
ja det koste, at Spottefugle gribe til den personlige Satire, hvor
Latterligheden og den illiberale, unorske Svaghed er saa stor, at
den dækker mangehaande Talenter og Dyder, og kunde see sig
nødte til desaarsag alene at samstille en ellers Ikke-ond med den
complette Slyngel -- har jeg den Ære at undertegne mig,
   Prunkenlyst Octbr. 1831.
mine Herrer, Deres ærbødigste
Hvemvilværedensidste Skynæse,
Høi-Amtsbestalteter Lensmand i Pengetomt Præstegjeld, Secretair
i Fattigcommissionen, Oberrodemester over den høie Kongevei,
samt de ordinære Bygde- og Kirke-veie, Underpolitimester og
Arrestforvarer, 2det Medlem af Skolecommissionen, samt Ober-
bestyrer af det resolutionsmæssige Bygdemagasin i samme Sogn
P.P.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE