HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


No. 21. Tirsdag den 21de Juni 1831.

Skinhellige danne vor Munkeorden;
men Himlen hædres ikke ved at haane Jorden.

OPFINDELSER OG OPDAGELSER

   En nordamerikansk Mechaniker har forfærdiget et Orchester,
sammensat af 42 Automater (kunstige, sig selv bevægende men-
neskelige Figurer) hvilke udgjøre en Forening af alle til et fuld-
stændigt Orchester hørende Dele. Med den beundringsværdigste
Nøiagtighed behandler hver Figur sit Instrument: En spiller paa
d.III,b.1,s.198   Violin, en Anden slaaer Paukerne o. s. v. og saaledes udføre de
de sværeste Concertstykker. Kunstneren har havt svære Bud
paa dette Mesterstykke; men han holder det endnu dyrere, ja
ligeindtil 500,000 Dollars.
   En Franskmand har opfundet og forsøgt et andet og bedre
Middel end Dykkerklokken til at opholde sig længere Tid under
Vandet. Gjennem lange Rør underholder han nemlig Forbindel-
sen med Luften. Saaledes nedsteg han tvende Gange, hvergang
i 10 Minuter, paa Seines Flodbund, og afsaugede der et Træ-
stykke. Hvilke Opdagelser vil man nu ikke kunne gjøre paa Hav-
bunden? og hvilke Rigdomme ville ikke der kunne gjenfindes?

   En nordamerikansk Stjernekyndig paastaaer, at han igjennem
et Fjernrør af ny Opfindelse har opdaget, at Solflekkerne hid-
røre fra uhyre Sky- og Dunst-masser, som opstige fra de talrige
ildsprudende Bjerge, som dette Verdenslegeme har i sit Skjød;
og at Maanen er bedækt med evig Iis og Snee. Han anseer
Maaneflekkerne for Gjenskin af dens Iishave, og de pyramide-
formede Ophøininger, man seer i dens Midte for Topper af ud-
slukkede ildsprudende Bjerge. Han bekræfter ligeledes, at den
ingen Dunstkreds har.

   I Albany i de forenede nordamerikanske Stater skal omsider
et perpetuum mobile (et stedse sig selv bevægende Kunstværk)
være opfundet. Det skal udmærke sig ved stor Simpelhed, og
sættes i Bevægelse af Luften, der, naar den er gaaen igjennem
nogle smaae lodretsatte Gjemmer og fladejevntsatte Rør, kom-
mer til at virke paa et Hjul, hvis Bevægelse vedvarer saalænge
det, Kunstværket er gjort af, bestaaer.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE