HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 14. Tirsdag den 3die Mai 1831.

Ydmyghed skyldes alene Gud,
mod Andre er den skjændig Tribut.

[INDSENDT OM SKUESPILLER MILLER OG 17.MAI]

   D
et er en sørgelig Erfaring, at selv Mænd af udmærkede For-
tjenester ofte ere udsatte for Skumleres lumske Angreb. Saaledes
har en Person der kalder sig Miller, for nogen Tid siden i Morgen-
bladet med mageløs Frækhed søgt at fordunkle den velfortjente
Hæder, Hr. Baron Wedel Jarlsberg har indlagt sig ved sin i Af-
fairen paa Christiania Torv den 17de Mai 1829 udøvede Helte-
daad, ved paa en haanende Maade at omtale 17de Mais Helte,
hvorved umuligt kan forstaaes Andre, end høibemeldte Hr. Baron
og Consorter, da ingen Anden paa denne Dag har udøvet nogen
Daad, der kunde gjøre ham fortjent til Navnet Helt. Dog Hr.
Baronen kan rolig hvile paa sine Laurbær, og med ædel Stolthed
foragte slige Vittighedsjægeres flaue Spot; thi neppe gives der
nogen Egn i Norges Land, hvor man ei, naar man hører det
uforglemmelige Navn Wedel-Jarlsberg nævne, begeistret udbryder:


           Lyksaligt er det Land,
           Lyksalig er den Bye, lyksaligt er det Herred,
           Som eier slig en Mand!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE