HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 9. Tirsdag den 29de Marts 1831.

Gruus er kun Gruus,
var det end af Salems Mure og Zions Huus.

[OM DET POLSKE OPRØR]

   (D
et er unægtelig en høist mærkværdig Kamp som føres imel-
lem 4 og 57 Millioner Mennesker, mellem en Flok af Helte som
vove Alt: Liv, Lemmer og Velfærd, for at gjenvinde deres dem
frarøvede Frihed og Uafhængighed i Kampen med et uden al
Sammenligning større Antal af Europas tappreste og meest øvede
Krigsfolk, kommanderede af En af Nutidens største Feldtherrer.
Polakkerne kunne ligge under i den ulige Kamp, det er vel end-
ogsaa rimeligt, at de tilsidst ville gjøre det, dersom Gud ikke
vil have det anderledes, men de have allerede viist en saa over-
ordentlig Tapperhed, at deres Undergang vil blive liig Sparta-
nernes fordum ved Thermopylæ. "Vi ville ende," sagde nylig
grev Svidzinski i Regjeringskamret, "som vi have begyndt. Er
d.III,b.1,s.181   Døden os bestemt, da vil det blive den skjønneste og hæder-
fuldeste, men selv vor Død vil ikke blive uhævnet, thi ingen For-
brydelse vorder ustraffet i denne eller hiin Verden, hvor vi atter
skulle see hinanden." Man har i Warschau beredt sig paa en
Dødskamp; thi man har erfaret, at det er den russiske Keisers
Plan, at gjøre det overvundne Polen til en Provinds af det Rus-
siske Rige, at forjage en stor Deel af Indbyggerne til de ube-
boede nogaiske Stepper i det sydlige Rusland, og derimod at
anlægge store russiske Militairkolonier i Polens meest frugtbare
Egne. Saaledes, skrives der fra Warschau: vil Keiseren af Rus-
land hævne sig paa os og der er intet andet Valg tilbage end:
Kamp paa Liv og Død! Seier og Frihed, eller Slaverie og
Undergang!1)


1
  tilbake Folkebladet kan ei afholde sig fra at tænke paa det gamle Ordsprog "det
angaaer ogsaa dig, naar din Naboes Væg brænder."
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE