HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 2. Tirsdag den 8de Februar 1831.

Normænd, priser Himlen! beder,
at eders Fædres Kraft er evig-ung i Eder

OM MAADELIGHEDS-SELSKABER

   D
et har lykkets Bladets Bestyr at faae en udførligere Kund-
skab om de saakaldte Maadelighedsselskaber, der have deres
Udspring og især findes i Nordamerika, men dog inden føie Tid
have udgrenet sig i Europa, end den løse Efterretning om disses
Tilvær, der for en Tid siden fandtes i et af vore Blade. De
gaae hovedsageligen ud paa at sætte Grændser for eller standse
noget i dets skrækkelige Fremsteg Misbruget af stærke Drikke.
I Nordamerika, den sande baade den religiøse og borgerlige
Friheds Vugge og Hjem, hvor 12 Millioner i de frugtbareste
l00,000 Qvadratmile store Lande med Sikkerhed og Lethed under
d.III,b.1,s.167   stedse fremskridende Velstand styres af Folkets Kaarne og Disses
Præsident, maatte det skee, at saa kraftige Forholdsregler mod
dette Onde, der angriber Menneskeheden i dens Rod, toges som
vi skulle høre:
   Det er blot faae Aar tilbage at en Præst i Staden Boston (Ly-
man Beecher er hans Navn -- han fortjener vel at vorde nævnt)
udgav 6 Prækener, hvori med troe og stærke Farver afmaledes
Fordærveligheden af et umaadeligt Brug af berusende Drikke,
de Ulykker, som deraf følge, samt Midlerne derimod. Disse
Prækener vakte den største Opmærksomhed i Menigheden, især
fordi de vare af et mere almeenforstaaeligt og paa det daglige
Liv mere passende, og derfor desmere indtrængende Indhold,
end dem man sædvanlig faaer at høre fra Lærestolen. -- Andre
optoge samme Emne; og herfra stamme de første Foreninger
til Maadeligheds Fremme. Hvorvel det ikke er længere end
siden 1827, at den første Forening, kaldet "Maadeligheds-Venner"
stiftedes, kan man dog bedømme Udstrækningen af disse For-
eningers gode Virkninger og den forbausende Hastighed hvor-
med de spredtes over hele Landet, heraf, at 2 Aar derefter, 1829
fandtes allerede 500 Samfund for Maadeligheds Fremme, bestaa-
ende af Flere end 25,000 Medlemmer; og, at Flere end 100,000
have frasagt sig alt Brug af stærke Drikke. Det presbyterianske
Religionssamfunds øverste Forstanderskab udfærdigede i Mai 1829,
i mere end 2000 Menigheders Navn, et offentligt Taksigelsesskrift
for alt det Gode, som Maadelighedsselskaberne allerede havde
stiftet, opmuntrende derhos til yderligere at udbrede saa rosvær-
dige Forsætter, som de at afsige sig alt Brug af berusende Drikke.
Allerede da havde et stort Antal af Menigheder af alle Slags
Troesbekjendelse ved fælleds Samtræde aflyst alt Brug af stærke
Drikke; hvilke Foreninger tiltraadtes af 34 presbyterianske Stifter,
25 Compagnier Soldater, Officiererne ved 4 Regimenter, 10 læge-
videnskabelige Selskaber, en stor Mængde Retskyndige, hvori-
blandt alle Lovkyndige uden Undtagelse i to Forbundsstater for-
uden mange Flere. Afsætningen paa stærke Drikke havde i nogle
Stæder i disse 2 Aar nedmindsket til Halvten; ja i nogle andre
endda mere. Mange Kjøbmænd udstrøg stærke Drikke af deres
Vareliste; ja i en Flekke, hvor i 1827 10 Kroer fandtes, af hvilke
i blot een aarligen uddrammedes ikke mindre end 12 Oxehoveder
Brændeviin, fandtes Aar 1829 ikke en eneste Kro. Af et endnu
d.III,b.1,s.168   glædeligere Indhold er Underrettelsen om disse Stiftelsers Fort-
skriden og stedse mere udbredte Virkning. Staden Ny-York er
Middelpunctet for Maadelighedsselskaberne i hele det nordame-
rikanske Frivælde. Der udgiver Hovedforeningen siden Mai 1824
et Ugeblad, hvori Selskabets Udvikling meddeles. Stundom ud-
sender det ogsaa, paa sin Bekostning, Reisende forat udbrede
Kjendskab til Foreningens Tilvær og Maal, samt forat vinde nye
Deeltagere. Dette har ogsaa lykkets i den Grad, at det oprinde-
lige Selskab "Maadelighedens Venner" allerede har over 100,000
Medlemmer, og bestaaer af ikke mindre end 1002 Under- eller
Bi-selskaber, hvoraf i Forbundsstaten Nyyork 300.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE