HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


PEBERNØDDER TIL JUUL
Nyeste Skilderie 30. des. 1830.

   Man antager almindelig, at et Videnskabs- eller Smags-fosters
Uselhed fritager det for Omdømme; eller, at det at være "under
al Critik" tilkjendegiver den høieste Grad af Jammerlighed hos
en saadan Frembringelse. En Bedømmelse, især en noget enskilt
fremsat og begrundet, har man vel heller ikke nogensinde seet
fremkaldt af det aldeles Ubetydelige og Værdløse, uden maaskee
hvor Forfatter og Forlægger enten var selv Recensenten eller
formaaede Noget over en Recensent, hvis Dom var tilfals. Dette
antyder da, at Bedømmelsen, tiltrods for al Retfærd og sund
Sands, maatte være fordeelagtig; men viste sig alligevel en ret-
færdig og strengt revsende Bedømmelse af en saadan Aands-
frembringelse, da paastaae vi dog, at der i dette maa have ladet
sig finde en eller anden fyldestgjørende Grund for en saadan
Opmærksomhed f. Ex. en besynderlig Idee, et forqvaklet Talent,
fordærvelige Grundsætninger eller et non plus ultra af alskens
Latterligheder, paa hvilket Sidste vi anføre som Mønster Reisers
fyrgterlige Ildebrandsgeschichte. Saaledes komme dog disse sidste
species et Trin høiere end dem, der af dertil Dygtige eller af
Almeenheden affærdiges med et: "under al Critik", og denne
d.III,b.1,s.152   Dom har forekommet os som et infimum ultimatum, lige indtil nu,
da en saakaldet Farce, betitlet "Bostonspillet" som nylig er trum-
fet ud fra Hviids Trykkerie, overtyder os om, at i vore Dage,
da dog den udbredte Læsning især af Smagssager, hvoraf alskens
Stumper hænge igjen i Hukommelsen, gjør det let endog for Stym-
pere uden naturlig Frembringelsesevne at (verbotenus) componere
Adskilligt, der lader sig læse, som man siger, ja endog rimede
Sager, som komme i Folkemunde, Aandsfostre see Dagens Lys,
der ere "under al Critik", der ere endogsaa under den maaskee
endnu bestemtere Fordømmelses-Dom "under al Omtale", hvilken
Sidste ei engang tør udtales, men blot betegnes ved en Hoved-
rysten, Skuldertræk o. a. d. Et nyt Navn er altsaa nødvendigt,
der kan udtrykke Forbauselse, Latter og en Slump retfærdig
Harme over den Ligegyldighed for sin Tid, Smøreren har vist
ved at skrive hiin Farce, og den Uforskammenhed, han har lagt
aabenbare for Dagen ved at blotte denne Forstands-, Smags-
og Sædeligheds-Bete for Almeenheden, samt kan udtrykke Sorg
over at saamegen Flauhed, Dorskhed og Dumhed ikke har faaet
saa stor en Gnist af Selvkjendskab, at dette Grundelement i
Autors Sjel ikke har taget i Betænkning, saaledes at skildre sig
Selv: det ideale aldeles i dets Heelhed uopfattelige Triviale; ja
saa uopfatteligt, at, som man seer, vi have maattet tage dette
fremmede Udtryk, saasom Intet i Sproget tilbød sig, der kunde
give Udtryk for det Begreb om aandig Klodsethed, aandig Usel-
hed, som opfylder vore smaae Tankehvælvinger ligesom med en
qvalm, uhyre Taage, der synes at ville omridse sig til en latterlig
Narreskikkelse af den personliggjorte Dumhed, idet vi tænde
vore Piber med Bogen, for atter at komme til Sands og Samling.
Dog maaskee saavel dette Udtryk som det for en endnu stær-
kere Fordømmelse, end "under al Critik" som vi ovenfor er-
klærede ikke at kunne komme afsted med, velvilligen vil for-
skydes os af den berømte Theaterrecensent her i Byen, under
hvis forum Sligt hører, eller af en anden af de dygtige Litera-
torer, der have saa travlt med at "amalgamere" vort Sprog,
trods dets fremglimtende Eiendommeligheder og Rigdomme, med
det Danske, hvori netop nu inddrages alle de filosofiske, gram-
maticalske og æsthetiske Benævnelser man i fremmede Lande,
især i det transscendentale Tydskland kan overkomme.
Thore & Comp.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE