HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[OM DANSKE OG DANSK SPROG I NORGE]
Morgenbladet 23. okt. 1830.

   Jo, Hr. amicus Norvagiae, vi kunne tjene dem med det meest
directe Svar paa deres Spørgsmaal -- : De Danske Studenter
ere en heel Klat fortrinligere end de Norske; jo dette gjælder
om alle Danske overhovedet. Hvorfor? maae vi formode, at
Hr. amicus vil efterspørge; og vi skulle med sand dansk Urba-
nitet og Beskedenhed besvare dette alene for at spare min Herre
for at komme frem med flere norske Idiotismer, endskjøndt jeg
veed, at den største Deel af, ja det hele dannede Publicum (saa-
vidt et saadant hertillands kan finde Sted) vilde af en sømmelig
Beskedenhed, der er et Beviis paa deres begyndende Dan-
nelse idetmindste, undsee sig for at gjøre en Dansk et saadant
Spørgsmaal. De ere fortrinligere vel ikke i Aands- eller Legems-
dygtighed, men med Hensyn til Sproget: -- de tale jo Dansk,
Dansk: -- Gud bevare mig, Mand, hvor er De henne? Hvor kan
De glemme dette, dette hertillands ligesaa vigtige Fortrin, som
at have i Politiken svenske Grundsætninger? Hvi vil De stampe
imod Braadden? Og dette gjør De, saasnart De vil sætte Dem
imod denne Nationens aandige Udviklingsproces, som betegner
sin vældige Fremskriden tydeligst ved den Begjærlighed, hvor-
med man omkalfatrer det norske Maal med den danske hulde
Dialect, og ved den retfærdige Ringeagt man kaster paa alle de
Smagsgjenstande, som høre Landet til. Eller hvilket Sprog skulde
d.III,b.1,s.148   bedre kunne tjene som Characteristicon for al Aandsdannelse,
saaledes som Tiden fremavler og fordrer denne, end dette be-
hagelige, bløde, sukkervandagtige, sorbetagtige Danske, som Na-
turen velsignede os med, idet den kun gav de dannede Norske
et Slags Instinct til at indsee dette og à la Demosthenes at stræbe
derefter? Det er derfor ikke saa vanskelig en Paradox at for-
svare, at enhver Dansk, fra den, der fødes til Eneherredømmet
(hvilket i al Evighed fremdeles velsigne det kjære Danmark!) og
til Smaarollingerne i Fladstrands Sand, har medfødt Aandscultur,
saa at det Meste de vinde ved Aarene er Bevidstheden herom,
der da lægges for Dagen i en sømmelig Grad af Impertinence.
Dette sidste, saa ofte mistydede Ord vil dog neppe Nogen an-
vende bebreidende paa Inds., der jo er saa retfærdig at tilstaae
Normændenes og Norqvindernes redelige Stræben efter at til-
egne sig saamange Aandsdannelsens Kjendemærker, d. e. efter
at blive saa danske som muligt. Vi maatte da, hvis vi ville være
saa ubillige at benægte dette, forglemme, at Normændene tillade,
at der paa deres offentlige Theatre ikke høres et norsk Ord,
men lutter Dansk, saaledes at vi til vor store Fryd og den norske
Nations Ære veed, at flere Normænd ikke besøge navnligen Chri-
stiania-Theatret, fordi de ikke forstaae det Sprog, som der tales;
ja en af os har hørt en gammel Thrønder, som engang besøgte
sidstnævnte Smagstempel, sige: "det var en god Concert; men
som dog tildeels blev mig forqvaklet; thi midt under den kom
en udlændisk Mandsperson først og saa en udlændisk Dame frem
og pjattrede noget Tydsk eller hvad Pokker det var, som jeg
ikke forstod et Ord af." Disse to have været Skuespiller G. og
Madame B., som have tracteret med en Prolog eller en kjøben-
havnsk Vaudeville eller noget sligt æsthetisk Bonsbons. Dog ville
vi gaae forbi saadanne Enkeltheder, hvor bevisende de end kunne
være for vor Sats: at det bedresindede norske Partie, det
Dansk-Norske gaaer af med Seiren; thi har det ikke, foruden
Theatrene, der aldeles ere = Aalborg og Skives o. s. v., ogsaa
den hele Lecture, alle Leiebibliotheker, Recensenter og Gramma-
tikere i sin Sold? hører ikke alt dette Os og ene og alene Os
til, der fremskabte dette, der gide forlade det velsignede Dan-
mark af reen Cosmopolitisme, for at colonisere og cultivere et
fremmed, utaknemmeligt Land? Inviterer man os ikke herop som
Informatorer eller egentlig som den hele Nations Belærere, som
d.III,b.1,s.149   Fuldmægtige, Factorer o. s. v., og betaler os med Guld, Døttre,
Triumpher, Vers og Galanterier? Men hvilket Partie er i Besid-
delse af slige værdiefulde Sager, uden det i Landet forherskende?
Tie derfor, brutale, utaknemlige Døl! Hvi -- jeg gjentager det --
vil du da stampe imod Braadden? Gaae paa Storthingsgalleriet,
saa skal Greven og den Klynkende og den lille æsthetiske libe-
raleste Royalist, og meest royalistiske Liberale lære dig Aristo-
kratismens Dialect hertillands! gaae i Salonerne, hør Damernes
og Petitmaitrenes Sniksnak, og du skal faae høre Elegancens
Dialect -- dansk dansk, saa sandt en Mund ikke vil betragtes
som skiden! Stikker derfor Piben i Sækken du vor kjære amicus
Norvagiae, og Siful og Thorgnyr og alle I andre Barbarer; thi I
have ikke alene vort hele Corps Lykkeriddere imod Eder; men
alle Papaer og Mamaer, alle Narre i hele Landet (og disse ere
ikke faae), og alle Gjæs i hele Landet, der forvende deres Røst,
da de skamme sig ved deres Modersmaal (og disse ere heller
ikke faa). Ja tier stille, eller lader Eder belære som disse; men,
i hvad I end gjøre, glemmer aldrig, at vi kom hidop for at søge
Lykken og at faae Complimenter, ikke Grovheder, som de vor
Hr. -- ; ja, da vi udgjøre et sluttet Partie saagodtsom -- vor
Hr. amicus opvarter med. Vi kunne ellers let fristes til at lade
Landet nedsynke i Mørke og Barbarie igjen ved at forlade det
-- dette Land, der skal være Os det Samme, som Portugal er
for Britterne.
Jean de France.

Geert Westphaler.

Jeronimus.

Marthe Kokketøs.
Pernille.

P. Paars.

Arv,
m. p. P.
P. Ruus.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE