HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[ANNONSE OM "SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS"]
Morgenbladet 6. juli 1830.

  
SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS,
et Digt af Henrik Wergeland,

har forladt Pressen og erholdes hos Bogbinder Johansen paa Torvet

for en Priis, der, hvor høi den synes, dog er betydeligt under
den i Subscriptionsplanerne antydede, nemlig for 2 Spd. 60 ß
for Subscribentere og 2 Spd. 96 ß for Andre. Værket er 720 Pag.
stort, stor Octav, udstyret med lithographeret Titel og Vignette.
Dets Characteer som philosophiskt og med Hensyn til Tidens
Aand og Fordringer, angives maaskee kort og bestemt ved at
anføre, at det er tilegnet nogle af vore Dages geniefuldeste og
herligste Sandhedens og Frihedens Forfægtere, hvilke Alle, naar
undtages La Fayette og Prof. Clausen, ere vort eget Fædrelands
Hæder. Dets Characteer som Digt troer Anmelderen at angive
ved følgende Strophe (Digtets Pag. 100):
d.III,b.1,s.145  

           -- -- -- se, Drøm,
                      Du farve skal ihast hvad Tanken seent
           udbilder i den hvide Hjerne reent.
           Du blæser fyrigt i min tunge Harpe.
           Hvor Eftertankens Meisel grov for skarpe
           og dybe, yndeløse Træk,
           med bløde Pensel mildner du dem væk.
           Med Begge (Drøm og Tanke) bilde ud
           af Stjernetræk og Blomstersmiil en Gud.

   Værket bestaaer af 3 dramatiske Digte, hvilke særskilte oven-
for sees nævnede; men, det være nu vidtløftigt, saa veed dog
Forfatteren, at dets Idee ikke kunde udfolde sig i mindre Rum
end i hine 3 Sphærer, og det, at det er kostbarere end de fleste
Andre af vor Literaturs Frembringelser, behøver desaarsag ingen
Forklaring -- mindst hos de Normænd, der ikke med uvirksom
Kulde agte at møde et Værk, der antyder ved sit Omfang og
sin Idee idetmindste Stræben efter at kaldes og agtes for et
Nationalværk.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE