HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.117  
NOTIZER
Nyeste Skilderie 18. okt. 1829.

   Det er desværre almindeligere, end man burde formode,
iblandt den arbeidende Classe i Bye og Bygd, at træffe skræk-
kelige Sygdomme, som alene have deres Rod i et fordærvet
Nervesystem. Saaledes epileptiske og alle Slags hysteriske Til-
fælde. Indsenderen vover vel ikke, som udelukkende, men dog
som en virksom Grund dertil, at nævne den umaadelige Drik
af Caffe,1 der, som næsten almindeligt Næringsmiddel, har fun-
det Vei til de laveste Arner, hvor Indsenderen ofte og paa for-
skjellige Steder, har været Vidne til, at den iblandet, spilkum-
viis, har maattet tjene ganske unge Børn til Frokost. Denne
Misbrug er maaskee, ligesom Brændeviinsdrikken, værd Re-
gjeringens Opmærksomhed. Placater vilde dog neppe vælte
mangen Kjedel, men en betydeligen forøget Told paa denne
Luxusartikkel, vil i det mindste fremlede mange uskadelige
Surrogater.


   I ovenstaaende Stykke er talt om, at Regjeringen er bleven
opmærksom paa den herskende Misbrug af Brændeviin, saa-
ledes har den ved udsendte Placater advaret imod saadant,
hvorfor den fortjener al Tak. Men alt for løst er i disse berørt,
at Øl er den Drik, som bør komme istedetfor Brændeviin til saa
almindeligt, dagligt Brug. En kraftig Opmuntring, en Anviis-
ning til at brygge stærkt, godt Øl, der alene formenes at kunne
fortrænge et saadant Misbrug af Brændeviin, troes at have bur-
det følge med hiin offentlige Advarsel, og det nødvendigen, thi
af Øllets Sjeldenhed, og, hvis det findes, af dets jammerlige Be-
skaffenhed hos Bonden, ja næsten2 overalt hos os, kan man
vel antage, at de have forglemt at brygge det, eller dog, hvor-
d.III,b.1,s.118   ledes godt Øl smager, hvad Virkninger det har i Kulde og Væde,
og at det netop har dem, som man søger, paa sin Fornufts og
Sundheds Bekostning, i Brændevinet.
S. S.1
  tilbakeDen langt svagere Drik Thee, faaer jo, fordi den af de engelske Fruen-
timmer nydes til Umaadelighed, Skylden for de blandt disse fortrinligen hyp-
pige Bryst- og hysteriske Svagheder.

2
  tilbake Selv Hovedstadens Bryggerier frembringer kun, i det mindste for Maven,
maadeligt Gods. Man bør haabe, at Magistraten, ved Hjelp af en Chemiker,
har af og til et Indseende med dem. Indsenderen traf engang paa Landet et
udmærket gehaltigt Øl, hvorimod Christianias 8 Skillings Øl, syntes som
4 skillings; og dog forsikkrede Huusmoderen, at hun med betydelig Fordeel
vilde kunne avsee Flasken for de fire Skilling, Christiania Bryggere forlange
for deres Enkelt-Øl.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE