HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[OM P. A. HEIBERG]
Nyeste Skilderie 27. sept. 1829

   I Anledning af en for en Tid siden fra en Krohn i Bergen i Rigs-
tidenden indrykkede, for Hædersnormanden, Oldingen Peter An-
dreas Heiberg krænkende Skrivelse, tillader Indsenderen sig fore-
d.III,b.1,s.116   løbigen før det med Grund ventede Svar kommer fra sidstnævnte Bortfjernede, at bemærke: at Hr. Heiberg i sin "Tre Aars Op-
hold i Bergen", omtaler, at Han af sin Principal, en Krohn, blev
tvungen til at afgive en Erklæring, fordi et Brev fra den unge
Heiberg, hvori han omtalte et scandaleust Snyderie af sin Prin-
cipal, og ytrede en bestemt Lyst til desaarsag at komme der-
fra, var falden denne i Hænderne. Pjecen er Indsenderen nu
just ikke vedhaande, men maaskee en velvillig Læser, som
maatte være i Besiddelse deraf, vilde have den Godhed, i
dette eller et andet Blad, at indrykke ordlydende af Pjecen
hvad hermed maatte staae i Forbindelse. Heiberg omtaler vel
ikke, saavidt erindres, det paa ham anvendte Tvangsmiddel, men
fra Bergensere veed Indsenderen, at det skal have været dri-
vende, nemlig den rasende Principal som saae sin Praxis nær
lagt for Dagen af sin egne Undergivne, netop i det frygtelige
Øieblik, da han havde attraperet sin Ære og sin Credit paa
Flugten gjennem sin Contoirbetjents Pen -- og han, saa siges
der, ispidsen for 4 (fire) Striler med deres Tolleknive. Dette
er sandelig saa kraftigt remedia dictatoria, at Indsenderen troer,
at, i lignende Situation, hans Pen med var kommen saaledes
paaglid som den arme Heibergs.
S. S.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE