HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


NOTITZER
Nyeste Skilderie 24. sept. 1829.Guds Død! hvor skal vi gjøre af den?

   Den formaledidede Pragtudgave af Grundloven, som Procu-
rator, daværende constitueret Foged Brejen, ved den i dette
d.III,b.1,s.103   Blad omhandlede Gjennemreise af Rigets Statholder, iilsomt
lod nedtage af Gjæstestuevæggen paa Stationen Klekken paa
Ringerige, blev i Befippelsen først puttet i Sengen, men, da det
formodentlig kunde være at befrygte, at den endnu der kunde
blive udsat for at skjære for dybt i et nysgjerrigt Øie, blev den
puttet under Sengen.


Velkommen.

   Samme constituerede Foged satte sig, ved hiin Gjennemreise,
i Spidsen for en Trop af hæderlige Bønder tilhest, og escorterede
saaledes paa den allerhøfligste, ja underdanigste Maade af Ver-
den, Hs.Exellence igjennem Districtet. Om en saadan konge-
lig Æresbeviisning var bleven ydet Hs. Høivelbaarenhed Oberste
m. m. Spørck under hans berømte Ophold i Finmarken, da maa-
ske Anføreren havde faaet et høfligere


          
Adieu
end det, som Brejen af Hs. Exellence fik
           thi det var kort og tørt imod
                 den Honningflod
                 de Andre drak
           af Ord og Hilsener og Tak
           -- ak! kun et taust og magert Nik --
           -- -- -- -- -- -- -- -- --Medusa.

   O! I vilde Bruushoveder! I svulstige Republicanere, som
troe intet Storthing at være som det bør være, uden endende
med en Rigsret, for at I een Dag ud kunne fylde Gallerierne med
bankende Hjerter, men gaae destomere slukørede hjem igjen
om Aftenen, tyggende og fraadende over Dommen, som Ynglin-
gen over hans første Tobakspibe; som ville have Justitsactioner
færdige mod Enhver, der tør skumle lidt over Nationens Ære i
offentlige Blade, Galger opreiste over Landsforrædere, Forviis-
nings- og Afsættelsesdocumenter, ligesaa let tilsendte dem, der
vove at belyve og massacrere et roligt Folk, som Visitbiletter
eller Ordens- og Pensions-Anviisninger -- ja, som ymte om at
stakkels Procurator Brejen vel skulde være værd baade Hs. E.
Statholderens, og Regjeringens retlige Opmærksomhed for hans
ommeldte besynderlige Omhyggelighed for at faae den isandhed
d.III,b.1,s.104   decorerende Pragtudgave af Grundloven ned af Væggen i den
Stue, hvor det behagede Hs. E. Hr. von Platen at aftræde --
have I dog, i Muelighedernes rummelige Vægtskaal veiet Grun-
dene, der kunne have bevæget Hr. Brejen til denne tilsyne-
ladende latterlige og nederdrægtige Handling? Jeg vilde ind-
lade mig paa at opstille et Dusin saadanne Muligheder (hvor-
iblandt, som den første, gjerne kunde være den, at Hr. B. kan
have troet, at Hs. E. just ikke yndede Grundloven i det Hele,
formedelst visse Paragrapher, eller var -- paa samme Maade som
mange retskafne catholske Theologer med Hensyn til Bibelen,
eller mange ditto ditto Protestantiske med Hensyn til Geologie,
Physik & c. -- en Hader af Grundlovens Publication, eller spe-
ciel Hader af Hr. Winthers Udgave o. s. v, at det altsaa var
galant at sørge paa den Maade for at den høie Gjæst kunde be-
holde sit Humeur) men da jeg haaber, at Hr. Brejen selv vil
berigtige Formodningerne ved Fremsættelsen af Factum og dets
decesive Grund: saa vil jeg blot tillade mig, til dette skeer, imid-
lertidigen at fremsætte en temmelig vægtig og fyldestgjørende.
Han har nemligen tænkt sig, at denne Pragtudgave af Konge-
riget Norges Grundlov kunde have en forstenende Indvirkning
paa Hs. E. Rigsstatholderen, svensk Greve m. m. von Platen,
thi -- MHerr. behage at see efter -- den imidten af Tableauet
lithographerede qvindelige Figur er isandhed stiv og hæslig som
en -- Medusa.1


   Spørgsmaal: Kunne to Constitutioner bestaae ved Siden af
hinanden?
   Svar: Spaniens Historie i det Store, samt Hr. Procurator,
constitueret Foged Brejens ovenmeldte Historie viser os, i det
Lille, at den Ene af Constitutionerne maa væk, for at den Anden
kan bestaae.1
  tilbakeDet lader til at denne Gorgone ofte kiger Hr.Winther med hans Tegnere
og Steentrykkere over skuldrene i Papirerne og Tegningerne.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE