HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[OM WERGELANDS STUDENTERUNIFORM]
Morgenbladet 26. mai 1829.

   Saavidt Forfatteren erindrer, lød det, i Søndagsbladet om-
talte, med en Kjole til Generalmajor Baron Wedel sendte Brev:
   "Undertegnede blev, igaaraftes den 17de Mai, ved paa sin
rolige Hjemgang i Kirkegaden at møde et Detaschement af
Deres Høivelbaarenheds ridende Jægere, at En af disse hilset
med et Klingeslag. Jeg bar dengang den af H. M. Kongen
sanctionerede Uniform for de Norske Studenter. En saa ringe-
agtet Dragt skjøtter jeg ikke om længere at bære eller eie.
Desaarsag, saasom jeg maa troe Rytterens Fremfærd conseqvent
med modtaget Ordre, overlades den Deres Høivelbaarenhed til
fuld Odel og Eie og fri, behagelig Disposition.

Henr. Wergeland."   Om Hr. Generalmajor Baron Wedel-Jarlsberg vel, som Old-
tidens stormodige Feldtherrer, efter vundet Slag, alene tager
Hæderen som Seiersbytte: synes det dog i dette Tilfælde noget
ubetænksomt af Hr. Generalen saaledes friskthen at undslaae
sig for den ærligt og redeligt fortjente Spolie, som saa herligt
kunde komme En af de Tvende af hans underordnede Tappre
(Baronens høire og venstre blodige Arme) tilgode, nemlig hans
Søn Lieutenant Fritz, Baronet, og Lieutenant Morgenstjerne,
hvilke Begge -- Skam at tale derom -- ere Studenter.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE