HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 6. BIND: 1845

d.II,b.6,s.538   JESU AANDIGE OPSTANDELSE
(Digteren af dette Værk paa sin Fjeldplet. Akadiel og Aander ovenover. Paaskemorgen.
Klokkerne kime nede i Bygden).Digteren.           Ton, Klokke, paa Jesu Opstandelsesfest!
                 Din hellige Stemme
                 lyder saa smukt;
           dog trænger den ei over Dalens Hjemme,
           af Aasenes blaagrønne Belte lukt.
           Og vilde fra Tempel til Tempel jeg gaae,
                 jeg skulde, før Foden
           fremrak kun et lidet Afsnit af Kloden,
           ved sidste Christtempel studsende staae,
           forkuet, lavt, som paaknæ
           foran en stolt spiirkronet Moskee.           O sørgeligt Syn nu efterat fast
           to tusinde Aar er forløbne . .
           Ak nei -- over Himmelen krøbne
                 med Skildpadders Hast.
           O Gud! var saa dit forjettede Raad?
           Jesus maa skue paa Jorden med Graad,
           hans blodvundne Salighed blive forgiftet,
                 om til Græmmelse skiftet.
                       Thi se, som betagen,
                       stille nedslagen,
                       den christne Kirke,
                             uden at virke,
                 splittet i tusinde Sekter,
                 der Alle hinanden fornegter,
                       og Alle hade --
           imod hinanden som Tistlens Blade --
           er indskrænket end til de snevrede Grunde,
           til Kysterne rundt om Vesthavets Sunde,
           høitstegne Halvmaane vil den forunde.
                 Dog tør i Jesu Fædrenehjem
                 hans Kirkes Klokker ei klinge,
          
d.II,b.6,s.539                    og væbnede Vantroe omringe
                 Frelserens Grav i Jerusalem.
           Det er en Naade, der vejes med Guld,
           faaer Pilgrimmen knæle paa den hellige Muld.
                 Synagogen endnu
                 har sin stridige Hu;
                 ifra Minareten
                 forkyndes Profeten
           vel over en Trediedeel udaf Jorden;
                 Brahma og La
           Magten ei end er tagen ifra;
           Resten tilbeder Lynild og Torden.
                 Saa er det endnu,
           saa næsten man fristes, at tænke med Gru,
                 at Christendommen
           kun som de andre Religioner
                 til Jorden er kommen,
           at skifte sig ud en Hob Millioner.


Akadiel.           O sørgende Christen! sværmende Digter!
                 Troen dig svigter.
           Smerten dig har dit Klarsyn berøvet,
                 Du, som bestænker
           din elskede Fjeldplet med Taarer,
                 ene fordi,
           Daarligst blandt Daarer,
                 du sværmende tænker
           Frelseren i sin Himmel bedrøvet,
           da Lysets Kamp ei end er forbi,
           skjøndt Aar næsten tusinde tvende
                 rullede ere tilende.
           Men kunde Du, med et dødeligt Blik,
                       Frelseren see,
                 din grublende Ve
           imellem Serafernes Jubel forgik.
           Du vilde ei Sky i hans Øje finde,
           paa Panden ikke et sorgfuldt Minde,
          
d.II,b.6,s.540                    ei tvivlende Tanke
           over hans Bryn i Tvelys at vanke.
                 Hans Aasyn smiler
                 end meer forklart
           end under Nadver og Himmelfart.
           Apostelkredsen omkring ham hviler;
                 kun indenfor
           Johannes, hans Elskte, Maria, hans Mo'r,
                 og Hun, Serafen,
           Veninden fra Barndoms- og Dødninge-Haven.
           -- Men Aarene, som henrandt over Verden,
           du tæller med spændte Forfærden,
           eet for eet med blytunge Drøn,
           Stenenes liig fra svimmeldyb Brønd.
           Hvad ere de vel imod Livet,
           mod Tiden afmaalt for Kloden?
           Totusinde Regndryp i Floden!
           Totusinde Fnokker fra Sivet!
                 For Aandens Syn?
           Totusinde Bølger paa Havets Bryn,
                 dukkende, svindende,
           mens nye Tusinder ere oprindende.


           Men, Skjald, for din ømme
                 sværmende Ve,
                 Aljorden idrømme
                 du forud skal see,
           som om du Slummeren nød
           i Himlen i Frelserens Skjød.
           Du synes den varer i tusinde Aar,
           skjøndt tusinde Slag dit Hjerte knap slaaer,
                 endskjøndt ikke længer
           du vugger i Drømmenes Gjænger,
           end Paaskedagsklokkerne lyde dernede
           og kimende over Hjembygden frede.
          
(Berører
Digterens
Pande. Han slumrer ind)

           Du synes hvert Sekel paa Paaskedagsgry
                 at vaagne paany,
          
d.II,b.6,s.541              og maa da med halvvaagent Klarsyn berette,
                 hvorvidt det er kommen
           fra Sekel til Sekel med Christendommen,
           hvorvidt imod Vest den Mærker tør sætte,
                 hvorvidt imod Øst
           sig flytte dens Templer med Klokkernes Røst.
           Men naar til den liflige Klang du vil lytte,
           du fluxen maa Talen med Drømmen ombytte.
                       
(vækker
Digteren
ved Berørelse)

           Hvad seer du paa Jorden her eller hist?
           Et Sekel er henrullet alt siden sidst.


Digteren.           O Jord! hvor forvandlet i saadan en Tid,
           der synes mig knap af en Time en Bid!
           Nu maa det snart mod Sejeren lide:
           med venlige Ord kun Kirkerne stride.
                 Anathemet ei mere høres,
           og Kampen i Skrifter kun døende føres.
                 Som Dagene rinde,
           Løgnene blive halte og blinde;
           tilsidst de, som Rotter, Dagslyset naaer,
           forsvinde i Huller og Vraaer.
                 Udstoppede Exemplarer
           paa Bibliothekerne kun man bevarer.
           Den rene Læres Tilsætninger alle,
                 een efter een,
           som gammel Kalk ifra Templet falde,
           blotte den ædle marmorne Steen.
           De Menneskeopdigt, som gjorde
           Christlæren haard for Øre og Sind,
           som Sandhedens ædle Simpelhed torde
           indhylle i sine brogede Spind --
           de fejes nu bort af Slægternes Fædre
                 fra alle Kathedre.
           Historien gjemmer kun Prøver
           af Skarnet, saavidt den behøver.
           Sekterne henvisne een efter een,
          
d.II,b.6,s.542                    som Blade fra Green.
           Sammen de nu i Kjærligheds Skygge
                 Kirker sig bygge.
           Budskaber sendes som flyvende Brande
                 i Hedningelande.
           Som lysende Traade kan man forfølge
           Apostlernes Vei over Bjerge og Bølge.
           Snart Christlyset gaaer som Solstraalen lige,
           hvis Meed er at gjøre Fjeldvæggen heed,
                 snart maa det sig snige,
           med Bækkenes irrende Fjed.
                 Men herligst hjemme
           virket har Frelserens Stemme.
           Endt er den fæle, lurende Feide
           imellem Rigdommen og Arbeide.
           Rigdommen bleven er kjærlig,
           lykkelig Fattigdommen og ærlig.
           Ei Pjalter sees, ei misnøid Mine,
           ei selv i de maalløse Verdensstæder.
           Den glade Arbeider nu boer i sine
           alleebeskyggede Vaaningsstræder,
                 saa hvide og rene
           som Rigmandspalladsernes Marmorstene.
           Halvmaanen ei længer fra Top og Taarn
           speiler i Middelhavet sit Horn;
           som ørede hvide Uglehoved
           den synes paa Damaskes Moskee indsovet.
           Snart klinge vel der de christne Klokker?
           De lyde alt mellem Palmyras Blokker.
           I Jesu Fædrelands Stæder hænger
           Klokkernes Knebler ei bundne længer.
           Frit bringe de fra Jerusalem
           rundt Landet Paaskehilsenen frem.
           Paa Golgath et gyldent Kors er reist,
           saa høit som paa Libanon Ceder har kneist.
           Dets Straaler, naar Solen skinner derpaa,
           til Bethlehem og til Nazareth naae;
           ja selv det lyser i Natten mørk,
          
d.II,b.6,s.543              en Stjerne da ligt i Mulmets Ørk.
           Et Hav af Roser nu Højen bedækker.
           De klattre ad Korset saalangt de række,
           og Korset synes i Høiden at træde
           opløftet af de tusinde Spæde.
           Men tys! fra Zion hvor yndigt det lyder.
           Tonen af Sølv gjennem Luften flyder. . .

(Slumrer ind)Akadiel.           Det sidste Sekund i Aarhundredet slaaer.
           Fortæl nu hvorlunde det Mennesket gaaer!Digteren.           O, hvor dog Alt ved Jesum forvandles!
           Sjelene klarnes, Hjerterne lindes.
           Slaver ei selv i Brasilien findes;
           Jøderne ikke længer mishandles;
           frie som Andre, ei meer de forblindes;
                 i Daaben de nu
                 aftoe den stridige Hu.
           Hvad aldrig end skede i hundrede Aar,
           i Østens Kirker nu foregaaer:
                       Kadier, Omraher,
                       Muftier, Mollaher,
                       Rabbiner, Muezziner
                       til Daaben triner,
                       og Taarerne stride
           med Vandet dem triller i Skjæget hvide.
           Som Iistappe een efter een ifra Tag,
                 men sikkert dog alle,
           for Luftens Friskhed og Solskinnet falde,
                 døbes der Flere Dag efter Dag.                 Europas Despotier ere forsvundne;
                       liig Laviner, hvorunder
                       den grønne Høi blunder,
           de ubemærkt smeltende ere henrundne.
           Fristat nu bliver hvert Rige benævnt.
          
d.II,b.6,s.544              Søstrene Ret har med Brødrene jævnt.
           Religionen og Menneskeret agtes nu oven
                       Statskløgt og Loven.
                       Lysets Esser
                       ere de frie Presser.
           Sandhedens Ord og Menneskets Krav
           flyde som glohedt Metal deraf.
           Stivnede ned de i Jorden sig grave.
           Børnene lære den Fibel at stave.
           -- Kongerne meer under Kronen ei sætte
           Ypperstepræstens Skarlagenshætte.
           Magten ei meer efter Menneskets Aand
           formastelig tør udstrække sin Haand.
                       Kirke og Stat
           skilte er ad som Dag og som Nat.


           Halvmaanen er fra Europa forjagt.
           Den blinker nu bleg fra Skutari paa Vagt,
                       liig en sønderbrudt Lee.
                       I Constantinopel
           Klokkerne lyde fra Taarn og fra Stoppel.
           Ah, hvor de kime fra Achmets Moskee? . .

(Slumrer ind)Akadiel.           Det tredie Sekulum ruller.
           Sylvesterkvel bar det bort paa sin Skulder.Digteren.           Med skabende tryllende Magt
           Frelserens Aand over Jorden er vakt.
                       Lyset den skaffer
                       Hottentotter og Kaffer,
                       spreder sin Frugt
                       over Tombukt.
                 Dens Vei jeg seer
           igjennem Ørkenen som Alleer.
           Elefanterne studse i Skogens Bryn
                 ved Landsbyers Syn,
           om nytømret Kirke i Orden satte,
          
d.II,b.6,s.545              istedetfor Hytter af Leer og Matte.
                       Europa sig skynder
           at sone de Fortidens Synder
                 mod Neger og mod
           Indianen paa stedse flygtende Fod.
           De søge de arme Rester at redde,
           bygge dem Huse ved Flodernes Bredde;
           og frem af den røde tatuerede Hud
           straaler et Menneske ud.
           Lysets Strømme ad trende Belter
           sig ind i Asiens Indre vælter:
           fra friblevne Rusland, fra Stambuls Taarne,
           fra Suezes Tange, den gjennemskaarne.
           Thi klinge Paaskeklokkernes Røst
           fra Teheran alt i lysnede Øst.
           Ah, Tys lad høre! . .

(Slumrer ind)Akadiel.           Et Sekel er svundet paany -- det fjerde.
           Hvor langt har flyttet sig Lysets Gjærde?Digteren.           Lyset har gjort en Bue mod Nord,
           slaaet om Bokhara sin straalende Gjord.
                 Omvendte Mahomedaner
           bryde med Iver de krydsende Baner.
           Velgjerninger, aandige Fortrin dernæst,
           hedder den bedste Christendomspræst.
                 Det Sprog forstaaes af Barbarer,
           og deri tilsidst de Mesterne svarer.
           De Kjærlighedsværker, hvormed
           Christlæren har Europa besaaet,
           fører den om saalangt den har naaet
           i Hedningeland paa vandrende Fjed:
           Presser og Skoler, Kirker, Hospitaler,
           medens af Bøger i Folkenes Tegn
                       en lysende Regn
           over hvert Hyttetag daler.
          
d.II,b.6,s.546              Fra Chiva i Nord, Ispahan i Syd
           høres alt Paaskeklokkernes Lyd.
           Tys! Minareten spiller en Psalme! .

(Slumrer ind)Akadiel.           Atter et Sekulum er forleden.
           Fortæl, hvor times det Menigheden!Digteren.           Det Under i Sekelets Løb er skeet:
           Græsk- og Romersk-Katholsk ere eet.
           Da sluktes, som naar Dagens og Morgenens Skin
           flyde i hinanden i Hvælvet ind,
                       med blegnende Blaanen
           i selve Damaskus Mahomedsmaanen.
                 Reformerte og Lutheraner
           ere ei meer den kløvede Stjerne,
           hvis Halvdele gaae mod det Fjerne
                       i adskilte Baner.
                 De sidde alt Begge
                 inden de samme Kirkevægge,
                       og Sekterne smaa
           ere forsvundne som Bække i Aa.
           I Østen omkaps med Indus og Ganges
           Lysstrømmen gjennem Folkene slanges.
           Mod Mahomedanens Aag udaf Jern
           blide Hindu i Korset har Værn.
           Kasterne løses i Broder mod Broder,
           Paria kysser paa Pande og Kind
           broderlig milde, fornemme Bramin,
           Prædiken lyder i Brahmas Pagoder,
           Klokker fra Jaggernauttempelets Tind.
           Hør alt i helligt Benares mod Øst
           tusinde blande i Luften sin Røst. . .

(Slumrer ind)Akadiel.           Et Duun er Dagen, et Aar en Fjer.
           Vaagn! Bortblæst i Luften Aarhundredet er.

d.II,b.6,s.547  

Digteren.           O herlige Fredens Skue!
                      Mægtige Strøm i Lysets Lue!
           I Kirken ei mere Skilsmisse findes;
           Alle med samme Christennavn bindes.
                 Katholik og Protestant,
                 Protestant og Katholik --
                 hvad En ei blandt sit Eget fandt
                 Han af den Anden fik.
                       En stor Synode
                       af alle Partier
                       har renset forfode
                 Dogmer og Ceremonier.
                 En Bibeludgave for Menneskeheden
                       er ogsaa bestreden.
                 Det er, som kunde man tænke
           et tilsmudset Tempel i Bad at sænke,
           og som om det, toet af brusende Hav,
                 forherliget opstod deraf.           Den sidste Pave -- Gud glæde hans Sjel!
           han slumrer nu i Vatikanets Kapel --
           selv Forsædet førte i Bispernes Kreds,
           og aflagde Spiir og Tiara tilfreds.
           Kardinalerne derpaa, den Fyrsteskare,
           de røde Kalotter som Offer frembare.
                 De selv sig funde
           som Lys, der for langt indpaa Dagen brunde,
                 med ludende Væge
                 og Flammerne blege.
           Kirken skal være nu underlagt
           et Præsteskab lige af Rang og Magt.
           Hvert Land har sine, af Folket kaarne,
           saamange som Landet har Kirketaarne.
           Resten sig skaber i fjerne Lande,
           langs Orinokos og Maranhons Strande,
           langs Irawaddys palmede Bredder
           Kirker og troende Menigheder.
          
d.II,b.6,s.548                    Alt imod Øst
           lyder fra Thibet Klokkernes Røst.
           Mellem Alpernes Tinder
           først den, som opslugt, forsvinder;
           Echo i alle Kleiver og Kløfter,
           Tungen i sine Klokker saa løfter.
           Ah tys! Det er som om Lydens Aand. .

(Slumrer ind)Akadiel.           Det syvende Sekulum er henrundet.
           Fortæl hvad Jorden i det har vundet!Digteren.           O nu da Christi Kirke igjen
           er som ved Nadverens Bord kun een,
                 og Christendommen
           i Liv og Kraft er tilbagekommen.
           Nu have ei Fængslerne meer nogen Fange,
           Kornbinger blive de ledige Celler;
                 Fæstninger og Citadeller
           forvandles til Haver og Lystfartsgange.
                 De øde Glacier
           ere nu Blomsterpartier;
                 paa jevnede Volde
           Roser og Hvidtorn Vagt kun holde;
           Tulipaner og blodrøde Pioner
           nikke udover de gamle Bastioner,
                 under hvis Ege
                 Børnene lege --
           Garnisonen, som forstærker
           de til Naturen overgivne Værker.
                 Al Malmarmatur
           forlængst har i Ilden omskiftet Natur.
                 Karonader, Kanoner
                 Mordene udsoner;
           som Ploge, som Huse, Maskiner og Baner
           de vise sig nu som Lysets Underdaner.
           Den Orlogger, Øxen skal spare,
          
d.II,b.6,s.549              i Handelens Tjeneste ydmyg maa fare.
           Med Perkins Bomber, Congreves Raketter
           Kanalens Strube Britannien mætter.
           Krigsvidenskaben er væk som en Røg;
           længe den var som en døende Lampe.
           Fremtiden bød ikke mere den Kampe,
           Streg den da over Tabellerne strøg.
           De gamle Generaler spille
           nu Krig kun med Triktrak og Toccadille.
           Armeernes ledige Hænder
           tilbage til Plogstyret vender.
                 Genierne styre
           sig paa noget nyttigt Uhyre:
                 paa Kajer og Dokker
                 med Klipper til Blokker,
                 paa Kjæmpediger,
           fra Havet erobrende hele Riger,
           paa Veje, der have slig snorlige Hast,
                 at Bjergene brast.


           Paa samlede Kirkes forenede Kræfter
           Lyset gaaer frem og Lyksalighed efter.
           Hvor i Amerikas Urskov du seer
           straalelignende brede Alleer, --
           Dale, som frie Indianere dyrke --
           der har en Præst med Apostelens Styrke
                 Vejen for Lys og Kultur
           allerførst bant gjennem vilde Natur.
           I Øst gaaer Lyset seirende frem.
                 Hinduen, Chinesen,
                 Malayen, Siamesen
           er Christen, endskjøndt med det Væsen,
           Klimatet har der anviist dets Hjem.
           Fra Nankingstaarnet af Porcellæns-Brokker
           klinge de yndige Paaskedagsklokker. . .

(Slumrer ind)Akadiel.           Stedse hans Smiil meer glade vorde.
           Lad Seeren komme igjen tilorde!

d.II,b.6,s.550  

Digteren.                 Længe forblev Jordkloden liig
                            en Kugle af irrende Erts.
                 Skovene strakte da sig
                 en Verdensdeel over paatvers,
           Moradsernes fænnikvajende Rør,
           Millioner af Siv- og Bambus-Helte
                       seirende stode som før
           tvertsover Afrikas bredeste Belte.
           Skumle Stæder, som Flekker af Rust,
           vege ei for Aarhundreders Pust,
                       Borge og Fæster
           vare at see til som irrædte Rester.
           Men se nu den skinner som Broncemetal,
           som Lyskronens Kugle i Tempelets Hal!
           Saa nu, -- da Jorden for Himle fjerne
           skinner med højere Glands som Stjerne --
                 nu kunde Jesus med Ære
                 den frem for Faderen bære.
                       Thi Jordklodens Glands
           skylder det Lys -- det ene er hans --
                       den Kjærlighedsvarme,
           der strømmer ifra hans favnende Arme.           Hver Verdensdeel er i de grønnende Zoner
           afdelte Haver, beboed' af Nationer.
           Husene synes som om paa et Net
           Perler i talløse Mængde var spredt.
           Skinnende Byer krone hver Bugt,
           krandse hver Indsø og Flodernes Flugt.
           Med lysende Vifter Amerikas Skove
           er gjennemskaarne til Sydhavets Vove.
           Som Ørnen ei lurer den Vilde længer
           fra Klippen, der udover Stien hænger.
                 Histnede hvor Fossen bruser
           hans venlige Hytte dig gjerne huser.
           Sivet ei længer sit Guldhaar ryster
           i Afrika over moradsige Kyster.
          
d.II,b.6,s.551              Plogen, som Præsten med sig har baaret,
           Luft har i Jordsmonnet skaaret;
           Sivet med løbende Flammer er sveden;
           tilveirs gik al Pest med Røgen og Heden.
                 Der dynges nu Neg
           hvor nys Krokodilerne lagde sin Leg.
                 Deilige, fjedervajende Lunde
           suse nu over de farlige Grunde.
                 Europæer og Neger
           sammen den liflige Duft vederkvæger.
           Den hvide Britte, den sorte Jalof
           henrykte tale om selvsamme Stof,
           at Alt er Christendomslyset forskyldt,
           som nu Alverden tilsidst har opfyldt.
                 Det Krigen har endt,
                 Sjele og Hjerterne tændt,
           til Fredens Tjeneste Kræfterne vendt,
                 gjort Jorden saa skjøn
           og sat paa hver Plet en Guddommens Søn.
           -- Men tys! lad høre! Mon gives en Krog,
           hvorhen ei Lyset sin Straale end jog?
           Paa Japans yderste Klipper
           først Lyden af Klokkerne slipper.
           Men vist derude, i Havet slængte,
                 i ukjendte Sjøer,
                 gives der Øer,
           hvorhen ei Straalerne end ere trængte?
           Skjøndt, tys! jeg hører Klokkernes Kimen
           alt Nyholland over ifra Van-Diemen. . .

(Slumrer ind)Akadiel.           Seklet er gaaet som en Strøm af Ord.
           Hvad seer du paa den velsignede Jord?Digteren.           Den stærkeste Straale, hidtil udsprungen
           af Christlærens Hjerte, var Præstetungen.
                 Nu se, somom Solen udskjød
          
d.II,b.6,s.552                    to herlige Stjerner,
                 hvis lysende Kjerner
           atter i tusinde andre sig brød,
           to Lysets Kræfters Væld er kommen
                 af Christendommen,
           begge ifra dens Hjerte udrundne,
           herligst iblandt dens Ideer fundne,
           stærke nok til, foruden den Selv,
                 i Tiaar faa
           om Jordklodens Hvælv
           lysende Belter at slaae.
           Jordkloden Selv er som bleven besjelt:
           i rene Republiker overalt inddelt,
           saa rene og skjønne i Form og Stempel
                 som Parthenons Tempel;
           store og smaa, efter Sprog og Stamme
                 begrændste alene
           ei efter malede Milepæle
                 eller en Ramme
           som udkvadrerer et Kvantum Sjele.
           En Rosenhæks ludende Grene
           forresten var nok til det Grændsedele.
           Thi om den Herr Chef for en Republik
           bonapartiske Tanker i Hovedet fik,
           han flux blev henviist til et bedre Maal:
           til flittigt at dyrke den hjemlige Kaal.
                 Nu styrer Dyd og Geni,
                 Fortjenesten hædres,
                 Talentet belønnes,
                 Livet forbedres,
                 Jorden forskjønnes;
                 hvergang den grønnes
           smiler den somom dens Masse af Leer
                 følte sig fri,
           henrykt ved al den Lykke den seer.


           Men her i den Grundlov, hver Fristat lyder,
           fordi den af Christlærens Hjerte flyder,
          
d.II,b.6,s.553              at hvert et Geni i Massen opdaget,
           af Staten skal blive til Barn antaget,
                 opfostret, opdraget --
           se deri den anden mægtige Vinge
           til Jordkloden fremad saavidt at bringe,
           den anden Straale fra Christendommen,
           hiint Stjerneskud liig, ifra Solen kommen!


                 Som Sædkastning ødsel,
           udsaaes Geniet ved Børnenes Fødsel,
                 som Lyskorn iflæng
           over Hyrdindens og Dronningens Seng.
           Imellem Massen de fleste da faldt
           forsvindende som i en gabende Spalt.
                 I Armodens smudsige Muld
                 Ingen opdaged Geniets Guld.
           Millioner Talenter forginge
           ret som paa Havsbund henslængte Ringe.
                 Talløse Lysets Kræfter
                 forsvunde -- de spurgtes ei efter.
           Det var et Tilfælde af Luften taget,
           om en af de Spildte dog blev opdaget;
           Pungen og Pergamentet
           styrte da Jorden, men ikke Talentet.
           Men Christendommen har Staterne vakt.
           Nu vaage de alle af anspændt Magt,
           at ikke En, til Bedre bestemt,
           i Massens Vrimmel bliver forglemt,
           ei En til Fakkel for Folket skabt
           henligger i Massens Dunkle fortabt.
           Heller end saadan en Dreng
           Staten vil miste baade Skog og Eng.
           Thi ind den i egen Blomstring henter
           de Plejebørns Kjærligheds Tak med Renter;
                 de Skilling, den taber,
           gjengjældes med Kunster og Videnskaber.
                 De smaa Elever,
           som Christendommen til Værn og Læ
          
d.II,b.6,s.554                    velsignende hæver
                 til Statens Knæ,
           de fødte Genier er Lysets sande
                 gudviede Præster,
           med himmelsk Salving paa Bryst og Pande
           for Jesus arbeidende, deres Mester.
           Ei frygtede mere, men kaldte frem,
           liig Kilder man borer efter i Jorden,
           Menneskelivet er bragt ved dem
           Naturen nær og i aandigst Orden.
           Atter leve paa egne Marker
           hundredaarige Patriarker.
           Visen om Jammerdalen er endt,
           Præket om Sorgens Dyb ei bekjendt.
           Alle elske den skjønne Klode.
           Himlens Engle den gjerne bebo'de.
                 Dens Kjerne sig viser
                 fra Himlen omspændt
           med et blomstrende Net af smaa Paradiser.
           Men Mennesket selv er det herligste Syn.
           Hvad Høihed, der hvælver sig over hans Bryn!
           Hans Republiks Grundlov synes der skreven
           og til paa hans talende Læbe bleven.
                 Skjøndt Blod og Kjød,
           synes han som iblandt Aander fød,
                 paa Jorden nedstegen,
           forgangne Slægtfølger overlegen.
           Han synes en nyskabt Skaberens Tanke.
                       Som Gryets Straaler,
           som Skovens Træer, der Krat ei taaler,
                 Slægterne ere skjønne og ranke.
                 Der er en Sommer
           paa alle Kinder af Sundhedsblommer,
                 i alle Blik
           en Glædes skrevne, men tause, Musik.
                 om alle Munde
           en Godhed stegen fra Hjertets Grunde.
                 Kjærligheden ei meer sig plager
          
d.II,b.6,s.555                    gusten og mager.
           Et Blik, hvori Begge hinanden kjende:
                 for ham og Hende
           flux Huus da bygges og maales Ager.
           Det fryder Staten, at Befolkningen stiger;
           med Sjele og Styrke den sig beriger.
           Hvor har ei Freden for Arme Brug?
           Thi bole sig Slægten som Byg og Rug!
           Og Frugtbarheden paa Træ og Ager,
           alt som der fødes Børn tiltager.
           Hvor mægtige end og hvor behænde,
           Slægterne dog med Fromhed bekjende,
                 at alt det Hele
                 Jesum forskyldes,
           der Lyset har vakt i Jordklodens Sjele.
           Af hele Jorden, ei Sted undtaget,
                 han derfor hyldes
                 som Den, der har,
                 fra hvad det var,
           Menneske til Menneske sandt opdraget.
           Selv ifra Øerne fjernt i det stille
                 maalløse Hav
                 Klokkerne spille
           til Minde om Jesu aabnede Grav.
           -- Kun ifra een rædsomme Skrig
           skjærende blande i Tonerne sig.
           En ensom Koralø der er langt Syd,
           til hvem ei trængte end Ordets Lyd,
                 hvem Skib, forslaget,
                 ei har opdaget,
           i Taager og hvide Rev forstukket,
           neppe nok frem af Havet dukket --
           der ligger en Fange paa Stenen bunden;
           Hylende Vilde kræve hans Liv;
           Præsten svinger sin Flintekniv;
           Han ofres skal Guden og siden Munden.
           Himmel, at Saadant endnu kan skee!
           O lad et frelsende Seil dog see!
          
d.II,b.6,s.556              Ny-Zeeland derfra er knap femti Mile;
           der synes Klokkerne ei at hvile.

(Slumrer ind)Akadiel.           Det tiende Sekels Sekunder er fløine.
           Seer, aabn endnu en Gang dine Øine!Digteren.           Hvad sees, naar Herlighed blinder?
                 Hvad kan beskrives
           naar Grændse for Lykken ei gives?
                 naar i dens Strømmen
           for Virkeligheden tabe maa Drømmen?
           naar Idealet sig under og agter
                 det Naaede finder,
           som Kragen bag Ørnen forsvinder,
           hvis Flugt den vil hærme med plumpe Fagter?
                 Jeg maatte beskrive
           med selve Naturen ilive:
           med funklende Øine, frydstraalende Kinder,
           med levende Smiil og Glæden greben
                 lige fra Læben,
           med hørlige Toner
           af Jubel fra alle Zoner,
                 jeg maatte udtrykke
                 Menneskets Lykke,
                 den vise Orden,
                 som raader paa Jorden.           Og nu er der ikke en Flek igjen,
           hvor Lyset ikke har trængt sig hen.
                 Tys! stille, stille!
                 Paa hiin syndige Ø
           i den stille Sjø
           lyser en Kirke frem mellem Palmer,
                 Klokkerne spille
                 Opstandelsespsalmer.
                 Tonerne blande
          
d.II,b.6,s.557              sig mellem de tusind fra alle Lande,
           der lyde nu i den samme Stund,
           Alle som Een med jublende Mund,
                       Alle i Eet:
                 Jesus opstanden
           er over al Jorden i Kvinden og Manden,
           i Aand og Dyder i Mennesket.


Akadiel.           Før du paa Drømmenes Hvirvel maa age
           det Sekulums-Tiaar tilbage,
           ile igjennem den halve Time,
           du hørte Klokkerne tigange kime,
           blot paa Opvaagnelsens rappe Sekund,
                 indtil du standser
           som hos dig Selv mellem kjendte Sandser:
                 Skjald! skal du høre
                 Profeter af Engle opføre
           den Paaskesang, som om tusind Aars Stund
           skal lyde fra alle Menneskers Mund.Chor.           Paa Jord, som i Himlen, evindelig Fryd!
                 Den hele Menneskehed
           nedknæler paa Jorden i Lykke og Fred.
           I Mennesket er Du kommen igjen,
           o Jesus Messias, fra Himmelen!
           Menneskets Sjel et straalende Skin
                 lever af din;
           i Menneskets Hu dine himmelske Tanker;
           og, som om der hang i Hjerternes Rod
                 et funklende Dryp af Frelserens Blod,
           i Menneskets Hjerte din Kjærlighed banker.           Paa Jord, som i Himlen, evindelig Fryd!
                 Nu endt er, Jesus, dit Værk;
           Thi hviler Du nu i din Sejerfryd stærk.
           Du Mennesket har til Menneske gjort
          
d.II,b.6,s.558              og blæst af Gudsbilledet Støvet bort,
           saa Englenes Sind og Menneskets Hu
                 Eet ere nu.
           Thi, Jesus Messias, i Skarernes Hjerter
                 i levende Daad opstanden du est.
                 Hver Slægt er en ny Opstandelsesfest;
           de Nyfødte ere dens nytændte Kjerter.


           Paa Jord, som i Himlen, evindelig Fryd!
                 Vor Mo'r, den venlige Jord,
           vi hædre ved Dyrkning fra Syd og til Nord.
           Vor Fader i Himlen, naadig og huld,
           fremdyrke vi Engle af Hjertets Muld.
           Han tager engang de Blommer med Lyst
                 hisset til Bryst.
           Thi Jesu, Hans Elskedes, Hjerte de bære
           som Duggen i Kalk, og signede Jord
           forener sin Røst med Himlenes Chor
           til Faderens Priis og hans Eenbaarnes Ære.Akadiel.                 Paradisisk er Jorden,
                 herligt er Mennesket vorden.
                 Abiriels glødende Ild,
                 Ohebiels milde, gydet dertil,
                 i Menneskestammen
                 vel flyde sammen;
                 dog boer hos Kvinden,
                 i Hjertegrunden,
                 i Smilet om Munden,
                 i Rosenlunden
                 som groer paa Kinden,
                 i Øjets milde
                 Karfunkelkilde
           Ohebiels Aand, som den himmelske reen,
           imedens Abiriels Flammer tindre
           stærkere frem ifra Mandens Indre,
           som Lyskjernen i Diamantens Steen.
          
d.II,b.6,s.559                    Menneskets mægtige Aand
                 nu føler ei mere
                 sit Kjød og sit Blod
                 som Lænke om Haand
                 og Bolt ved Fod;
                 som Fuglenes Fjere,
                 som Rosenblad-Dragt
                 kun føler det Legemets Magt.
                 Sandhedens Dag,
                 Pligternes Røster,
                 Frihedens sejrende Vingeslag
                 over forræderske Lyster
           fylde dets Pande, det Tempeltag,
                 mens stille og mild
                 i Hjertet brænder
           Brødrekjærligheds himmelske Ild,
           straalende ud i de fremrakte Hænder.


                 For Gud i Støvet falde
                 de Jordens Aander Alle;
                 for Ham, den Evighøje,
                 de sine Pander bøje.
                 Men naar de op dem høine
                 ifra den Andagtstund,
                 i klare Aandeøine
                 paa Pande og om Mund,
                 staaer prægt med Straaler ud:
           Hver sin Thronehimmel i egen Pande har;
           Hver i eget Hjerte har Altar og Offerkar;
           Drot er Hver for Jorden, Præst er Hver for Gud!

(Forsvinder)Digteren.

(springende op)           Hvad Toner? Fra Jorden? fra Himlen?
           Jeg hørte jo Choret? Jeg saae jo Stimlen?
           Ah! Klokkerne endnu i Bygden klinge.
                 Did maa jeg haste,
           paaknæ for den Højestes Altar mig kaste,
          
d.II,b.6,s.560              min Tak ham med brændende Taarer bringe.
                 Han har mig benaadet
                 med profetiske Syner.
                 En mægtig Aand,
           med digtende, skjøndt med en sanddru, Haand
                 hurtigt, som Lynet lyner,
                 har Fremtidsraadet
                 afmalt paa mine
                 Øjenhaars yderste fine,
           saa, ved at skimte paa halvaabent Blik,
                 de herlige Syner jeg fik:
           Jeg seet har Jorden i himmelsk Orden
           og Mennesket som de Himmelske vorden.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE