HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 6. BIND: 1845

JORDENS LIV
Akadiel.           Abiriel! Aand! Guds Tanker det er, som Lyset afbilder
                      Hans, der i Rummet som Duggdraaber Sole har sprængt
           talløse ud til talløse Verdeners Næring.
           Han har digtet Blomstens Skjønhed, afstukket Bladenes Omrids.
                 Aanderne ere hans Ord.
           I dunklest Liv en Aand er skjult, som Ordet,
           om unævnt end, slumrer i Tanken.
           Hver Klode i sine Væseners Hær har sin Sjel.
           Hver fornuftig Skabning er en Tanke i Sjelen;
           dens Dyr dens Drifter, som mylre i Nerverne.
           Planterne ere dens dunkle Følelser;
           Ilden dens Rødme, Vand dens Vædsker,
           Mulden dens Kjød, Luften dens Aande,
           Duggen dens Sved, Skyer dens Uddunstning,
           Somren dens Maaltid, Vintren dens Rolighed,
           mens den paa Høstens Mættelse tærer,
           Vaaren dens vaagne Madlyst: da gløde
           Tankerne livligst, Drifterne sværme.
           Der i Mulden Aandernes Spirer vi see,
           som under Vandet de blege bølgende Planter.
           Men snart vi skue Aanden iblandt os, smilende
           over sin udbredte Udødelighed.
           Mange ei vide, at den i Mulden begyndte,
           førend den friske Gravhøi bag sig de øine.
           Dog savner ei Aanden noget undtagen
           Legemets ormstukne Pjalt og de brændende Lyster.
           Men ve om disse have anstukket hans Væsen!
           Da maa han lide den Kval, som om Slanger
           kjæmped af Sult i hans Indre og aade hinanden.
           Thi her hverandre hans Lyster maae opsluge --
           her, hvor de ei, som i Støvet, kan fraadse i Synder.
           De døe af Hunger, som Slangens Yngel om Aftnen,
           hvis Moder vendte ei hjem fra Morgnen med Bytte.
           Med Hyl hans Vellyst vælter sig om i hans Indre,
          
d.II,b.6,s.19              forgiver Hevnlysten; denne dræber den Falske;
           Ondskaben kvæler Misundelsen, døer saa af Sorg,
           og Angerens Tand i hans Indres dunkleste Baggrund
                 udhuler en Grav for dem alle.
                 Som en reen Taare nu Aanden
                 nedtriller i Alkjærlighedens Skjød.
                 Med et Suks Bragen hiin Grav og Mindet forsvinder.
                 Hans Uvidenhed bliver en antændt Stjerne.
                 Frem han arbeider sig gjennem sin Evighed;
                 foran Indbildningens Pensel han bruger,
                 Erindringens Meisel ved Siden.
                 Selv han ligner en Sol, der
           springer fra Synskreds til Synskreds og afmaler
           Morgenen foran, slæber paa stjernede Midnat.
           Nu er hans Godhed i Skjønhed,
           hans Aandskraft i Herlighed klædt.
           Jublende smelter han hen i Verdens Digt, i Aandernes Chor,
           raaber sig selv til Hersker ud i sin Udødelighed.
           Verdnerne synes ham vajende Blomster, dog glemmer
           ei han de Træer, som skygged hans Barndom i Støvet.
           Aanderne mindes, som hist de et Fædreland elsked,
           stedse med Ømhed den Klode, som var deres Moder,
           ammed dem op og aabned sig venligt for Støvet.


Æoner.                 Priser, Priser, lover Gud!
           Ham, den Evige fra Begyndelsen!
           Skjult i sin Viisdoms Hellighed,
           lader han sin Algodhed udstraale
           i Verdnernes lange svømmende Rækker,
           og Solene, som flammende Basuner
                 fra Høidens blaa Tempeltag udstukne,
           forkynde for Skaren af mørke mylrende Kloder
                 den Eviges Kjærlighed.
           Aanderne knæle: Tilbedelse er deres Knælen.
           Aanderne offre: Kjærlighed er deres Offer.
           Aanderne prise: Beundring er deres Lovsang.
          
d.II,b.6,s.20              Kloderne selv, i Skyernes hvide Klæde,
           rundtom Solens flammende Altre vandrende, synge:
                 Hvo kunde slynge i Rummet os ud
                       uden den evige Gud?


Akadiel.           Snart denne unge Klode vil juble
                 skyldløsest med i Verdnernes Chor.
           Snart vil dens Hjerte begynde at slaae
                 heftigt og varmt som indelukt Flamme.
           Skyernes Øjenlaag ville briste,
                 Solstraalen gjennem dem Jordkloden naae.

(Det gryer)Æoner.                       Denne Dæmring er
                       Nattens Ahnelse
                       om en Dag.
                       Hvælvet letter sit
                       Øjebryn,
                       Aanders Leje, de
                       purpurfarvede
                       Morgenskyer,
                       som om vilde det
                       Stjernetrækkene
                       gjennemgranske,
                       der som Drømme det
                       gjennemkrydsed.
                       
(Skyerne fare til Siden for den gjennemilende Solstraale.
            Lyset er udbredt over Jorden)Akadiel.           "Bliv, Lys!" har Gud til Intet sagt,
           og Intet tændtes. Rundt i Rummet
           i Solene dets spredte Gløder brænde.
           Fra dem og til de mørke Kloder
           Guds Bud "Bliv Lys!" paa Straaler iler frem.
          
d.II,b.6,s.21  

Æoner.                       Hil Jordens første Dag!
                            Se Jorden lysner, som hellige
                       Fakkel i Solaltret tændt!
                 Skyer, liig Barme velsignelsesfulde,
                       ere dens Takoffers Røg.
                 Snart skal den bære en Hersker
                 med Viljes Scepter, Samvittigheds Retfærdskugle,
                 Indbildningskraftens Kongekaabe, regnbueskjøn,
                 Fornuftens Krone, Skjønhedens Dragt.Akadiel.           Først Dyndets fæle Fostere maae døe,
           Udrugningen af sluknende Vulkaner
           og af den Ild, som brænder i dens Indre,
           liig Blod i Dyret, Saftens Gjær i Planten
           og Glands i Stenen. --
           Uhyrer Gud tillod at nyde Livet
           i dette lunkne Dynd, de elsked,
           til Kloden modnedes i Solens Lys.
           Og se mod Norden for de skarpe Straaler
           hist Mammuthhjorde flye, mens Megasaurer
           i Klippehulerne sig liste ind,
           og Kjæmpeslanger sig i Havet sænke.
           Af mere ædle Slægter Jorden maa
           bedækkes før sin Hersker den frembringer.
           Men se, alt grønnes den! Ned i en Straale
           er Solen stegen i den rige Muld
           og stiger op igjen i gyldne Palmer.

(Natten bryder frem)Æoner.                 Se Natten sig reiser som Dagens
                 sorte marmorne Gravminde!
                 Maanen i mørke Hvælving den sætter
                 liig Solens Urne, som om ei denne
                 meer skulde vende tilbage.
                 Hil Jordens første Nat!

d.II,b.6,s.22  

Akadiel.           Nu slumrer Jordens ene Halvdeel medens
                      den anden første Gang blandt Stjerner lyser.
           Men ei som forhen under Taager, lave
           og knugende som Stene, Jorden slumrer,
           men som i højhvalt lampekrandset Tempel.
           I Maanen Nattens blide blege Hjerte
           ømt vaager over den med sagte Slag,
           og liig en trofast Terne med et Blus
           den følger Herskerindens Trin i Mulmet.
           Thi Dag og Nat hinanden elske ømt.
           I Gravene omfavne de hinanden.
           Hinandens Halvedele ere de;
           imellem dem er Jorden delt og Tiden,
           der maales til dem ud i halve Døgn
           paa Solens fine Straales Gyldenvægt.
           Mens halve Jorden synes druknet
           i dybest Nat, hvor iiskoldt Nordlys skummer,
           den anden halve, efter sidste Nat,
           som bag et Skibbrud, tørres atter
           og varmes op i Dagens milde Lys.
           Og hvergang Dag og Natten vexle,
           naar Nattens sorte Bølge vælter frem,
           med Stjernerne som spredte Seilere,
           og druknende al Dagens Pragt forgaaer,
           og naar hvad kantret var i mørke Nat
           paa Mulmets høje Kyst, bag Skyers Skjær,
           paany sig reiser, kysse de hinanden
           paa yderst Strand, koralrød Horizont.
           Og just i denne Stund, de vexle Post,
           hver af dem synes, han alene nu
           behersker viden Jord i Dæmringen,
           skjøndt denne just er fælles: Skyggen under
           de Tvendes sammenslagne Vinger.

(Dagen frembryder.)Æoner.                 Hil Jordens anden Dag!
                 Dag og Nat er nu vejet,
          
d.II,b.6,s.23                    Maanens Sølvlod, Solens Guldlod,
                 Dagens Demant, Mørkets Muld.


Akadiel.           Guds nye Præstinde Festdragt sig ifører
           og træder jublende i Verdners Chor
           som yngste Søster, mest uskyldigreen,
           med Blomster og med frisken Grønt bekrandset.
           Se Græsset spirer liig et Lys,
           der sig udbreder over Højene!
           Sig Blomster dukkende i Duggen bade;
           om Engens Belte, om den søde Kilde
           sig Siv og Buske flette, fra hvis Dunkle
           Viinranken klattrer over forat hænge
           sin Drue i en Poppels Sølversky,
           der blinker susende hiinsides.Æoner.

(Nat utbreder sig!)                 Gud seer, at Alt er godt;
                 selv Død, Fortærelse og Mørket.
                 Fortærelsen er Livets Føde,
                 dets Skjønheds Skyggeslag.
           Saa rigt er intet Moderskjød som Dødens,
           og Dagen har ei Nattens Majestæt.
                       Dens Søvn er Livets Dugg,
           selv over Dyret Drømmens Lyst den ryster
           og lægger Honningen i Blomstens Mund.
           Dens Hud er sort, men rødt og varmt dens Hjerte.
                       Isammen Dyr og Planter
                       med bløde Lokker fletter den
                 i fredsom Kreds, der op om Morgnen løses.
                       Som Rødderne af Mulden,
                 Allivets Nerver ud af Nattens Mulm
                       den friske Svale suge,
                 som Dagen tærer paa, og Blodets Rødhed
           og Hudens Let og Øjets sorte Flamme.

d.II,b.6,s.24  

Akadiel.           Ja, mellem Liv og Død er Jorden delt
                      som Døgnet nøje mellem Lys og Mørke.
           Her Mulden stivnet er i golde Klipper
           liig et forstenet Nattemulm, og hist
           den muntre Flod i sorte Afgrund kvæles,
           hvor Græsstraa ei paa Styrtningen kan klæbe.
           Ved Rosens Side giftig Bulme groer,
           Skarntyden lædsker Svampen med sin Skygge
           og Upas hvifter Dødens Banner ud.
           Nær Slettens rige Ynder blegner Ørknen.
           Med Jordens Rigdom Hvirvelstorme lege,
           og Hunger efter Landet at opsluge
           i Havets sorte Indvold brøler ofte.
           Mod Norden blinke Ørkener af Iis,
           der stræbe videre sig frem at slæbe,
           til Rosenbuskens Smiil de møde og
           hvor Abildtræets Blommer spotte Sneen.
           I Syden Kaktussen og Aloeen,
           nær Lysets Barme Døden trodsende,
           af flammevingde Samums Ildpust sortne
           og Somrens Blomster paa den brustne Jord,
           som Børn paa Moders Gravhøi, bøje sig.

(Det dages.)Æoner.                 Gud seer, at Alt er godt.
                 Paa Østens Tinder alt igjen
                 er Morgenrødens Glædesblus tændt,
                 den Livets purpurne Sejersfane.
                       Hil Jordens tredie Dag!
                 Paa Vestens Tinder i Vesten,
                 som paa et Altar for Gud,
                 den skal jomfrulig nedlægge
                 sin Aftenrødmes Krands.Akadiel.           Med Vellugt vederkvæger Cedren,
           der slaaer en Rynke for hvert hundred Aar,
          
d.II,b.6,s.25              de kaade Skyer, som nærme sig dens Top.
           Med gyldne Dadler kront fremtriner Palmen
           i straalende Orangers Følge, med
           et Slæb af Ranker og Lianer, som
           en Hersker over Jordens bedste Belter,
           mens Vaarens Hærold, sølverpandsret Birk,
           imellem Anemoner og Konvaller
           sig sværmersk vælger Plads i Alpelien.
           Men foran den mod Norden vandre kjækt,
           liig uforkrænkelige Sendebud
           fra Livet sendt til Dødens Throner hen,
           til Jordens Poler, hvor hvert Aandedræt
           af Livet stivner hen i Rædselsformer,
           den eviggrønne Gran og Fyr, de Helte,
           som føre Livets Banner fremad længst.
           Pors, Lyng og Rosmariner skjule Ørknen,
           som Taalmods Smiil paa sygelige Kind.
           Viinranken heder sine Druer ved
           Vulkanens Ild. Paa Græssets Toppe hænger
           den søde Perlemannas hvide Fryndser.
           Den ædle vilde Stormvind jager væk
           dødsvangre, fra Moradset stegne, Dunster,
           og styrter sig saa døende i Havet.
           Og Floden, Landets nynnende Velsignelse,
           som Fjeldet vilde i en Afgrund fange,
           sig styrter modig ned og Vei sig baner
           liig smeltet Sølvkolonne, eller som
           i tusind Stjerneskud den springer frem
           og søger Engene, der ligne dem,
           den mindes siden den som Kilde legte
           i Dalens Vugge med Nymfæerne.
(Det mørknes)Æoner.                 Tusmørket sig hæver foran Natten,
                 liig Støvskyen foran en Sejerherre.
                 Natten kommer, fuld af Forjettelser,
                 af Aftenrødmens Bæger berust.
          
d.II,b.6,s.26                    Dens stjernede Hvælv er den tillukte Kurv,
                 af kommende Dags Velsignelser fuld.
                       Hil Jordens tredie Nat!


Akadiel.           Af Jordens Skjød vil Livet rigere
           og rigere udbølge. Dyrerygge
           af Muldens brustne Tuer sig fremskyde.
           Dog Jorden, der har Rang blandt Stjernerne,
           er ringere end Livene, den dier,
           om Sjel de have, som en Moder
           er ringere end sin Søn; thi Blod de blot
           af Moderen have, Sjel af Faderen.

(Det dages.)Æoner.                       Sig Højene bevæge,
                       i Kramper zittrer Dalen.
                       Jorden vil nu føde
                       levende Liv, der kunne
                       dens Tak med glade Røster
                       den Evige fortolke.
                       Hil Jordens fjerde Dag!Akadiel.           Hver Klode har sin egen Fantasi
           og Skaberevne. Hist i Rummet paa
           de store Stjerner Blomsterne kan føle
           og Dyret tænke, og der er en Hersker,
           en Aand i Kløgt, i Styrke Mammuth liig.
           Men spæde Former vist den Evige
           har nedlagt i saa liden Klodes Hjerte.
           Dog er den Solen nær, dens Blod er varmt,
           og smukke Børn saa smuk en Moder lover.
           Dens Skjød sig aabne alt, og nye Liv
           udmylre, Liv, som leve, Liv som Ord,
           ei blotte Tegn som Blomster og som Træer.
           Og uafladelig maa Livet yngle,
          
d.II,b.6,s.27              at det i Døden ikke sig fortaber,
           og Døden dræbe, at ei Jorden synker
           af Vægten af de Liv, der bølge ud
           saa skjønt og vildt som fyrig Elskers Ord.
           Hist reiser Elefanten sig i Sumpen,
           Kameel og Næshorn -- større Kraft ei ødsler
           paa Jord saa liden Skaberfantasien.
           De snøfte; hver sin Næring mærke. Did
           hvor Risen bølger styrter Elefanten,
           Næshornet iler atter ud i Sumpen,
           Kamelen traver henmod Ørknens Tidsler.
           Paa Steppen hvrinsker alt den ædle Hingst,
           med spidse Øren, rullende Blik
           sin Hoppe vogtende, der græsser.
           En Susen blot af Vinden, i Galop
           afsted det gaaer, som brændte deres Haler.
           I Engen Koen staaer; paa Højen hvidner,
           et Snedrev liig, den glade Faarehjord,
           mens mavrest Klippe er for Gjeden riig,
           som Vedbend kaad, som Tjørnebusken trodsig;
           og rundtom iset Nordpol Renen suser.
           Kronhjorten elsker Eken; thi den har
           til Hovedsmykke Ekegrenen faaet,
           og for Gazellens smekkre Been har Ørknens
           forbrændte Græsstraa marvfuld Næring nok.
           Som Blomsterblade spraglet kaster sig
           paa Træets Top en talrig Smaafuglsværm,
           og Duen samler til sit Rede alt.
           I Dybet leger Fisken; Svanens Barm
           den ovenover seer som denne Maanen,
           og gjerrig Musling samler der sin Skat
           i lukte Kiste. Men paa Marken skjuler
           ei Bien sin; den bærer aabenlyst
           sin Rigdom hjem og nynner Viser om
           Arbeidsomhedens salige Tilfredshed.
           En Skov er Engen for Insekterne,
           skytæt neddalende og glimrende
          
d.II,b.6,s.28              som om de vare Funker ifra Solen;
           og hver en Blomst er Hjemsted for en Slægt,
           der ukjendt er i næste Blomsterkalk.
           Saa dybt som Dybet søde Solskin smager
           hver Draabe mylrer fuld af Myriader,
           der efterligne Chaos' vilde Former.
(Det mørknes.)Æoner.                       Med Melk og Honning
                       er Jorden bedugget.
                       Dens Øde gjenlyder
                       af tusinde Toner,
                       der hilse Solen.
                       Til Nattergalen
                       og Droslen lytter
                       den tyste Nat.Akadiel.           Tusmørkets Time giver Uglen Liv.
           Dens Ham er Mulmet liig, dens Blik Daghimlen,
           dens Hyl er Nattens Suk, dens Flugt er Taagens
           uhørlige, der glide over Græsset.
           Dens Øine tændes nu; paa Klippen lyse
           de gule Blus; med Flagermusen den
           med snirklende Figurer kløver Mulmet.
           Nu lister sig Hyænen af sin Hule,
           og Broderen Schakalen følger efter
           for Rovets Levninger at gnave bedre.
           For Løvens Brølen Ørknen er for trang;
           i Miles Omkreds vaagner Alt og skjælver.
           Et gyldent blodigt Lyn i Flugt og Farve
           paa flyende Gazelle Tigren springer,
           og Leoparden, som et Sværd der krummes
           og slippes ud, i Luften Hjorten naaer.
           Igjennem Sivet rasle Slangerne;
           de krybe over Krokodilens Ryg,
          
d.II,b.6,s.29              og Boa slynger hvæsende fra Palmen
           sig rundt Giraffens Hals, som raktes op
           godtroende imellem Kronens Blade.
           Af Loss og Panther uskyldshvide Birk
           og sødmefulde Løn til Snigmord bruges.
           Ved Polen sætter Hvidbjørn sig paa Vagt,
           at Liv ei aander der, og Nordens Hede
           af sultne Ulvehyl opfyldes. Høit
           som Skyens Pile svæve Ørn og Grib,
           bespeidende hvert Liv dernedenunder.
           Om Rosenbusken sidder Snogen spunden,
           i Kilden plasker Øglen, i sit Spyt
           Fiirbenen smelter Billens Gyldenskjold
           og fangne Sommerfugles Sølvflorsdragt.


           Saa vexlende i Former, alle skjønne,
           om stundom fiendtlige mod hinanden,
           fra Fiskenes de stive Charakterer
           til Slangens Snirkler, Fuglenes Arabesker
           og Fiirfoddyrenes korrekte Træk,
           talløs som Gnisterne ifra Vulkanen,
           paa Jorden sig udbreder Livets Fylde.
           Og skjøndt dets prægtig smykte Høvdinger
           er vilde Rovdyr, jubler dog dets Mylren.
           De slaae kun hist og her som Lyn i Havet,
           og grum er deres Geist ei i sig selv.
           Den raser kun, i trange Beenhvælv fangen.
           Mens Skabninger med Aand kan Formen tvinge,
           udvidende Organets tynde Skal,
           indtvinges Dyrets Geist af Formens Styrke,
           af tykke seneoverspundne Been,
           urokkelige som en Hules Vægge.
           Den lange Ryg, liig strenget Armbrøstbue,
           gjør Tigren listig, Hovdets tykke Been,
           de haarde Kløer Leoparden grusom;
           de lange Horn gjør Bukken trættekjær,
           det brede Bryst den ædle Hest saa modig.

d.II,b.6,s.30  

Æoner.                 Gud seer, at Alt er godt.
                                  For Aanders Øje
                       fra Sol og Stjerne
                       ei klarere straaler
                       Hans Herligheds Glands,
                       end her fra Nattens
                       lysende Larve,
                       fra Dybets Morild
                       og Dyrets Øje.
                 Hil Jordens femte Dag!

(Det dages.)Akadiel.           End Jordens Jubelchor af Liv tiltager.
           Der er ei Straa, hvor et Insekt ei surrer,
           og Lyden er for Aanders Øre høi
           som Hestens glade Hvrinsk og Tyrens Brølen.
           Hver Skabning selv en Harpe er, der toner
           Tilværets Glæde og dets Ophavs Priis.
           Beenbygningen er Karmen, hvori da
           som Strenge Nerverne indspændte ere,
           og Blodet suser gjennem dem som milde
           Skjærsommervind, saa sød Livsfølelse
           og Velbehag opfylde hele Harpen.
           Dog Dyret kun sin egen Lyd forstaaer,
           saa Hest ei Koen, Ørn ei Turtelduen,
           ei Bien Myggen kan hinanden fatte.
           Men knegger Hoppen, hrøiter Koen, flux
           vil Magerne forstaae, om Livssensharpen
           af Sygdom eller Hunger nedspændt er,
           om spændt af Parringsdrift, -- kort hvad de ville,
           og de besvare dem i samme Toner.
           Saa Dyret er en ordløs Æolsharpe,
           og alle susende iblandt hverandre.
           Men Jorden savner end en Skabning, som
           i Chorets Vildhed kunde bringe Orden
           og lade Ord, Fornuftens Toner, lyde --
          
d.II,b.6,s.31              en Skabning blid, skjøndt Klodens Enehersker;
           ei mægtig eller kløgtig som hiin store
           rødtblussende Planets Beboere,
           der tæmme alle Elementer; kun
           lidt klogere end Elefant og Hest;
           saa god, at Alt han kalder godt; kun med
           saa megen Styrke i sin Fantasi,
           at han af Alt et Billede sig maler;
           meer from end viis, dog viis nok til at være
           for Dyr og Planter Hersker og Lovgiver,
           og viis nok til at være lykkelig
           ved i Velsignelsen sig selv at finde
           som mest Velsignet i den hele Skabning;
           og som hiint Livsens Harperiges Hersker
           begavet med et saa melodisk Hjerte,
           at han i egen høje Livsklang føler
           en Harmoni med svagest Ormesang.
(Det mørknes.)Æoner.                       Nu er Aljorden
                       en yndig Hauge.
                       Nu løber Floden
                       som styrt af Hænder.
                       Men hvo skal tæmme
                       den i dens Vrede?
                       Men Hvo skal kue
                       det vandrelystne
                       og kaade Vildnis?
                       i Dyrenes store
                       og levende Skov
                       med Viisdom røgte,
                       med Strenghed rødde?
                        -- En Broder af Aander,
                       en Guddom i Støvet,
                       Fornuft fraoven,
                       paa Jorden sat
                       liig klare Lindse
                       i Øjets Nat.
          
d.II,b.6,s.32                          Skjøn maae saa skjønne
                       Skabningers Hersker
                       vorde tilvisse,
                       æret af Skabningen,
                       elsket af Aander
                       som deres yngste
                       smukkeste Broder.
                       Thronen er færdig,
                       pragtfulde Forhæng
                       for hans Fremtræden
                       er denne milde
                       funklende Nat.
                 Hil Jordens femte Nat! Den er velsignet.


Akadiel.           Ei Skabelsen har i sin Ødselhed
           paa Blomsterne al Farvepragt udøst.
           End er et Rødt meer fiint end Rosens,
           til Rosens Hersker gjemt og Herskerinden,
           et Hvidt meer skjært end svømmende Nymfæes,
           et Sort meer sort end Nat og Ibenholt.
           Ei Jordens Dannekraft har sine Former
           paa Dyrevrimlen udtømt. End der er
           meer ædelt Kraftpræg i dens Dyb tilbage
           end Hestens og den kongelige Løves.
           Og Han maa være skjøn, den Livets Krone;
           men skjøndt han rustet være maa med Styrke
           den Elefantens Tæmmer, Han, der Krigen
           skal føre imod Tiger, Bjørn og Panther
           for de til Fryd kun skabte Vaabenløse,
           er Livets vakte Fantasi, hvor rigt
           den end har ødslet ud, dog ei saa arm,
           at den isammenpjalter sig en Skabning
           af Løve, Ørn og Tyr i samme Krop.
           Med Aand begaver Gud ei saadan Skabning.
           Ei findes saadan Tanke i hans Viisdom.
           From Enfold vorder Herskerens Fornuft.
           Erfaring ikkun hans Forstand,
          
d.II,b.6,s.33              Erindring kun hans Viisdom,
           ei meer end Drift hans Kjærlighed;
           og, efter denne lille Grundskat, maa dens Mynt,
           hvori der vexles, Sproget, være fattigt,
           sig hjælpende med Udraab og Gebærder.
           Hans Aanderang bestaaer i frie Vilje.
           Han vælge frit, om han vil løse
           alt Ondt og sprede det paa Jorden;
           (skjøndt hvo forgifter vel sin egen Føde,
           og vil sit eget Leje tornestrø?)
           og om Han Selv, der leve skal blandt Aander,
           vil vende nedad Blodets Strøm tilbage
           mod Dyrene og dukke sig i Drifter,
           istedetfor paa udspændt Tankes Luftseil
           at svæve opad til de høje Frænder.
           Dog, glemmer Han at søge Kundskab, vil
           det mangefarvte Liv i hans Erfaring
           med Magt (thi Sandsers Porte flaggre aabne)
           sig præge, og, som tusind Stemmer, trænge
           sig til hans Inderste: i hans Erindring.
           Saa døer han altid klogere end han fødtes.
           Og det gjør alle Liv jo? thi se Løven,
           der bærer fulde Manddom i sin Man,
           er klogere, ei mere modig blot,
           end da som Hvalp den famled blind i Reden
           og hang ved Yuret som en Snylteplante.
           Dog ville Jordens Herskers klareste
           Begreber ligne Aanders Følelser,
           mod Disses Jorden liig i Chaos sænket
           mod nu forherliget i Solens Lys.
           Saa, hvis han var paa hiin den store Klode,
           der straaler over os fra Zenith, og
           hvis Herskere, i stolt Dumdristighed,
           naar deres Lyster som Vulkaner brænde,
           tør stoppe til Samvittighedens Øre,
           som Gud har lagt til deres Indre, saa
           de finest Rørelse i det kan høre
           -- for Aanderne da kosteligst Klenod --
          
d.II,b.6,s.34              maa Jordens Hersker agtes for et Dyr,
           og, skjøndt han Broder var, dog bøje Nakken.
           Dog her, hvor han er Enehersker,
           han vandre opreist som et Scepter!
           Hans Styrke være kun Udholdenhed!
           Hans Skjelne-Evne mellem Godt og Ondt
           liig Blindeormen, som sig frem dog famler!
           Af Vellyst zittre han ved hvad er skjønt,
           og kalde uden Prøve Dette Godt.
           Han hade Alt, hvad Sandser hade, skjælve
           af Frygt for Døden, naar han seer et Liig,
           og flye for Soten og for Smertens Skrig!
           Dog gjør hans Svaghed ham til Jordens Herre.
           Han seer med Afsky Ørknen; ogsaa der
           det Sandsebarn vil sig paa Blomster hvile.
           Thi lader Kilderne han didhen ile.
           Igjennem mørke Skov han baner Vei
           for lyse Eng; og, hvor han træder, ned
           sig gyldne Agre bøje i hans Fjed.
           Det klinger i det hule Fjeld, og Malmen
           han lader springe frem deraf som Blod.
           Af Ulven lærer han, at han kan boe
           bag Ulvevams i Sne og Sno.
           Hans Kløgt bevæges af hans Frygt. Han gjør
           til nøgne Haand af Staal og Kobber Klør.
           Han efterligner Løvens Tand i Staal,
           og slukker saa med Sværd dens Tunges Baal.
           Ham Tigrens Ryg blier Mønstret til en Bue,
           som spænder sig med Pilens Kobberlue.
           Som Krokodilens Svands Han Pantsret smeder,
           og gaaer i Kamp og slaaer og redder
           de angste Liv, der gjerne til den høje
           Beskjermer nu i Offertog sig føje,
           og underkaste Liv og Kraft hans Lov,
           for farlig Frihed i den vilde Skov.
           Han bliver da, skjøndt Aadsler vise, at
           der er ei Grændse for hans Vælde sat,
           ei Livets Ødelægger men Bevarer,
          
d.II,b.6,s.35              der skifter ud med Mildheds Palmestav,
           og ei med Vredens Tjørn, iblandt dets Skarer
           Fredslovene, som han for Jorden gav.
(Det dages. Et hvidt Menneskepar sees slumrende.)Æoner.                       Hil Jordens sjette Dag!
                       den Tusindfold Signte, hvis Gry,
                       med Moderens Øje,
                       først skal Herskeren skue!
                       Han er der, Herskeren!
                       O, hvor yndige Skikkelser,
                       liig elskende Aanders Drømme,
                       Han og hans Mage!
                       I Søvn under Eken
                       Aanden med Støvet
                       parres og vænnes
                 til Ro i sin blodophedede Bolig.
                       Vaagen han snart
                       modigen griber
                       Bevidsthedens Spær,
                       udraabende Aandernes
                       Løsen: Jeg er!Akadiel.           Hil Jordens Herre! Hædret Jorden er.
           Dens Herre er et Menneske, dem liig,
           der styre hist paa Kloderne i Rummet.
           Men her er ikke, som paa disse,
           i Kjæmpelegemer -- hist som af Damp,
           hist som af Alabast -- en Flammesjel,
           der, liig Vulkanens Søile mod det Blaa
           og Dagens Lys, mod selve Gud tør trodse.
           Han grubler ei som disse og fortvivler.
           Det Højeste, hans Sjel sig hæver til,
           vil Indsigt blive af sin egen Ringhed.
           Hans Sorger sidde løst som Mos paa Bark,
           ei som i Hines stolte Hjerter fast
           som dovne Skorpion. En Igelsværm
          
d.II,b.6,s.36              af mørke Tanker, Overmodets Grublen,
           udsuger Disses Livsfryd, graver sig
           i dybe Rynker paa den ædle Pande
           og lægger Æg i selve Sjelen, der
           til Nag udklækkes i den anden Verden.
           Fordi de Almagts Herredømme maae
           erkjende Selv, de rundt sig kue Livet
           og throne i en Sump af Blod og Sved;
           og, som om eget Liv de hade,
           de øde eget Blod og slide vildt
           i Nerverne, der binde dem til Støvet.
           Men naar slig Aand opdager i sin Rasen
           hos Himlen samme Smiil, at i sin Kamp
           han var som Træet, der i Bølgen dukker
           sig op og ned, men bliver lige heelt:
           saa digter han sig frem en Afgrund, hvor,
           naar Dødens Tand har overgnavet Lænken,
           der holder ham imellem den og Himlen
           i drejet, piinfuld, svævende Bevægelse,
           Han ene, uafhængig (ja hvis Han
           den Værste blive kan, med vildest Hær
           af Lidenskaber, ført af Djærvhed an)
           kan herske, og hvor Alt er dannet omvendt
           til Spot mod Himlen og den Jord, han saae.


           Men slig sig Selv fortærende en Sjel
           fandt ei i Jordens Menneske sit Udtryk,
           hvis bløde Linjer synes formte
           af hviden Sky ved Vindens lette Spil.
           Var han med Vinger dækket, og dog sat
           i Skyens Buur paa denne Verdenskvist,
           da kunde spaaes, at han, utaalmodig
           ved saa at hænge, vilde plukke
           sig Selv og Hvad han fandt isønder.
           Men se, Ham lavest Træ er høihvalt Telt!
           han sover under Busken med sin Mage!
           Hvis Galde var hans Blod (ei dette lette
           som Solskin) hvis hans Kind var skarp
          
d.II,b.6,s.37              (ei denne hvalte Morgensky) hans Pande
           var mørk (ei denne glatte Svanevinge)
           og Øjet rødt (ei dette Dueblaa) --
           da spaa i ham en Skabningens Tyran,
           at Jorden blive vil hans øde Borg!
           da spaa Aljorden Skræk og Himlen Sorg!
           Men i hans Skjønheds bløde Vuggedragt
           har Gud kun mindste Aandefoster lagt;
           og Han af Nød kun dræbe vil, og tæmme
           kun Frihed, naar han bør, og ei for ei at glemme,
           at mindste Vinge hæves indenfor
           hans Vældes Grændsers vide Trællesnor,
           at fjernest Hjerte dog er hans Klenod
           og fjernest Aare er hans Riges Flod!
           Han veed jo selv, at svag er han som vældig
           og at hans hele Legems Glands er kun
           en mølædt Kappe, heel affældig,
           en Honningdugg i Gravens aabne Mund.
           Hans Lunge aaben staaer for Pestens Pust,
           paa Kinden falder Svindsots røde Rust.
           En Sorg? -- der brister ned det stolte Værk;
           et udbrændt Kul er Hjertet; Læben sort
           er Ormenes raadne, nedsjunkne Port,
           og Øjesafiren, hans Herskerkugle,
           er bleven et Korn for Ravn og Ugle.


Æoner.                 End rinder Hans Blod
                 isøvne sagte.
                 Halvlukte Zwiebel
                 er end Hans Hjerte.
                 Hans Vaagnen vil være
                 som Tempels Aabning.
                 Og i dets Indre
                 med Ild staaer skrevet
                 hans Gudemærke:
                 "Jeg er! Jeg er!"
                  -- det Raab, hvormed
          
d.II,b.6,s.38                    sin Livsfest han aabner
                 og vil den ende,
                 naar Sandsers Frydblus
                 ei mere brænde --
                 det Løsen, hvorpaa
                 ham Aanderne kjende,
                 naar gjennem Graven
                 han let er vandret
                 som gjennem en Sky --
                 Bevidstheden, at,
                 liig Demanten, kan
                       hans Selv ei knuses.
                 Nedstødt i Dybet,
                 til Rum forviist
                 hvor Stjerne ei lyser,
                 i Jordens Midte
                 af Ild begravet,
                 bestandig tindrer
                 det frem deraf.


Akadiel.           Menneske vaagn! Den trofaste Sol
           vækker dig op paa din Konningestol,
                 i din herlige Hal
                 med Skybaldachin,
           baaren paa Søiler af Morgnens Rubin
           og Aftenens Buer af røden Koral.
                 Af Tordner den ryster,
                 den flammer af Lyn.
                 Det rædsomme Syn
                 din Sjel kun forlyster
                 med helligt Behag.
                 Du siger da rolig:
           "et Tempel er nu min Bolig,
           af Fakler opfyldt og af Cymbelslag."           I Hvælvets dybblaa, rolige Høje,
           evindelig klart over Skyerne spændt,
          
d.II,b.6,s.39              se Du din Faders alvorlige Øje,
           Menneske, paa dit Hoved henvendt!
           I Jorden Du elske din Moder ømt!
           Gud har dig skabt; Hun om dig har drømt.
                 I Dyrenes Stimmel
           Du fuldt af Velsignelser se hendes Skjød!
                 I Planternes Vrimmel
           den Kjærliges Melk, som til Næring udflød!
           Ja se i Vulkanen, som hist opstaaer
           af Højen, der bølger som Teppener bløde,
           din stærkeste Tjener, Ilden, der gaaer
           med ydmyg Hyldelse Herren imøde!
           Slut fra dig Selv og fra Alt,
           som rører sig rundt dig af Livet bemalt,
                 fra Verdner, som vrimle
                       i høje Himle,
                 fra Leviathan og Kryb
                       i dybeste Dyb,
                             til Gud!
           For Sjelen bag Hjernens snehvide Fold
           Øjet er Tolken og Tungen Hærold.
                 I trestemmet Chor
           den henrykte Sjel, den jublende Mund,
           det straalende Øje bryde da ud
           i Erkjendelsens Stund:
                 Se Gud er stor!


           Af Fugl under Sky og i Skov
           lær du din Høitidslyd:
           "Gud være Priis og Lov!
           I ham for alle Dyr er jo Fryd;
           for mig er Fryd og Ære!"
           Glem ei, du er Støv!
           Glem ei, du er mere end Støv!
           At Solene ere dig Vei til dit Hjem,
                 i blaanende Fjerner
                 de blinkende Stjerner
           det over din Hjemstavn hviftende Løv,
                 ei glem!
          
d.II,b.6,s.40              Din Throne bestig!
           Skabningen hilser dig.
                 Ørnen i Sky
           kan fra din Arm ei flye.
           Hvalen i Havets Hule
           kan sig ei skjule.
           Vel maa han mærke
           paa Stranden den Stærke.
           . . Løven paa Flugt og Tigerens Lyn?
           Eja, de flye for et Menneskes Syn.


                 Hersk over Dyret!
           over dig Selv, det første i Rækken!
                 Mildhed, ei Skrækken,
           være din Kløgt og din Magt!
                 yndigen Styret
           rundtom med rankende Blommer belagt!
                 Du i dit Hjerte før i din Pande
                 finde det Sande!
           Lad din Fornuft sig med Følelsen blande
           som Solen, der fletter i Skyer sig ind,
           blander med Regnbuens Dunster sit Skin
           og ødsler ei stedse med Middagskraften,
           men Duggmorgen skjænker og Vellugtaften!
                 Da hersk over Alt,
           Blivet i Støvet har støbt og malt!
           Betydningen vær i den nyskabte Jord.
           Mening og Sjel i det Almagtens Ord
           i Verden, Guds Sprog til sig Selv,
           det stjernebeskrevne, som toner
                 fra Zoner til Zoner
           fyldende Hvælvenes Hvælv!

(Akadiel og Æonerne forsvinde).

d.II,b.6,s.41  
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE