HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 5. BIND: 1839 - 1842


d.II,b.5,s.379  
FORSONINGEN
ET FANTASTISKT DIGT
AF
J. H. SCHMAHR.
KUNSTHANDLER, FORFATTER AF PROCESSEN MOD FRU SCHARFFENBERG I KJØBEN-
HAVN SAMT AF DO. MOD KUNSTDOMMER HOMANN I CHRISTIANIA, M. M.

(Stændig Melodi: Gubben Noah.)

   NB. Idet jeg med dette Digt tager Farvel med et høistæret
Publikum, bemærkes, at, forsaavidt deri siges, at Reisen vil gaae
direkte til Storbritanien maa dette ikke tages saa strikte, da
jeg formedelst det sildige Efteraar og høi Told paa mine Malerier
først gjør en Kunst-Vinterreise til Stockholm.
Ærbødigst
J. H. SCHMAHRKRIG OG FRED
FORQVÆDE I EN GROTTE

                 Under Jorden
                 Mænd i Norden
           maae for Gjække flye.
           Her i Grottens Skygge
           ere vi først trygge.
                 Udenfore
                 smaa og store
           allesteder krye.
          
                 Fredens stille,
                 lumre, milde
           Sol dem yngler frem.
          
d.II,b.5,s.380              Libyens Palmekrat er
           fuldt af Abekatter;
                 men vor kjære
                 By desværre
           flere har af dem.
                            Gid den linde
                 Fred forsvinde,
           som slig Yngel har!
           Gid en Storm maa komme,
           fuld af Himlens Domme!
                 Landet taber
                 sine Aber;
           men Gevindst det var.
          
                 Kornet vilde
                 sig udskille,
           Sæd fra letten Avn;
           Avnen vilde gyve,
           udaf Landet flyve;
                 kun de Bolde
                 det beholde
           vilde i sin Favn.
          
                 Det er stille,
                 ganske stille
           som en Foraarsqvel.
           Stormen vil ei fnyse,
           Baunen vil ei lyse,
                 Blodet kultner,
                 Marven multner,
           syg er Folkets Sjel.
          
                 Usle trives;
                 de belives
           i sligt Solskinsveir.
           Derfor vil jeg tage
           en Guitar og klage.
          
d.II,b.5,s.381                    Heller skarpe
                 Pauk og Harpe
           slog jeg an til Seir.
                            Fantasere,
                 qvinkelere
           vil jeg blot i Qvel:
           danne Arabesker
           vildt som Grottens Fresker:
                 Disse Stanzer
                 ere Krandser
           deraf om mig Selv.
          
                 Mig Cithrinkens
                 Strengeblinkens
           Trolddom vækket har.
           Helte og Trofæer
           skabe kun Tyrtæer.
                 Fred og Gjække
                 kan kun vække
           op til Sange
                       SCHMAHRFARVEL TIL NORGE

                 Snart i Havet
                 skumbegravet
           dykker Norge ned.
           Gid med det forsvinde
           i min Sjel hvert Minde
                 om de Dage
                 jeg fik smage
           der af Bitterhed!1
          
d.II,b.5,s.382                    Jeg blier gammel.
                            Skal mit Skrammel,
           skal mit Skrogs Skelet
           dybt i Englands fede
           Græsbund faae sin Rede,
                 hid dog over
                 Havets Vover
           Geisten flyver let.
          
                 Over spidse
                 Bølgers Isse,
           i Petrellens Fjed,
           over Doggerbanken,
           lynildsnel som Tanken,
                 skal min hvide
                 Skygge skride
           hoppende afsted.
          
                 Midtpaa Gaden
                 her i Staden
           pludselig jeg sees.
           "Himmel! Hevn og Dommen!
           Gamle Schmahr er kommen!
                 Han med blegen
                 Fingerpegen
           bød os sin Proces."
          
                 Da de svarte
                 Knebelsbarte
           paa saamangen Gjæk
           (thi det gamle Rige
           mangler ei paa Slige)
                 ville blive
                 børstestive
           af forstenet Skræk.
          
                 Skal saa ærligt
                 Folk, saa herligt
           Land, saa ætberømt,
           af slig Race plages?
          
d.II,b.5,s.383              Nei, den væk maa jages!
                 Derfor kommer
                 næste Sommer
           jeg igjen som Skrømt.
                            Lange, snare
                 Pilgrimskare
           af de vilde Gjæs
           kort er mod den Række
           halvfransøske Gjække,
                 som min bidske
                 Geist skal pidske
           ud fra Lindesnæs.
          
                 Som Torbisten
                 udpaa Qvisten,
           skal den sidste Nar
           sig paa Næssets Ende
           reent fortvivlet vende;
                 men i Ryggen
                 har han Skyggen
           af den gamle Schmahr.
          
                 Rappe Jagte
                 maae de fragte,
           eller gaae tilsjøs
           i omkaps Uorden
           hovedkulds som Hjorden,
                 det forlorne
                 helvedsvorne
           Gergasus slap løs.
          
                 Før fra Norden
                 over Jorden
           vandred Helte ud.
           Nu da, til Forandring,
           skee en Narrevandring!
                 Med Forfærden
                 vil da Verden
           atter be' til Gud.
          
d.II,b.5,s.384                    Der vil messes,
                            der vil læses
           i hver Kathedral.
           Carolingens Klage
           Frankrig vil gjentage:
                 "Fri os, Herre!"2
                 endnu værre
           jamre ud det skal.
          
                 "Fri os bare
                 for de Narre!
           Send os heller Mænd!"
           Et højtidligt Amen
           udfra Notredamen
                 vældigt bruser,
                 dumpt det suser
           over Seinen hen.
          


TILBAGEKOMST

                 Men kan hænde,
                 at min Ende
           endnu Anstand har.
           Ville I da tage
           kjærligt mig tilbage?
                 Gjerne leve
                 vil blandt gjæve
           Normænd gamle Schmahr.
          
                 Jeg vil bytte
                 for en Hytte,
           Norge, i din Dal
           prægtigst Gaard og Lade
           selv i Vestergade,
                 ja i Løbet
                 gaae paa Kjøbet
           gylden Kongesal!
          
d.II,b.5,s.385                    Hyttens nøgne
                            simpeltstrøgne
           Væg af Furutræ
           flux blier omfortryllet
           af Correggios Billed
                 til en prægtig
                 Hal i mægtig
           Konges Lystpalæ.
          
                 Døden skrider
                 ind omsider
           ad min Hyttes Dør.
           Men i taus Beskuen
           mildnes hen hans Truen;
                 Seglen gjemmer
                 han, og glemmer
           mig, og gaaer som før.
          


MØDET

                 Efter rundne,
                 lumpent svundne
           fyrgetyve Aar,
           blier i Perspektivet
           mig paa Gaden givet
                 et forunder-
                 ligt Vidunder,
           som paa Buer gaaer.
          
                 Ja paa tvende,
                 som sig vende
           mod hinandens Hvælv.
           Slige pedes have
           baade Ryg og Mave;
                 slige Lægge
                 bukke begge
           for hinandens Selv.
          
d.II,b.5,s.386                    Vindes Skare
                            kunne fare
           gjennem dette Hul.
           Sande Theorier
           om Periferier
                 Folket lærer,
                 ja om Sfærer
           og Struktur af Hjul.
          
                 Mon en Cirkel-
                 passer virke-
           lig, magnetberørt,
           kan sligt Liv meddeles,
           at den fuldt besjæles,
                 og spadsere
                 kan medmere?
           Sligt er aldrig hørt.
          
                 Kort da! Gadens
                 (som er Stadens
           Bondstreet) Perspektiv
           viser i den ene
           Ende tvende Bene,
                 lige Gjorden,
                 der er vorden
           lagt om Tøndens Liv.
          
                 . . Himlen skjærme
                 mig! de nærme
           sig, som en Dressin,
           rullende paatverke
           gjennem Gadens stærke
                 Folkevrimmel . . .
                 Frels mig, Himmel,
           i en Port nu ind!
          
                 Niagaren
                 i sin Faren,
           Sarpens Riven-hen
          
d.II,b.5,s.387              ere, ihvor rappe,
           imod Skjebnen slappe:
                 Jeg og Manden
                 mod hinanden
           førtes dog af den.
                            Mødt i Farten
                 har jeg Parten
           just i min Proces.
           Han er gammel bleven,
           Panden fuldt beskreven,
                 Haaret visnet,
                 sølverisnet,
           blegt som tørret Græs.
          
                 Begge ville
                 Vi staae stille;
           Ingen Synet troer.
           Munden, overrasket,
           hænger slap og lasket.
                 Øjekuglen,
                 som paa Uglen,
           stirrer stiv og stor.
          
                 Men vi lægge
                 fluxen Begge
           Haand til Hat med Buk.
           "Er De ikke, Kjære . . ?
           Har jeg ei den Ære?"
                 "Jo, min go' Mand,
                 jeg er Homann!"
           svarer han med Suk.
          
                 "Hvorfor sukke?
                 Lad os lukke
           os i Aften ind,
           os en Bolle lave,
           hvori vi begrave
                 et forvittret
                 Had, som bittret
           engang har vort Sind!"
          
d.II,b.5,s.388                    "Vel, som sagt er,
                            vi os agter
           sammen Arm i Arm
           til et Sted, hvor Vreden
           kanskee var forleden,3
                 men hvor denne
                 Qvel skal ende
           tvende Gubbers Harm."
          


                 Piben damper,
                 milde Lamper
           fylde Rummet med
           en Slags Efterlignen
           af den Freds Velsignen,
                 som i blide
                 Straaler glide
           paa os begge ned.
          
                 Nok et Bæger!
                 Det bevæger
           Gubbens gamle Bryst.
           Slukt er Vredens Fakkel,
           Soningens Mirakel
                 skeer i Sindet,
                 som forblindet
           fandt i Had sin Lyst.
          
                 Nok et Bæger!
                 Intet læger
           bedre gamle Saar.
           Efter sex en Muse
           vil mig ildberuse.
                 Dithyramben
                 flyer paa Jamben,
           naar jeg otte faaer.
          
d.II,b.5,s.389                    Aanden river
                 hen, den giver
           mig en Hymne ind,
           en Triumfs, en bister
           over de Jurister.
                 Homann hører
                 den, med Øret
           lænet til min Kind.
          


TRIUMFHYMNE OVER JURISTERIET

           "Sankt Georg! vel glimrende meer var din Strid,
           da Dragen du fælded i Fabelens Tid;
                 det skinner vel meer,
                 i ridderligt, sølverne Pandser,
           med Guldpailletter og flagrende Fjer,
           at spække et Monstrum med funklende Landser;
           men, hellige Georg, den Edder var lind,
           som pusted sin fugtige Ild i din Drage,
           og malte med spraglede Flammer hans Skind,
                 mod dette forgiftige Blod,
           der livner den Slange, hvis Tænder nu knage
                 under min Fod.
          
           Men, Georg, meer skjult laa din Drage ej gjemt i sit Krat,
           end bag Formularerne den jeg har fat.
                 Men se! som du stak
                 i hvislende Dyb uforfærdet
           din Næve, i Dagslyset Monstret fremtrak,
           og kløved dets bævrende Bugter med Sværdet:
           saa splitter jeg Formlernes snirklede Stads,
           og Udaadens Aasyn jeg seer under Skriften
           saa blegt som Forræderens bag sit Kyrads.
                 Med sanddrue Øjes Lancet
           jeg aabner dens Hjerte, den Bylde, af Giften
                 svulmende mæt.
          
d.II,b.5,s.390              Bretlands St. Georg! det brusende Storocean
                      var Dragen, du vog, med den flyvende Man,
                 dit Spyd var en Mast,
                 en Kjøl var din susende Klinge,
           som kløvede Modstanden iilsomt og hvast,
           og Storhavets stribede svulmende Bringe
           med Skarpsindets Staalhandske tøiled du myg . .
           . . Men Jeg? Se, en sortsmudsket, syndrynket Hjerne,
                 en fuul Prokurators bugtede Ryg
                 er Havet, er Dragen jeg slaaer:
           Jeg snogslaaer en Barm, at den Eddercisterne
                 Aabning dog faaer."
          


MORGENEN

                 Naar Garçonen
                 i Salonen
           aabner Kamrets Dør,
           seer han mig og Homann
           meer liig een end to Mand.
                 Kun i Eden
                 saae man Freden
           saa livsalig før.
          
                 Mig, saa bister,
                 paa Jurister,
           Ham, min Contrapart,
           Correggios Forhutler,
           bag en fire Butler
                 seer han drømme
                 sammen ømme.
           -- O vidunderbart!
          
                 Ved hans Hjerte
                 al min Smerte
           seer han dulmet ind.
           Ja vi sammentrykker
           Pander og Parykker,
          
d.II,b.5,s.391                    somom Ening
                 var vor Mening,
           ja i Krop og Sind.
                            Han maa ikke
                 paa os stikke,
           vække os, den Nar!
           Sammen, som forfulne
           Hveps, vi vilde smulne,
                 som de hule,
                 tørre, fule
           Myg i Januar.
          
                 Mellem Døde
                 hint vort Møde
           hist paa Gaden var.
           Er man død og glemt i
           næsten Vintre femti,
                 af vort Eget
                 ikke meget
           vi tilbage har.
          
                 Men naar over
                 mig, der sover
           ved min Uvens Bryst,
           Domsbasunen skralder:
           Støv og Aske falder,
                 Straalefjere
                 sammen bære
           os til Himlens Kyst.
          
                 Naar den lyder,
                 Livet bryder
           frem, som bundet var.
           Naar Basunen toner,
           to Papilioner
                 himmelfare.
                 Engang vare
           Homann de og
                       SCHMAHR.

d.II,b.5,s.392  


EFTERSKRIVT

   Om Morgenen vil jeg lade mig lære at spille Topp, paa min
gamle Alder.

   Ad Formiddagen til, vil jeg gaae ud for at kjøbe Igler for at
borthænde til Udlandet.

   Længere ad Formiddagen vil jeg lade mig underrette i at beregne
Trep Trap Træskospillet.

   Om Eftermiddagen vil jeg tage Underviisning i Fransk for at
lære at benegte.

   Længere hen paa Eftermiddagen vil jeg tage Underviisning paa
Violin af en god Mester.

   Om Aftenen vil jeg gaae hen til Hr. Oldenborg Fly! Fly! der
beverter mig med en Snaps Cognac NB. til 24 Skilling.
1
  tilbakeVariant:
Om de Gjække,
som bedække
der hver Gade bred.

2
  tilbakeLibera nos, o domine! a furore Normannorum!

3
  tilbakeNB. Café Royal.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE