HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 5. BIND: 1839 - 1842


d.II,b.5,s.343  
KUNSTHANDLER SCHMAHRS
PROCES
Anch io sono autore.

DENNE
PROCES
TILEGNES ALLE
KUNSTYNDERE
OG
TÆNKENDE MÆND
ÆRBØDIGST AF
J. H. SCHMAHR
Skaden.

           Formodentlig et Vindu oppe
           Til Malergalleriet stod.
           Thi pludselig fra Træets Toppe
           en Skade sig derind nedlod.
           Den hørte Publikum at dømme.
           A roste høit hvad B rev ned.
           Men under Talens raske Strømme,
           Et Ord iblandt sig Skaden hentet,
           Og saa med et og høist uventet
           begyndte den at snakke med.

SCHMAHR

d.II,b.5,s.344  
KUNSTHANDLER SCHMAHRS PROCES
MOD
KUNSTDOMMER HOMANN
AF
J. H. SCHMAHR
Jeg holder med den gamle Epictetus:
"Anechu kai apechu!" Lid og taal!
Magistri etiam verbis hisce fretus,
Jeg graa er bleven og saa haard som Staal.
            Schmahr           Astræa steg til Himlen som man veed,
           Da kjed af Procedure hun var vorden.
           Men jeg har lokket hende atter ned
           Med mine Malerier hid til Jorden.           Dog blev hun ikke længe der; thi som
           Den Himmelske just vilde dem bedømme,
           En Stokkemand fra Byens Raadstu kom,
           Og flux tilbage hun da maatte rømme.

SCHMAHR

d.II,b.5,s.345  


FORTALE
Innocens sit animus in irata fortuna.
Min Rolighed man ikke ud skal pante;
Paa Retsind heller ikke skal det vante,
      Om Lykken end er arrig,
      Lunefuld og karrig
      Som en gammel Tante.

   Dette var min Tanke, da jeg den 13de Januar dette Aar for-
lod Bythingsstuen i Christiania med det Budskab, at jeg havde
tabt en Sag, jeg troede var retfærdig og utabelig, hvor Lovene
ogsaa havde taget den Fremmedes Ære i sin Beskyttelse. Men
--
si vis beatus esse, cogita hoc primum: contemnere & con-
temni; nondum es felix, si turba non deriserit. Det er udlagt:


           Hvis Du vil leve lykkelig, det være først betænket,
           At byde Andre din Foragt, og selv at blive krænket.
                 Lyksalig ei og stor Du er,
                 Hvis Pøblen ikke Dig beleer.

   Ja, det blev Resultatet, at Modpartens Forsøg, paa at gjøre
mig til Maal for Lystighed hvor jeg kom frem med mine Malerier,
blev autoriseret som uskyldig Moerskab, og at jeg faaer husvale
mig med den tynde og vanskelige Trøst i disse Vers, at byde
Foragt mod Foragt. Jeg kalder den tynd, fordi der ingen er
deri for mig, og vanskelig fordi det har viist sig, at det ikke
har været mig let at udskille Pøbelen af den Mængde, som har
besøgt mine Udstillinger. Jeg vil derfor søge en bedre Trøst i
en Appel til Publicum, idet jeg her udgiver min Sag med For-
fatteren af de Smædevers i den Konstitutionelle, som gav An-
ledning dertil, en ung Jurist ved Navn Homann,
mihi sane
plane incognitus, d. e.


           Mig ganske ubekjendt forresten,
           Som Græsk og Galathee (og som Hebraisk for Præsten.)

   Jeg vil overlade det ærede Publicum selv at forbinde de Akt-
stykker, som i det Følgende ville blive leverede med en kort
Antydning, med det behørige Raisonnement, hvortil Materie
heller ikke vil mangle. Det vil ogsaa af visse Strøg i det Føl-
d.II,b.5,s.346   gende faae tilstrækkelig Underretning om min egen Person, der,
kort at fortælle, er en gammel Kjøbenhavner, som ikke har
andet at leve af, end af min Rest af Malerier. Derfor er
Kampen for deres Ære naturlig som for min egen, og derfor
griber jeg Pennen, som den knæhuggede Tappre endnu famler
paa Jorden efter et Sværd og bruger det, skjøndt Æren her,
denne bydende Herskerinde, "infandum me jubet renovare do-
lorem"


           Mig byder remse op en Hob af Smerter,
           Som Bomber tunge, talrige som Erter.

   Dog -- Correggio behøver ikke Papiret til sit Forsvar. Det er
gamle Schmahr, som intet andet Forum har, da, reentudsagt, jeg
aldrig har troet, at Astræa har forladt Jorden, men at hun aldrig
har forladt Himlen, og ved Fablen om Labyrinthen er at forstaa
Processens Snirkelveie, og ved den altslugende Minotaurus Juris-
prudentsen.

   Skjøndt jeg kan sige om mig selv hvad der siges om Jugurtha,
at jeg udmærker mig plurimum faciendo & nihil de me ipso lo-
qvendo


          
Meer ved Daad (saa er min Viis)
end ved Priis
i Avis, --

vil jeg dog her bemærke, at det juridiske Uheld, som saaledes
anden Gang (thi jeg har før i Kjøbenhavn i 1821, paa eget For-
lag udgivet en Proces, 8 Ark stor) bringer mig ind i Literatur-
lexikonet, saameget meer maa opfordre mig til dette Foretagende,
som min derved foraarsagede slemme Stilling staaer i den mest
skjærende Modsætning til hvordan denne for faae Maaneder
siden var ved min Ankomst til Byen. Da havde kun den i
Norge saa yndede og berømte Paul Dahl havt saa alenlange,
med Roes opfyldte, Spalter, i det svenske Aftonblad som Jeg.
Da vare alle baade Vest- og Østgothlands Aviser opfyldte med
Berømmelser, og foran mig fra Moss løb følgende Expectoration
i Smaalehnenes Amtstidende(!) som jeg her indtager af Respekt
for den Bemærkning i Dommen, at Omdømmet af Kunstsager
bør være frit:

   "I vor lille Stad, som vel ogsaa i enhver anden i vort kjære
d.II,b.5,s.347   Fædreland, forekommer saameget Hverdagsligt, saameget Leit,
saameget Sindsnedtrykkende -- kort sagt: saa meget Prosaiskt,
saa det maa være Enhver, hvis høiere Aandsretning ikke aldeles
er gaaet tilgrunde, kjært, naar et eller andet Element af en
aandig Natur, fremtræder i denne Livets Prosa. Det var derfor
Indsenderen behageligt at erfare, at Kunsthandleren Schmahr
atter besøger vor By, for at tilbyde Publikum Skuet af sine
originale Oliemalerier af Mestere, hvis Navne ville mindes, naar
mangen Fyrstes og dekoreret Stormands ere glemte. Indsenderen
heraf er blandt dem, der glæde sig ved Mindet af den Kunst-
nydelse Herr Schmahrs Exposition i forrige Aar skjænkede, og
han fryder sig ved atter at kunne have den Nydelse, især da
den Samling, der nu vises, ikke forhen her har været udstillet.
Iblandt de Stykker Herr Schmahr nu vil opvarte Publikum med,
findes f. Ex. hiint berømte "Isak søger Rebekka ved Brønden"
af en af Verdens Malerfyrster Rubens; et Portrait af en vene-
tiansk Adelsmand af en anden af disse Fyrster, Poul Veronæse;
en Hanefægtning af en af den nederlandske Skoles Heroer
Hondekoeter o. Fl. Det var at ønske, at Herr Schmahr -- der
ved en Ildebrand i Wexiø leed et Tab af 175 af sine Malerier,
og hvorved han, der har anvendt sit Liv og sin Formue i kunst-
samlende Retning, -- kunde ved sin Udstilling af de Reddede,
her, som andetsteds, baade i Sverige og Norge, finde nogen
Erstatning for sit forøvrigt uoprettelige Tab". -- Saa mange vare
Ordene!
   Dette er et audiatur & altera pars fra en saa gammel Bye,
at ikke alene min dunede Modstander, men ogsaa de to saa-
kaldte Kunstkjendere DHerr Frich og Grosch, som det lader til
skulle repræsentere Omdømmet i Christiania, vel i sit Indre maa
føle nogen Ærbødighed derfor. En Landskabsmaler og en Byg-
mester foran de corregianske Engle? Nu vel! Det er just ikke:


           Navita de ventis, de tauris narret arator,
enumeret miles vulnera, pastor oves,           Matroserne tale om Vindenes Leeg, om Studene Bonden,
           Vunderne tælle Soldaten, Hyrden de adspredte Faar!

   Men jeg er for gammel til ikke at vide, at i de Blindes Rige
ere de Eenøiede Fyrster; og hverken falder det mig ind foran
d.II,b.5,s.348   Enhver Hr. N.N.s Landskaber at tænke paa Poussin, eller foran
P.P.s Bygninger paa Palladio. Det er vistnok, at Branden i Wexiø,
der ødelagde 175 af mine Malerier, ogsaa fortærede Stykker, der
vare bedre end endeel af dem jeg har tilbage, men dog ingen
der overgik min Correggio og Caravaggio.


           Naar Englands grønne Kyst jeg seer med dem,
           Vil flere Guineer trille mig imøde,
           End Stjerner tindred over Norge frem,
           Da hid jeg Teucer-sloges af mit Øde.

   Ære være dog Nationen! Mine smaae corregianske Engle
bede godt for den, om de end finde det forkoldt deroppe i det
saakaldte Nationalgallerie paa Slottet og lade haant om at lege
med Kobberskillinger. Dens Sands til at skille imellem Godt
og Slet i Kunsten er mærkeligen tiltaget siden Jeg betraadte
Landet, og det har betalt mig denne Fortjeneste med den dyre-
bare Erfaring:


           Naar En vil trætte med Dig om din Frak,
           Saa giv ham Kappen med og dertil Tak.

   Men efter saadan Erfaring indtræder ogsaa den sande philo-
sophiske Rolighed, der kan sige med Poeten.


           Sedes prima est vita ima.
Stet quicunque volet potius
aulæ culmine lubrico.
Me dulci saturet qvies;
obscuro positus loco
leni perfruar otio.           Jo lavere jo sikkrere mit Sæde.
           Lad hvo som vil paa Borgens Tinde træde!
           Jeg bytter ei med selve Excellenzen
           min lille Qvist hos Mikkelsen i Grændsen.

   Der boe Angeloer sammen med mig, og stundom naar jeg i
et Par Timer seer paa dem, svæve de ud af Rammen forat
trøste mig over Juristeriets Triumph, og lægge mig sin Harpe
i Hænderne. I saadanne Stunder har jeg skrevet mine Qvad,
d.II,b.5,s.349   min Triumph-Hymne over Juristerne: "Til Kamp, St. Georg!"
(Dragebetvingeren); da er det klassiske Reminiscentser vise sig
i mit Hoveds Camera-obscura-Baggrund, og at jeg taler Latin
ligesom Taarnhanen siges at gale, naar den lugter Brød.
   Men det er ikke med slige Partikulariteter, jeg vil interessere
Publikum. Om mig selv kun saameget, at mit Valgsprog er:
Honeste vivere, prudenter agere, alterum non lædere, suum
cuique tribuere


           Leve honet,
           handle ret,
           Ingen at skade,
           hver En Sit at lade.

   Og med en gunstig Forudmening om mig Selv være da min
Sag indledet til et gunstigt Omdømme, idet jeg, ligesom Friede-
rich Reiser begyndte med Ild, begynder med Vand, nemlig med
de Vers i den Constitutionelle, der gav Anledning til Processen.
CHRISTIANIA
i Januar 1842.

Ærbødigst
J. H. SCHMAHR

d.II,b.5,s.350  


I. TIRAILLEURILD AF POESIER

   I den Constitutionelle for 17de October, paa en Søndag (til
hvilken Dag man altid gjemmer Qvintessenzen af det Vid, som
staaer til Red.s Tjeneste) viste sig følgende Vers:
"Soirée des Muses.

           Der, hvor man før Forening fandt
           Af Alt, hvad der var elegant,
           Der, hvor Lorang sin Hæder vandt
           Før han forsvandt --           Der holdes nu en Soiree
           Til Stakkels Musers Spot og Spee,
           Men som for eengang man bør see,
           Naar man vil lee.           Til Vinduesrammer tjenlig Stads
           Er hængt omkring hvor der er Plads,
           Dermed en vittig Populats
           Gjør Harcellats.           Men den, som leer polidsk, er Schmahr.
           Folk troe han er en gammel Nar;
           Men den, som os ved Næsen ta'er,
           Er ingen Nar."

   Den følgende Dag viste sig dette Gjensvar:
"Til Poeten i den Constitutionelle.

           Hvis Du og Dine Medfigurer
           vil komme paa min Soiree,
           skal Publikummet faae at see
           jeg mangler ei Karrikaturer.           Til bøhmische Musikverein
           en Dands af dem vil gjøre Lykke,
           især naar jeg ta'er Fløiten frem
           og blæser Jer et Stykke.

SCHMAHR"

d.II,b.5,s.351      Den 19de kom Personen igjen:
"Til Hr. Schmahr.

           Du be'er mig see paa Din Trafiqve
                      Og dandse ved Verein-Musik,
           Hvorved Du assistere vil
           Med Løier og med Fløitespil.           Undskyld, jeg er ei den, Du troer,
           Desværre jeg er ei Din Bro'er:
           Dit Bjørnetrækker-Apparat
           Er kun for Bjørn og Abekat.

POETEN I DEN CONSTITUTIONELLE"

   Hvorpaa jeg gav ham rodeviis det glatte Lag den 21de i
Følgende:

"Nok en Prosit til Poeten i den Constitutionelle.

           Naar tog jeg Publikum ved Næsen?
           Jeg trylled kun dets Øie allenfals.
           Tom er min Pung, som fuld af Løgn din Hals;
           Men kun af Ærlighed bestaaer mit Væsen.           Du angler og meder,
           Du søger par force efter Vittigheder?
           -- O daarlige Jagt!
           Thi vist med en Fjeder,
           saa sløv og forlagt,
           Du fanger for Alt hvad Du træller og sveder
           kun Hvermands Foragt.           Hvis Du, Mossjø, ei endnu har faaet Mætten
           af hvad jeg her paa din Tallerken skar,
           men bliver ved at hyle med al Strubens
           Brutalhed mod Correggio og Rubens:
           saa blier det bedst nok, at vi ende Trætten for Retten;
           Det mener jeg, den gamle

J.H. SCHMAHR"

d.II,b.5,s.352      Den poetiske Aare maatte alt have udtømt sig, thi med paa-
faldende Løihed lod han sig nøie med følgende Opkog:
"Nogle Ord i Striden mellem Hr. Schmahr
og hans Modstander.

           Naar det drives altfor vidt
           Saa bliver det omsider lidt
           Tyndt.

J.H. WESSEL"

   To Stropher af mig, som i samme Blad for 18de og 24de Au-
gust havde fundet Plads (jeg havde endnu 8 i Reserve) og som
jeg her vil citere, burde have overtydet Anonymen om, at han
før burde have indladt sig paa at tage Kagen med blotte Hænder
ud af en Biekube, end paa at udæske mig med Vers. De lød:

"Til Kunstdommeren i Christianssandsposten.

           Correggio du et Skabilken kalder?
                 Tillad, jeg kalder Dig igjen en Nar.
           Mit Maleries Værdi ei derfor falder
           fordi din Dumhed stiger med din Alder,
                 saasandt som jeg er gamle

J.H. SCHMAHR"

"Til Kunstdommeren i Christianssandsposten.

           Tag af Viziret, falske Ridder Rød,
           som hugger løs paa mine Malerier
           med morderiske Nidingsstød!
           Tag af! tag af! Du vover ei? Du tier?
           For Afmaskering du Dig rædsomt qvier;
           thi bedst du veed nok selver, at
           bag Masken er en Abekat:

J.H. SCHMAHR"

d.II,b.5,s.353      Uagtet jeg, uden Selvroes, tør sige, at disse Vers røbe en
Karl for sin Hat, seer man dog, at han vovede sig ud, og
kastede Handsken. Men hans Tapperhed var som Musens, der
har Rumpen i Hullet og strax er nede. Kjed af en Kamp, der
var saa lidet at vinde ved, og saa lidet fast at holde sig til,
besluttede jeg da at gjøre Alvor af min Trudsel, og at lade
Personen staae tilrette hvem han saa maatte være -- ikke fordi
han havde belagt mig med "en gammel Nar," hvilket baade
Democrifus og Cato har maattet taale af sin Tids "Grøn-
skoldinger;" men fordi han havde sagt, at jeg tager Publikum
ved Næsen. Med sligt Skudsmaal kunde jeg ikke være tjent
hverken her, eller i de andre Byer, det var min Hensigt at be-
søge med mine Malerier. Før jeg turde tænke herpaa maatte
jeg da see til at faae hine Udtryk mortificerede. Jeg lod da
Redaktionen beskikke og see -- Apparuit mus.           Sig Musen viste da med Queuen og med Teten:
           en Homann, Candidat i Jura, var Poeten.II. KANONADE AF STEVNINGER OG INDLÆG           O Dannemark, min Moder, hvi belønner
           Du kun med Hæder dem af dine Sønner,
           Som sprøite Blodet over fremmed Kyst?
           Hvi tager du kun Jueler, Troller, Ruder
           Og Schoutbynachter over sprængte Skuder
           Med øm Begeistring til dit Moderbryst?
           Og glemmer mig, din Søn, som nys en Træfning
           I Norge har bestaaet, mod hvis Brag
           Kanonerne i Kjøgebugtens Slag
           Kun var som Bologneserhundes Bjæfning
           Imod en Løves Brøl dens Friheds Dag?
           O flød ei Blod og Malm, af Ilden smeltet,
           Saa strømmer dog ei Sundet eller Beltet
           Saa stridt som Blækket strømmed fra min Pen,
           Naar den sin Vredes Lynild slynged hen.

SCHMAHR

d.II,b.5,s.354      Jeg mener herved den egentlige Kamp, jeg har maattet fegte
for min og Correggios Ære; og sandelig Lignelsen med en Kano-
nade er ikke saa ueffen formedelst det Skydses Grovhed, som
er bleven brugt, under hvis Drøn jeg har udstedt følgende:

Hjertesuk.

           Hvi fik jeg ikkun Winkelmanns
           Og Cimabue's Kunstdommersands,
           Vasaris Smag, Zoëgas Øie,
           Et kritisk Blik som Wolfgang Menzel;
           Men ikke den dæmonisk-høie
           Buonarotis djærve Pensel,
           Ostades brogede Pallet?
           Som Hiin jeg da tog til Sujet
           Det fulde Helvede i Lue;
           Jeg derpaa parodierte det
           Ostadisk i en Bythingsstue.

   Men -- en avant! Lad Bataillen atter gjentage sig paa disse
Blade saadan som den foregik i det svundne Efteraars skumle
Dage i den uhyggelige Retsstue fuld af problematiske Genre-
gesichter! Altsaa til
SAGEN
1.

No. 3. Fire og Tyve Skilling Species.
For et Beløb af over 20 Spd.
og ikke over 30 Spd.

Schøyn.
1841.
Bernhoft.

Til
CHRISTIANIAS BYES STEVNEVIDNER
   Herved maa jeg have Stevnevidnerne anmodet om uop-
holdelig at begive sig til Redaktøren af Bladet den Constitu-
tionelle og beskikkelsesviis afæske ham hans Erklæring, om han
selv vil paatage sig Ansvarligheden ifølge Lovene for det i
No. 290 indeværende Aar af bemeldte Blad, indeholdte Stykke
d.II,b.5,s.355   med Overskrift: "Soirée des Muses" og de i samme mod mig
fremførte Injurier eller om han er villig til at opgive sammes
Forfatter, og i saafald hvo denne Forfatter er. Svaret bedes
herpaategnet meddeelt.
Christiania den 20de Oktober 1841.
J. H. SCHMAHR

   Ovenmeldte Stykkes Forfatter er Hr. Cand. jur. Homann, der
selv vil være ansvarlig for sammes Indhold.

Christiania den 21de Oktober 1841.
A. MUNCH

   Aar 1841 den 20de Oktober er denne Beskikkelse lovlig for-
kyndt Redaktøren for vedlagte Blad Student Munch i hans Bopæl
i eget Paahør, som afgav saadan Erklæring som ovenanført,
bevidne undertegnede Stevnevidner.

J. JANSEN F.      O. WESTERN

   Forkyndelsen er betalt med 24 Skilling.
F. O. Western.

   Foreviist i Christianias Byethingsret 4de November 1841.
MALTHE

2.

Til
FORLIGELSESKOMMISSIONEN FOR CHRISTIANIA
   Udi et i Bladet "den Constitutionelle" No. 290 forindeværende
Aar indført Stykke med Overskrift "Soirée des Muses" har For-
fatteren tilladt sig at charakterisere mig som den, Alle holde for
en Nar og den, der har taget Publikum ved Næsen. I Anled-
ning af denne mod mig fremførte Injurie har jeg henvendt mig
til Redaktionen for bemeldte Blad, og faaet Hr. Cand. jur. Homannn
opgivet som Forfatter af Stykket. Thi er det herved, at jeg ud-
beder Hr. Homann indkaldt for først afholdende Forligelses-
kommission for at prøve mindeligt Forlig indgaaet i Anledning
af ovenstaaende mod mig fremførte Injurie, med hvad dermed
d.II,b.5,s.356   staaer i Forbindelse, deriblandt ogsaa om Erstatning for Tort
og Creditspilde, samt for alt det Tab jeg ved bemeldte Injurie
kommer til at lide.
Christiania den 22de Oktober 1841.
SCHMAHR,
Kunsthandler.

   Indklagede Cand. jur. Homann indkaldes at møde i Christianias
Forligelseskommission paa Stadens Raadhuus Mandagen den 25de
Oktober førstkommende Kl. 5 (fem) Eftermiddag.

Christiania den 23de Oktober 1841.
STABEL,
Forlig. Kommissær.

   For Paategningen tilkommer mig 24 Skilling.
Stabel.

   Aar 1841 den 23de Oktober er denne Indkaldelse lovlig for-
kyndt i Cand. jur. Homanns Bopæl for Anne Thoresdatter, be-
vidnes i Kraft af vores aflagte Eed.

SULLESTAD

   Forkyndelsen betalt med 12 Skilling.
Sullestad.

   I Forligelsescommission den 25de Oktober 1841 mødte begge
Parter personlig, men Forlig var ei at opnaa, hvorfor Sagen,
efter Klagerens Forlangende, blev henviist til Afgjørelse ved
Rettergang, hvilket attesteres. Betalt 16 -- sexten -- Skilling.

MALTHE

   Fremlagt i Christianias Byethingsret 4de November 1841.
MALTHE

  
3.
No. 1.
Otte Skilling Species.
For et Beløb ei
større end 10 Spd.
Schøyn.
1841.
Bernhoft.

STEVNING

   Da Forlig ikke har været at opnaae med Cand. jur. Homann,
som af den Constitutionelles Redaktion er mig som Forfatter
til et mig injurierende og mig i min Næringsvei skadende Stykke
d.II,b.5,s.357   i samme Blads No. 290 for dette Aar, hvilke Injurier i Stevningen
til Forligelseskommissionen ere aterede, indstevnes han herved
til at møde mig inden Christianias Bythingsret Torsdag den 4de
November d. A. for der og da Procedure samt stevnte og ustevnte
Vidners Prov at anhøre, Dokumenter at see irettelagte samt Dom
efter nærmere der gjørende Paastand at lide.
Christiania den 26de Oktober 1841.
SCHMAHR

   Aar 1841 den 27de Oktober er denne Stevning lovlig forkyndt
Candidat Homann i hans Bopæl i Contorist Bøkkers Paahør, be-
vidner undertegnede Stevnevidner.

J. JANSEN      F.O. WESTERN

   Forkyndelsen er betalt med 24 Skilling.
F. O. Western.

   Fremlagt i Christianias Byethingsret den 4de November 1841.
MALTHE

   No. 1.Otte Skilling Species.
For et Beløb ei
større end 10 Spd.
Schøyn.
1841.
Bernhoft.

4.

Til
BYTHINGSRETTEN I CHRISTIANIA
   Idet jeg erhverver mit Brød ved, ifølge erholdt Bevilling, offent-
ligen at udstille Oliemalerier -- et Foretagende, hvis Indflydelse
paa Dannelsen af den almindelige Smag, Storthingets Indstiftelse
af et Nationalgallerie sees at indrømme -- har jeg vel stillet
mine Malerier, men derfor hverken min Næringsvei eller min
Caracteer blot for Critik. Begge disse sidste haaber jeg ere lige
ærlige; den første kun afhængig af Kongens og Øvrighedens
Bestemmelse, og den sidste kun underkastet Guds Omdømme,
saalænge jeg ikke har begaaet noget, der kan beplette samme.

   Det har imidlertid behaget Hr. cand. juris Homann -- skjøndt
han selv i vedlagte to af ham skrevne Udkast til en Erklæring
har erkjendt mig som "redelig Mand," som han har fornærmet --
d.II,b.5,s.358   at betegne mig i det her vedlagte No. 290 af den Constitu-
tionelle for d. A., som ikke destomindre en Mand, om hvem
"Folk troer han er en gammel Nar," og min Næringsvei eller
min Natur som at bestaae i at "tage Andre ved Næsen."
   Dette første skulde jeg formene er en Injurie, det ikke vilde
være vel muligt at bevise, og som jeg derfor vilde oversee,
om den sidste Imputation ikke var af en saa farlig og skade-
lig Indflydelse
paa min hele Næringsvei, at det er en reen
Selvopholdelsespligt for mig at befrie mig ved en Dom derfra.
Thi hvorledes skulde jeg vel kunne erhverve mig mit Udkomme
ved Omreisen i Norges Byer, naar et af Hovedstadens be-
tydeligste Blade, og endog det der ellers med en Slags Air
synes at tage sig af Kunsten, har medgivet mig det Renommee
som Forbud, at jeg kun "tager Folk ved Næsen." Saalænge
jeg ikke har erholdt Satisfaction herfor, maa enhver Mand før
skye mig som en Bedrager, end søge mine Udstillinger, som dog
er det eneste, jeg skal søge Brødet ved i min Alderdom, der
allerede i Selskab med Mangelen, befinder sig indenfor Døren.

   Det er muligt alskens Dilettanter øve sig i hiint Blad, men
hvad de i allehaande Sqvadronader offre Kunsten, er dog kun
let Mynt, imod det jeg har lagt paa dens Altar i et, dog altid
uskyldigt, Liebhaberie, idet jeg har offret en ikke ubetydelig,
ved Møye erhvervet Formue, et Familieliv, og bindende Privat-
forhold, for at skaffe mig disse Malerier. De havde hidtil er-
næret mig og Andre, og vundet mig desuden Medmenneskers
Godhed paa mange Steder.1 Nu, efter Branden i Wexiø l838,
der ødelagde 175 Stykker for mig, har jeg kun faae tilbage, og
dog saasandt jeg er overbeviist om at være i Besiddelse af en
ægte Correggio, truede hiin Brand ikke saa frygteligen min Exi-
stence, som hine henkastede Ord.

   Jeg seer mig her, som andetsteds hvor jeg skal vende mig i
denne Verden, udsat for at forlades som en "Nar og Bedrager;"
-- thi disse ere i Korthed Ordene -- og hvad er da den
Skjæbne, som venter Oldingen imellem de Fremmede?   At de citerede Injurier mortificeres og at denne Mortifikation,
samt Dommens øvrige Conclusion offentliggjøres paa Injuriantens
d.II,b.5,s.359   Bekostning i Bladet den Constitutionelle, bliver da en uund-
gaaelig Nødvendighedspaastand, hvorhos jeg tillige paastaaer In-
jurianten ilagt saavel en passende Mulkt til Byens Fattigkasse
som til mig, for Tort og Creditspilde og Processens Omkostninger,
en skadesløs Godtgjørelse, samt i Kost og Tæring 1 Spd. daglig,
saalænge jeg for denne Sags Skyld maa opholde mig her i Byen.


   Idet jeg saaledes ærbødigst henstiller min Sag til en retfærdig
Opgjørelse hoslægges:
1) Beskikkelse af 20de f. M.
2) Stevning af 26de f. M.
3) Den Constitutionelle No. 290 d. A.
4) Udkast fra Homanns Side til en Erklæring, hvoraf det øverste
   nedskrevet paa Advokat Hjelms Contoir i Fleres Overvær,
   det nederste i Forligelseskommissionen af Modparten selv.
5) Mit Udkast til en Erklæring.
6) Stevning til Forligelseskommissionen.
7) Udkast fra Wexiø om mit Tab ved Ildsvaade.
8) Anbefalinger fra Conferentsraad Bugge m. fl.
9) Mit Pass.

Christiania den 4de November 1841.
Ærbødigst
J. H. Schmahr

Bilag 4.    "Jeg mener at Schmahr ingen uredelig Mand er.
Christiania den 21de Oktober 1841.

   Ovenstaaende er konciperet af en af Hjelms Contoirfolk.
   "Paa Forlangende af Schmahr attesteres, at jeg ikke har havt
til Hensigt at fornærme ham med det i den Constitutionelle
No. 290 for d. A. indeholdte Stykke med Overskrift: "Soirée
des Muses",
men kun at more Publikum paa en uskadelig
Maade."

d.II,b.5,s.360   Bilag 5.    De øvrige Ord mod Hr. Schmahr, at "Alle skulle holde ham
for en Nar," samt, "at han tager Publikum ved Næsen" tilbage-
kaldes herved som usandfærdige.

   Hr. Schmahr beholder dette Papiir med mit Navns Underskrift,
hvorimod jeg med Underskrift "Forfatteren af det Søndag den
17de dennes i den Constitutionelle om Hr. Schmahr Indrykkede"
giver ham i samme Blad en ligelydende Erklæring.

Christiania, Oktober 1841.

  
5.
UDSKRIFT
af det inden Christiania Bything den 4de Nov. 1841 Passerede i
Sagen Nr. 1084 -- 1841, Kunsthandler J. H. Schmahr mod Candidat
Homann.

   Citanten fremlagde Stævning, Klage, Beskikkelse samt Indlæg,
med de øvrige deri paaberaabte Bilage, hvorefter han indlod
Sagen til Dom med Paastand efter Stævningen.

   Indstævnte begjærede under Forbehold af Alt lovligt 8 Dages
Henstand, for det Tilfælde, at Hr. Schmahr maatte samtykke i, at
Comparenten førte Vidner uden Stævning.

   Citanten samtykkede heri.
Eragtet.

   Sagen udstaaer til 11te dennes.
   Indstævnte erklærede dernæst, at det ikke har været Ind-
stævntes Hensigt paa nogen Maade at fornærme denne og at han
af de omstævnte Vers, tilbagekalder enhver Yttring, som Citanten
maatte finde fornærmelig for sig
, hvorhos Indstævnte, i Betragtning
af de af Citanten oplyste Omstændigheder, er villig til, at godt-
gjøre ham de Omkostninger, som han til Dato har havt, efter
specificeret Opgave. Saafremt Citanten ikke idag modtager det
gjorte Tilbud om Forlig, vil Comparenten ikke vedstaae samme.

   Citanten erklærede, at han ikke idag kan indlade sig paa det
gjorte Tilbud.

   Sagen blev derefter atter udsat til 11te dennes.
d.II,b.5,s.361  
FORLIGSTILBUD.

   Fremlagt den 11te i Mødet.
   De i den Constitutionelle No. 290 Indrykkede nedenstaaende
4 Linier, nemlig:


           "Men den som leer polidsk, er Schmahr.
           Folk troe han er en gammel Nar;
           Men den som os ved Næsen ta'er,
           Er ingen Nar."

   Hvilket herved tilbagekaldes som Usandfærdigt.
   I Retten udgivet 1 Spd. 2 Mk. 12 Sk. Beregnet til Incaminering
2 Spd. For min Uleilighed og Udgifter udenfor Retten 5 Spd.
Tilsammen 8. Spd. 2 Mk. 12 Sk.

   Blev ikke antaget, hvorfor Sagen fremmes.
  
6.
UDSKRIFT
af Protocollationen i Sagen No. 1084 -- 1841. J. H. Schmahr mod
Cand. Homann.
Den 11te November 1841.
   Homann fremstillede som Vidner Hr. Fuldmægtig Collet og
Cand. Morgenstjerne og Sødring, hvem han bad tilspurgte, om
ikke Fuldmægtig Collet i samtlige Vidners Nærværelse havde
tilspurgt Hr. Schmahr, om han kjendte Kammerraad Barck, og
hvad Schmahr hertil havde svaret. Citanten var tilstede.

   De fremstillede Vidner bleve lovligen eedfæstede, hvorefter
Fuldmægtig Collet forklarede, at Citanten en Dag ved sin Nær-
værelse i et af Departementscontorerne kom i Samtale med
Vidnet, der iblandt Andet spurgte Citanten, om han ikke havde
kjendt Kammerraad Barck, og da Citanten bejaede dette, indlod
Vidnet sig med ham angaaende bemeldte Barcks Malerisamling,
hvilken Citanten forsikkrede at kjende meget vel, men uden dog
at ville indrømme Vidnet, at der fandtes Stykker af Raphael;
hvorimod han paastod, at et Malerie, som Vidnet angav skulde
være af Raphael i bemeldte Barckske Samling i Kjøbenhavn,
d.II,b.5,s.362   blot af Raphael skulde være givet et Par Penselstrøg, men for-
øvrigt være af Gudurini. Forøvrigt havde Schmahr for Vidnet
erklæret, at den omhandlede Barckske Maleriesamling senere
skulde være kommen til Odense. Vidnerne, Candidaterne Sød-
ring
og Morgenstjerne, forklarede sig i det Væsentlige overeens-
stemmende med Fuldmægtig Collet.
   Homann bad dernæst Vidnerne tilspurgte, om de ikke ved den
omhandlede Kammerraad Barck havde meent Kammerraad Barck
i Comedien "Kunstnerliv," samt om det ikke er Vidnerne bekjendt
kjendt, at Folk troede om Hr. Schmahr, at han var en gammel
Nar.

   Vidnerne i den Anledning besvarede den 1ste Deel af Qvæ-
stionen bekræftende, samt at de i Almindelighed har hørt Ci-
tanten omtale som en besynderlig Mand, hvilket Rygte de ogsaa
fandt bestyrket i Anledning af den Barckske Malerisamling.

   Homann bad dernæst Sagen udsat i 8 Dage.
Eragtet:

   Sagen udstaaer til 18de dennes.
  
7.
AFSKRIFT
af det af Cand. Homann fremlagte i Retssessionen den 18de Nov.
1841 i Sagen Nr. 1084.
Nr. 1. 1841.
Otte Skilling Species.

INDLÆG

   I Sagen Schmahr mod Candidat Homann.
   Herved har jeg den Ære at fremlægge:
1. Et Exemplar af den Constitutionelle Nr. 294 for d. A.
2. Erklæringer fra DHr. Frich og Grosch.
   I den Constitutionelle Nr. 294 i et Stykke overskrevet "Nok
en Prosit til Poeten i den Constitutionelle" har Hr. Schmahr
baade tiltalt mig paa en Maade, der er langt fornærmeligere
end de Ord jeg har sagt om ham, og tillige erklæret Sagen
mellem os for at være opgjort, dersom jeg intet Videre svarede
d.II,b.5,s.363   ham i Aviserne. Dette har jeg ikke gjort; altsaa er Sagen forligt,
hvorfor jeg maa paastaae den afviist og mig tilkjendt Kost og
Tæring.
   Med Hensyn til Realiteten bemærkes, at de af mig brugte Ud-
tryk ingenlunde ere af den Beskaffenhed, at de, endog blottede
for alt Beviis, kunne medføre noget Ansvar, især naar det tages
i Betragtning, at de angaae Konstgjenstande, hvorom Enhver an-
sees berettiget til at yttre sin Formening, hvordan den saa er,
og at de ere anførte i Veir i en spøgende Tone.

   Til Overflod har jeg tilveiebragt Beviis, forsaavidt som det i
en Sag af Beskaffenhed som nærværende er mueligt at til-
veiebringe. Med Hensyn til Ordene: "Folk troe, han er en
gammel Nar," henvises til Vidneprovene. Med Hensyn til de
følgende Ord, hvor jeg har søgt at godtgjøre, at Schmahr ikke
er en Nar, henvises til de under No. 2 fremlagte Attester fra
Maleren Frich og Architekten Grosch, der vise, at begge disse
Personer, der høre til de Kyndigste til at bedømme Ting af den
omhandlede Beskaffenhed, som her paa Stedet findes, fuldkom-
men ere enige med mig i, hvad jeg har sagt.

   Under Benegtelse i Et og Alt af Citantens Indlæg in specie
under Benegtelse af, at jeg har skrevet eller havt Noget at gjøre
med den uvittige Erklæring, at Schmahr ingen uredelig Mand
er, indlades Sagen til Doms med ærbødigst
PAASTAND:

   At Sagen afvises, og jeg hos Citanten tilkjendes Kost og Tæring;
eller At jeg frifindes for Citantens Tiltale, og hos ham tilkjendes
Processens Omkostninger noget Tilstrækkeligt.

Christiania den 18de Nov. 1841.
Ærbødigst
J. HOMANN

Til Christianias Byethingsret.
   Fremlagt i Christiania Byethingsret den 18de November 1841.
MALTHE

   De fremlagte Attester ere saalydende:
   Efter Hr. Candidat juris Homanns Opfordring, at give min
Mening tilkjende om Hr. Schmahrs Maleriesamling, maa jeg op-
rigtig tilstaae, at samme fortjener liden Opmærksomhed, og at
d.II,b.5,s.364   Hr. Schmahr, ved sin eklatante Maade at utskrige sin Samling,
har fortjent den Revselse, han har faaet i den Constitutionelle
No. 290 dette Aar.
Christiania den 18de Nov. 1841.
FRICH

   Efter min Formening ere de Malerier, jeg har seet hos Hr.
Schmahr, ikke af de berømte Mestere for hvis Arbeider de ud-
gives, og deriblandt findes endog flere meget slette Stykker.

Christiania den 18de Nov. 1841.
C.H. GROSCH

   Fremlagt i Christianias Byethingsret den 18de November 1841.
MALTHE

   Det i den Constitutionelle No. 294 Indrykkede, og som Ind-
stævnte i sit foranstaaende Indlæg vil have udhævet, er saa-
lydende:


           Naar tog jeg Publikum ved Næsen?
           Jeg trylled kun dets Øie allenfals.
           Tom er min Pung, som fuld af Løgn din Hals;
           Men kun af Ærlighed bestaaer mit Væsen.           Hvis Du, Mosjø, ei endnu har faaet Mætten
           af hvad jeg Dig paa Din Tallerken skar;
           men bliver ved at hyle med al Strubens
Brutalhed mod Correggio og Rubens,
saa bliver det bedst, at vi ende Tretten for Retten
;2
           Det mener jeg, den gamle
                             J.H. SCHMAHR

   Fremlagt i Christiania Byethingsret den 18de November 1841.
MALTHE

d.II,b.5,s.365     
8.
No. 1.
Otte Skilling Species.
For et Beløb ei
større end 10 Spd.
Schøyn.
1841.
Bernhoft.

   Fremlagt i Christiania Byethingsret den 25de November 1841.
MALTHE

REPLIK

   Hvem -- maa jeg spørge -- har jeg i det af Modparten frem-
lagte No. 294 af den Constitutionelle tiltalt paa en saa fo-
nærmelig Maade? En Anonym, der havde fornærmet mig; og
i hvilket Land, under hvilke existerende Retsforholde nyde Ano-
nymer, der have saa Meget forud i at kunne angribe, en saadan
Beskyttelse som den, min Modpart, med saa megen Prostitution
for en examineret Jurist, nu vil paaberaabe sig. Jeg vidste
dengang ikke, at der existerede en Hr. Homann, eller at det var
dette Menneske, som havde fundet Behag i at gjøre min, den
navngivne Mands, Karakteer til Gjenstand for sin Beklikkelse og
Maal for et Publikums Uvillie, af hvis Godhed jeg skal leve. Jeg
mener herved Udtrykket, at jeg har "taget samme ved Næsen"
d. e. bedrager samme. Paastanden, at Folk holde mig for en
"gammel Nar" er af mindre positiv skadelig Indflydelse paa mit
Vee og Vel, endskjøndt det maa være saarende nok for den
navngivne Olding og graverende nok for min Modpart, der
staaer isoleret med denne sin Paastand efter sin mislykkede
Vidneførsel i denne Henseende. Thi at de første Vidner bruge
Reservationer (hvis Tilladelighed jeg ellers agter at see paaklaget
for vedkommende justitielle Øvrighed) at mene en opdigtet Figur
i en af de Vaudeviller, som formodentlig udfylde Klassikernes
Plads i DHerrers Reoler og Hoveder, mens jeg adspørges om
en Person, jeg virkelig har kjendt, og formene, at dette mit Svar,
afgivet bona fide og af reen Høflighed, beviser, at jeg er en
"besynderlig Mand," releverer Intet til Bestyrkelse for hiint
Ukvemsord. En "besynderlig Mand" kan og bør Enhver kunne
være uantastet, saalænge Besynderligheden ikke bestaaer i at
gaa Andre for nær. Af "besynderlige Mænd" har jeg opdaget
Mange baade andre Steder og her i Byen, og her ikke færrest
d.II,b.5,s.366   i Forhold til Folkemængden; ja en fornuftig Mand gaaer vel
neppe nogen af denne Byes Gader op eller ned uden at møde
En og Anden, fra de hvide Haars Alder til den "lavpandede
Ungdom" (som Horatius betegner den), om hvem han nok i sit
Hjerte kunde mene, at han er et Stykke af en besynderlig Perso-
nage, ja vel endog af en Nar, uden at tillade sig at sige det. Jeg
vil ogsaa aabent bekjende, at jeg har den Besynderlighed frem-
for min Modpart og DHrrer Vidner, at jeg er en Mand paa
60 Aar (Dødens Fortærskel), og fremfor Andre af min Alder, at
Syslen med Poesi og Maleri udgjør det Vigtigste af mine deliciæ
senectutis.3 Men dette skulde jeg troe er en Besynderlighed,
der er mere uskyldig, men mindre besynderlig, end min Mod-
parts at ville gjøre min Person og Karakteer til "Kunstgjenstande,
hvorom Enhver ansees berettiget at yttre sin Formening." Det
er vist, at Branden i Wexiø 1838 tilintetgjorde 175 Stykker af
mine 309 Malerier; men et Par af de bedste, nemlig de for en
Correggio og Caravaggio udgivne, hvoraf jeg har betalt det Første
med 1412 Spdlr., reddedes dog for den nærværende Rest af min
Samling; og saavel Disse som mange Andre af dens Indhold lader
det ikke til, at de af Modparten anførte Kunstnere, der ikke
befatte sig med denne Genre, have havt Evne til at bedømme.
Kalde de dem slette, kan jeg, som vedlagte Vidnesbyrd af svenske
Malere udviser, anføre Andre, som have kaldt dem gode.
   Vilde jeg udhale denne Sag ved Vidneførsel, kunde jeg baade
godtgjøre, at Hr. Homanns spøgefulde Vers har gjort mig til Gjen-
stand for Spot paa Gade og offentlige Steder, og at han paa
Advokat Hjelms Kontor paabegyndte den Erklæring,4 som han
maaske med Hensyn til Stilen kan kalde "uvittig;" men som gjør
ham Ære, da den viser ham paa Veien til at gjøre en anden
Uvittighed god igjen. Men det er min Hensigt, som min For-
fatning gjør til Nødvendighed, at paaskynde denne Sags Ende,
hvorfor jeg under Benegtelse af Modpartens Anførte og med
det Tillæg til min Paastand, at han ilægges en klækkelig Mulkt.
d.II,b.5,s.367   for sin Mangel paa Hensyn til Rettens Alvorlighed ved sin Vidne-
førsel den 11te dennes, indlader Sagen til endelig Dom.
Christiania den 25de Novbr. 1841.
Ærbødigst
SCHMAHR

   NB. De i nærværende Replik paaberaabte Attester findes i
vedlagte No. af Gøteborgs Handels og Sjøfarts Tidning for Aar
1837, 4de Spalte, og lyder:
UDSKRIFT

   "I Gotheborgs Sjøfarts og Handelstidende No. 54 Mai 1837
findes følgende Attester indrykkede, som angaae J. H. Schmahr:
Paa Anmodning af Hr. Schmahr have vi besigtiget ovenstaaende
82 St. Malerier, og kunne saaledes bevidne, at de senest til-
komne Malerier for største Delen ere virkelige Originaler, hvor-
iblandt endeel af betydeligt Værdie.

A. E. FRØDERSTRØM            C. GODHE"

   "I den Dom ovennævnte Herrer yttrede angaaende den tilforn
i det kirsteinske Huus i Stockholm i længere Tid foreviste og
af Stockholms Bladene, hvoriblandt Aftonbladet No. 20, 1836,
særdeles fordeelagtige bedømte Samling, troer Undertegnede
ligeledes med al Ret at kunne deeltage.

J. C. BEXELL"

   Fremlagt i Christiania Byethingsret den 25de November 1841.
MALTHE

  
9.
UDSKRIFT AF
Protokollationen i Sagen No. 1084/1841, J.H. Schmahr mod Cand. Ho-
mann i Sessionen den 2den Dec. 1841.
   Homann benægtede i Eet og Alt Citantens Indlæg og de med
samme følgende Documenter. In specie benægtede han, at han
nogensinde har været paa Hjelms Contoir paa samme Tid som
Citanten. Ligeledes maatte han benægte, at de Malerier, hvorom
1  tilbakeSaaledes f. Ex. i Wexiø, hvor man paa det beredvilligste understøttede
mig for mit i Branden lidte Uheld.

2
  tilbakeProsodia juridica. S.

3
  tilbakeMan vil, efter denne Bekjendelse ikke finde det forunderligt, om jeg yttrer Mis-
tanke om, at mine Vers i den Konstit., navnlig Linien, "saa bliver det bedst o. s. v."
maa være bleven sat i Maaneskin; -- thi saa haltende flød ikke Verset fra min
Pen, -- det lød:
saa bli'er det bedst nok o. s. v.
4  tilbakeAndet erindres idetmindste ikke. S.
FORRIGE
NESTE