HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 5. BIND: 1839 - 1842FØRSTE SCENE
(Hos de to Venetianere. Lampen udbrændt. Morgenen lyser ind.
Cinthio
i en nedbøjet Stilling
ved Bordet. Siden
Carlo
og bevæbnede
Frænder
).Cinthio.           Hvad skrev jeg? Afkald paa Cornelia?
           Nei, ikke selv for Giulios Venskab. Det
           var slet og ikke ædelmodigt; -- kun
           en Rablen i de lange Nattetimer.
           Dog kan Farvellet staa, som Brevet ender:
           de korte Ord: "du seer mig aldrig mere!"
           og Navnet "Cinthio".

(River en Deel af Brevet).

                             Ja Navnet "Cinthio",
           i Taarer til en Taage badet ud.
           Maaskee kan mit Farvel behøves; ja,
           hvi troer jeg ei min Angst? Den burde drevet
           mig allerede Mile bort fra Staden.
           Og hvis jeg nu gjør Giulio en Uret?
           Maaskee ham Feb'ren tog igjen paa Vejen,
           og kasted marmorkold af Sved og Dugg
           ham bag en fugtig Busk? Tys! Vist han kommer . .
                             
(Aabner Vinduet. Fodtrin høres).

           Ak, Morgenstjernen hersker allerede,
           og stakkels Giulio . .

(
Carlo Carrara
styrter ind med et Par bevæbnede
Frænder
).Carlo.                             Saa grib ham! knebl ham!
                 
(Følgesvendene gjøre saa, kneblende ham med en Staalmaske).

           Men knebl ei Øret, saa han ei kan høre,
           at Dette er Begyndelsen til Giulios
           Formæling med Cornelia Carrara.
           Hold strammere, I Mænd! Betving hans Krampe! . .
           Ja det er som du hørte; men du skal
           taus som et Liig, selv være Bryllupsvidne;
           og saa skal Verden, men ei Padua
           og ei Venedig, ei en Plet paa Jorden,
          
d.II,b.5,s.228              hvor en Carrara aander, være Vidne
           til en Elendighed, som ei vil blidne,
           før den i ukjendt Vraa afløses med
           Fortærelsens og Glemslens raadne Fred.
(De gaae med
Cinthio
.
Giulio
kommer strax efter sagte ind).

ANDEN SCENE
(
Giulio
. Siden en af
de unge Carraraer
).Giulio
(holdende sig ved Døren).           Hvis jeg ei saae ham førend, førend -- -- var jeg
           en Tyv, meer lumpen end en Morder. Tys!
           Han slumrer vist; men vækkes maa til Flugt,
           skjøndt selv i den Velgjerning der er Synd,
           Forræderi, ormstukken Egennytte.
           Den Redelige slumrer. Ahnelsers
           og Drømmes Skyggespil af de Ulykker,
           som just passere, præge sig ei paa
           slig Reenheds Alabast. Gud være lovet,
           om Cinthio i denne Nat har sovet,
           om nærsynt Tusmulms blege Øje, lagt
           nær til hans Aasyn, der har fundet Fred,
           som Nattelynet gjennem Vindvet seer,
           at Barnets Smiil af Tordnen ei forstyrres,
           der ruller hele Timer over Hov'det!
           Ja gid! . . Ve mig, er Troen da en Løgn,
           at jeg, da Tingen ikke kunde ændres,
           har frelst hans Liv? . . Ja! gid han meer ei vaagned!
           Gid Dagen han ei saae, som kold vil pege
           paa hans Ulykke i min Syndermine!
           Men hellere end disse Ord, hvori
           der er et Brodermord, gid jeg maa synke
           igjennem Marmorgulvet for hans Fødder!
           Jeg taaler ei hans Blik -- jeg føler det --
           hans Godtroblik, hvormed han mig vil hilse.
          
d.II,b.5,s.229              Det blotte Minde om hans Ansigtstræk
           meer end Megærens fylder mig med Skræk.
                             
(Finder Levningen af
Cinthios
Brev).

           Ak, sande Adelsind, naar nøjes du
           med enkelt ædel Handling? Underrettet
           om Alt, hans Sjel, af Offeret ei mættet,
           har villet skaane mig for at besee
           med saligt Øjekast hans Hjertevee.
           O ned i Jorden vilde det sig bore;
           nu skal det flyve om for dig at spore.
           Nu, da den bittreste Sekund er over,
           og naar den sødeste er runden ned,
           at see dig Blik mod Blik jeg engang vover,
           ja kanskee dig at minde om vor Eed,
           at Døden kun, men ingen Skjebnes Grille,
           saa mægtig skulde være, os at skille.
           Du er ei død; thi ellers stille stod
           i samme Stund mit Hjertes raske Blod.
           Dets Stemme har du fulgt; jeg følger dig,
           og finder dig for Cenzia og mig.
(Vil gaae. En af
de unge Carrara'er
kommer).Den unge Carrara.           Ah! Bravo, Svoger! Det er langt paa Dagen.
           Snart er med Messens eders Time slagen.
           Man aldrig paa en Brudgom vente maa.Giulio

(afsides).           Jeg gaaer. Jeg frelser Cinthio kun saa.

(Gaae Arm i Arm).

TREDIE SCENE
(Carraras Hal. I Baggrunden sees Indgangen til Kapellet. Paa den høire Side
Carlo Carrara

med flere af sine
Fættere
med
Cinthio
med Staalmasken og tilhyllet i Kappen imellem sig.
Senere
Duca Carrara
med
Giulio
fra den ene Side,
Dame Carrara
med
Cornelia
fra den
anden Side i Bryllupsoptog.
Mazoliero
imellem
Carraraerne
).En Carrara.

   Det kunde være nok, at han seer Alteret, Carlo. Han er dog
en Zani ligesaavel som Brudgommen.

d.II,b.5,s.230  

Carlo.

   Du maa ingen Carrara være.


En Carrara.

   Det maa du kjende ligesaa godt, som jeg din Hidsighed.


Carlo.

   Hidsighed? Og han lever endnu?


En anden Carrara.

   Det burde han ikke. Min Kusine . .


Carlo.

   Det er ogsaa kun paa hendes Forbøn. Hun vil selv give ham
nogle Ord til Afsked, og jeg med som Vogter af Carraras Ære.De øvrige Carraraer.

   Det ere vi Alle.


Carlo.

   Derfor Taushed, ved vor fælles Ære! Ti ogsaa du, Munk!


Mazoliero.

   Jeg følger ham som en Skygge. Mit fromme Kald byder mig
at forebygge de Ulykker, som maatte følge af, om han nogen-
sinde viste sig hvor en Carrara aander.Carlo.

   Det er i Padua, og fra imorgen af i Venedig. Thi min Svoger
er hjemkaldt. Den Gamle er død, og den gyldne Bog kalder
ham for Familiens Skyld. Tys! Se hvor min Moder kroer sig!

(
Dame Carrara
leder
Cornelia
ind fra Høire, hvorved hun kommer
Cinthio
nær, idet hun
gaaer imellem sine
Frænder
.
Carrara
leder
Giulio
ind fra Venstre op mod Kapellet).

d.II,b.5,s.231  

Cornelia

(til
Cinthio
).           Jeg vilde sige dig, at jeg dig hader,
                      hvis Had kan taale Medynk i sit Øje,
           og Minen ei forraadte, at jeg sørger.
           Dog vil jeg bede Carlo om dit Liv
           og dig om Flugt, om Flugt, hvis du vil leve.

(Gaaer noget frem).Dame Carrara

(gaaende forbi).           Og jeg? Jeg har ei Ord . . . Min Vrede fik
           du i dit Ansigt, var det umaskert.
           Nu, se hvad du har tabt! Jeg troer du gjør det,
           hvis det er Graad og ikke Falskheds Skum,
           som triller fra dig under Masken. Nu,
           det gjør mig blød forskam . . Forbedr dig, Stakkel!

(Følger
Cornelia
).Cornelia

(til
Moderen
).           Græd han? . .

(Gaaer til Kapellet).Carlo.

   Hold ham, Munk! Det lader som han ikke taaler Synet af
sin lykkelige Ven. Kom, Fættere!

(
Carrara'erne
gaae op til Kapellet, hvor Formælingen under høitidelig Musik gaaer for sig, mens
Cinthio synker besvimet hen i
Mazolieros
Arme).Mazoliero.           Nu ønsker jeg, at du maa leve længe
           med saadan Qval og for slig Qval. Og naar
           du træt deraf kun længes efter Døden,
           og viser i Venedig dig -- thi Padua
           maa være dig forhadt nok -- , da, som Skygge,
           der springer op af Jorden, er jeg der
           imellem dig og Døden, for at jage
           paany dig ud i vilde Verden, bort
           fra Døden og fra Cenzia, som venter
           dig tro, med Barmen fuld af Livsenslykke.
           Naar din Elendighed og Længsel hende
           har tæret ud, saa I jer ei gjenkjende
           undtagen med gjensidig Rædsel, da
          
d.II,b.5,s.232              I skulle vide, at den hele Smerte
           ei kom fra Himlen, som I troe, men fra
           en saaret Orms, Mazolieros, Hjerte.
(Brudefølget gaaer tilbage og ind til Venstre, hvorfra høres Musik.
Duca Carrara
følger siden
med
Carlo
og
Carraraerne
).Carlo

(til
Cinthio
).           Vaagn op, forhadte Zani! Hør din Dom!Carrara.           En Flygtning fra Venedig hid du kom,
           forvovne Fremmede, at søge Ly
           i Paduas gjæstfri Stad. Det blev ei negtet.
           Men nu, da du, til Tak for Gjæstevenskab,
           for Borgernavn, som blev dig tilbudt, har
           dets bedste Slægt, hvis Ømhed gav endmere,
           fornærmet dybt og blodigt: gjennem mig
           forstøder Padua dig med tyvegange
           saa tung Banlysning som Venedig sendte
           bag Flygtningen.Carlo.                       Det er udtolket: Ve dig!
           Du dødsens er, om her og hvorsomhelst
           Cornelia aander, du dit Aasyn viser.
           Da svoret har Carraras Æt din Død.Carraraerne.           Ja hver af os, som om Cornelia
           ei var hver Enkelts Frænke, men hans Søster.Carrara.           Saa være det! Og for dit Navns Skyld, at
           det, hun nu deler, ikke skal beskjæmmes,
           hvor Livet du vil friste rundt i Verden,
           du flux af Stadens Port i Betlerdragt
           skal stødes ud til Jammer og Foragt,
           saa, naar du siger, du en Zani hedder,
           Enhver med Tryghed paa dit Vanvid vedder.

(
Carlo
og
Mazoliero
med
Cinthio
ud.
Carrara
og
Fætterne
gaae til Venstre).

d.II,b.5,s.233   FJERDE SCENE
(
Giulio
og
Cornelia
komme ind i Hallen fra Festværelserne. Siden
Carrara

og
Dame Carrara
).Giulio.           Jeg har mig altid tænkt, at Saligheden
           var tankefuld. Dens Engle ere Tanker.
           Det maa ei smerte dig, Cornelia.Cornelia.           Kun tænk ei meer paa ham.Giulio.                                   Men hvo kan rykke
           sit hele Liv medeet af Mindet ud?
           og deri var der ingen Dag af Hans,
           som ei meer inderlig var medindflettet
           end ene Vedbendranke i den anden.Cornelia.           Dog gulner en, løsreven fra sin Rod.Giulio.                                   Jeg gjerne boede
           med ham i skythisk Telt paa iset Slette,
           Italiens Sol med matte Stjerner bytted.
           I vore Øjnes Fryd de vilde speiles
           og suge Glands af dem.Cornelia.                             Giv mig hans Minde
           i Brudegave, Elskte, og jeg vilde
           i denne Demantring indtrylle det
           og kysse den . .Giulio

(rask).                             Forsonende?

d.II,b.5,s.234  

Cornelia.                                         Javist!
          
(Afs.)
Og kaste den i Brenta.Giulio

(omfavnende).                                   Jeg er salig:
                      Du har tilgivet ham. Nu du opfylder
           som Gud min Himmel ene, og jeg glemmer,
           at Fyrsten for dens Engle er forsvunden.Cornelia

(afsides).           Han faldt.

(
Carrara
og
Dame Carrara
komme).Carrara.                       Kom ind!Dame Carrara.                             Man venter Jer i Dandsen.Giulio.           Nu kan jeg dandse. Kom, min hulde Brud!
                                   
(Raab udenfor).

           Men hvilke Skrig!Carrara.                             Det Folket er, som jubler.Giulio.           Det synes mig . . .Carrara.                             Lidt Vildhed er iblandt.Dame Carrara.           Ja jeg skal sige Jer, det er . . .

d.II,b.5,s.235  

Carrara
(trækker hende tilside).                                   Ti stille!
                      Han vil ei taale, at hans Ven saa haanfuldt
           af Byen drives. Carlo har for hidsig
           til Priis ham givet for den vilde Sværm.
                 
(Til
Giulio
)

           Se ikke ud! Blot Pøblen jager bort
           en Betler udigjennem Byens Port.Giulio.           Jeg seer en sønderreven Skulder rage
           af Sværmen frem, der bærer høit paa Stænger
           hans Kappes Pjalter. Stakkel! Han har Ære.
           Han holder Hænderne for Ansigtet.
           Den Scene smerter mig.
                 
(Til en Tjener, som gaaer igjennem)

                             Iil! Kjøb for Dette
           den Stakkel fri dernede, og ham selv
           du trykke denne Scudo i hans Haand.Tjeneren.           Det vil hans Smerte læge, naar jeg siger,
           at Gaven fra den høie Brudgom kom.

(Gaaer. De Andre ind, under Musik fra Værelserne til Venstre).

FEMTE SCENE
(Venedig. Zanis Hal.
Cenzia
i Sørgedragt).Cenzia.           Man siger Hyttens Eensomhed er sød;
           Jeg veed, jeg veed, Palladsets er det ikke.
           Maaskee, da eensomt hen mit Liv skal rinde
           af Tvang og ei af Valg, er Klostrets bedre.
           Det Valg jeg har dog; og er der et andet?
           Min Fader død, min Broder snart indpiint
           i Statsmaskineriet som de Andre,
          
d.II,b.5,s.236              som de, et Hjul, der gaaer kun for sig selv
           og, egoistiskt døvt, sig selv kun hører;
           og Cinthio, og Cinthio, Idealet,
           meer død for mig end begge disse To,
           hvis Munken . . . ja, hvi skal jeg ham ei troe?
                             
(Tager et Brev frem af Barmen).

           "Cornelia Carrara?" O afskyeligt,
           at jeg kan hade Den, som han kan elske!
           Og taabeligt, at jeg kan undres over,
           at Den han elsker, han forlængst beundred
           og tit lovpriste som et Undersyn
           fra den Tid han i Padua studerte,
           den Tid, der gled, men ikke kunde glemmes!
           Og meer end taabeligt og afskyværd,
           ei at begribe, hvi han stødte just
           paa hende først -- har Padua flere Undre? --
           og hvi hun elskte ham -- min egen Synd jo? --
           og at jeg angrer næsten -- nei ved Himlen! --
           at jeg befried ham og ei betinged
           mig Verden for ham, Padua undtagen.
           Saa vil jeg rykke hvertet Nag af Hjertet
           og jage Haab og Minder af mit Sind.
                 
(Plukker Brevet langsomt isønder og kaster Stykkerne ud over Altanen).

           Ak! nu igjen min Plager! min Formynder
           og Beiler under denne Maske! Og
           han veed ei, hans Nærværelse nedriver
           alt hvad min Smerte over Cinthios Tab
           opbygger i hans Fravær til hans Fordeel.
           Skjøndt denne Slange . . . Oh!
SJETTE SCENE
(
Cenzia
.
Sekretæren
).Sekretæren.                                   Signora, tag
           nu Afsked med den hadede Formynder,
           thi Eders Broder kommer end idag;
           og tillad mig som Beiler mere yndet
          
d.II,b.5,s.237              at nærme mig, thi Han, I veed nok selv,
           vil ikke komme, aldrig vil hans Fod
           Venedigs Bund betræde.


Cenzia.                             Den Uskyldige!Sekretæren.           Saa finde ei de Timænd.Cenzia.                             Var min Broder
           meer skyldfri da end Han?Sekretæren.                             Men Statens Fædre
           har villet eders Faders Minde hædre,
           og slet de sørged' kun for Staten, om
           de Zanis Slægts Repræsentant forstødte,
           en Slægt imellem dem, der skal regjere
           havherskende Venedig.Cenzia.                             Halvblindt Øje
           maa see, at disse stolte Adelsslægter
           regjere ei Venedig, men regjeres
           af disse Ti, hvem Een igjen regjerer.
           Og denne Ene . . .Sekretæren.                             Nu! Var Denne mig,
           skjøndt jeg kun fører Pennen for Dieci,
           saa deel med mig Venedigs Herredømme!
           Dog gid I var fornøjd' med dette her!
                 
(Peger paa Hjertet).

           I det Venedig hersker I alene.Cenzia

(adspredt).           Er der et underjordiskt et endnu?

d.II,b.5,s.238  

Sekretæren.           Der brydes ingen Eeder. Har jeg ikke
                      holdt Løftet om at frelse min Medbeiler?
           I kræved meer ei da. Da Alt I loved;
           thi mindste Skin af Haab var da mig Alt.
           Og siden eders Faders Død har jeg,
           som eders, af Dieci kaarne, Værge,
           med Tvang forbudt mit Hjerte Beilerord
           til nu, da eders Broder . . .Cenzia.                                   Han bestemme!Sekretæren.           Et Smiil I gav mig for at frelse Cinthio,
           og siden intet. Nu, saa vant til lidt,
           jeg holder eders Ord for nok et Skridt.Cenzia
(seende ud fra Altandøren).           Man lander. Ve dig, Cinthio er ei med.Sekretæren.           Nei, Ve ham, om han var!Cenzia.                             Med ham opdragen,
           jeg ængstes for ham i den vide Verden.
           Men bar du ham, Kanal, det vilde være
           som om din Bølge strømmed i min Puls.Sekretæren.           For ham jeg sørge skal.Cenzia.                             Tak, min Formynder!Sekretæren.           Nu meer ei; men som Beiler en Begynder.

d.II,b.5,s.239   SYVENDE SCENE
(De
Forrige
.
Giulio
fører
Cornelia
ind.
Carlo Carrara
).Cenzia
(om Broderens Hals).           O Giulio, har du Cinthio forladt?Giulio
(præsenterende
Cornelia
).           Min Brud, min Viv!Cenzia
(omfavnende
Cornelia
).                       Din Viv? O da min Søster!
                      Men svar mig, har du Cinthio forladt?Giulio
(undvigende).           Cornelia Carrara!Cenzia
(tumlende tilbage).                       Hvad! Carrara?
           Cornelia? O var det kun den Rette!
           Hvor Rygtet kan forvexle!Cornelia.                             Søde Søster,
           er jeg dig meer ei kjær?Cenzia.                             O tusindfold!
           Jeg kan ei tvivle; een Cornelia
           besidder kun en saadan Skjønhed. Den
           har mærket dig, om Tyve hedte saa.Carlo

(afsides)           Og hedte Tusind i Venedig Cenzia,
           kun denne Cenzia vilde Verden kjende.

d.II,b.5,s.240  

Cornelia.           Min Mund dig kalder Cenzia; mit Hjerte
                      af Kjærlighed til Giulio, Giulietta.Cenzia.           Ah! Nu forstaaer jeg: Een af hine Tyve,
           Een kun af To, om Flere ikke gives,
           var Cinthios Cornelia?
                       
(
Giulio
og
Cornelia
iagttage en mørk Taushed).

                             Saa tause?
           O Giulio, Cinthio var din Fosterbroder,
           og Intet veed du om ham?Giulio

(bortvendt).                                   Cinthio lever.Cenzia.           Hvorledes? hvor?

(
Giulio
tier).

                             Din Taushed . . .Giulio.                                   Den er Tanken
           paa Cinthio . . .Cenzia.                             Og hans Cornelia
           er ogsaa Paduanerinde?Cornelia.                             Var det;
           nu Venetianerinde.Carlo

(afsides).                             Herifra!
           Jeg bliver ellers troløs, Padua,
           min hidtil ene Elskte!

d.II,b.5,s.241  

Giulio
(førende
Cornelia
til Altandøren).                             Ja, min Viv,
                      se her dit Fædreland af Alabaster!
           Med det for Øje og med dig i Favn
           jeg ejer begge: Padua og Venedig.Cenzia

(grundende).           Han lever; men hvorledes var det Andet?
           Jeg troer, at han er fri, at Rygtet har
           forvexlet dem. Det er ei første Gang.

(Vil gaae).Sekretæren.           Han lever. Kanskee; thi man veed ei hvor.
           Har I for mig da ei et Blik, et Ord?Cenzia

(i Døren).           Jo dette Blik, og dette Ord: "Farvel!"
           Sig Tingen har forandret, ei min Sjel!

(Gaaer).Sekretæren.           Det Blik, det Blik -- ha Cenzia, jeg til
           en Dolk for Cinthios Hjerte hærde vil.Carlo Carrara
(tagende ham under Armen).           Jeg fatter Vreden, som dit Sind opheder.
           Viis mig Rialto: Jeg har Trøst for Eder.
          
(Afs.)
Gid blot saasandt I begge To forgik!
           Da begge Eders Haab i Arv jeg fik.

(Gaae).

OTTENDE SCENE
(Landevej i en øde, eensformig Egn.
Cinthio
i en Betlers Udvortes. Seer medtagen ud.
Siden
Mazoliero
).Cinthio
(betragtende en Mynt).           Den sendte Giulio, min Fosterbroder,
           paa Bryllupsdagen med min egen Brud.
           Derfor har ingen Hunger den aftvungen.
          
d.II,b.5,s.242              Jeg betled før; jeg betled, ja jeg betled,
           nigange stødt tilbage, jagt fra Porte
           af Bondehunde, for den ene Gang
           jeg fik det Brød, som Hunden havde levnet.
           Med Røvere, med Stav mod Sværde kjæmped
           jeg for min Skat, mit Minde om min Ven,
           min Mynt, min Bibel, i hvis Skrivt jeg læser
           om Alts Forfænglighed og mine Feil.
           Den første er, at ei jeg kjendte Qvinden,
           den anden, at jeg elskte saa min Ven,
           den tredie, at jeg elsker ham endnu
           saa høit, at ved min Død jeg ei har villet
           hans Bryllupsfryd forstyrre, og den fjerde
           og femte, sjette, syvende og flere
           er Synderne jeg har mod ham begaaet,
           hvergang jeg tænkte, at han veed min Skjæbne.
           Han troer mig vist i lystige Verona,
           Vicenza eller Florenz, søgende
           Adspredelse i nye Amouretter
           til Sagen jevnes hjemme ved hans Gjenkomst.
           Gid han saa troede, skjøndt det kun er sandt
           for saa vidt her er Veien til Verona.
           Hvi did? Hvad skal jeg der? Hvi ikke did
           saa som jeg følesløs og uden Vilje
           mig lader drive af hiin mørke Skygge,
           hiin Munk, som stedse følger mig i Afstand?
                                   
(Seer tilbage).

           Ja se! Jeg vidste det. Han altid spærrer
           Tilbagevejen, gjennende mig frem.
           Naar jeg om Morgenen staaer op bag Laden,
           og ryster Halmen af min revne Kappe,
           da springer han i Skovens Udkant, som
           af yderst Træbul frem; er der ei Skov,
           da kommer han fra Jorden -- nok han er der.
           Og kaster jeg mig ned om Aftnen, er
           han vel i Skyggen svunden; men han er der.
           Jeg vil ei taale det; var han en Aand
           af Helveds Værste, tvertigjennem ham
          
d.II,b.5,s.243              jeg gik dog til Venedig for at døe --
           først for at see, om Giulio kjender mig,
           saa for at dø.
(Vender raskt om.
Mazoliero
træder frem som Vandremunk fra Baggrunden).Mazoliero.                             Hvorhen?Cinthio.                                   Hvorhen jeg vil.Mazoliero.           Hist seer I Taarnene alt af Verona.
           Gonzaga ligger der; han Folk behøver.
           Der er din Nød forbi, min Søn, og -- hvorfor
           ei sige det -- ? din Straf. Carraras Hevn
           ei naaer dig i hans Leir.Cinthio.                                   Jeg søger den.
           Jeg vil ei længer slæbe om mit Liv.
           Dog Selv ei spilde det, ei det forsvare.
           Afvejen! Derfor vil jeg til Venedig.
           Hjemad! Jeg hviler da meest naar jeg gaaer.
           Hvert Fodslag er et glad Farvel til Verden,
           en Forudhilsen til det elskte Hjem.Mazoliero.           Der venter Død og Grav.Cinthio.                                   Jeg søger dem.Mazoliero.           Jeg vover Livet selv for dig at følge.
           Carraras Eed og Vrede end er til.
           Før Cenzia seer ham, jeg dem vække vil.

(Gaaer efter ham).

d.II,b.5,s.244  
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE