HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 4. BIND: 1832 - 1837


d.II,b.4,s.297  
DEN KONSTITUTIONELLE
NISSESPIL
AF SIFUL SIFADDA

Personerne:
Motzius,
Dr. juris utriusque.

To Studiosi.

Grim, eller Nissegrim,
den CCLIX, Nissers og flere Thusse-
stammers Fyrste, forhen Konge over alle Lofter, m. m.

Mara,
gammel Nisseqvinde, anseet, som andre Kjærringer, for
et Orakel.

Tys,
Nissehøvding.

Sifaheddin,
Alfers og Sifuliners Høvding.

En talende Parykblok.

Nisser,
Alfer og
Sifuliner.

Nihiliter,
et nyt Nissefolk.SCENE I
(Et uryddigt Loft i Motzius's Huus. Mellem Skramleriet en aaben Bogkiste og en Parykblok af Pap.
Kong
Grim
i en sørgmodig Stilling i Bogkisten.
Mara
ved Parykblokken.
Tys
paa Vagt i Loft-
gluggen. Siden
Nisser,
smaa, skumle, barokke Skabninger,
Alfer
og
Sifuliner
).Mara.           S
nart vil i Norrige,
           Nissernes Odel,
           Rødhætters Arne,
           Graagutters Hjemsted,
           Tomtgubbers egne
           oldhjemlede Bopæl,
           Flere ei findes af
           Thussernes Slægt.Nisser

(overalt fra Krogene).           Ve! ve! ve!Mara.           Thusser, oprundne
           af Mulden, befrugtet
           af Risernes Blodstrøm!
          
d.II,b.4,s.298              Nisser, de levende
           Geister af Asernes
           lystige Indfald rundt
           Bordet i Valhall!
           Graagutter, Støvet i
           Jetternes Fodspor,
           livnet af Gudens
           forfølgende Aande!
           Rødhætter, Mjølnirens
           levende Gnister!
           Tomtgubber, I, som i
           Fædrenes morknede
           Høisæder boed!
           Ve Eder Alle! Thi
           Engenes Alfer og
           Skov-Sifulinernes
           vilde og fremmede
           Slægt har fortrængt jer.


Nisser

(i Krogene).           Ve! ve! ve!Mara.           De myrde vor Stamme
           med tornede Blomster,
           med Kjøller af Roser,
           med Sværde af Liljer,
           med Slynger af Efev,
           med Landser af Solglimt.
           Med Sommerfuglstøv de
           gamle ærværdige
           Nisser og Nissernes
           Helte de blinde,
           saa Hine forvirres i
           Raadet, og disse ei
           Vaabnene finde.Nisser

(i Krogene).           Ve! ve! ve!

d.II,b.4,s.299  

Mara.           Ja ve os! Før kaldtes
                      vort Hjem "overalt:"
           fra Taget paa Templet
           i Nidarosby
           til Spangareidbondens
           tangtækkede Hytte.
           Snart intetsteds er det;
           thi Fienden levnet
           har kun dette Loft.
           Istedet for Helgeners
           brogede Billeder,
           fortrængte til Templets
           Loft af St. Olafs
           forgyldte Statyer,
           kun denne elendige
           Blok til vor Leeg!
           Istedetfor Orgelets
           rungende Bølgegang
           under i Kirken,
           det evige Snøvl af
           Pedanten herunder!
           Istedetfor Kisten
           med Kronen for Bruden,
           med Hornet og Kruset,
           det sølverforgyldte,
           med Maaneskin fyldte,
           og Søljer og Maljer
           og Belter og Ringe,
           kun denne forstøvede
           Kasse med mølædte
           Bøger og Skroller!
           Istedetfor brogede
           Stakker og Kofter
           paa Bøndernes Stabur,
           dandsende lystigt
           med os under Taget,
           kun Kingelens Væv og
           et Kaalhoved, vissent
          
d.II,b.4,s.300              og flaut som Pedantens,
           hvis Huus er vor sidste
           og eneste Tilflugt!


Nisser

(i Krogene).           Ve! ve! ve!Tys

(til
Grim
).           Og selv her beleiret, Herre!
           Thi histnede alt paa Engen
           vilde Sifuliner, kaade
           Alfer sig i Rækker ordne
           til en Storm paany inat.
           Med en Bonderoses Stolthed
           seer jeg Sifaheddin kneise;
           Alfer meje langsmed Muren
           bidske Nesler af til Riis,
           og den lumske Humleranke
           viser Vej dem opad Væggen.K. Grim.           Luk da Gluggen, tappre Tys!
           Mærk den udenpaa med Tegnet
           af den store Ases Hammer!
          
(Det bliver halvdunkelt. Kun en Ugles Øjne lyse under Tagbjelken.)

           Det vil skræmme dem som Løvens
           Hellebarde over Porten
           paa det gamle Agershuus
           tvinger stedse Ola Høiland
           til at vende Ryg paany.
           Skift en Lime, om den findes,
           ud til Spær blandt vore Tappre!
           Byd Trompeter Muus at blæse
           ud af sine Musehul
           flux vor sidste Trop isammen!

(Der blæses som naar en Muus piber. Nisser af forskjellige Stammer komme frem og
rangere sig op).

d.II,b.4,s.301  

Tys.           Ak en sørgelig Revy!
                      Dine Fædre, Herre Konge,
           kunde mønstre fleer Geleder
           end den gamle Eeg har Qviste,
           flere Hoveder end Blade,
           flere Spær end Fyrrens Naale.K. Grim.           Ja, min Skjebne er som Norges,
           bedre ei, ei mere slet.
           Jeg har flere Tomtegubber
           end det eier Generaler.
           Dog Lad end engang Trompeten
           tone, om endnu i Krogen
           sig forstikke skulde Nogen.
                       
(Der blæses. Flere komme frem).

           Og saalænge Een er qvar,
           mit Prærogativ jeg har.
           Jeg kan gjøre hans Person
           fra et Nul til en Baron.
           Først naar Ingen af Nationen
           er tilbage, blegner Kronen.
           For at vise dig, at den
           end har Liv og Glands igjen
           siden sidste Nederlag,
           er Baron du fra idag.Tys.           Dine Fædres høje Geist
           har sig i dit Hjerte rejst.
           Den har fra din Læbe mælt,
           Sejershaabet gjenbesjelt.
           Thi naar Storhed er tilbage,
           naar i Nederlagets Dage
           Naaden end saa mildt kan smile,
           hvo kan da om Seiren tvivle?

d.II,b.4,s.302  

K. Grim.           Derfor blæs endnu engang!
                      Tappre, det er Ærens Klang.
           Mod i eders Hjerter steile!
           Haand med Haand om Prisen beile!
           Venstren vinde Høirens Kraft!
           gjøre dennes Underværker!
           tegne dybe Jothunmærker
           med et usselt Landseskaft!           Vi fra denne Foliant
           (høistærværdige "van Leeuwen
           om Noveller og Pandekter,"
           laant af trængende Behøven
           af den granskende Pedant,
           paa hvis Loft et Skjul vi fandt)
           Selv vil see paa, at I fegter,
           styre Kampens Mord og Røven,
           Pilens Flugt igjennem Slaget,
           Sværdets Vei i Nederlaget,
           kaade Landsesprings Badut,
           Stridens Aabning, Gang og Slut.           Mærker, før I Sværdet spidser,
           derfor min Befaling, Nisser!
           Raadet, født paa Cæsars Tunge
           til Pompeji Lapsers Skræk,
           lyder ifra eders Konge:
           hugg i Fiendens Ansigt væk!
           Naar, forknyt ved Sligt, Enhver
           skynder sig at vende Bagen,
           kan I mageligen der
           skrive Datoen af Dagen,
           da de gamle Nissers Hær,
           ofte nederdrægtigt slagen,
           restaurert i Norge fik
           Fædres Magt og Fædres Skik,
           renset ifra Tag til Tofter
          
d.II,b.4,s.303              Tomten, som fra Arildsold
           var i Nissefolkets Vold:
           alle Norges gamle Lofter.


           Derfor hugg som jeg har buden!
           Smuk er Alfen, ræd for Huden,
           dandyagtig, elegant
           i sit Rosensfløilsgevant.
           Kast ham Aske da i Snuden!
           Giv ham i hans glatte Fjæs
           derfor mangtet Rødkridsbles!
           Kløv hans Næse, Kinden spalt!
           Gjør hans Pande runemalt!
           Ved et dygtigt Snit paatvers,
           kjække Nisser, maae I dræbe
           al den Haan og bittre Skjerts
           rundtom Sifulinens Læbe!
           Gjør hans Næse liig Kamelen,
           eller levn kun Halvedelen!
           I fra Øre og til Øre
           til en Afgrund Munden gjøre!
           Giv hans Kind et Klap, som svier!
           Panden gjør til Vertshuusskildt:
           Lørdagsaftens Fantasier,
           malte noget grelt og vildt!
           Gjør med alle dem, I griber,
           som paa Spansk med Karaiber!
           Hundedrevne skal de løbe
           Spidsrod for sin egen Svøbe,
           pidskes som man pidsker Duun,
           hakkes sønder som Kallun.           Hevnen ei for svær kan være;
           thi det gjælder Land og Ære.
           Alfen, kaad og klokkeblaa,
           hader Nissen, som er graa.
           Meer end Svensken hader Russen,
           hader Sifulinen Thussen.
          
d.II,b.4,s.304              Han med Rosenknop til Hue
           vil mit stakkels Folk forbyde,
           sig i Fædres Sæd at pryde
           med den nationale Lu'e.
           Derfor rød og spids som den,
           blus iveiret, Krigens Flamme!
           Heller Nederlag igjen,
           end en Fred, som er tilskamme!
           Derfor, Mara, vor Præstinde,
           Veeraab lys imod vor Fiende!
           Veeraab hvast og tæt betandet,
           skjøndt af tandløs Gumme født,
           som af Skindæg, ækelt, blødt,
           Krokodilerne i Sandet!


Mara.           Konning! min Mund har din
           Oldefa'r kysset.
           Skjaldene qvad da om
           Roser og Honning.
           Nu er den opfyldt med
           hede Forbandelser,
           fyldt som med Skedevand,
           Pythias Hule liig,
           fuld af de giftige
           tryllende Dampe.
           Men ad Forbandelser
           leer Sifulinen.
           Skjøndt som en Blyregn fra
           Læberne sendte,
           Alfen afryster dem
           let som et Duggdryp.
           Heller ei haaber jeg
           Sejer ved Vaaben.
           Førstvundne Sejer gi'er
           Stympren Berustes
           Kræfter og Lykke.
           Helten, betvungen, er
           regnslukket Baune, som
          
d.II,b.4,s.305              længe vel syder og
           gløder i Asken, men
           mere ei løfter sin
           purpurne Fane.
           Derfor til Fædrenes
           tryllende Kunster
           Mara sit sorgfulde
           Øie har vendt.
           Rædsel maa vækkes --
           Konge, giv Agt!
           Modet ei knækkes
           altid med Magt.
           Men det kan skrækkes,
           Sejerens Blussen,
           med Bleghed bedækkes
           ved Koglen af Thussen.
           Lad Aanden da fegte,
           hvor Hænder ei mægte!
           Vi aabne, som sidste
           Redning vi vidste,
           da Rædselens Sluse!
           Ei bølgende Hav
           af Bleghed skal bruse
           mod Fienden deraf,
           skylle fra Kinden
           den pralende Let,
           saa Fienden, inden
           han veed det, medeet,
           forfærdet og bleget,
           kun ligner sit eget
           fortegnede Blyantsportræt!


K. Grim.           Lad os høre da din Plan!
           Gamle Viisdom, lad os høre!
           Se, din egen Konges Øre
           er din Læbes Underdan!

d.II,b.4,s.306  

Tys.           Der er ei til Koglen Tid:
                      Fienden ruster sig til Strid.
           Kjelling, før du faaer din Gryde
           til af Fandenskab at syde,
           flyver Svalen under Tag;
           Sifulinen sidder bag,
           styrer den med Stjertens Roer
           ind paa Loftet, hvor vi boer.Mara.           Ve dig, du som ikke ejer
           meer, end Officerer plejer,
           af Religion og Tro,
           men har mere, end man vant er
           selv hos unge Adjudanter,
           af en fuld og opblæst Kro! --
           Du (og Mara dette siger)
           du skal døe, idet du viger.K. Grim.           Stille! Stille, begge To!
           Forud gives Slip paa Sejren,
           hvis vi have Tvist i Leiren.
           Mod og Kløgt er ikke Eet;
           dog har nu I begge Ret.
           Alt som Fienden kommer, maa
           han af Os sin Hilsen faae.
           Skulde han blandt Nisser finde
           kun til Værn en gammel Qvinde?
           Nei, vi er Kong Grim, som veed,
           hvor vi har i Kamp vort Sted,
           højest oppe -- jo vi veed det --
           medens du vor tappre Tys
           (Slangehovdet paa Geledet)
           gjør os Fiendens Række lys.
           Ud af dette Corpus juris,
           sine permissione legis,
          
d.II,b.4,s.307              jus secundum solum furis
           nec non absoluti regis,
           vi et Blad til Banner skjærer,
           som med sære Karakterer,
           græske Træk, Arabertal,
           skræmme Fiendehæren skal.
(River et Blad ud, og stikker det op som Fahne).Tys.           De komme! De komme!K. Grim.           Lad røres vor Tromme!Tys.           De komme, de komme,
           saa rappe som Tanker.
           Se Toget saa broget
           som gamle Skavanker,
           som ny Fantasier!
           De entre i Humlens
           forræderske Ranker,
           som sværmende Bier.
           De bruge til Stiger
           en Straale, som end
           i Nedgangen higer
           til Taget igjen.
           De ride paa Svaler
           med blaat Skaberak.
           Det er Generaler
           i Stab om sin Schak.K. Grim.           Til Vaaben da, Tappre!
                 Lad Trommen bli'e rørt!
           At Tænderne klappre,
                 maa ikke bli'e hørt.

(Allarm udenfor Gluggen).

d.II,b.4,s.308  

Tys.           Tilbage! tilbage!
                      Min Post er forcert.
           Ret eder, Karnaljer!
           I Orden I drage
           jer ud af Bataljer,
           og ikke forkjert!

(
Alfer
og
Sifuliner,
smukke smaa Skabninger, bevæbnede med Rosentorne, Sværdliljeblade o. s. v.
mylre, med
Sifaheddin
i Spidsen, ind ad Gluggen ved Hjælp af Humleranken udenfore. Et stærkt
Aftenlys bryder ind. Nisserne retirere, forsvindende for det meste i Krogene).Sifaheddin.           Ned, Yngel af Natten,
           saa ussel som Støvet,
           der gav dig dit Liv,
           saa troløs som Katten
           og snigende Slange,
           feighjertet og bange
           som Aspetræløvet
           og sittrende Siv!K. Grim.           Perdu! Perdu!Tys.           O Konge, fly!K. Grim.           Fra Land og Rygte,
                 med Stormens Suus,
           vil Kongen flygte.
           Før frem min Ganger,
                 "graa Flaggermus"!Sifaheddin.           O man dig fanger
           før den er sprængt.
           Din Kongetitel
           da ud har tonet.
          
d.II,b.4,s.309              I Slavekittel,
           skjøndt konningkronet,
           da blier du hængt.


K. Grim.           Fly'er, Tomtegubber,
                 iskjul, iskjul!
           som Maur i Kubber,
                 som Muus i Hul!Sifaheddin.           Frem Sifuliner
           hvor Landsen hviner,
           det gyldne Ax!K. Grim.           Tilbage Nisser!
                 Tilbage strax!
           Hist Døden griner
                 fra Landsespidser.Sifaheddin.           Frem, Alfer fagre,
           hvor Bann'rene flagre!K. Grim.           Retræt fra Valen!
           Følg Generalen!

(Dr.
Motzius
kommer i Døren).Sifaheddin.           Frem! -- Nei, tilbage!
           Med Sværd af Blommer
           kan Ingen jage
           saa fæle Trold,
           som det der kommer.
           Den fule Nisse
           har havt en Rise
           i skjult Behold.

(Alfer og Nisser flygte hver til sin Kant)

d.II,b.4,s.310   SCENE II

Dr. Motzius.

   -- -- 6te 9de 1ste om Huusfred. Item 6te, som ret passer sig
paa casum, hvis kun Angjældende -- sons maleficii vel de male-
ficio -- lod sig finde. Dog saa bliver 1 -- 4 -- 32 anvendelig. Eller
skulde virkelig denne Allarm, formedelst overvættes Lærdom,
være forefalden i mit eget Hoved, hvori virkelig stridige Lov-
steder tumlede sig? Alligevel er dog Huusfreden brudt, og
Dr. Motzius maatte have sig selv at stevne, om Lovgivningen
var fuldkommen. Ingen maa forstyrre Dr. Motzius udi hans
dybe Meditationer, ikke engang Dr. Motzius selv uvitterligen,
ihvorvel ved nøjere Granskning af denne casus en mærkelig
defectus legis i 6te 11te lader sig tilsyne. Men den fuldkomne
Lovtilstand, der sikkrer os endog for Molester af os Selv -- ex
sua ipsius persona -- vil først blive etableret naar jeg faaer
min Kriminal- og Civillov færdig, hvilket -- ope Dei & Tre-
boniani! -- vil skee om en 80 Aar. Skulde dog denne Allarm,
som liig en Strøm gjennembrød mine Meditationer, hidrøre sig
fra Rotter, Muus, spectra eller Andet, da ere disse den sidst-
fraflyttede Lejer anhørige, og 6 -- 14 -- 6 bliver da udi al Maade
at applicere, ligesom og udi den ny Lov en Bestemmelse om
at Fraflyttere skulle tage sine Rotter og Muus med sig. Dog
om casus: Huusfreds Brydelse, var det Corpus skulde kon-
suleres.

(Seer, at Bladet er borte)
O Himmel, hvilken Gjerning! Min
Skat er mig berøvet. (6, 14, 15, 16, 17) Corpus er som et
corpus, man har tilføjet Afhug og Saar (6, 7) ja revet Hjertet
ud af Livet paa (6 -- 6 -- 1), mens der dog bliver quæstio an ved
den 2den Artikel, og 6 -- 4 -- 10 de crimine majestatis kan ganske
vist komme i Betragtning! O Corpus, mit Liggendefæ! du Ver-
dens sande Konge! Imperii Romani evige Besidder og Repræ-
sentant! hvorledes du er mishandlet, din Integritet tilintetgjort,
og Dr. Motzius berøvet Æren af at have det eneste Exemplar
i Riget af denne Bog, der paa eengang er al Viisdoms Kilde og
Hav! Og hvilken graverende Omstændighed, at jeg just nu, da
et Citat slog mig feil om Huusfreden, i Anledning af denne
Allarm, skulde rammes af denne Ulykke, som vilde gjort den
vise Hugo Grotius rasende. Men Dr. Motzius er dog visere end
som saa, skjøndt jeg maa have dette Citat, om det kun fandtes
d.II,b.4,s.311   optegnet under Helvedes Grundsteen, og jeg maatte kjøbe det
som Dr. Faustus for min Salighed, uanseet 6 -- 1 -- 7, 8, 9 og 12.


Mara

(mumlende i sit Skjul).           Den Sjel er ei i egen Magt,
           som har et Ord saa gudløst sagt.
           I blotte Tanker alt forsvoren
           er Stakkelen som Faust forloren,
           skjøndt aldrig den til Gjerning blev,
           og han sit Mundsveir aldrig skrev.Dr. Motzius.

   Jo, ved Gud, her er Rotter; og de Mørkets Tænder er det,
som har gnavet paa Lysets herlige Kjerne. Og kanskee de hel-
ler ikke have sparet mine andre herlige Skatte, som dog imod
Corpus ere som mørke Planeter og Maaner imod Solen. Lad
da see!

(Mønstrer Bogkassen.)
Nei, den herlige Antonii Bullæi Consilia
& Responsa er dog i Behold, item Carbonis Practica Practicarum;
item Sigismundi Bauschmanni Qvæstiones practicabiles (hvoraf
Dr. Motzius idetmindste har opdaget 400 til) item, Gudskelov,
den opløftende Pagenstecheri Prognosticon de barba og Antonii
de Sousa Perfectus Doctor; item den guddommelige Zepperus
de jure aggratiandi, detractionis, stapulæ, anargyriæ, anatocismi,
antichresis, juramenti calumniæ, revisionis, unionis prolium &
denique Urphedæ; item den skarpsindige Philopatreia's Anmærk-
ninger over de dyre Tider, samt de kostbare Kapitelstaxter fra
Anno 1600 til 1814; item den ubetalelige Casparis Ziegleri Ra-
bulistica, sive de artibus rabulariis & Ottonis Zaunschlifferi Opera
juridica, 16 volumina, samt Christianus Kortholt de tribus im-
postoribus; item Kjøge Huus-Kaars eller Beretning om Djævelens
Fristelse ved tvende Egte-Folk, af Johan Brunsmand; das
Kögesche Haus-Creuz, og Euergumeni Coagienses, Lugduni Ba-
tavorum, cura Ioannis Brunsmanni & Editio Lipsiensis ejusdem
libri; item: Kortholt om den af Djævlen legemlig besatte Dreng
udi Borg; Gedancken von dem modo succedendi in den itzigen
feudis in Dännemark, samt om Besættelsen udi Thistæd. Jo,
Gud være lovet alle disse kostelige Værker, min Lærdoms
Hjørnestene, befindes paa sin Plads; kun Corpus, o Corpus,
d.II,b.4,s.312   Hovedhjørnestenen, er den molesterede, og Dr. Motzius den
ulyksaligste af alle lærde Jurister. Men har jeg ikke læst, at
Mange i Søvne have kunnet tale Hebraisk og skrive Aramæisk
ved en synderlig Aabenbarelse? Jeg vil prøve det, om ikke
Stedet skulde rinde mig ihu med Pagina og Paragraf paa det
allernøieste in terminis, naar jeg inat bruger Corpus til Hoved-
pude.

(Gaaer med Corpus).

SCENE III
Mara. Siden K.
Grim
og de andre
Nisser.Mara

(kommer frem).           Da, naar Heltene i Buxe
           vende Ryg og unnafuxe,
           er det let for gammel Qvinde,
           Herskerinden i en Spiis,
           at faae Skjørterne i Priis,
           Rygte og Berøm at vinde,
           Storhed for et Røverkjøb,
           hvis hun stod hvor Manden løb.
           Da blier hendes Kneps Bedrivt
           fremfor Knepsene i Lommen.
           Hør min Røst da I, som Trommen,
           med Respekt og Øret stivt!K. Grim.                 Vi høre, vi høre!Mara.                 Finnerne føre
                 Jomalas rædsomme
                 Billed i Feldten,
                 som de Filister
                 svandsede Dagon og
                 blodige Baal.
                 Højt over Hæren
                 løftet paa Skjolde,
                 trued den Vældige.
          
d.II,b.4,s.313                    Fienden sloges af
                 Aasynets Rædsel,
                 Sværdene blødnedes,
                 Øxerne drypped som
                 Bly ifra Skaftet,
                 Spydene smelted for
                 Afgudens stirrende,
                 dræbende Blik.
                 Hvergang det hede
                 Offerblod, øst af
                 Præsterne, silred
                 over dens Bryst af
                 ravnsorte Marmor,
                 risled dem Dødens
                 Iis nedad Ryggen.


                 Derfor, du gamle,
                 vaklende Konge --
                 derfor du vantro,
                 pralende Feldtherre,
                 kjæk nu som Hønen,
                 naar Regnen er over --
                 derfor du feige,
                 flugtdrevne Folk --
                 hører Præstinden!
                 Viisdom hun mælte
                 dengang hun qvad:
                 "ene til Fædrenes
                 tryllende Kunster
                 Mara sit sorgfulde
                 Øje har vendt."
                 Mara har seet
                 Nissernes Frelse,
                 Thussernes Vælde i
                 Norrig gjenreist!K. Grim.                 Vi høre, vi høre!

d.II,b.4,s.314  

Tys.           Af Træfningens Torden
                      var døvet mit Øre;
           men nu kan det høre
           vel tvertsgjennem Jorden.
           Det drønende Hav,
           den rungende Val
           ei dæmper din Stemme.
           Jeg Klangen deraf
           dog skulde fornemme.
           Præstinde, o tal!Nisser.           Præstinde, o tal!
           Vi klart i din Røst
           en Viisdommens Kilde
           vil høre at trille,
           en brusende Flod
           af skummende Mod,
           en Susen af milde
           Zefyrer af Trøst!Mara.           Virkningen i bange Miner
           saae I hos de Sifuliner,
           da Pedanten treen herind.
           Hurtig som de Ryggen vendte,
           skifted Sejeren sit Sind.
           Søde Smiil paa Smiil den sendte
           efter jer hvorhen I rendte.
           Men, betagne Sands og Mod,
           Meningen I ei forstod;
           knap jer Selv af Skræk I kjendte.
           Men da vaaged Maras Øre!
           Hun forbauset fik at høre,
           at de Alfer, skjøndt saa vise,
           holdt Pedanten for en Rise
           for en alliert, en djærv,
           velbetænkt og fuul Reserv.
          
d.II,b.4,s.315              Og Hun saae, at Sifuliner
           ogsaa kunde skifte Miner,
           som alt Seiren straalte i,
           gjøre prompte Venstre om,
           rømme, akkurat som I,
           didigjen hvorfra de kom.
           Nu skal derfor den Pedant
           tjene jer som Bundsforvandt.
           Naar han paa sit Corpus sover,
           Mara i sin Nattedragt,
           voldsomt som den vilde Jagt,
           ride skal tilgavns ham over,
           tumlende sin Fole graa --
           den der har de hvasse Hover:
           Flaggermuus med Kløer paa --
           gynge sig med blytung Vinge
           paa hans sammenklemte Bringe,
           pine ud hans Sjel i bange
           fæle, rallende og lange
           Støn, og hastigen den fange
           op i denne hule Blok.
           Foran bære da en Flok
           den som Jomala i Slaget
           frem som Vizlipuzli, Baal,
           frem som Dagon paa sin Val!
           Og forvist Den flygte skal,
           som ei alt har Flugten taget!
(Mara forsvinder med Parykblokken).K. Grim.                 Mara har Ret;
           det Indfald er prægtigt.
                 Sindet bli'er let
                 alene ved det,
           og Sværdet bli'er vægtigt.Tys.           Hu, hvor mit Mod
           nu svulmer i Brystet!
          
d.II,b.4,s.316                    Efter lidt Blod
           alt længe jeg lysted.
                 Gid de maae komme
                 tilbage paany!
           Skulle vel Somme
                 faae lære at flye.
           Min Følelse lyver
                 for denne Gang ikke.
           Med blodig Besyver
                 jeg skulde ham stikke.
           -- Tys! syntes I ikke?
                 Jeg hørte, ved Gud,
           den larmende Stikke
                 paa Trommernes Hud.


K. Grim.                 Vi ogsaa en Lyd.
           Jeg syntes det glindste
                 histhenne af Spyd.Tys.           De samle sig atter
          
(Afs.)
-- Gid Mara var her! --
           Nu Posto da fatter!
                 Giv Agt! I Gevær!
           Vi maae idetmindste
                 udholde hans Ild
           til Mara os bringer
                 hiin Alfebetvinger,
                 hiint Rædselens Bild.Nisser.           De komme, de komme
                 med Pik og med Tross,
           som brusende Flomme,
                 som rivende Foss!

(Alfehæren bryder ind).

d.II,b.4,s.317   SCENE IV
De Forrige.
Sifaheddin
men sine
Alfer
og
Sifuliner
. Siden
Mara
med
den talende
Parykblok
.Sifaheddin.           Frem, I Sifaheddins Magter!
           Frem paany! Hiin Rise var
           ikkun en pedantisk Nar,
           som selv Drengene foragter.
                 Blæser i Liljers
                 sølverne Horn!
                 Rør Tulipanernes
                 Pauker af Guld!
                 Fælder med Irisens
                 blaa Hellebard!
                 Knuser med fulde
                 Provinsrosers Kjøller!
                 Hugger med Kornblommers
                 taggede Morgenstjerner!
                 Fyr med Angelikas
                 lange Kartov!
                 Spring løs Balsamines
                 rappe Ballist!K. Grim

(til Tys).           General, hvor du løber!Tys.

(retirerende).           Ja truffen i Knæet.
           Han har Tolleri,
           og Kirsebærtræet
           ham Kuglerne støber
           med Fandenskab i.K. Grim.           O ve Os! forloret
                 er Rige og Thron.
           Selv Mara med Alt
                 har sammen sig svoret
           mod Nissers Nation.

d.II,b.4,s.318  

Tys.

(retirerende).           Ja, Konge, hvor Fanden
                            blier Mara med Manden?
           Det derfor gaaer galt.Mara.
(kommer med
Parykblokken
).           Her er Han! Her er Han,
                 den store Forskrækker,
           jer Feigheds Bedækker!
                 Blot Synet har alt
           i Fiendens Rækker
                 os hugget en Spalt.

(
Nisserne
opløfte
Parykblokken,
og avancere).Parykblokken.           6 -- 6 -- 1, 2.Sifaheddin.           Vidunderet snakker.
          
(Afs.)
Nu venter jeg paa,
           at Folket sig pakker.
           Selv Hektoren maa
           sligt Syn jo forvirre.Alfer.           Gid Fanden maa staae!
           Vi kunne det ei;
           thi Knæerne dirre:
           vi løbe vor Vei.

(Retirere).

           Man hørte vel knap
           i Digteres Rasen
           en Taler af Pap?Sifaheddin.           Ei! Bileams Asen?Alfer.           Det skede ved Rap.
           Da takker det Fanden.

d.II,b.4,s.319  

Sifaheddin.           Velan, lad os see!
                      Da banke vi Manden
           til Taushed kanskee.K. Grim.           Sig Lykken har vendt
           som Fløjen i Veiret;
           før Time er endt,
           har Nisserne seiret.Tys.           Begynder ei først
           da Arbeidets Byrde:
           de Fangne at myrde,
           at stille vor Tørst?
           Thi Sejerens Vinding
           er let i sig selv.
           Det er min Opfinding
           at seire kun ved
           et tordnende "Skjælv!"
           til et fiendtlig Geled.Sifaheddin.           Falanger, afsted!
           I tætsaaede Agre
           med Landsen til Ax,
           som Vindene flagre
           I vende jer strax.K. Grim.           Men mine de følge
           kun Bannerets Bølge.
           Som Ulven ei skræmmer
           sin egen Betæmmer,
           vi nære ei Skræk
           for Bannerets fæle
           romaniske Træk,
           som Sandsning og Mæle
           fra eder jog væk.

(Styrter frem med Banneret).

d.II,b.4,s.320  

Parykblokken.

   Per Deum! (6 -- 15 -- 1) der seer jeg netop hvad jeg ventede
at see idrømme, mit bortranede Pagina. Holdt! holdt! eller . .
Ei, med hvilket Lovsted skal jeg true disse Væsener, der synes
mig som et Slags Menneskerotter? De vilde dog kanskee for-
staae det ligesaa godt som Græshopper forstaae Litanier og
exorcisationes udi de katholske Lande.Alfer.           Hvad Skam, om vi rømme?
           Thi Ord jo udstrømme
           fra livløse Mund?
           Og Tanker sig skjule
           i Øinenes hule
           og bundløse Grund.

(Retirere).Sifaheddin.           Naar blev vel en Tale
           af Dumheder endst?
           og Tanker hos Gale
           som dette Gespenst?
           Som Olaf gav Thor
           en Sexer med Klubben,
           saa Ormene foer
           af Maven paa Stubben --
           tag dette Beviis,
           du Blok, paa den Priis,
           jeg sætter paa Pander,
           hvor ingen Forstand er!

(Slaaer
Parykblokken
nogle Gange eftertrykkeligt i Hovedet med sit Vaaben; den styrter om.
Nisserne retirere og ødelægges af
Alferne,
som strax sætte sig i Avance).Mara.                 Ve! ve! ve!
                 Falden er Guden:
                 Alt er forbi.Tys.                 Kamp ham foruden
                 er Raseri.

d.II,b.4,s.321  

Sifaheddin.                 Frem i forceret
                            Torveslags-Chok!
                 Se, vil man granske,
                 finder man kanske
                 sig imponeret
                       kun af en Blok.

(Gjør Vidundere af Tapperhed).K. Grim.                 Ve mig, mit Rige
                 er nu forbi!Sifaheddin.                 Ja, vi bekrige
                 hvert Monarki.
                 Republikanske
                 Alfer, gaa paa!
                 slaaer som de Blaae
                 vilde paa danske
                 Rødtrøjer slaae!Tys.                 Au, i min Bag
                 Pilene hagle.Sifaheddin.                 De til din egen
                 Vanæres Kag,
                 Ridder, dig nagle.
                 Gjør med et Slag
                 Ende paa Legen!
                 Lad den Baronen
                 døe for Nationen!
                 Lader saa den
                 falde for Kronen!
                 Ene igjen --
                 ene som blege
                 Morgenens Stjerne,
          
FORRIGE
NESTE