HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 2. BIND: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS

MESSIAS
del 9
d.II,b.2,s.525  
Disciplene.
(flokkende sig tæt-om Jesu Kors)                 Jo, i Korsets Lye,
                      Lynets Spidser
           speile sig i stille Isser.
                 Tordnens Skye
           mellem vore Øine brast:
           blinked vore Øjekast?

(Mennesker stimle om Korset)Stemmer.           Som af Angst, guulsorte, svulne
                 Skyer buge
           henad Jorden sig, og knuge
           sig i Mulden ned, og mullne
           hen i giftig, lummer Damp.Præster.           Vee! midti vor Seier vi døe!Stemmer.                 Et skarpere Lyn
           end dette, der fødes ifleng af Skyen,
                 vil Synderen ramme.
           Om, snoet og qvalt, paa Bunden af
           hans Hjerte det ligger til Aldren graa,
           et Hvælv der er, hvor det ud mon slaae:
                 det er hans Grav.Præster.                 Ombølget af Flammer
           og bævende Høie og hævende Dale
           er Golgatha Rædselens Øe.
                 Vee finde vi ei
           gjennem Mulmet henover
           de bævende Høie en Vei?

d.II,b.2,s.526  

Stemmer.           Nei, Jesu Mordere, nei!
                      Thi Jorden gaaer i Vover;
           som Skyen den bruser huul;
                 den driver under Fod.
           -- Ha den vil tye iskjul!
           Ja Høi og Skrænt med Blomstertop
           frem ormer sig imod
           en Afgrund -- ned den styrter . . ha!
           for ei at blive et Golgatha.
           Vee, Jorden gaaer i Vover,
           som Luft og Sky var den;
           og Mørket ruger over,
           som hvælved kulsort Muld sig op
           til Luft og Sky igjen.
           O Gravens Mørke! Ingen seer,
           at han blandt tusind Blege er.
           Hver stirrer blind i Mørket,
                 som var han sat
                 en rædsom Nat
                 alene midti Ørken.
           Enhver staaer ene med sin Jammer,
           og lytter til Naturens Vee.
                 Nei! nei! vi see:
           Lyn, som-om hele Scheol
                 paaeengang lyste,
           er Rædselsdagens Sol;
                 og Tordenbrag,
           som-om paaeengang Helved gyste,
           er dens Secunders Slag.
           Lynet nedad Korset flammer,
           blotte det: i Mulmet ene
           breder det de røde Grene.
           I et rædsomt Lys det kneiser frem.
           Dybet brast . . dets Luer blege,
           Satansfingre liig, paa Korset pege
           . . nu, nu hvislende de klattre
           opad det . . nu Dybet atter
                 sluger dem.

d.II,b.2,s.527  

Præster.           Ha, Golgathas Been
                      og skinnende Knogler
           i Mulmet sig reise igjen!
                 Alt Helvede kogler.
           Sig Dødninge reise paa smuldne Ogler . .
           se, Skallerne hvirvle saalænge rundt,
           til Struben de finde og Ribbeens-bundt.
           Bort Fæle! -- Ha, blege Prophet-gestalt,
                 du byttede galt.
           Dit Hoved er dit: paa en Viismand det sad;
           men Støtten, du valgte, en Røvers Rad.
           . . Nu kommer hans Hoved, og putter ind
                 i sin hule Kind
           din vise Strube, din stive Ryg,
           der kneised engang, mens Kongens var myg:
           Saa kives I hen-i Veir og Vind.
           Bort! bort! Ha veed I ei bedre?
           Jer dræbte ei Vi; men vore Fædre.Stemmer.           Alnaturen jamrer sig
           ved den dræbte Frelsers Liig.
           Ilden hviner, Luften hyler, Skyen brager:
                 Han er død!
           Jorden brøler, Vandet fraader, Dybets Echo huult gjentager:
                 Han er død!
           O, saa Alnaturen klager:
                 Han er død!Disciplene.           Jorden briste ved vor Fod!
           Lyn vort Øje gjennemsuse!
           Torden Øret gjennembruse!
           alle Rædsler op sig dynge
           paa vor Isse! alle Smerter
           i vort Bryst sig sammenklynge!
           Havet over os sig sammen slaae!
          
d.II,b.2,s.528              Jord og Himmel maae forgaae!
                  -- Med saligt Hjerte,
           med rolig Pande de Frelste staae
                 om Korsets Rod,
           som stode de end i Paradiis,
                 uskyldige, i Læ
           af Kundskabens og af Livsens Træ,
           med Frugter -- o af Forsonerens Blod --
           og Gud befalte: spiis!
           Ja Kundskabens Frugt vi fortærte,
           da Jesus os Dyden lærte;
           og Livsens-æblet vi brød,
           da Frelseren sagde: der er ei Død.


Præster.                 Ei Skjændsel, at flye
                 for Dybenes Kræfter.
                 Til Templet vi tye,
                 til Alterets Flamme ifra
           det rædsomme Mulm, det Satans Vingeflor
                 om Golgatha.
           Vi flye . . hver Troende følge efter
           det flygtende Præsternes Chor!
           Israels Hellige, samslutter eder!
           Fra Golgathas ravende Hei
           over bævende Dale vi bane os Vei!
           Gjennem Mulm og Ild,
           gjennem skjælvende Salem vi flygte til
           det evige Zion! Kun Tempelet redder!
           Det ryster ei Satan. Det hviler fast.

(Ville flye)Stemmer.           Tilbage! tilbage! det evige Zion,
                 det brast!
           Høialtret sank, Forhænget revned ito.
           Stormvinden hvinede hvast
           ind i det Helliges Boe.
           En mulmet Hule det Helligste er.
           Der Svovl for Ambra damper,
          
d.II,b.2,s.529              og Dunster brænde som Lamper,
           og gysende Dødninge vandre der
                 som Israels Præster.
           Tilbage! tilbage! et evigt Gab
           mellem Golgath og Zion sig fæster.


Præster.           Ha, Alteret seired for seent!Stemmer.           Ja, Altret seired for seent!Præster.           Da, Jordens Throner,
           til Hjælp! til-hjælp mod den dræbte Forsoner!
           Vi mægte ei meer
           at opklække Eder Trælle fleer.
           Ja Altret tilhjælp nu med Sværd og Lænker;
           thi Folket haaber, og Folket tænker!
           Fremblusser for Altret, I Throner, da!
           Vi offred for Eder paa Golgatha.
           Fremblusser I Throner,
           udgnistrende væbnede Millioner,
           af sande Trælle, der sælge, svigraadige mod
           deres egne Brødre, selv Liv og Blod!
           Da, se, vore Lamper, og Altrenes stille
                 og hellige Ild
                 forvandle sig til
           en Række af blodige Baal over Jorden
           -- ha glødende Sværd for Os og Eder!
           Og, se, eders lynende Trælle-geleder,
           opløfte i Sværdene blodige Kors
                 for Eder og Os!
           Vort hellige Forbund skal kue
           med synlige Luer den Sjelelue,
                 med Baal og Bøile
                 de Oprørske tøile.
           En Val da vorde al Jorden,
           før Alt gjenvender til Oldets Orden!
          
d.II,b.2,s.530              O, stor blier Kampen: Millioner imod
           Millioner i Flammer og Blod!


Stemmer.           Jorden briste ved vor Fod!
           Lyn vort Øje gjennemsuse!
           Torden Øret gjennembruse!
           alle Rædsler op sig dynge
           paa vor Isse! alle Smerter
           i vort Bryst sig sammenklynge!
           Havet over os sig sammen slaae!
           Jord og Himmel maa forgaae!
                  -- Med saligt Hjerte,
           med rolig Pande de Frelste staae
                 om Korsets Rod.
           Tyranner, som Jesus, Vi vide
           for Frihed og Sandhed at stride og lide.
           Vi frigjøre først vore Hjerter, saa
           af Skuldrene Lænkerne briste maae.
           Thi -- ha, i eders Baal,
           mens eders Pinsler hvidsle i
           hans Nerver, rundt hans Hjerterod,
           med Barmen kold af eders Staal,
           det Menneske, som veed,
           der er en Gud og en Udødelighed,
           med rolig Høihed maler med sit Blod:
           "som Jesus jeg for Frelsen leed!
                 se jeg er fri!"(Aften. Udenfore en Gravhvælving. En Qvinde pyntende Jesu Liig. Petrus grædende i
Baggrunden -- Messias, Jesu Aand, Aander ovenover.)Qvinden.           Se, Rachel pynter Jesu Liig,
           forglemmer reent, at pynte sig,
           som var hun skjøn alligevel,
          
d.II,b.2,s.531              endskjøndt hun skal
           til samme Fest,
           i samme Hal,
           (og det som Meer end Gjæst)
           i denne Sorgens Qvel.


           Ak, Simon Petrus, du
           maa ogsaa have dig et Vist
           fra Livet til at sørge over?
           Dog, det er sandt, som jeg, du ei
           vil lade Sorgen gaae sin Vei,
           idet du gaae din egen vover.
           Du end paa Livets vilde Qvist,
           som Menighedens vaagne Hane,
           en Stund vil vippes . .
           Nu -- Meer du faaer af dette Visse,
           af dette kummerfulde Sande,
           før, seige Dryp, du slippes
           istedetfor, bag Stenen der,
           det skjønne, store Ubestemte.
           Ah vel, om Dette end ei er,
           vi vandt jo dog; thi vi jo glemte!
           Men, o jeg haaber -- følg derhen!
           Jeg kaarer dig til Brudesvend.
           Nei! nei! Du vil ei? Nu, saa tag,
           som du har faaet i denne Dag,
           hver Stund den Livets Skjænk, det Visse!
           . . Ja sandt, en herlig Ejendom,
           der Hjernen sløver, Hjertet spidser.Petrus.           Bagtal ei Sorg! thi den gjør from!Qvinden.           Det kan jeg ei. Den boer jo (liig
           en Satanas, der soler sig)
           i Rachels Øje; foran mig
           frem vandrer den i hvert et Ord,
           med sære Smiil til Stav
          
d.II,b.2,s.532              . . nei vandrer ei! den er ei stadig;
           men flaggrer som en Flaggermuus,
           der (unaturligt) har til Huus
           en moden Rose, tusindbladig.
           Men hvordan end
           den flaggrer, flaggrer den dog hen
           til Fred, til rolig Grav.
           Thi sandt, min Petrus, som
           du siger: Sorg gjør from.
           Ja Flaggermusen "Sorg" er god:
           den hvifter, svaler hidsigt Blod,
           og dette er jo Alt.
                 Thi gløder det (det Rachel veed;
                 du maaskee, gode Petrus, med)
                 da gaaer det galt.


           Pyntet er du nu,
           søde Brudgom, pyntet smukt:
                 Myrrha-lugt
           og Cypressekrands i Haaret,
           ikke Tornens røde Frugt.
           Dette Alt og hvide Liin,
           der en Fredens Vinge svøber
                 over Saaret,
           dig den Herre Joseph gav.
           Men den Sløife Himmelfarve,
           fuldt baldyrt med gyldne Larve,
           paa dit Bryst, er skaaren af
           Rachels Brudebelte.
           Roserne i begge Hænder
           (o de gløde, saa de smelte)
           røden Blomst, i Brystet brænder
           (den jeg "Christi Bloddryp" døber)
           Nellikknop paa hver en Fod,
                 Dette fæsted
           paa dig Israels gode Præster.
           O, nu er' Alle gode! Joseph god:
           han lader Jesus ei
           som Betler slænges hen paa Alfarvei.
          
d.II,b.2,s.533              Ja Judas selv er god; thi ei han vil
           forraade meer sin Mester.
           Jesus er god;
           thi, se, at jeg kyssede ham, han tillod.
           Rachel er god, som fik Lov dertil.
           Og Israels Præster?
           Af Alle ere De de Bedste:
           de gjorde Alting jo saa godt;
           og vied . . . Ha, hvo smiler haant?
                 Har Rachel denne Ære laant?
                 Fik jeg den ikke mod min Villie,
                 at være Jesu Gravhvælvs Lillie?
                 at favne første-sidste Gang
                 min Elskede paa Dødens Tillie,
                 i denne Klippe-urne trang?
           Hvo smiler haant? Er Rachel end
           den Døden værde Synderinde?
           -- "Saalænge som hun er en Qvinde."
           I svare, o I grumme Mænd.
           Hvad! -- Ha, I haane,
           for mine Lokker graane;
           (dog ei af latterlig Respect
           for eders Love, skrevne af
           en Morder med en Lynildsstav
           paa Steen . . jeg agter dem ei meer,
           fordi jeg prøved deres Vægt.)
           Men bølged sig, som før, mit Haar,
           liig purpurbrune Frivil-ving
           omkring en Roses Vaar,
           om min ulykkelige Ynde:
           da sang I, loggrende omkring:
           "Tilbedelse tør
           vel kysse din Skjønhed, dit yderste Slør?
           O Engel, ihvad du saa gjør,
           du kan aldrig synde!"


           Nu -- gjem da Haansmiil til dig Selv!
           Jeg hvile skal i samme Hvælv,
           som Jordens Frelser . . o saa nær,
          
d.II,b.2,s.534              somom i Døden hans Brud jeg er.
           -- Ha, tænk -- Messias og en Synderinde
           samavle Maddiker derinde!
           Men ovenover Engle smaae
           de Vinger himmelblaae
           fremaf vor Favnen slaae
           . . nei! første Favnen er, naar vore
           sorgfulde Tanker ifra Mulden
           hinanden hisset møde.
           En skummel Cain da maa jeg føde,
           og die ham et Liv med Taarer.
           Men -- se, naar jeg et Liv har angret:
           med lyse Abel-engle da
           jeg bliver evig, evig svanger,
           og føder evig -- ha!


           Ja, vil ei Joseph tillade mit Liig
           i Jesu Gravhvælv at hvile sig?
           "Nei, Qvind, det gaaer ei an!"
           Ha, Gud frelse Os! Love forat leve eller døe
           af Dem, som svømme her af Naade
           om paa en Gravhøis Øe?
           Love for Elskov? for naar man skal vaage og sove?
           Love for Lune? Love for Afsky? Love for Behag?
           Love for hvorlænge en Møe skal være Møe?
           Love for Smag? Love for Barmhjertighed og Naade?
           . . Gud fri os! at Naturens Kræ
           vil klavre op, og lægge Noget,
           der skulde ligne Aaget,
           ned paa dens Skuldre -- se
           da Simson i de brændte Traade!           "Nei, Qvinde, nei! Det gaaer ei an."
           hvadheller: "bort, gale Qvind! hei! vil du pakke dig!"
           Oh, det er Lov nok mod et Ønske,
           der hen i Veir og Vind det fejer,
           som Nordenvinden flux afmeier
           en Vaars frempippende første Grønske.
           -- Ha, endnu ingen Mand
          
d.II,b.2,s.535              uskyldigt Ønske skjænkte mig!
           Men alle vilde Rachel lære,
           (imens de fløited: "o du skjære,
           demantne Perle! uskyldige Rachel!")
           hvad Verden, lidt skinhellig, kalder:
           fra Syndefaldet skyldige Lyster.
           O, naar da Rachel siden græd -- ja da,
           ja da, ja da,
           med Hovedrysten,
           Skjøn-Rachel hedte: "Stakkel! Stakkel!
                 Du er et Verdensbarn!"


           O Jesu rene Støv,
           mit Kjød, det Skarn,
           . . o Fy!
           nei: i en Taage fangne Morgensky,
           i Dyndet blæste Rosenløv,
           det raser, som vil hvile
           hos dig i samme Hal.
           Den syntes mig saa skjøn saa sval,
           og Kjødet sukked efter hvad
           ei Aanden turde ville.
           O, udenfor din Hvælvings Dør,
           mod kolde Marmor-pille
           sit arme Hjerte Rachel tør
           vel trykke til det bliver stille . .
           o ja til Morgenrøden
           ei mægter det igjen at gløde;
           thi det er svalet hen i Døden?Petrus.           Din Graad, o Qvinde, har Intet at betyde,
           hvor, se, en Mands maa flyde.Qvinden.           Dog arme "Qvind" (o Rachel maa
           sig finde i at kaldes saa)
           . . dog arme Qvind ei Mere eier.
           Se, baade med Pung og Øje kan
          
d.II,b.2,s.536              Herr Joseph græde, den rige Mand!
           Men dobbelt veier
           mod Pungens Nardus hans Øjes Vand.
           Thi sjelden til en simpel Taare
           har gyldenskjermet Øje Raad.
           Ja, pyntet er du, Christ paa Baare,
           med Alt hvad Jorden dig kan give:
           med Riges Salve, Armes Graad,
           med Myrrhaduft af Rigmands Krukke,
           med Armes Sukke,
           ja Rachels Sukke, Rachels Graad.
           Ja sandelig, søde Brudgom, du
           saa deiligt ret er pyntet nu,
           som pyntet En kan blive
           af kunstig Qvindehaand,
           men med en sorgfuld Hu . .
           . . Oh nei, af lystig Brudehaand
           . . oh nei af traurig Dødninghaand,
           men med en Brude-hu,
           der er af dunkel Fryd, af Jomfru-Ahnen
           i Skjælven henrykt, naar
           den sidste Bryllups-fremmed gaaer
           (de Gjæster ere I med røde Kinder,
           den Livets Kalk i Haand!)
           naar Døren (Døren er en Steen) skal lukkes,
           og Brudefaklerne (de Livets Dage
           -- ja Livets Kraft er røde, altfor lange Tane --
           der brænde ned i Gravens Stage)
           at blegne alt begynde,
           og hist og her at slukkes.
           . . Ja dette Liv er ret et langt,
           og keedsomt Gjæstebud,
           hvor man maa holde ud;
           og sidde -- o saa trangt;
           og holde Bordskik, som man kalder;
           ei nyde hvad man lyster selv,
           men kun hvad paa Tallerknen falder;
           og, selv om jeg er Brud,
           jeg maa dog sidde stiv og stram,
          
d.II,b.2,s.537              ei engang skotte hen til Ham,
           man faaer, naar alt er endt. Da fri
           hun jubler: "endelig forbi!
           Nu lukke vi vor egen Dør!"
           -- Kom Dødslov da! bank paa med Stene!
           Du staaer ei udenfor alene.
           Der fryser Spot, fordriver Tiden
           med endnu meer at sønderslide
           og rive i Vanvids fine Slør.
           Men Vanvid -- Oh!
           jeg veed nok, Verdens Tunge,
           hvad du har Daarer foresjungen;
           og hvad de Dumme troe:
           at Rachels Hjerneskal
           er bleven Babels Forvirrings-hal!
           -- Sandt! sandt! Den stolte Aandens Baldachin
                 er bleven en Ruin.
           Men, da den styrted, styrted den
           i Rachels Hjerte ned,
           og gav det den Ærværdighed,
           det aldrig havde end.
           Nu! Dødslov, Vanvid, Sot, og Spot,
           i Guld, i Sod -- Alt lige godt --
           maae pikke, maae pukke,
           maae bande, maae sukke,
           maae banke med Steen, med Smiil, med Valmuknop:
           -- Vi lukke ikke op.
           Der er en Dør mellem Vi og I!
           Men Dødens Ving er Døren; dens Knirken er: Forbi!
          
(Disciplene og Jesu Venner komme med
Fakler. Vagt i Baggrunden.)           -- For Himlens Skyld! o ei endnu!
           Jeg har ei pyntet ham endnu!
           Ei sagt Farvel endnu!
          
(Stryger Jesu Liig over Panden)

           . . Ak Jesus, Marias Søn,
           hvor er du skjøn!
           O, stolte Pande -- nu et stille Hav!
           O, milde Læbe -- nu kun Krands paa Grav!
          
d.II,b.2,s.538              O, søde Kind -- saa bleg du er,
           bryd ei dig meer om Morgenskjær!
           En fager Aftenglands du faaer
           af dine Venners Fakkel;
           en venlig Aftenstjerne Rachel
           nedryster fra sit Øjenhaar.
           Ak, som en stille Kilde klar,
           vort Liv dog kunde, under
           et Palme-par, henrundet!
           Men dig til Ørknen Aanden bar;
           mig Verden Hjertet sønderskar;
           Du flygtede, at ei en Qvinde
           (og denne Qvinde Rachel var)
           med snevre Smiil dig skulde binde,
           med milde, men med jordisk Øie
           dig drage fra dit Maal, det høje,
           ned til det stille, lave Hjemme.
           Du iled forat Rachel glemme;
           og fra sit hele Liv hun eier kun
           af Skjønt, og dog i Vemod svøbt, et Minde
           fra Bethlems Lund,
           hvor bort han fløi -- jeg stod tilbage,
           hvor jeg har elsket, og har klaget ud.
                 Ak, kan jeg klage?
           Du, stærke Helt, du lysted
           jo hverken Moder eller Søster
                  -- o eller Brud!
           Men, stor, somom et Himmelhvælv
           du engang havde diet,
           troloved du en Verden -- Ja,
           det synes som Gud Fader selv
           har Eder sammenviet.


           Men Rachel sørged langtifra
           i Skyggen af sin Jerijah.
           Som Ranken (der sin friske Flugt
           med Qval seer indelukt
           bag gammel natmørk Muur)
                 saavidt den kan,
          
d.II,b.2,s.539              med Toppen flyer mod Solens Brand
           . . ak nei den følger sin, en god, Natur;
           men min? -- o den var ond: thi jeg
           kun i at elske Joeds . . ja,
           vel meer end Joeds Flamme-øine,
           ei Fryd, men Hevn kun søgte mod
           den Frændeflok, der Rachel lod
           indsmedde i en evig Bøile
           til den jeg haded: Jerijah.
           Da -- o de Grumme vel erindred,
           saa godt som jeg, de Blik, der tindred
           fra Ham til mig, ved Bethlehem!
           . . Da slæbte de -- o heller stod
           jeg selv for Moses i Lyn og Blod! --
           mig, som en Syndbesmittet frem
           for ham, for Jesus -- O!
           . . Forbi er dette "O!" Hvi blusser jeg?
           Jeg knæler jo i Templet ei.
           Det Svundne være som et Digt!
           Dog Dette er et Liv hensørge,
           kun eengang maatte selv sig spørge:
           ak, Jesus var din milde Dom
                 blot Pligt?
           O nei! Du turde jo
           ei see . . du, med dit Kummers Øje
           ei vilde Rachel see
           sig død for dine Fødder bøje.
           -- Det vilde, maatte skee.
           "Dog "Rachel" ei du sagde; men:
           "jeg, Qvinde, heller ikke dømmer dig."
           O dette "Qvinde" var da den
           Dødsdom, du fældte over mig!
           O bedre, havde du mig dømt!
           Da nu, som Engel, hisset alt,
           jeg kunde hilst dig, og fortalt,
           hvor rædsomt her jeg havde drømt.
d.II,b.2,s.540  

Disciplene, Jesu Venner og Veninder.
(bærende Jesu Liig ind i Hulen)           Til Høiheds Throne, Frydens Hjem, til Sandheds Himmel klar
                      din Sjel sig Selv henbar.
                 O Jesus, se dit Liig,
                 din Aske bleg,
           der sank, da du i Himlen straaled' ind,
                 din brudte Stav,
           til hvem en Verden læned sig,
           ad hvem (ja opad disse Saar, som opad rosenstrøede Trin)
                 du til din Himmel steg,
           Vi bære hen til Fredens Hjem, til Støvets Himmel, til en Grav.
          
(Liigfølget sætter Jesu Liig ned i Hulen)

           Farvel du elskte Leer -- saa fagert end, skjøndt ei du er
           hans Høiheds Billed meer!
           O usle Støvets Æt,
           som elske end
           den brustne Urne maa, hvor Dødens Bild
                 er præget i! .Jesu Veninder.           O, Støvet maa tilbede det,
           til engang Vi, som Englene, hans Høiheds Dragt af Ætherild
                 beundre tør igjen!
           Ja, siger dette Støv til Vort ei: snart din Jammer er forbi! ?Messias.           Hør Ohebiels Klage!
           O nu Abiriel fører dig tilbage!Disciplene og Jesu Venner.           Fortærelse, din Rædsel mildn! I Blomster, Støv, smelt hen!
           Vi see dig da igjen.
                 Ak søndersplitter nu,
                 du ødsle Jord,
           det Svøb, som Frelserens Smerte sukked i?
                 det Slør, du vov
                 saa skjønt, at deri fanged du
          
d.II,b.2,s.541              den herligste af Lysets Engle -- ak, det øder du, fordi
                 det blev hans tomme Spoer?
           Vel, tag det! Gud er jo i Dybet; Graven yder ham sin Lov!


Messias.           Ja, skjønneste Slør, Cajahel i Lune flettede; thi
           en Engel sin Vinge mægtede fuld at spile deri:
           i snevreste Hjernens Bule, som frit i et Himmel-rund,
           sig hvifted og bølged Engelens fineste Straale-duun.
                 Cajahel, nu over dit herligste Seirsværk,
                 gravmundede Obaddon øver sit Hærværk!
           Til Muld han igjen det knuger; men, se, naar Foraaret er,
           igjennem det smuldne Hjerte, Cajahel, som Blomster, du leer!

(Liigfølget fjerner sig. Rachel bøjer sig ned over Liget)Qvinden.                 Ak, det er tungt for Qvinden
                 at hvile i den Elsktes Hjerteblod;
                 men sødt for Synderinden,
                 at hvile ved sin Frelsers Fod?
                 O elskte, milde Christ,
                 døm mig for haardt ei hist!
                       Ja mildere end her!
                 Ei kald mig "Qvinde" der,
                 (thi -- ha! det Navn i Øret suser,
                 skjøndt Gud med det mig døbte)
                 hvor ingen Pharisæer lytter
                 paa milde Dommer, som beskytter
                       det arme Rov;
                       hvor ingen Lov
                 igjennem Blod og Steenregn bruser!
                 Hvis ei, hvis ei -- da fremstaaer jeg,
                 som eneste Klager dig imod,
                 ved Skaberens Thrones Fod.
                 Naar, selv fordømt, jeg slæbes bort,
                 jeg vidner, i min Afgrunds Port:
                 "Du, Jesus, dog een Pligt forbrød;
                 thi ingen Qvinde Fryd du bød;
                 thi ingen Qvindes Fryd du nød;
          
d.II,b.2,s.542              thi Fadernavnet du forskjød,
           og Børn forevige dig ei.
           -- Er denne Pligt den mindste? Nei!
           Den første, største, skaberhøje!"


           -- O usle Rachels Qvindeøje,
           som Myrens uselt, kun du seer
           en Himmel i en Tues Vrimmel!
           O usle Rachels Hjerte, der
           det største Sorgspil skue vil
           i mit Livs lille Scene til
           Messias' store Sørgespil,
           somom hans Frelserfærd var ene
           til min Ulykkesfærd en Scene!           -- Ak, ikke Rachels Sjel saa tænker.
           Min Barm kun sukker som din Enke.
           Det er min Arm, som nynner saa,
           fordi den vugger ei dine Smaae.
           Det er mit Skjød, som drømmer saa.
           Ei Rachel, men en Qvinde græder.
           . . O dette Alt -- javist som alle
           de andre Qvinders -- ikkun er
           de gamle, smudsede Hverdagsklæder,
           der falde -- ah, de falde . .
           Med Duft og Lys jeg dem omskifter.
           . . Ah, lette Brudpynt, du omhvifter
           min Sjel; og Rachel er
                 ei Qvinde meer -- --Stridsmænd.
(komme -- støde til Qvinden med Foden)           Bort, gale Qvind! Vi vogte bedre
           det Aadsel der for Israels Fædre,
           som os, med Sved paa Panden
           og Blik i Muld, Pilatus bød.
           Hei, Qvinde, vil du stjæle Manden?
           Bort -- ha, ved Helved! hun er død!d.II,b.2,s.543  

Jesu Aand.           Ah, Rachel, nu tør vi hinanden i Øinene see!
                      Der ligger ved Frelserens Grav henblegnet din Vee.
           O, end med din Herligheds svage, hviftende Glands,
           du ligner en opstanden Sygling i Aandernes Krands.
           Men klæber der end i din Sjel af Synden et Fnug,
           o Engel, det smelter i dig, som i Luerne Dug.
                 Min Kjærlighed veirer det hen.
           -- Ja, Rachel, Messias er Jesus igjen!
           ja, milde Ohebiel, Abiriel elsker dig end!
                 I Himlene frelser mit Ord.
           Min Kjærlighed heler i Himlen som hisset paa Jord.
                 Den skal dig helbrede!
           Se Kjærlighed er Aanders Salighed;
           men Saliggjøren Aanders Kjærlighed!Rachels Aand.           Jeg blegned ved Skuet af, Jesus, din Herlighed,
                 Jeg kan kun tilbede.
           Selv himmelske Væs'ner maae Jesum tilbede!(UDENFORE JESU GRAV.
Jesu Bekjendere, anførte af Disciplene, der opløfte Korset, omgive Graven nærmest. Dem omringer
en stor Kreds, hvis ene Halvt bestaaer af Menneskehedens verdslige Voldherskere, og hvis andet
Halvt af Menneskehedens aandige Voldherskere, opløftende Baal og Fakler. Denne Kreds omringes
af de forskjellige Folkeslag hvoriblandt Krigshære. Israels Præster staae midt-imellem Bekjendernes
og Voldherskernes Kreds. -- Messias, Jesu Aand, Aander ovenover.)

Messias.           I Spidsen af væbnede Trælles Millioner
           (liig flammende Piilodde foran de sorte, bredarmede Buer)
                 paa Zions Raab
           -- Ah, Hærene rasle efter dem som Lænker --
           hidile Jordens Herskere; foran dem Cæsar
           (et flyvende Spyd mellem Pilene!) . .
           De komme og frydes ved Zions Seir.
          
d.II,b.2,s.544              Med rygende Hjerter i Hænderne og Troldblus
           af Menneskefedme (som drønede Altrene henover Jorden)
                 paa Zions Raab,
           hid Præsterne ile: -- foran Jordens Viisdoms
           Fædre se Luften sort af Forbandelser: brølende
           Troesformlers hvisplende Dragehale!
           De komme, og misunde Zions Seir.


           Men Alle (liig Orme, der bide hist snart her i
           den pilende Vrimmel mod Byttet) med hadfulde Øjekast ile,
                 paa Zions Raab,
           og syndblege Aasyn, blodbesmurte Hænder,
           hid for den høje, uhørte Hjerternes Banken
           om Frelserens Gravhøi at nedknuse.
           De komme Alle at dele Zions Seir.

Cæsar.           Fra Roma, Jordens syvsøilede Throne,
           Jeg, Kongernes Konge, Cæsar nedsteg.
           Legioner af Konger var funklende Dug i mit Spoer.
                 Hvi raabte du Zion?Israels Præster.           "Se Zion liig Cyclop-øjet ene
           i Dybet vàkt, hvor Jorden vi indsmedde
           i Kronernes de gyldne Lænker!" vi skrege.
                 For Roma Zion speider.Konger.           Fra Romas Thronetrin, Jordklodens Throner,
           Vi Herskere stege! -- vort sortnende Spoer
           Legioner: de Trælle, vi have betalt forat døe!
                 Hvi raabte du Zion?

d.II,b.2,s.545  

Præester.           Fra skumle Huler, fra straalende Templer,
                      Vi, Herskernes Herskere, Præsterne stege.
           Sig Guderne vælte -- se Slanger og Ild! -- i vort Spoer.
                 Hvi raabte du vældigen Zion?Israels Præster.           Vort Zion bæved . . Vi skrege -- Messias er kommen! .Konger og Præster.                              -- Da Vee!Israels Præster.           Ja, Folkenes Haab, den Kongernes, Præsternes Rædsel!Konger og Præster.                              -- Da Vee!Israels Præster.           Den Angest er svunden; thi skuer hans Grav der! .Konger og Præster.                              -- Triumph!Israels Præster.           Med hele sit Mulm Zion det Straaleglimt qvalte! .Konger og Præster.                              -- Triumph!Israels Præster.           At Alle Zions Seir kunde skue,
           og Alle hylde Zion som Ypperste (thi
           Det ene alles Fiende beseired)
                 Israels Præster raabte.           Bag Cæsars Segl og Templets har Zion
           i Hulen gjemt sit Valrov -- høimodigen, se,
           nu Resten, der hist sig klynger, som Bytte,
                 overantvordes Eder!
          
(pegende paa Korsets Skare.)

          
d.II,b.2,s.546              Drotter, Altret tilhjælp, eders Klinger, de lange Geleder,
           drager, og deler Hjerterne hist mellem Eder!
           Kløver med drønende Slag dem paa Graven,
           saaat Skyggen opstaaer! Selv Denne vi tvinge
           endnu engang til Golgath at henslæbe Staven!
           Præster, Thronen tilhjælp, da med Dolkeglimt antænder Baal!
           Vei i Kampmulmet lyse de frem for Kongernes Staal!
           Siden paa Golgatha Festblus vi tænde.
           Cæsar i Dands med Høipræsten springe!
           Seirsmaal i Frelserblod Kampen for-evigt skal ende.


Cæsar.           Ha, en Frelser betvang du, Høipræst!
           Og nu skal Cæsar mod Trælle skjæmme sin Magt?Israels Præster.           Hver af dem er en Frelser. -- Cæsar,
           skjøndt vældig, ei dræber din blotte Foragt.Konger.           En Hær af Konger skulde slynge
           sin Sky af Spær paa denne Klynge?
           For Thronen sparer denne hulde Frygt!
           Fast staaer den, Tak skee eders Fædres Kløgt.
           Se disse væbnede Geleder jo fortælle,
           at endnu mangle Thronerne ei Trælle!Alle Præster.           Overmodige! gjenvaagner Aanden ei stedse i Barnet,
                 med frisk, uendelig Kraft?
           Flux vi maae jo, som Folkenes Lærere, standse i hvert
                 et enkelt Barn dens Væxt,
           madende alle de spæde Hjerner med ufordøjelig Føde?
                  -- ja Alle: vide vi vel,
           under hvilken en Barn-skalle kimer en Frelseraand frem?

d.II,b.2,s.547  

Israels Præster.           Se, rolig kneisede Templet som før paa det knælende Folk:
                            Da sig medeet,
           mellem de Trælles sortbrune, bærende Skuldre,
           en stjernehvid Engleving spiled, og løftede Zion mod Skyen.
           . . Ejaha, se,
           Kuppelen liig en drivende Dunst, og i Luften,
           brudte Regnstraaler liig, hænge det Helliges Piller . . Ja Zion
                 hele sin Vægt
           tiltrængte, for denne Ene at knuge i Støvet!
           Ormens Hoved vi knuste, men tolvleddet lever dens Hale.
                 Øinene igraad
           hist om hans Grav ere blegblaae klasede Orm-æg.
           Cæsars matte Langmodigheds Sol dem udklækker; og da
           -- hui, og da,
           Hersker, som Lyn, De levende nedhvisle over
           Kronen, fare som drønende Afgrunde under din Throne!Cæsar og Konger.           I rase Præster! Hvor er
           Messias' Krigeres Hær?Israels Præster.
(pegende paa Korsets Skare)                             Der!Præster.           I rase, Brødre; thi hvor
           Messias' nye Præstechor?Israels Præster
(pegende paa Korsets Skare)                             Der!Konger og Præster.           Vi sige som guddommelige Cæsar:
           Ham Selv I, Jovahs Præster, dræbte;
           og Klodens Fyrster skulde nu
          
d.II,b.2,s.548              de visne Tidsler paa hans Grav
                 besee med Gru?
           med Kongespir og Præstestav
           mod deres blege Torne fægte?


Israels Præster.           Vee, Præster, himmelske Lysglimt hiin Gravhvælvets Tidselhobs
                                         Torne!
           Vee, Drotter! denne Messias (som Vi gjennem Aldrene) ei
                 fremskabte af
           Mennesker Trældyr; ei een Ærgjerrigheds Villie
           paatvang han villieløse Millioner; men atter af Trælle
           skabte han Mennesker --Præster og Konger.                              -- Vee!Cæsar.                 I rase, Præster! Dette Larverede
                 kan ene Cæsar søndertræde?
                 Har Cæsar ei en Svend?Israels Præster.           Ja med en tung Caligula paa (en Ballist være Hælen!)
                 Cæsar, du Selv
           knuse maa Disse! Vee, hvis de Larver en Vinge faae udspændt:
           var' Legioner endog de Kløer, hvormed dybt du i Mulden
                 griber, naar du
           vandrer paa Jorden, favned paaeengang du rundtom
           syvsøilte Roma, dog Sphinxvingen, Zion udklækkede, Dig,
                 Dig og dit Spoer,
           Dig og dit Roma henveirer let som et glimrende Støvgran,
           selv den afrysted ha . . som en Overflods-tyngde, idet den
                 opflaggrer, for
           Himlen til frie Jord at nedhale med dristige Straaler.Konger og Præster.           Haha! den Israels Frelser uden Hær og Præstechor
                 før jevner Jord for Bjerge,
           (skjøndt Hjem for stærke Dværge,
          
d.II,b.2,s.549              der hale Bjergerod ned, saa gjennem Jord den siger,
           og løfte Kollen op, saa gjennem Sky den stiger;
           -- skjøndt Ørn paa Toppen boer)
                 end han af Jorden skjærer
           de Throner og de Altre, den fra Oldet bærer,
                 medfødte Vorter lige.


Israels Præster.           I hade Israel Alle? Dog, ved vort fælleds Had!
           hvis Hersker meer skal være, vi maae ei skilles ad.
           Men nu, i Kampen Brødre, maae
                 om Korset Vi foreente slaae
           (som Dødens aabne Gab med røden Tunge, blanken Tand)
           af Baal og Spær en Rand.
           Bæver! -- snart som Jordens Angestsved
           Kroner og Tiarer trille ned!
                 Holde Vi ei sammen,
           gjennem Spær og Flammen,
           Korset Vei som Lyn sig baner!
           Kongespir og Fakler ud af Jorden,
           stumpeviis, i vild Uorden,
                 snart fremrage,
           Splinter liig af brusten raadden Byld.
           Thi -- o vee os! Trællen tænker,
           blotter op mod Solen sine Lænker,
           sukker: "Himlens, o min Faders Øje,
           skal du see din Søn i Skjændsels Bøje?
                 Nei -- ei længer!"
           siger han, og Lænken bort han slænger.
           Træl nu maner Sagn fra gamle Dage,
           maaler vor og vore Fædres Skyld.
           Med et tænksomt Øje han
           maaler Hyttens Moserand
           med den gyldne Top af højen Slot:
           saa med Hovedet han ryster,
           siger: "arme Jord er syg!"
           ryster stærke Seneryg,
           somom Kobberkupplen lære
           vilde han, at hilse
          
d.II,b.2,s.550              Trælleskolt med Ære.
           -- Det er Frelserens Soldater!
           Det Messias' Præstechor!
           Agre skulle vorde Stater,
           simpelt Tag skal vorde Slot,
           hvor, som Drot, et Menneske boer.
           Thi se Messias, ei Præst ei Drot,
           er den sandeste Republicaner!


Kongerne og Præsterne.                                   Ha! --Cæsar.           Hvi skrække os, I Præster? Ha, I lyve!
           De Aasyn hisset ligne ei
           Stolt-Roms Republicaneres, der puste
           af Raserie op Kinderne fra gustne
           Skindvinge-Par til Romuls Ulveyver.
           Igraad Republicaneren? Oh nei!
           -- Jo Fingren græder Blod til evig Tid.
           I Smiil Republicaneren? Oh nei!
           -- Jo Dolkeglimtet er hans Smilen blid.
           Er Alting for ham tabt:
           hvis kan han ei, som han kalder, være frie,
           han siger kold: "min Grav har gabt;"
                 og gaaer deri.
           Men Disses? -- ja, ei barske Træk dem heller
           for Stridsmænd eller Philosopher skjælder.
           Men deres Aasyn (eller Særsyn) sammen
           har parret Elsktes Sorg og Arvings Gammen.Israels Præster.           O Cæsars Letsind! du skjælver for vidløse Pøbels Skrig?
           Men leer, naar Folkene reise sig
                 fra Pol til Pol,
                 og storme ind
                 som kulsorte Have om Capitol?
          
FORRIGE
NESTE