HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 2. BIND: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS

MENNESKET
del 4
d.II,b.2,s.275              fornøi jer efter Hjertens Lyst! Isandhed
           (dog uden at forkleine Eders Smag)
           skjøndt disse Druers Rigdom funkler over
           den Blodsqvæt, som de kosted, synes knapt
           den Jordflek værd den Umag. Ei, min Mand,
           du maa dog være lystig vel som Manden!
           Du fik den jo ved Arv, saavel som han.
(en Prophet kommer)Propheten.           Du krænked' Loven. Hør, saa siger Herren:
           "hvor Naboth bløded, Hundene og skulle
           den Israels Konges Blod opslikke, som
           ihjelslog Naboth, lovløs tog hans Odel.
           Og midti Staden skulle Hunde æde
           din Dronning. Stadens Hunde, Markens Krager,
           de skulle stride om dit Afkoms Kjød!"Kongen.
            
(sønderriver sin Kjortel; strøer Jord paa sit Hoved)           Se, hellige Præst, mit Purpur sønderrevet,
           og Aske paa mit Hoved for min Krone,
           og fastende, indhyllet i en Sæk,
           vil Kongen liste sagtelig sig frem.Propheten.           Saa siger Herren: "Kongen for mit Aasyn
           ydmyger sig. Vel, jeg det Onde vil
           nedsænke fra hans Hoved paa hans Afkoms,
           Endskjøndt jeg svoer, det skal dog nu saa skee!"

En Mand.

(til en Anden)           Skjøndt, Kjære, jeg, som Kongen ei kan vinde
           en Viingaard, vil jeg dog, i samme Spil,
           to Armepar mig vinde for min Viingaard.
           Se der er nu den gamle Spinder-enke
           med begge sine Sønner! Mon de gjorde
          
d.II,b.2,s.276              ei bedre Nytte paa min Jord, end nu
           de samle Dagløn til det gamle Fjog?
           Sværg nu du Kjære (se for dette Sølv!)
           at Enken er min Skyldnerske: saa vil
           (thi Dommeren har Sit af mig alt faaet)
           jeg føre hendes Sønner bort som Slaver.
En Prophet.
            
(talende til Konge, Præster, Folk)           Ja, løber rundt paa Gaderne i Salem;
           og seer og mærker, søger paa dens Gader,
           om end der er en Mand, som handler ret,
           som søger Sandhed! da jeg vil tilgive.
           Ja, om de raabe høit end: Herren lever!
           saa sværger Munden falskelig mod Hjertet.
           Til Træet sige de: du er min Fader.
           Til Stenen: du, du avled mig. O lad
           da disse Guder reise sig og frelse!
           Ha, skulde I vel stjæle, myrde, hore,
           og sværge falskt, og ofre Røg til Baal,
           og gaae i fremmede Guders skjulte Fodspor?
           Forlader eder ei paa løgnfuldt Ord,
           der siger: Herrens Tempel, Herrens Tempel,
           ja Herrens Tempel ere de, de Altre!
           Vee, dette er et Folkfærd, paa hvis Læber
           omkommen er og qvalt hvert Suk af Sandhed!
           I Morderdalen Tophets Høie reise de,
           og brænde deres Sønner deres Døttre.
           Vee, Ingen var, som angrede sin Ondskab,
           som spurgte om: hvad har jeg gjort? mon ret?
           Men hver fremdrives af sin Egennytte,
           hver i sit Løb, som løse Hest paa Valen.
           Hvorledes sige I: "vi ere vise,
           og have Herrens eget Ord?" O selv
           Skriftlærdes Pen er fuld af Falsk; og Præsten
           forkaster Sandhed! Hvor er da hans Viisdom?
           Saamange dine Stæder, Juda, just
          
d.II,b.2,s.277              saamange dine Guder; og, Jerusalem,
           saamange dine Gader, just saamange
           og dine Altre, hvor du ofrer til
           Gud Baal og den liderlige Gud.
           Men fra de Øjenskalke-løgns-propheters
           ublue Læber udkom Landets Synd.
                             
(En Præst slaaer ham)

           -- Ha, Præst, dit Navn er "Rædsel-rundtomkring";
           thi Skræk i mindre Ring din Mine spreder,
           men vidtom Landet gaaer den i din Tale!
           Thi for de Fromme er den Sang paa Graven,
           der aabnet sluger Altar, Throne, Alt;
           skjøndt Præstens Tale lyder end som Jubel
           og aander Irlys-spaadomme i Natten,
           som kun de Letsindsdumme troe er Stjerner!
           Ja Øjenskalk er nu Prophet og Præst;
           ja de i Gudshuus øve sig i Ondskab.
           Vel saae jeg Daarlighed hos Baals Propheter,
           der Israel forvildede i Røgen;
           men gruelige Synder saae jeg hos
           de Judæ Præster: at de Hoer bedreve,
           gik om med Løgn fra Kongen til Enfoldige,
           bestyrked Uretfærd og Synd, saa Ingen
           omvendte sig. . Vee Sodom! vee Gomorrha!
           De sige til den dumme Synder: "hør,
           naarhelst jeg taler, taler Gud! Og nu
           jeg siger: ends dig ei; din Fred er evig!"
           Til den, som vandrer i sit Hjertes Stivhed,
           de sige: "hør, (saa siger Gud ved mig,)
           dig intet Uheld, ingen Sorg skal ramme!"
           I Guds Navn spaae de Løgne, sigende:
           "jeg drømte; ja, jeg drømte." De, som give
           Bedrag og deres egne Hjerters Opspind
           og drømte Fabler ud til Folket for
           en Leveviisdom og en Sandheds Lære
           . . . ja dem, dem kalder Folket jo Propheter.
           Ja selv de sige, naar de tale, naar
           de true Gods af Folk og Gunst af Skjøger:
           "Han, Herren, siger det." -- O, hvor er Sandhed?
          
d.II,b.2,s.278              Mon Alle ikke er' forvildede
           af Præste-løgn og Letfærd og Afsindighed?


Præster.           I hørte, Drot og Folk, hans Haan? Mon Urjas,
           der sang i samme Ulyks-ugletone,
           og kaldte sig Prophet som Denne, ei
           sin Lunge kløvet fik af Kongens Sværd,
           der greb ham i Ægyptens Sumpe-skjul?
           Vel, samme Dødsdom ruger over denne!(Gade. Folk udenfor et Fængsel)En Mand.
            
(lytter ved Muren)           Tys! Socrates jeg hører ei meer lee,
           men Zenophon hulker. . Plato taler stille.

(En Kone med Børn kommer ud af Fængslet)En Mand.           Der komme Børnene. Ja selv Zantippe
           er bleven from nu. Det er vist forbi.

(En Mand kommer ud og gaaer bort)En Mand.           Der Cebes gaaer med Tørklædet for Øinene.
           Ja det er vist forbi.
                             
(En Mand kommer ud og gaaer bort)

                 Hør Krito, Krito!
           Ah, han for adspredt og forstemt saae ud,
           til os at høre:
                             
(En Mand kommer ud)

                 Plato! Plato!Manden.                 Stille!
           Er du en Attiker? (thi denne Blodskyld
           er tung paa hele Landet). Er du?

d.II,b.2,s.279  

En Mand.                 Ja.Manden.           Gaa hjem da du og I! sorgklæder Eder;
                      thi Socrates ei mere er paa Jorden.
           Ei død; thi det han lærte os idag.
           Ei heller veed jeg, om han meer her færdes;
           men vi ei see ham, høre ei Dens Viisdom,
           som dadled Uretfærd og Tyrannie
           hos Herskerne, Bedrag og Overtroe
           hos Præsterne, og talte Folkets Sag,
           der var fordømt til Dumhed og til alle
           en aandig Trældoms Laster. Vee Athenæ,
           den Blæst, som bragte dig dit hellige Skib,
           har blæst den klareste Guddomssjel, som blomstred
           i attisk Støv, for evig over Styx.
                                   
(afsides)

           Saa maa i Folkets Tungemaal jeg tale,
           for ei at sige, at den samme Storm,
           som bragte Thesei Snekke til Piræos,
           har løsnet Socrates fra Støvet, saa
           hans Sjel er flydt tilbage til sin Kilde,
           sit Ophav . . o det Evige og Sande.
                                   
(høit)

           -- Forstaae I ei? Vel -- Sokrates er død:
           den Mand, som kaldte ned fra Himlen Viisdommen
           til Jorden, er nu selv forviist fra Jorden:
           den Mand, som lærte eders Ungdom Dyd,
           jer Manddom (om I vilde selv) Forstand
           jer gamle Alder Viisdom, og os Alle,
           at ahne (maaskee kjende) noget Bedre
           end de Ægyptens Drømme, som . . Ah Mund,
           i slige Ord du slubbrer efter Giftbægret!
           Athen har Laurer for Kalliphanes,
           for Kleon og for Kriton Egekrandse,
           for Sokrates (o gjetter ei!) Skarntyde.
           I græde? O det er kun Vaadt i Øjet
           af Aristophanes's Latter! . Alle
          
d.II,b.2,s.280              med Aristophanes jo skoggre, men
           med Plato græder Ingen -- -- --


(Negere. En Præst. Afgudsbilleder)Præster.           Den øverste Gud er Slangen -- Ei, saa knæler
           for dette hellige Navn!
                                   
(de knæle)

                 Og saa er' Træerne,
           hvem I maa ofre Eders Naboer; og
           saa Havet (som, naar Hunger nager, skyder
           som Tarmebugter, til vi mætte det
           med Oxeblod); og saa Agoyen (Djævlen,
           det er: den værste Gud af alle Guder.
           Det vil nu sige Djævlen. Djævlen er
           da dette Billed', Øgle halv, halv Kaffer).
           Men skulle vi ei have flere Guder?
           Boe Alle vel ved Havet og bemærke,
           naar Rynker fure det, og der maa sones?
           Kan Slangen ikke løbe væk for En?
           ei Svinet, det vanvittige, æde den?
           Og midt i Ørknen have I da Træer?
           Og jeg, jer Præst, jo eier kun Agoyen?
           Men var et Menneske uden Guder kun
           et Øieblik, da saae I snart et Aadsel,
           og Djævlen (hvis hiin havde ei hans Billed,)
           snart tog hans Hjerte. Derfor er det Pligt
           at samle mange Guder, saa I vælge,
           og aldrig mangle. Gaae I derfor ud,
           og tager op det første Dyr, som møder;
           hvis ikke, tager Been og Steen og Qviste,
           og ælter alskens Skikkelser i Leer,
           og siger: gaaer mit Værk mig vel, saa skal
           du være mig en Gud! og giver Præsten
           (thi ham vil Guden skjænke hvad I give)
           et Offer; han da skal med Sang og Dands
          
d.II,b.2,s.281              indmane Guddom i de valgte Ting,
           der tjene Eder, naar I troe og offre.


En Mand.
            
(kommer med en Dreng)           Her er min Søn -- han traadte paa en Slange.
           Men, skjøndt han krænked Guden mod sin Villie,
           jeg tør dog ikke have ham i Hytten.Præsten.           Nei, han maa offres. Se der kommer Guden,
           og æsker Hevn.

(En Slange vælter sig frem. De ofre Drengen
under Fryderaab.)(En Præst. En Anklaget. En Klager. Folk)Præsten.           -- -- Ja Gud faaer dømme. .Klageren.

(til Præsten)           Hør, hjælp mig Kjære! Se jeg ejer Guld . .Præsten.

(til Klageren)           Jeg sværger, han skal æde, til han tier.
           Se, jeg har tvende Kager: een af Meel,
           og een af Gift! Hvis du nu skulde dømmes,
           saa putter jeg dig den af Meel i Munden;
           men Denne her, den Pjaltede, som pukker
           saa paa sin Uskyld, smage skal den anden.
                                   
(høit)

           . . Saa faaer da Guder dømme.Anklagede.                 Ja, saasandt
           som Denne her belyver mig, jeg vil
           mig underkaste Himlens Retfærd ved
           en hellig Prøve.

d.II,b.2,s.282  

Præsten.                 Aabn din Mund da! Lever
                      du end en Time, da er du uskyldig.

(putter en Kage i hans Mund)Klageren

(afsides)           Han Giften fik. Nu er hans Ager min.

(Den Anklagede styrter død om)Præsten.           Ak, han var skyldig.Folk.                 Det vi tænkte ei.
           Han var i Armod dydig.Præsten.                 Vee I troe vel,
           naar Guder have dømt?Folk.                 Nu maae vi troe,
           at Løgn var før hans hele Liv.Klageren.                 Nu min
           hans Ager er. Jeg giver dog ham Jordsmon
           etsteds i Krogen til en Grav.(Afgudstempel. Præster. Folk.)En Præst.
            
(gjennemborende et Menneske, bundet paa Altret)           Tag, Vizlipuzli, tag dit Offer!
                             
(river Hjertet ud, og viser det rygende i Solen)

           Se, Sol, drag Livet ind med dine Straaler!
           Du giver Liv, du gjen vil have Liv.
                       
(putter Hjertet i Afgudens Mund og besmører hans Læber
                        med Blod)

          
d.II,b.2,s.283              Smag, store Gud, hvis Mad er unge Hjerter,
           hvis Viin er Blod! Dit Maaltid du betale
           med Held for Mexico!
                             
(til den Mand som bragte Offeret)

                 Se fromme Mand,
           der har du Kroppen!
                             
(kaster Kroppen nedad Altertrinene)

                 Bring den i dit Huus;
           og kog, og æd den saa med dine Venner!
(Manden gaaer med Kroppen. Folket jubler)(Præster. Folk.)En Præst.

(til Præsterne)           Kom skifter disse Gothers Guders Navne
           imellem Eder, Aser! Se, vi skulle
           da fra en Præste- og en Kriger-kaste
           (vi hidfordrevne schytiske Mandariner)
           hos disse Folk da blive gamle Guder!
           Vort hvide Aasyn dette skal bekræfte
           blandt disse sodede, røgede Hyttefolk,
           som og det vidnede i Asaheim,
           at Solens Blod os farved, da vor Æt
           fra Caucasus nedsteg blandt Schyterne.
                             
(til Folket, pegende paa sig selv)

           I Skandinaver, her er Odin -- ja,
           Alfaudur selv! Se her, min Qvinde Frigga
           er Jordens Guddom, den I kaldte Jørthe.
           Min unge Søn, den Eenhaand der, er Tyr
           (I vide Fenrisulven beed den af?)
           Og se den Hærdebrede hist er Thor.
           Med denne Hammer, naar han er i Himlen,
           han vækker Tordnen; men med den han her,
           I gode Gother, rense skal jer Landet,
           hvor end dets gamle Folk fra Verdens Barndom
           (de Jetter) rundtom hist og her blandt Fjeldene
           i røgede Huler boe og dyrke end
           i gammel Troe den onde Gud min Fiende.
          
d.II,b.2,s.284              Og denne Blonde der er Eders Balder.
           Og her staae Vil og Vidar, Uller og
           Forsete, Niord, Freyr og Freya. Se
           den gamle Guddom, (ja vor gamle Spaamand!)
           der nikker hist ved Staven, det er Mimer.
           Og hiin (vor Barde) Guden hist med Harpen
           (den Joner lærte Schyterne at bygge)
           er Bragi. Denne unge Qvinde der
           med denne Kurv af gyldne Æbler (ja
           de Pomeranzer Dacerne os bragte,
           men aldrig seete her) det er Ydunna.
           Og disse trende Møer ere Nornerne:
           det liljelokkede Pigebarn er Skuld,
           den fuldudslagne Blomstermøe er Værande,
           hiin gustne Pebermøe er Urd.


Folket.

(knæler)           O Guderne nedstegne er' iblandt os!
           O hædrer os, og bærer Scepterne
           i vore Lande, mens I ere her!
           Lad Nidaros og Sigtuna og Leire
           da være Asagaarde!(Præster. Folk)En Præst.           Nymaane smiler. Alt tilsmiler. O,
           I Celter, Eder Gud Belenus signer,
           naar han ei agtes ringere end Freyr,
           som Gothen dyrker. Freyr hvert Niaar faaer
           jo 99 Mennesker, 99 Heste, 99 Hunde, 99 Haner,
           ja Kongesønner; Jørth en Slavehjord,
           imens vor Gud faaer nu og da Lidt tilslængt.
           Vel -- vi Druider see i Guders Hjerte;
           og, naar I troe, vi stirre ned i Mosen,
           og lytte efter Egetoppens Raslen,
           da skue vi bag Skyen, høre Guder --
          
d.II,b.2,s.285              Vel, Guden vil eet Offer have kun,
           men dog et stort og værdigt! Se, vi ville
           et stort uhyre Mandebilled flette
           af Pileqviste, fylde det med Mennesker
           (thi vi maae give Guderne det Bedste)
           og tænde Offret: Det vil være som
           at ofre ham en mangehovdet Rise.
(Folket bygger en saadan Skikkelse, fylder den med
Offre, tænder an og jubler.)(Torv. Præster. Folk)En Præst.           Hør, Cato, du har adspurgt Lodderne,
           hvis Øine er Fortunas Alphabet?En Mand.           Nei, jeg kun har adspurgt min Dømmekraft:
           en Ret bestaaende af hundred Ja-
           Bisiddere og hundred Nei-bisiddere;
           men Alle reiste de sig op som Een, og
           lykønskte til mit Forehavende.Præsten.

(aabner et Dyr)           Hvad hjælper det, naar denne Mave nægter?
           Og gaaer ei Hønen der blegnebbet, som
           om Pip den havde, endsende ei Bygget.
           Gaa, Cato! du maa lade fare. Folket
           har alt, ved dette Syn, sin Mening tabt.Manden.           Saa Roma herskes af en Kaglehøne,
           et Kalveaadsels Tarme, hvori lever
           kun høist en Vind, maa give Cato Lærdom,
           hvis ei hans Mening er Augurens.d.II,b.2,s.286  
(To Ynglinge)Første Yngling.           Vor Barndom er forbi -- som Perlen sjunken,
                      et Hav henbruser over. Ak, med Kraften
           fremmodnes Pligterne. Du veed. ?Anden Yngling.                 Jeg veed,
           der ligger Blod imellem os. Din Oldefader
           min Oldefader dræbte. Siden alle
           af vore Stammer fældede hinanden,
           til ene Vi tilbagebleve, for at
           hinanden ogsaa fælde, naar vi kunde.
           Jeg er Blodhevneren.

(drager sin Dolk)Første Yngling.                 Jeg er Blodhevneren.

(drager sin Dolk)Anden Yngling.           Ja, Loven byder det -- --

(de fælde hinanden)(En Konge. Hans Billede. Folk)Kongen.           Her staaer mit Billed hundred Alne høit.En Præst.           Af os, os Præster til en Guddom kaaret.Kongen.           Naar nu Basuner, Fløiterne og Cymbler
           og Harpers Lyd slaae Landets Grændser ud,
           som Aanden en Trompeters Kinder, saa
           nedknæler Alle! beder til min Guddom!
           Hvo ei det gjør, skal kaldes en Ugudelig,
           og brænde i en Ovn.
          
(Instrumentlyd. Folket knæler, paa Tre nær

          
d.II,b.2,s.287                    Ha I! Ha I!
           I hørte det, og knælte ikke? Ha
           I ere Jovahs Dyrkere, ei Bels!
           Bort, Trælle, gaaer til Ovnen! --


(Kongen. De tre Mænd føres ind)En Mand.           Hil Konge, lev evindelig!
           Se, disse Mænd paa Ovnens Bund
           i Nat har ligget som paa Purpurtepner,
           og sjunget, som om Gnisterne var Druer!Kongen.           Ha, sunde? ikke sodede? ei svedne?De tre Mænd.

(afsides)           Den Kunst vi ogsaa kunde lære dig.En Mand.           Men de, som kasted disse ind af Gabet,
           fortæredes af Heden.Kongen.                             O, et Under!
           Ja, deres Gud Jovah med Babels Guder
           skal dyrkes. Det ei skader Fleer at have.(En Konge, Hær, Præster foran en Stad)Kongen.           Jeg vil jo gjøre Jorden til eet Rige;
           og tæt ved mine Grændser . . ah, ei Grændser
           for en Antiochus! . . men lige ved
           mit Scepters Rod, et lidet Hyrdefolk
           da skulde trodse mig og mine Præster,
          
d.II,b.2,s.288              i Sæder, Troe og Statsforfatning? Ha,
           Antiochus i sin Purpurglands forskyde
           for nogle længst Hensovedes blege Skygger?
           for Jovahs tause -- Zeus's muntre Dyrkelse?
           -- Ved Zeus og Bel, Epiphanes Antiochus
           vil (hver min Tanke er jo et Decret,
           hvert Vink med Fingeren en Dødens Hær)
           til Trappetrin for denne Fod forvandle
           Aljordens Stater; ja fra Indien,
           (det nederste, bredeste, teppede Trappetrin)
           og Parthien og Roma (to Afsatser,
           hvor mine Førster have Rum at knæle)
           til Syrien mit eget Sæde! Øerne,
           fra Taprobane op til Thule, strøede
           rundt Landene, de være Skamler for
           Satraperne hernedenfor min Throne.
           Og Elymais's og Romas Kobbertinder
           saa skulle tækkes af, at de symmetrisk
           (Granatzirater liig paa Throne-trappen)
           til mit Damascus, jo den øverste
           af Prydelserne, svare. Og tilsidst
           med Selene (jo af Gudinderne
           den kydskeste og rigeste) trolove
           mig Præster skulle hist i Ephesus;
           thi da jeg tager jo med Brudgoms-ret
           som Udstyr hendes Tempelkister.


Præster.

(afsides)                 Vee dig,
           hvis du, entskjøndt du Præsterne foragter,
           tør haane dem! Du Stene faaer for Guld.Kongen.           Hvad tale I?En Præst.                 Vi sagde: Guderne
           frem ville føre dine Skridt paa Jorden,
           hvis denne Jehovah du styrter.

d.II,b.2,s.289  

Kongen.                 Ja!
                      jeg styrter ham, som Konge, ei som Gud.
           Ha, Guderne? Hvad bryder mig jer Zeus,
           jer Bel og Jovah, alle eders Drømme,
           hvis Guldet ikke lod sig skrabe af dem?
           hvis ei de vare Folkenes Skrække-Billeder?
           Hvis Zeus var Jødeguden, jeg ham knækte.
           Kort -- ligemeget hvilken Gud der seirer,
           naar Jeg kun giver Seiren. Blegne I,
           fordi Jeg er en aµøoç fra Rhodos?
           Dog, Præster, ere I mit Raad, thi I,
           hvad enten Zeus's eller Baals, ere
           de klogeste.En Præst.

(afsides)                 Hvo raader vel, regjerer.Kongen.           Se, Apollonius, se der er Zion!
           Der funkler Morgenrøden over Templet,
           som Gjenskin af dets gyldne Skjolde. Ha!
           drag Glavind for Antiochus. !Præster.                 . . Og Zeus!Kongen.           Slaa ned i Raadet. !Præster.                 Dræb Leviterne!Kongen.           Nedhaler dem med Spyd, som flye paa Tagene.
           Den Yngel er haardnakket. Mænd og Qvinder
           og Jomfruer og Smaaebørn, de maa slagtes!
           Af Resten Halvten sælge du som Slaver.
           Og de, som boe tilbage, skulle ofre
           paa min, paa Kongens Fødselsdag.

d.II,b.2,s.290  

Præster.           Besmitter Templet (her er det en Dyd;
                      thi Templet bliver dem da Afskye siden)
           med Mord og Hoer og Drukkenskab, og tvinger
           Rabbinerne at sudle deres Skjæg
           med Bærme, Flesk og Spyt af Skjøgekys!
           Reis Zeus Olympier, hvor Arken staaer,
           og feirer Bacchi Fest med Jubelruus
           i Templets Allerhelligste, hvis Taushed
           kun eengang aarlig Præstens Fodtrin vakte.
           Hvo ei paa vore Altre ofrer, ofres!
           Gjør Templets Altar til et Oplagssted
           for lovforbudne Ting! De skulle sværge,
           at ei de ere Jøder; bede om
           Forladelse, fordi de fødtes her;
           med Trælledamp Sabbathens Himmel mørkne!
           Se, Templet kalder da ei meer Jovahs
           men Zeus Olympiers!Kongen.                 Ha, I have Ret!
           Vi gjøre dem til Græker. Jøde skal
           en gammel Fabel være. Gaa og døb
           dem om i Blod, min Apollonius!
           Saa seirer jeg ei ene over Nutiden,
           men over For- og Fremtid: over Moses
           og David: over Folkets hele Haab.Præster.           Og vi, vi seire over Jovahs Præster
           og Levi Sønner, og Propheterne,
           der aabenbarede vor fælleds Viisdom,
           og skjulte kun saa meget som nødvendigt,
           at Aronsstaven ikke skulde brydes.d.II,b.2,s.291  
(Kongens Hær. Jøderne knælende.)Kongen.           Her træffe vi dem knælende i Ørken.
                      Til Vaaben!Jødernes Høvding.                 I, bortkaster Vaaben! Vi
           ei kjæmpe maae: det er Sabbath i Dag.

(de kaste Vaaben)Kongens Hærold.           I kaste Vaaben? Vel, det er et Tegn,
           at I, som flyede til Ørken, nu
           ved Poenitentsen ere blevne kloge,
           og hylde Kongen og hans Præsters Guder.Jødernes Høvding.           Det være langtfra! Ha, den er forbandet! --Kongens Hærold.           Hvad ville I da vel, I Værgeløse?Jødernes Høvding.           Vi ville døe i vor Eenfoldighed.

(de Knælende nedsables)(Kongen. Præster ledende en Olding, hans Datter og hendes syv Sønner frem.)En Præst.           Her er den gamle Rabbi Eleazar,
           som nævnes "skjønne Olding" af Oprørerne.
           Han har ei offret end paa Zeus's Altar,
           ei baaret Bacchi Krandse.Kongen.                 Ei, saa faaer
           (det er en Buk saa strid!) vi prøve om
           han ei kan æde Flesk.

d.II,b.2,s.292  

Oldingen.                 Jeg lyder Loven.Kongen.           Vrist Munden op, og put det ind.
                                        
(De gjøre saa. Han spytter det ud.)

                 Ha, hvad?
           Til Pinebænken!Oldingen.                 Jeg er niti Aar;
           vil ei med Synd min sidste Time smitte.
           Thi, kunde jeg end undgaae Straf paa Jorden,
           jeg kan dog død ei, eller levende,
           undvige den Almægtiges.
                                   
(han pines)

                 Jeg døer --
           Et herligt Styrkens Syn for Israel!
           . . I unge Hjerter . . blegner ikke . . gaaer
           til Jovah blussende for Loven . . som
           . . som jeg. -- --

(døer)Kongen.
      
(til Qvinden med Børnene)                 Nu! lærte I af Bedstefa'er?
           (det var en gammel trodsig Buk!) Herfrem
           du Ældste da! Smag lidt paa dette Flesk!Moderen.           At æde eller ikke æde Flesk,
           er ikke vigtigt i sig selv.
           Men den, som agter Loven i det Mindre,
           kan endnu mindre ringeagte Kjernen.
           Ak Børn, mon jeg bemærkte eller veed
           hvorledes I fremvoxte i mit Liv?
           Jeg gav jo ikke Aanden eller Livet?
           Dog kom I frem af Fryd, og gaaer til Fryd.
           Men, Den som gav jer Aand og Liv, han gav det
           ei saa, at usel Træl, en lav Forbryder,
           som faaer den Lyst, kan plyndre det ifra jer.
          
d.II,b.2,s.293              Men, som I vise Tillid hertil, til
           hans endeløse Magt, hans Gaves Værd,
           ved det at agte fremfor Død og Smerte,
           som I af de Henfarnes Viisdom og
           Forældres lærtes op at kalde Helligst:
           saa vil i sin Barmhjertighed han vise,
           at Hjerte-Styrke og den Frommes Tillid
           er ei, som Smerterne og Lastens Haan,
           et Blændværk. !
                             
(brister i Graad)

                 Ak, I Børn, jeg er en Qvinde. . !


Den første Søn.
      
(Kongen rækker ham Flesk)           Hvad vil du. ?Kongen.                 Gjør (men tal ei!) som jeg byder!
           Din Tunge er fordømt, som talte. Bøddel!
           Hei, slid den ud!
                             
(det skeer)

                 Du vil ei. ? Ha, du kan ei!
           Vel, bid! blot rør; og du skal leve.
                             
(første Søn ryster med Hovedet)

                 . . Ha!
           flaae af ham Hud og Haar, hug Arm og Been af,
           og kast saa Kroppen endnu, mens han aander,
           i glohed Kjedel!

(det skeer)Moderen

(til de øvrige Sønner)                 Gid I ei havde Øren!En Søn.           Ak, Moer, du troer, hans Syden og den Puttren
           kan skræmme os?Kongen.                 Ah, lugte I jer Broer?
           Mo'er, lugter du dit Kjød?

d.II,b.2,s.294  

Moderen.                 Snart Paradiset
                      skal dufte os imøde.Kongen.                 Frem du Anden!
           Du vil ei?Anden Søn.          Kongen.                 Hvad "Lo"? Ha, svarer du
           i dine Fædres Tungemaal, af mig
           banlyst? Hvad "Lo?" Er du vanvittig? "Lo?"Moderen.           Det i dit Tungemaal betyder: Nei!Kongen.           Han døe sin Broders Død! Først Tungen spaltes!Anden Søn.           Du, Bøddelkonge, lukker Porten til
           for denne Jammerdal; men hisset skjænker
           mig Verdens Konge Livet og Opstandelsen.

(Han døer paa samme Maade)Tredie Søn.
            
(træder godvillig frem og rækker
            Henderne til Afhugning.)           Af Gud jeg disse fik; for høiere Pligter
           foragter jeg dem nu, som jeg forhaaber,
           ei derfor hisset iblandt Aanderne
           en Krøbling.

(rækker godvillig Tungen ud.
Døer paa samme Maade.)Kongen.           Nu fort! Der er dog vel et Menneske
           blandt disse Klipper?

d.II,b.2,s.295  

Fjerde Søn.           Det er Beviis for evig Salighed,
                      at allerede Haabet derom her
           ei lader nogen Smerte uden Fryd.

(Døer ligeledes)Kongen.           Ha, det er ikke Troe, men Trods! . Den Femte! .Femte Søn.           Du vil faae længer Tid, end nu du har
           til al din Høiheds Fryd, til nu at snufte
           de svedne Hjerters Steglugt i dig; ja
           en længer Tid til dine Suk at høre,
           til din Elendighed at maale. Vee,
           i Ækelheden længes du mod Smerten,
           i Smerten længes du mod Ækelheden.

(døer ligeledes)Sjette Søn.           Vort Blod skal lyse brændende om din Tinde,
           naar du af Graven reiser dig, hvis ei
           din Sjel af Laster er fortæret heel,
           som dine Lemmer udaf Orme. Kom!

(døer ligeledes)Kongen.
            
(til den syvende Søn, et Barn)           Ak, unge Blomst, det gjør mig ondt for dig;
           men tak dog Zeus, fordi han lod dig lære
           i dine unge Dage. Vakkre Barn,
           du voxer op, og bliver Yngling; da
           vil Livet være dyrt, naar det er skjønt;
           og se, dig venter Purpur -- ha, jeg sværger!
           hør Kongen sværger! ja dig venter Purpur
           og Guld og Hæder og, ja trods din Fødsel,
           trods al din Slægtes Haansord mod mig, skal
           du være Kongens Ven, hvis du forkaster
           dit Modersmaal og dine Fædreskikke.

d.II,b.2,s.296  

Syvende Søn.                 O ti og dræb mig!Kongen.           Vel stolte Knegt, du da forskyder Kongen
                      som Far?Syvende Søn.                 Min Far med Mattathias faldt
           mod dig, mit Folkes Morder.Kongen.

(til Moderen)           Du Qvinde, trods dit Vanvid, viser dog
           den Taare, som for hver af dine Sønner
           fremlisted sig. .Moderen.                 O det var Glædesgraad!Kongen.           Snak! Vanvid! . . disse Taarer vidne dog,
           at du, midt i dit Afsind, er bevidst dig
           at være Moder. Se nu, denne Sidste
           skal blive dig saa god som alle Syv,
           hvis du ham overtaler. . Nu, bemøi dig!
           Du vil dog frelse vel din Eneste?Moderen.
            
(bøier sig over Drengen)           O Benjamin! min Søn, min Søn! min Søn!
           forbarm dig over mig, som bar dig i
           mit Liv med Angst i sex og tredive Uger,
           i trende Aar dig died, og opfostred
           ved Trælleqvinde-arbeid og med Smerte,
           og dig oplærte alt til denne Alder!
           O se til Himlens Stjerner, Jordens Blomster!
           Dem kaldte Gud som dig, mit Barn, af Intet.
           Dog have de ei Sjel, som du, og derfor
           de fik et Liv kun; du en Evighed.
          
d.II,b.2,s.297              Frygt derfor ei for denne store Bøddel,
           men bliv, skjøndt ung, dog værdig dine Brødre,
           og værd din døende Mo'ers Velsignelse!
           Ved Guds Barmhjertighed jeg faaer dig da
           igjen, med dine Brødre, snart, o snart!


Syvende Søn.           Hvi tøve I? Ei Kongens Bud jeg lyder,
           men Moselov, den vore Fædres Odel.
           Jeg længes efter mine Brødres Smerte;
           thi efter disse korte Suk jeg gaaer
           til Livet, som min Troe tilsværger mig.
           Men Du, men Du med værre Pine skal
           bekjende denne Gud, du nu forhaaner.Kongen.           Ha, Qvinde, overtalte du? Sku nu
           din Sidstes Død! og syd saa efterpaa
           i samme Kjedel.

(Sønnen døer paa samme Maade)Moderen.           Jeg gaaer med Fryd i mine Sønners Grav.
           I Saligheden faaer jeg vel en Tunge,
           -- slid denne af -- at Gud lovsynge med.
           O Jovah, jeg har bragt dig her et Offer!

(døer som sine Sønner)Kongen.           Hvad anden Trøst er nu for os end den,
           at ei hver Jøde er saa stiv som disse;
           de Store findes myge -- ja alt Græker.
           . . Luk Vindvet op, at Osen ud kan trække!d.II,b.2,s.298  
(Kongehal. Kongen liggende syg. Præsten)Kongen.           I Præster, seer den Drot, som mente sig
                      ifra sin Vældes Top at kunne naae
           og slaae de høie Stjerner: Han, der vilde,
           som Xerxes, byde over Havets Bølger,
           og gjøre Land til Hav, og Hav til Land . .
           seer, hvis I tør . . ak seer, her ligger Han.
           Og Orme voxe af hans Krop, og Luus;
           og Kjødet falder raadent af hans Been,
           og Kongen stinker, saa hans Træl -- den Groveste,
           der rensed Nattetider Byens Skarnkister,
           maa holde sig for Næsen, ja besvimer.
           Nu taaler jeg ei meer min egen Stank.
           Nu vil jeg troe paa Guder . . jeg ydmyges.
           Ak frelser mig, I Præster! beder dog
           til Zeus og Bel! Jeg gjorde alt for Eder.
           Jeg slagted tusind Knælende i Ørken.
           Jeg gjorde Jovahs Tempel liig en Mand,
           der haanet sidder krummet paa sin Arne.
           Jeg spredte Rædsel over Israel;
           hver Brudgom græd, og Bruden sørgeklædt
           i Brudesengen sad. Den Helligdom,
           som Eder var en Afskye, jeg besmitted;
           jeg sønderslog mod Jovahs Altar (skjøndt
           det mig kun var en Steen) de Diende.
           Jeg eders Fiender Leviterne
           tvang til at dandse rundtom Bacchi Alter
           vedbendekrandsede, og til at brænde
           den Lov, de agted helligst. Ja, jeg tvang
           hver Stad jo til at offre Eders Offer,
           og til at bede til min Genius.
           De Qvinder, som omskare deres Drenge
           og gav dem Fædremærke, førte jeg
           til Haan omkring i Gaderne, og styrted,
           mens Barnet died, dem fra Muren ned.
           Jeg tærskede en Nitiaarigs Graahaar,
           som var det Axskjæg, og hans Hjerte, til
           det livstomt blev som Avner. Og de Syv,
          
d.II,b.2,s.299              de Syv, hans Børnebørn, og deres Moder
           . . Hu, nu jeg stinker fælere end deres
           kulstegte Lemmer . . Vee mig! vee mig, vee!
           hvis ei I frelse mig ved Eders Guder!
           Jeg brænde vil Sophisterne. O red mig!
           Se, mine Orme svømme nu i Sved!


Præster.           Der ingen Redning er.Kongen.                 O, bedre at
           I vare Pharmaceuter! Kom en Magus,
           en Troldmand! red mig! og jeg dyrker Ahriman.Præster.           Dig redder Ingen.Kongen.                 O! mon Jehovah?
           Vel, send til Jøderne, dem før jeg agted,
           for eders Skyld, I falske Præster,
           ei anden Gravsted værd end Ravnemave!
           Siig dem, med venligst Hilsen fra Antiochus,
           (der takker for den Kjærlighed, de viste)
           at jeg hjemvendte syg fra Elymais
           hvis gyldne Tempelskin min Lyst opflammed,
           (Dog nævn ei, at jeg kom med brustent Glavind)
           men haaber dog til Jovah vist og fast,
           at jeg mig reiser snarlig karsk igjen,
           især, hvis De mig Godt nedbede ville
           i Jovahs Tempel -- det jeg da vil smykke
           med Kobberspiir og gyldent Skjold: saa, liig
           en luepandsret Cherub i sit Eden,
           det snart skal kneise i den hellige Stad,
           der meer ei vorde et Begravningssted!
           Siig, at Antiochus, hvis Jovah frelser,
           vil vorde Jøde, ja omskaaren Jøde,
           ei tale andet Tungemaal end Mosis,
          
d.II,b.2,s.300              Sabbathen holde, æde Paaskelam,
           som om min Æt var dreven fra Ægypten.
           (Ja -- skjøndt den der indkiltes med Phalangerne.)
           Ønsk saa til Slutning Godt og megen Sundhed
           for mine kjære jødiske Medborgere,
           og siig, at hvis nu de og deres Børn
           (saasandt jeg frelses af min Pine) fare
           og lide vel, da takker inderligst
           Antiochus sin Gud, sin Jovah derfor!
                             
(Budet gaaer)

           Ak . . Jovah frelser heller ikke . . Vee,
           jeg føler, Ormene naaede nu mit Hjerte
           . . Der kjæmpes; thi .. o der er værre Orme -- --
(døer)(Mænd)En Mand.           Hvormange Sceptre brast ei alt, og fulde
           som Haar af Verdnens graanende Isse ned?
           Men Præstestavene ubrudte kneise,
           og Tiden suser under dem . . Med samme Snit
           og plumpe Snirkler, som da frem de stak
           af graae Old, liig Horn af mulne Oxehud,
           de reise sig i vore Tiders Templer,
           saa skjønne af en verdslig Mester byggede,
           som om ved frie Kuppelhvælvs Forening
           med Pillerne (som huggede af eet Marmor),
           han vilde os det Sande, Skjønne, Gode
           i en guddommelig Eenhed evigtværende,
           og ei en enkelt Afguds Høihed, lære.
           Med disse Stave, hellige som Alnemaal,
           vi da, som vore Fædre, der i Skovene
           som Vildsviin Olden aad, som Vildsviin lodne,
           til samme Tro afmaales skulle? Nei,
           vi gaae ei under Alnen, nei, for høivoxne!
           Og, Præst, du er for lav. For Os, om ikke
           for Folket, dine Formler er' forslidte.
          
FORRIGE
NESTE