HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 2. BIND: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS

MENNESKET
del 5
d.II,b.2,s.178  
Messias.                 Mennesket troer,
                      at Himlen, Guds Barm, kan fyldes saa fuld
           af Synd og Suk, der ryge fra Muld,
           at ud den maa briste, og knuse hans Jord,
                 og knuge og splitte det Alt,
                 Cajahel som Liv har malt,
           til Intet tilbage, til Rummets drivende Damp,
           der, først ved Cajahels og Obaddons Kamp,
           opdyngedes, som Livets Sejersbytte, til
           en Jord, tilhyllet med første Morgens Smiil.
           Han troer, at Jorden, det Døde,
           for ham, for Aanden, skal bøde,
           som, dengang det Evige Liv ham gav,
                 fik Løn i sig Selv og Straf.
                 Øiner han Spoer
           til Kræfternes Kamp i hans Jord,
           fræse Vulkaner, æse Oceaner,
           Sig ene Aarsag og Offer og Maal
                 for Striden han ahner.
           Seer han et Dyb, hvor Obaddon foer,
                 han skjælver, og troer:
           "mig Jorden vil ei bære, min Synd er for stor."
           Aander Cajahels Seirsaande ud
           et Foraar af Liv, en Høst af Frugter,
                 han smiler, og troer:
           "min Fromhed seer Gud, min Dyd er stor,
                 mit Offer han lugter."           En saadan Kamp, med Jubel og Gys,
           (som den, der rased' paa Jorden nys,
           da en Verden i flammede Livsensgjær
                 den brused' nær,
           og Dybet svulmende denne imøde;
           men Jorden sin Ligevægt fik ved sit Øde)
           i Menneskehedens Indre vil reise sig, naar,
           som Blus, Himlens Sandhed over Hjerterne staaer,
           og Samvittighederne svulmende imøde den slaae:
           da vil den see, at dens Dyd og Last
          
d.II,b.2,s.179              ei lønnes og straffes af Sky og Ild og Muld;
           men Aanden sin Ligevægt, Selvbevidsthed, faaer.
           Med den mellem Himmel og Jord staaer han fast,
           og seer da en Syndflod, svulmende og fuld,
                 brusende ud,
                 naar Hjertet er brudt,
           i Aandens Taarer: Vemod og Sorg.
           Men, se -- som Storm over Vandene jog,
           og ned dem til Damp i Dybene slog --
           saa reiser (thi Himlen har Seir og Kamp)
           hans Kraft sig og aander Angrens Syndflod bort;
           hans Liv blomstrer atter unge Dyder frem.
           De klattre mod Himlen; han stiger med dem.


(En Mand omringet af sine Sønner.)Manden.           Opreiser Eder, Sønner, under Spydet!
           I, mine treti Arme, jer udbreder,
           og sammendriver Folket ved mit Telt!

(De samle Folket.)Manden.
            
(til Folket.)           I samled' inden disse Bjerge sammen
           jer Teltehob, at Alle om den Enkelte
           et Hegn af Arme kunde flette, saa
           han ensom ei blev Dyrs og Fiendes Rov,
           og for at vogte og at nyde sammen
           jer Rigdom. Men, Hvo er i denne Hob,
           der dreves sammen jo af Angest, for
           at Hver kan finde Ly indunder disse
           isammenstukne Hovder . . Hvo er som Hjertet,
           det Styrkens Æg? Hvo er som Middelstøtten,
           hvortil de Alle læne sig i Nøden?
           Mon ei den Rigeste? Mon ei den Stærkeste?
           Og Hvo er riig som Jeg blandt mine Hjorder?
           Og Hvo er stærk som Jeg blandt mine Sønner?
           Hvo riig? Og dog var jeg end arm som I,
          
d.II,b.2,s.180              min Styrke skaffed mig dog Rigdom atter.
           Saa er min Styrke da min bedste Rigdom,
           min Ønskehat, min Pung, som ei kan tømmes.
           Men -- ha, hvi gav mig Himlen Styrke blandt
           de Svage? Hvi i Eders Armod Rigdom?
           Mon, at jeg skal blandt Eder meest arbeide,
           naar jeg har Magt til Eders Sved at tage?
           Mon, at jeg skulde give bort min Rigdom,
           saa den blev Armod, Eders Armod Rigdom?
           Hvad Velbehag i Styrke, naar den ei
           kan hvile? hvad i Rigdom, naar den ei
           kan dynge sig? Ha, Alt skal voxe jo!
           Den Svage skulde frydes vel som jeg?
           Maa alle Dyr for Løven trælle ei?
           Naar deres Fedme blomstrer, han dem plukker.
           Er jeg ei som en Løve i mit Folk?
           Se, mine treti Kløer i mine Sønner,
           der bævre alle af mit stærke Blod!
           Se, denne Hale bag af mine Trælle,
           Hjemfødninger, der leve i min Skygge
           i frydfuld Roe, og fødes af mit Fad!
           Hør! See I ei, at ingen Fiende nærmer
           sig mine Hegn? Saa vil jeg frede Eder
           for Vestens sorte Folk, der svømme over
           vor Flod, forfærde os, som om vi saae
           vore levende Skygger, og fortære Eder,
           -- hvis I vil kalde mig for Eders Løve;
           jer Nakke bøje under denne Fod;
           jert Liv i denne Kølles Skygge sætte;
           jer Ager give mig, men dyrke den;
           og bringe mig det Bedste; hvis I ville
           mit Telt med eders Døttres Skjønhed pryde,
           og Eders Æt for min Æt være Slaver,
           som, Fædre, I og Alle ere mine,
           ifra min Ældste til den Hyrde, som
           med Svinet æder Olden.


Folket.                                   Vær vor Hersker!
           Thi vi din Kølle frygte.

d.II,b.2,s.181  

Manden.
            
(fælder En med sin Kølle).                                   Saa da splintres
           Enhver, som giver mig ei Skat og Trældom!
           Hver, i hvis Pande Jeg seer malet Trods!
           Hver, i hvis Mund er ei min Viljes Gjenlyd!
           Hver, som betvivler, at jeg er hans Lemmers,
           hans Livs og Døds, hans Sveds og Rigdoms Herre!Folket.           Vort Liv er i din Haand, vor Sjel er i
           dit Blik, vor Villje i din Mund, o Herre!Manden.           Hvor standser vel min Magt? Ha, den maa rulle
           som Alpens Snee! Mon der er bedre Folk
           end disse Trælle i de andre Skove?
           Min Fryd og Rigdom voxer med min Magt.
           Saa rulle den da, til den Gudens ligner.
           Reis Eder Folk! grib Nogle Sværd og Fakler,
           og Andre svinge Spydene fra Hesten,
           og Andre gjennem Horn forkynde Alle,
           at de for Jordens første Drot maae knæle!
           Hvo har den bedste Hest? Den jeg bestiger;
           thi Eders Bedste er jo mit. Ha, nu,
           naar jeg befaler: brænd, og myrd, og dø!
           saa brænd og myrd og dø! Og vi skal være
           som Løverne: vi æde vil vort Bytte.
           Og som Hyænerne: vi bli'e ei mætte!
           Se, reis et Banner, og et Mandehoved,
           paa blodigt Spyd! Naar Banneret mig hvifter,
           og synes slaae sig tyvedobbelt ud,
           betyde det vort Mod og Blod, der vil
           sig brede over Jorden! -- Ha! Og denne Krone,
           jeg sætter paa mit Hoved som en Sol,
           til Mærke, at det nu er Jordens Sol!

(Hæren drager bort.)d.II,b.2,s.182  

En Mand.           Ja, vil du være Løve, vil jeg være Ræv!
                      Hersk du om Dagen! vær du Dagens Konge!
           Til mig skal Natten skatte!

(plyndrer de tomme Telte og Hytter.)En anden Mand.           Ja, vil du være Løve, vil jeg være Ulv.
           Vil Jorden ikke bringe mig sin Skat,
           saa maa jeg straffe, og den tage Selv.
           Den Ret du lærte mig, du første Konge.

(myrder første Mand og tager hans Bytte.)

En Mand.           Se, Konge, vær du alle Nævers Konge!
           Din Arm er stærk, min Arm er svag, og skulde
           min svage Arm da trælle for din stærke?
           Ha, jeg vil herske; og mit Herredømme
           skal være stærkere end dit! lad Kongen sidde
           paa Jordens Nakker: Jeg paa hans vil sidde.
           Hersk ved din Arm! Jeg hersker ved mit Hoved!
           Hersk over Armene! Jeg hersker over Hov'derne!
           Du skjælver, Konge, som din mindste Træl,
           for Himlens Kræfter, som skal vorde mine,
           for Jordens Syner, som jeg gjennemskuer.
           Fra Fjeldets klare Top jeg stirret har
           i Nattens Dyb, og givet Stjerner Navn.
           Jeg vil dem fra min vide Offerkaabe
           udryste over Kongens stolte Isse.
           Se, Han med Folket, som for Alting skjælver,
           der er en Tomme over alles Hov'der,
           sig bøjer ned i Støvet, naar jeg stiger
           fra Fjeldet ned med mine Stjerneguder,
           at sætte mig paa Altrene, hvor før
           de ofrede til deres dunkle Skræk,
           og søgte Gravens Mulm med Blod at lysne!
           De troe nu Intet, eller Hvermands Troe
           er formløs Skye, hvori hans Hjerte svømmer . .
          
d.II,b.2,s.183              . . nei, eller Taage formet efter Alt
           som skrækker ham. Men jeg skal danne, efter
           min Lyst, den Skye, og fylde den med Guder;
           og denne regelløse Tro (saa den,
           som boer paa Stranden, dyrker sorte Bølger,
           og den, som boer paa Bjerget, dyrker Stormen)
           jeg former efter mine Indfald, naar
           jeg siger lydt fra Tempelet, mit Slot,
           at Jeg, de store Guders Høitbetroede,
           den former efter disses Villie, efter
           de høje Stjerners Baner, hvor den tydes.
           Da Folket skal om Guder bede mig,
           og jeg skal sende Skrækkenssyner som
           min Trælleflok. Da, Drot, beherske du
           ved Frygt kun Folkets Pandeskaller! jeg
           ved større Frygt skal Hjernerne beherske!
           Thi Stammerne jeg sanker til een Tro,
           nu da min Stammes Altar jeg har reist
           til Mærke for de Andres, nu da jeg
           ifra min Stammes Offerpræst har kaaret
           mig ud til Alles Overofferpræst.
En Mand.           Stir Du kun i Nattens Bug! spaa af Stjernens Flugt!
           Jeg vil see i Fuglebug, spaae af Tarmens Lugt.
           Som til dit, skal Folket og til mit Altar stimle,
           troe, at jeg i Dyrets Bug gjennemskuer Himle.En anden Mand.           Rædsels-guder skabende, skræmmer Jorden Du;
           bøjer under Præstestav Alles bange Hu.
           I dit offerblodige Spoer sniger jeg mig tyst,
           hænger Amuleter paa hvert et bange Bryst.
           For Guld og Ære vil jeg lære dumme Folk en List:
           din fæle Gudfloks Vrede tæmme med en Troldomsqvist.
           Med Troldmand og med Spaamand har Offerpræsten Pagt:
           indunder deres Stave er hele Jorden lagt.d.II,b.2,s.184  

Messias.           I lange Rækker af Kroner Jorden
                            er lænket vorden.
           Og Hjerterne til vilde Offerflammer
                 nu flamme sammen!
           Gjennem Offerhymner gjennem Sejerssange
           hyler Offernes, Slavernes Jammer.
           Vee, Tyraniet har sin Arm opreist
           i Kongen, sit Hoved i en Offerpræst!
           I Troldomsstave, i Kronens Ender
           sine lange Fingre: i Blod de brænde.           Men, Frihed og Sandhed -- Aandens Ejemærke,
           i Menneskehedens Barndomsirren henlagt,
           bortkastet ei, thi den kan ikke tabes,
           om Jorden svam i Blod, og Skyen var
           ei Blomsterduft, men blodig Offerrøg,
           om over hver en Hytte stod en graadig
           Tyran, om Solens Lys blev fanget ene
           af mørke, slugne Offerpræsters Kaaber, --
           ved dybe Greb i Uvidenhedens Mulm
           vil hentes ud af stærke Abirieler;
           dog atter glide under Mængdens Hænder
           i Dybet ned, saa kun dets øverste Glands
           i Dybets Aabning, som de Templer kalde,
           bli'er skimrende, til Himlens Kræfter selv
           det løfter, under Aanders Jubelsang,
           heelt op af Dybet, og Klenodet lægger
           som Straale-ring om hvert Hjerte. Den Tid
           skal Støvets Aande kalde "Frelsens Tid."

En Mand.           Først løfted Barnet Armen, knuste Fluen:
           saa sprang en Yngling frem, og tyned Panthren:
           sig reiste Manden saa, og fældte Løven.
           Og Manden hersked over Qvinden og
           de treti Sønners Telt: saa tvang hans Styrke,
           der rørte tredsindstyve snoede Arme,
          
d.II,b.2,s.185              og aanded' treti Pile ud paaeengang,
           de Svage til for deres Liv at trælle:
           saa blev han Slægtens Første, da han reiste
           et Fædreherredømme: derpaa gik han,
           som hele Folkets Konge, ud, og tvang
           de andre Jordens Folk, da med sit Folk
           (paa begge Sider udbredt lige Vinger,
           mens han som Hjertet bankede dem frem,
           og Kronen var et funklende Ørneøje)
           han omfløi Jorden, til han daled paa
           den sidste Hytte, der i Syden er
           (som trukket op af Solen) klinet, liig
           et Fuglerede, op paa Stylter; men,
           saa svang sig op med Hærens Fløivinger,
           som Jordens Midte brede, over Jordens Midte,
           og skjød i spidsede Phalange-neb,
           liig Nordlysgrene, Hæren saa udover
           Iismarkerne i Nord og satte sig
           (som trætte Falk, hvis Mod er længere
           end Vingerne og Luften, hvor den aander)
           paa Dvergens Hytte, der fra Marken knapt
           i Mulmet rager op og synes liig
           den lille blaagraa Plante Jordrøg.
           Saa blev den sidste Pande jevnet da
           indunder Mandens Stav; og alle Nakker
           (den ranke Bactrers og Jakutens lave)
           laae bøjede over Jorden jevnt som Bølger;
           og Mandens Herskerbud fløi over let
           som Vinden med de sorte Hvirvel-fodspor.
           Saa løfted' Barnet Arm og Yngling Bue,
           og Manden Kølle og tilsidst et Scepter,
           da fleer og flere Undertvungnes Hyldest
           hans Kølles Buler slikked' bort, og gjorde
           den til en rank og blank Befalingsstav. --


           Først laante Barnet kun sit Vuggerum:
           sig dyrked saa en Yngling op en Ager,
           og fæstetog den af sin Fader: saa
           sin Qvindes og sin Stammes Ager ejed
          
d.II,b.2,s.186              da Manden, Sønnens Hjord og Slavens Sved:
           saa tog han ved sin Styrke Folkets Land:
           hans Ager slugte alle Folkets Agre;
           og saa blev hele Jorden til hans Ager,
           med Aftenens og Morgnens Sky til Gjærde.
           Ha, Mandens Kaabe blev en Tordensky,
           der mørkned' Jorden; og den Jordens Rigdom,
           han ikke tog, men lod de Andre laane,
           blev som hans Krones Affald. Med sit Scepter
           han maaled Jorden af i Riger, lige
           tykbugede Elephanter liggende
           med barske Blik og Snabler mod hinanden.
           Ha, Hindostan og China og Ægypten!
           Ha, Babylon og Medien og Bactrien,
           Assyrien, Arabien og Persis
           og Lydien og Skythien og Libyen,
           Æthiopien og Mexico og Peru!
           Og Manden i sin Krones Ring indstevned
           og maalte Folkene og mærkte dem
           med Bannere og bandt dem rundt om Throner
           som bedst det lysted' ei som forhen, da,
           liig Dyr, de klyngedes sammen efter Farven,
           og fængslede bag Bjergene sig Selv,
           som om de vare Jordens sidste Grændser.
           Men Manden paa sin Skulder flyttede
           Cimmeriens Mulm og Jordens Grændseskjel;
           og traadte jordomskyllende Ocean
           med Foden længer bort.


           Først laae et Barn i Mod'rens Hætte: saa
           sig fletted Ynglingen en Hytte: saa
           udspændte Manden Teltet over sit
           og sine Qvinders Hoved: saa -- ha, noget Større
           er ei end Mand: han blev dog kun en Mand! --
           saa byggede hans Trælle op hans Huus;
           hans Hær det løftede paa Spyd opover
           hans Folkes Arner, saa det raged' høit
           opover lave, hvide Telte, ligt
           en Ørnenakke over lave Duer.
          
d.II,b.2,s.187              Han bød da Alle samle sig omkring ham,
           og bygge Huse rundt hans Borg, og kun
           hans Fiender paa Flugten imod Nord
           og Syd i Ørknen under Telten hviled'!
           Saa reiste han en Borg i hver en Stad,
           som Husenes Konge og som Stadens Horn;
           han Porte satte; Mure slog han rundt
           som Stadens Arme; planted Spyd paa Taarnet,
           som Stadens blinkende Øine over Sletten.
           Se, Babylon sig reiste over Sumpen,
           i Phrat med Marmorfoden trædende,
           med Sale, lige Himle, under Himlen!
           Se, Ninive kløver Sky med Kobberhorn!
           Og Ganges er som Delhis elphentand-
           omkrandste Tunge, der fortæller Hindostan
           om Delhis Pragt, den saae i Løbet, og
           nu maa fortælle, liig en nys udsluppen
           og mættet, frydfuld Gjæst, der ei kan tie
           med Hvad han nød og saae i Kongens Hal;
           men Ganges fører med sig ud til Havet
           (den Bølgepøbel) Alabastersøiler,
           og Guldgranater, som sank i den ned
           fra Delhis Storhed, liig hiin glade Gjæst
           i Kappelommen Stegebeen og Knogler.
           Se, Maanen ligger høit paa Pekings Tage!
           Og Stjernerne i Stjerneskud sig splitte
           paa Samarkandes Taarne! Se Persepolis,
           et skjønhedsfarvet Caucasus af Marmor!
           Syvarmede Ecbatana og Baalbek,
           den Ørknens hvide Dugchrystal,
           og Skythiens Asgaard, liig et Ural af
           den graa Granit til Tanais Sletter tryllet!
           Som Peking Hovedstæders Hoved mod Øst,
           først lettende paa Kupler Morgenrøden:
           er Memphis Stædernes hundredringede Hale,
           der, bugtende fra den ene Nilbred, dukker
           sig under, men i store Hvirvler snoer
           sig paa den anden Bredde op, som for
           at række og at slynge rundt sig om
          
d.II,b.2,s.188              den Jordens Vægtstang, som er sjunket paa
           Syenes Brønd, hvorefter Theben ogsaa
           med hundred Munde gaber. --


           Først Barnets Lov var Maven; saa blev Hjertet,
           der Straffe skrev med svulne Vredes-aarer,
           og Mildhed kun ved bløde Slag dicterte,
           for Yngling Lov; og saa blev Hovdet Mandens,
           og saa blev Manden hele Folkets Lov.
           Men da i Folket Manden blev som Hoved,
           og hele Folket blev som til een Mand,
           med Mures Muskler, Marmorstæders Knogler:
           blev Manden, da sit Folk han løfted' som
           Retfærdighedens Arm, Aljordens Lov.
           Hans Scepter blev Retfærdighedens Vægtstang;
           og, som han dermed Land og Grændser maalte,
           saa gav han Folket Vægt og Maal, og Sceptret
           blev Krigens Sværd og Fredens Alens Mønster.
           De Tappreste til dem at tvinge, som
           den vise Orden Mandens Villje trodsed',
           hans Sønneæt, til Eje gaves Jorden,
           som de med Blodet vunde og forsvarte,
           idet med blodig Hjelm de den bedækked;
           og Nogle Hjelmen lagde, Kroner løfted.
           Se, Krigerkaster, Kongestammer reiste
           sig da som Folkenes Aasyn og som Arme,
           der, uden Arbeid, laae til Kamp beredte!
           De Andre vare kun som Folkets Mave,
           og Agrens Furer bleve Landets Indvolde,
           foragtede, dog overladte til
           i Roe at være Folkets Rigdoms Aarer.
           Og Nogles Fingre bøjed han til Kunster:
           Da Smedjen klang, og Meiselen blev liig
           en Skabers Tordenkile. Ved sin Qvinde
           da lærte Manden Jordens Qvinder Spolen
           at slaae i Takt med Hjertet, hvorpaa Livet
           af Livsensaanden (Den i Alting Aandende)
           udspindes og de røde Kinder væves,
           og Jorden til en Veddekamp at tvinge
          
d.II,b.2,s.189              i Frugtbarhed, saa deres Drengehoveder
           de saae, naar Maisen bøjede sig gylden,
           og Højens Druer kjæmped' kaade mod
           den Fryd de hyllede beskedne ind
           i Kindens Rødme. Hør, da sang de Alle
           om Isis, Ceres, Frigga og Athene!
           Saa Manden Jorden tog, for den at dele
           med Scepteret i Ejendomme ud;
           og Magten tog han over Jorden, for
           med Dommersværdet Ret til Hver at skifte.
           Den, som i Sumpen Dragen søndersled,
           og kasted Korn for Slangeæg i Dalen,
           fremhalte Skovens Voldsmand af hans Hule,
           opreiste Konger over Landene,
           og Herrer over Stæderne, og Dommere
           til Konger gjorde han paa Torvene,
           men Alle fast til evige Love bandt han.
           Naar Tyven greb i Mørket, greb han over
           det skarpe Dommersværd, og Morderens Dolk
           paa Retfærds Skjoldhvælv brast, ihvorsomhelst
           han stak, og sprang tilbage i hans Bryst.
           Selv Skoven deelte han; hver Vaand fik Ejer;
           sig Kysterne med Lov og Hævd tilegned
           de fjerne Bølger: Alt blev Ejendom,
           og løb ei længer mærkeløst i Chaos.
           Se, store Stæder bleve Brødres Huus;
           og Landeveje, liig Canaler, hvor
           de rige Dromedarer seiled; og
           Canaler, fulde Skibes Landeveje,
           imellem Stæderne blev' liig de Stier,
           der gaae fra Naboehuus til Naboehuus,
           saa sikkre, at i Mørkenat de vandres.
           Da, som Naboer, der til hverandre,
           for Brød og Ild og Vand at laane, løbe,
           sig hented' Colchis fra Ægypten Korn,
           Ægypten Guld fra Æthiopien,
           fra Thracen hentede Phønicen Viin,
           og Bactrien løb til Sidon efter Purpur.
           Nu lyder Menneskets Trin i Marmorhal,
          
d.II,b.2,s.190              hvor Vaaben hænge blot til Stads; og gjennem
           Chrystallet seer han alle Elementer
           derudenfore trælle for hans Lyst.
           Han flyver over Jorden, liig en Tanke;
           dog hviler han, thi, se, paa blanke Vogn
           han ruller over Bjerg og Dal som Tordnen
           han farer over Bølgen paa sit Seil;
           ham Elephanten bærer, mens han sover;
           han ligger rolig, medens Jorden maa
           forbi hans Øine løbe.
           Nu plyndrer Manden ei sin Kjortel meer
           fra Ulven, Qvinden sin ei fra Pisangen.
           Ei hule Løvehoved sidder meer
           til Skrækkebillede paa Mandens Isse;
           men Sølv- og Staal-hjelm lige Stjerner, Krone,
           liig Sol, Turban som Morgenskyer.
           Dem hyller Purpur nu og Silke, saa
           selv Oldingen er livlig Sommer liig.
           De see hinandens Aasyn kun, som Solens,
           til Tegn, at kun de skulle hos hinanden
           det Aandige søge: derfor sig forelsker
           nu Aasyn sig i Aasyn; ei, som før,
           da Dyr de ligned', Lænd i Lænd . .
           Se, Jagten Mandens strenge Hovedværk,
           mens Qvinden efter Jordens Rødder roded',
           er bleven til en Leeg: med Pragt han skjuler,
           at han een Dag de Draaber lader strømme
           af Losseblod han har i Aaren: Hunden
           maa snuse foran ham, istedetfor
           han spoered selv tilforn indunder Løvet,
           og løb med aabent Næseboer mod Vinden:
           istedetfor hans vilde Opjags-skrig
           maa Skovens Aande gjennem gyldent Horn
           fortælle Echo, at den store Herre
           betvang en Hare. Og, se her! se her
           et Folkenes Krigstog nu! fra Bactrien
           en Hær uddrog, at vinde Indiens Rigdom;
           og Indien, lige byttelystent, sender
           en endeløs Række over Fjeldene.
          
d.II,b.2,s.191              Ægyptens og Chaldæas lange Rader
           fra Vest til Øst hiin Strøm fra Syd til Nord
           tverkrydse: Rækkens Hoved bugter sig
           igjennem Thibet, medens endnu Halen
           ved Euphrat rører sine Krumninger.
           Men fromme Dromedarer er for Hingste,
           og Uld og Silke er det Kamptogs Røg,
           og Elphenbeen er Kampens blanke Sværd,
           og Kryderduft er for de Slagnes Suk,
           og Guld, med Retfærdsvægtskaal-stempel paa,
           og Purpur er i denne Kamp for Blod:
           i denne Kamp, hvor begge Parter vende
           som Sejerherrer hjem: i Handels-strid,
           hvor Snekkens spændte Seil er Sølvbasuner,
           der raabe ud til Verdens Hjørner Snillets
           og Flidens Sejer over Nøden. Se,
           i denne Kamp (ha, Ørknen livligt Marked,
           Caravaner lige vandrende Byer!)
           maa Fliden, Tidens Ploug, og Snillet seire!
           Thi de, som Livet, voxe kun ved Liv,
           ved Møje, ny Bevægelse, som Blodet;
           men Nød og Dovenskab og vilde Dumhed
           kun voxe lidende, som døde Steen,
           kun ved Opdyngning og Hensmuldren.
           Dog, om de voxede, som hos de Folk
           vi kalde Vilde og Barbarer, til
           uhyre Dynger, som med smudsig Skorpe
           hvert Hjerte og alle overgroede, mægted'
           de ei at værne sig mod Snillets Flid,
           saalidt som Jorden, trods dens Sammenhæng
           og Vidde, Plovens Tand kan standse, eller
           dens Fure, naar den løber, klemme sammen.
           Saa skjære Plantestæder ind sig i
           Barbarens Lande, og de Vildes Hytter
           med Skam sig trække ind i Skovene;
           de see med Blusel sig imellem Dyrene
           og disse Fremmede; og Sønnen elsker
           ei meer det Liv og Magt hans Fædre lærte
           af Sviin og Ulv; som Skovens Papagojer,
          
d.II,b.2,s.192              de Fremmedes Sæd og Ret de efterligne,
           til høit de hæve sig som de paa Jorden.


           Saa maalte Manden Jorden som en Stad,
           og Staden som et Huses Kammer, saa
           ei Bævren eller Bien spotted mere.
           Ved Lov og Ret hvert Folk tilskifted han
           et Land, hver Stad til Borgere, hvert Huus
           og Kammer delte han imellem Brødre.           Og Kongerne kaldte Manden deres Fader,
           og Krigerne kaldte Manden deres Høvding;
           og Præsterne kaldte Manden Solens Søn
           (thi Hjerterne oplyste han ved Love,
           med Vinter-strenghed og med Sommer-mildhed;
           dog skinned Retfærd gjennem deres Strenghed,
           som Vintersolens lunkne Blik i Skyen)
           og Folket kaldte Manden deres Gud;
           og alle Tunger med forskjellig Tone
           ham hylded: saa langs Nilen klang "Osiris",
           ved Ganges "Crishen", "Fohi" lød i China,
           ved Tigris "Belus", og i Schythien "Odin",
           hos Celterne "Tuisto", og i Hellas
           "Dionysos" "Herakles" "Zeus" "Saturnus".

En Mand.           Først drømte Barnet kun om Moderbryst,
           i Moderskjødet fandt det da sin Jord,
           i Brystets Knoppepar sin Sol og Maane.
           Sig Yngling reiste saa, og saae sig kastet
           i Livets Bølgegang og Brusen -- ha,
           "Hvo rørte Blodet? Hvo mon Tordnen slog?
           Hvo gik i Bølgen? og Hvo fløi i Stormen?"
           Han vidste ei. Han ofred blot, og skjalv.
           Saa Manden stirred' til hans Blik blev graat,
           paa Jord og Himmel, paa de Ting, som skrækked',
           de Dødelige saa, og ind han hylled
           sit Hoved, at det fuldt af Tanker brast ei.
          
d.II,b.2,s.193              Hans Sjel med Offerrøgen steg og daled.
           Hans Tanker syntes snart at fylde Himlen,
           omfatte let som Blomster hver en Stjerne,
           og see med Solen ned paa Alting -- vee,
           nu sank de ned med Asken. --
           Han vidste ikke, hvi han ofred hvad
           han fra sin Hunger tog, dog dreves han
           til Alteret. Han kjendte ei sin Herre,
           dog vidste han sig Træl, sig bunden følte.
           "Fik Solen Ofret? Hører Stormen Sangen?
           og hungrer, mættes Skyen? Vee, se Tordnen
           sit eget Offer splitter! kold gaaer Skyen
           sit eget Altar over, ligegyldig
           sin viede Ild den slukker!"


           Da vendte Manden Blikket mod sit Hjerte,
           og saae sin Aand -- og nu hans Rynker kroged
           sig ei som Spørgsmaal, men som Viisdomsstave,
           der maale Dybet, finde Himlens Midte.
           Da saae i Verden han et udstrakt Legem;
           i Stjerneraderne varme Livsensaarer,
           (saa Solene vare Pulse, Stjernerne
           de Aarer, som tilbageførte Blodet)
           som i hans eget Bryst; i Bladets Rasl,
           i Bølgens Døn, i Tordnens Skrald
           Allivsens Aandedrag; i Fuglesang
           og Dyreflugt det Legems Nerver;
           i ranke Mennesker Rygradens Marv,
           opstablet imod Hjernen, som da var
           de skjønne Skabninger i andre Verdner;
           da saae med Sjelens Øje han et Hjerte
           -- o som en tusinddobblet Sol imidten! --
           hvis Æther strømmed gjennem hele Livet,
           (gjør Løven brændende og rødned Rosen)
           saa Liv og Død er kun dets fremad- og
           tilbagesvellende Puls; i Hjertet saae han
           med Sjelens Fjernsyn: Ahnelsen, en Aand,
           Altrørende, en Almagts, Viisdoms Aand,
           som giver Formen Hensigt og Betydning,
          
d.II,b.2,s.194              hvis Drømme Menneskeaanderne ere, saa
           jo visere en Sjel er, destomere
           til Viisdomstanke da er klarnet Drømmen.
           Og Mandens Læbe helligedes, da først
           den nævned: -- Gud -- den Ene -- Gud.
           Men frem den Lyd (som dengang Vinden blæste
           i Vandene) af hvert et Hjerte hæved
           en Tanke, Mandens liig, dog bleg og sløvet,
           som Jorden, da den graaned først af Havet.
           Og Folkene knuste Altrene, som vare
           en Form for deres forne dunkle Angst,
           og, knælende i Støv, med blottet Bryst,
           Ægypten raabte: "Kneph", Hinduen "Akhar",
           og Persen "Zeruane-Akherene",
           Chinesen "Changti", Siamesen "Phta",
           Malajen "Sommonacodom", og Schythen
           "Alfaudur", og Hebræen "Eloah",
           Iisboen "Kutka" "Radier-Azhie",
           den Sorte "Numbo", og den Røde "Tloqve-
           -Nawaqve", "Tiniamacos",
           "den store Aand, som Alt er i sig Selv".


           -- Og Manden førte op de Viseste
           til Fjeldene, og lærte dem at sanke
           ved Solens Lys og Stjerneblus de spredte
           Almagtens Trin og Smiil af en Algodhed.
           Da, se, han lærte dem Guds høje Tanker
           i Tavler male ind med hellige Tegn.
           Et Æg Alskaberen da viste, som
           i sig indslutter Alt; en sløret Qvinde
           dem viste Guds ugranskelige Viisdom;
           en Mand, med Solen i sin Pande malt
           og Stjerner funklende paa alle Lemmer,
           men endende i Dyrefødder, viste
           Guds Viisdom, sig i Verden ifra Sol
           til Krybet, aabenbarende som Almagt;
           en malet Slange, som i Svælgets Dyb
           sin Hales sidste Stjerne slugte, viste
           den Evige, i hvem Allivet bølger
          
d.II,b.2,s.195              (de vide Sphærers Bugne-hvælv af Liv
           liig Slangens Bugter); og et Barn, der sad
           med sammenbundne Fødder bøjet paa
           et Blad, der vipped midtpaa store Havet,
           dem viste Gud den Hellige, der røres ei,
           og smittes ei, og krænkes ei, og rystes ei
           ved Verdners Undergang, om Himlen end
           blev til et svullent Hav af mørke Suk,
           og Jorden lysned op som Solen af
           det Blods Udgydelse, Han skabte;
           et Barn, der sidder paa et Sneglehoved,
           betegned dem Guds Forsyns sære Gange,
           hvis Hvirvler dog hans Viisdomsaande støber
           og samler alle i eet Punct -- tilsidst:
           i Salighedens og Erkjendelsens;
           og, se, en Tornebusk i Brand, med Flammer
           til Blade, men dog ei fortæret, viste
           dem Guds Retfærdighed, der straffer uden
           dog selv at røres af sin Vrede.
           Den Tid i Menneskehedens Liv, da først
           Fornuftens Øje som en Vemodstaare
           opvaagnede, og saae sit Maal og Kampen
           paa Livets øde Slette (se, hvor Aarene
           som sorte Valpladsstøtter rage frem med
           Erfaringens Paaskrift!) her, herudenfor
           Dens Barndoms Hauge, hvor sig snoede
           -- som blinde Øgler rundt en duftløs Rose --
           de tusinde Uvidenheds Affødninger
           om Uskylden, og gjorde denne værdløs:
           . . den Kamp den gik imøde, med sit Blik
           alene rustet, mod Vildfarelsers
           og Blændelsers Nordlys, Lidenskabers Storm,
           og Lysters Hvirvler, Uvidenheds Taage,
           Begjerligheds blinkende Sandser, mod Ladhed,
           sig væltende som raadden Damp i Kjødet . .
           den Tid i Menneskets Liv, da første
           "Hvorfor?" sig reiser som et dugget Torn
           i Barnehjertets Rose: denne Tid
           afmalte Manden som et herligt Træ
          
d.II,b.2,s.196              omspundet af en Slange. Og han lærte,
           at hver af Træets blanke Frugter var
           en Indsigt; og, at Slangens Farveskin
           var Sandser, men dens Hvirvelgange Nerver:
           at Slangen først har Menneskene lært
           at spise af dets Frugter, i hvis Sødme
           sin egen Gift den blander. Thi da Smerter
           Uvidenheden greb iblinde, og
           da Lyster fødte Sorger, tvang Fornuften
           frem første Øieglimt; men stedse
           formørkes det af vaagne Lysters Jubel,
           af Smertesuk: saa hvert dens Glimt er ligt
           en Sol bag drivende Skyer


           Da Tanken "Gud" var evig malt af Manden,
           han malte Himlen i sin Hules Hvælving,
           gav hver en Stjerne Navn, idet han døbte
           dem i sit funklende Øie, samled dem
           i Klynger og Figurer; og han maalte
           det endeløse Rum da med sin Stav,
           og satte Jordens Plads i Verdens Buer,
           og bandt dens Liv til andre Stjerners Flugt.
           -- Saa vogted' Sirius jo, som Hunden trofast,
           Ægypten, naar, af Sol befrugtet, Nilen
           opsvulmed som et Moderskjød og vilde
           fortrænge Jorden bort til begge Sider,
           saaat dens brede Vove-rad blev liig
           den Qvindes Veer, der sit Teppe splitter
           af smertefuld Fryd (som om hun vilde føde
           saamange Børn som Skjødet skyder Bølger)
           og halvvanvittig søger Plads. Se, Stjernerne
           er' Skibenes sikre Roer og Styrmands-øje:
           saa hvor paa Himmelen de svæve, svæve
           (som blege Skygger,) Jordens Skibe efter!
           Se, efter Stjernens Baner skyder Ploven
           i Muldens sorte Nat sin Bane hen!
           Ja Manden gav de Børn (de Jordens Vise!)
           som sadde ved hans Fod, de Himlens Stjerner
          
d.II,b.2,s.197              til Fakler, hvormed de sig ind i Himlens
           det Helligste og gjennem Gravens Dybeste
           sig lyste. Thi der reiste sig af Hine
           da Nogle op og sagde: "Mester, du
           har lært, at Gud du i dit Hjerte fandt:
           Se, vi i vore speided', men da aabned
           sig blot den vide Tomhed!" Men da Manden,
           med Haanden strakt mod Stjernerne dem lærte,
           med Legemets Øje finde Hvad de ei
           med Sjelens Øje mægted' at opdage.
           Han lærte dem med Sjelens Øje see
           igjennem Legemets Øje atter gjennem
           de aabne Stjerneøjne, der beskue
           Guds Storhed.


           Saa malte Manden da paa Templets Vægge
           Calenderen; og af den malte Tanke "Gud"
           fremkom, som Slangen der af liden Klump
           udskyder endeløse Ringe, atter
           en Viisdomslære, gjemt i Hieroglypher,
           om Sundhed, Velfærd og om Frihed,
           om Dyd og Last (de Sandheds og
           Vildfarelses Ansigter, der gjøre Hjertet
           tvemasket) og om Tro og om Udødelighed.
           Da Talens lette Vind han formed i
           Bogstaver evig, Manden skrev da Vedam
           og Yking, Zendavesta og de ti Bud;
           han satte deri Hjertet Lov og Ret,
           som Kongen satte den for Haanden; og
           han maalte Bueløbet af for Tanken,
           som Gud for Verdnerne, da sig hans Viisdom
           med Kræfterne udrusted'; og for Haabet
           han maalte Pusterummet og dets Svingning;
           og udenfore Tankers tette Verdners
           og Haabets lette Aandekredses Buer
           han viste det Uvisses Chaos (som
           sig ei til Tanke-verdner end har samlet)
           ligt Taagestjerner, og deruden om

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE