HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 1. BIND: - 1830

TIL CARL JOHAN, NORGES OG SVERRIGES KONGE
del 2
d.II,b.1,s.326  
ANDET MELLEMSPIL
(Skotland. Sinclars Hal. Lady Sinclar i en tungsindig Stilling. Robin og Anne
legende paa Gulvet.)Lady Sinclar.           Er jeg hans mørke Aand? hans mørke Aand,
           som banded' ham? Forbandelse udsaaed'
           i Trinene, han vendte fra den Hevn,
           som hans og mine Fædres skumle Aander
           med Suk henpeged' paa -- o altfor iilsomt
           imod et fremmed Land, og agted saa
           en Konges Ære meer end egen, skjøndt
           vi selv er' Konge i vor egen Barm?
           Jeg banded' ikke, ønsked' ham ei Ondt,
           fordi han laante ei det Hjerte, som
           en ondskabsfuld Natur har byttet feil
           fra Mandehærde i en Qvindeside,
           først Øre for dets Suk og saa sin Arm.
           Ak, banded' jeg, og var min Hevn ei Retfærd
           -- thi Broad-Albaine er død: den store Gud
           sin Bøddel Djævelen har givet ham
           for fuldt at exseqvere -- ikke Retfærd,
           saa viis et Tegn, at jeg kan bøde, hvis
           ei dette Liv, hvis Dagligdags er Tungsind,
           hvis Glæder Vemod og hvis Gjæstebud
           en sorgfuld, gammel Sang, er Bod! Ha Bod?
           Er ikke Armod, -- Glemsel, saaat Sjelen
           før Kroppen døer, og, at jeg synes død
           for Verden, skjøndt jeg rører mig endnu,
           ei Straf, ei Bod? Ja Verden har fuld Ret:
           Er her ei min Liigkiste? og min Skjønhed
           maa frugtløs døe, som Hundredbladerosen,
           der Bondehybnen i dens rige Eenfold
           misunder? Thi det onde Rygte, hvis
           Tvetunges ene Tunge ødelægger
           saamange Bryllupsfeste, som den anden
           formaaer at stifte, siger Skotlands Mænd,
           at Lady Sinclar bag sit glatte Bryst
          
d.II,b.1,s.327              en Hær af vilde Mænd foruden Arme
           har skjult. Ha dette -- hvilken Spot! --
           opvoxer vel blandt Folk, for Broad-Albaine
           fandt Vei til Helved uden just at gaae
           indunder Sværdets skarpe Aag? Og Sligt
           vil sige: Lady Sinclar har et Hjerte
           for høit og tankerigt og retfærdkjært.
           Det kaldes blodkjært, da en Qvinde har
           ei Lov at handle, ikke Lov at tænke.
           Ei Lov at tænke? Ja, hvis Qvinden engang
           en herlig Tanke fanger, røver Manden
           den flux -- som Lairden, naar han overrasked'
           en Krybeskytte, Hjorten, denne fælded'.
           Javist for frit og elskende endmere
           en hendød Hæder end en Skam, som snorker
           paa Trælleviis et friskt, rødmosset Liv,
           er Lady Sinclars Hjerte for de Fleste
           af Skotlands Adelsungdom, der blot tænker
           paa sammenmugget Gods, som Orner -- naar
           de tykke bli'e som Fad'ren -- med en Soe
           paa solbar Møgdyng, døse Livet hen,
           tilfredse med den Arv af Hæder, som
           de skimlet fik fra Fad'ren, som den tog
           lidt friskere ifra sin Fader og
           saa videre til, som en Stjerne eller
           en sølvblank Lilje, vi den finde spire
           indunder gamle Dages Taagebue,
           paa Tiptiptiptipoldefaders Grav.
           Hvad eller, som ulykkelige George,
           de tjene fremmed Brød, og leje ud
           for Penge deres Tapperhed, og samle
           i fremmed Høvdings Fodspor hvad af Ære
           han vil tilslænge dem. O fordum! . . .
                                   . . . . Ja dengang
           fik Børnene i Arv dog altid Hæder
           og Rang, som voxede i hvert et Led;
           og Skotlands Barder vied' deres Geist
           til Slægterne med yppig Blomsterlænke
          
d.II,b.1,s.328              at knytte i hinanden, fra den Tid
           da Ossians gyldne Strenge kløvede
           et Sekels Mørke, til den Tid, som saae
           hver Sanger selv, og hvormed hver En slutted'
           -- som med Rubinlaas -- hine Regnbuelænker,
           de slyngede om hvert et Adelsbarns
           Vaarhimmel, at, naar dette voxed',
           de Barder, som sig samled' i hans Trin
           -- som Klang hvor Sværdet foer -- igjen fra ham
           nyt Led til Kjæden kunde flette.
           Nu -- ha nu! . . .
(holder Haanden for Øinene.)Anne

(reiser sig.)                 Stakkels Lady Sorg vist har.Robin.                 Dumme Pige, hvis saa var,
                 maatte jo vor Lady græde.
                 Da forbi var al vor Glæde,
                 og vi kunde ikke lege,
                 Nul og Streg paa Gulvet strege.
                 Kom nu Anne, pas dit Spil!
                 Sæt dit Nul hvorhelst du vil,
                 Jeg skal flytte nemt min Streg.Anne.                 Nei, se Lady bli'er saa bleg.

(sætter sig til Spillet).Lady Sinclar.           Jeg døde -- thi et nedtrykt, uselt Liv
           er Tegn, at Himlen vil ei vi skal leve --
           hvis ei min Ungdom, som dog Himlen har
           lidt Skjønhed skjænket, gjemte i sin Blomstkalk
           et Haab, som liden Sommerfugl, at engang
           -- om jeg saa var Medea, var der Hæder
           i Jason være -- vil en modig Beiler
          
d.II,b.1,s.329              iblandt Ruinerne mig søge. Da
           -- om denne Ahnelse har faret over
           George Sinclars Liig (hvis Sjelen kan
           vidt flyve over Land og Hav) og Skjebnen
           min Broder tugter, for han glemte hvad
           Naturen burde lært ham, og som engang
           Magistren lærte ham i Stilebogen:
           den Sandhed:
beneficium, qui accepisti, celerrime repende!
           -- Da den, som dette Legeme behersker,
           til Gjengjeld for det skjønne Herredom,
           skal herskes af mit Hjerte og den Plan,
           som sukker under tunge Byrde af
           en Dobbeltbarm. Og Sinclars Datter skal,
           om Sønnen visner i en fremmed Dal,
           ved Huusbonds Sværd din Fædreodel vinde.
           Om Navnet døer: dets Ære Verden finde,
           forladt af Manden, reddet af en Qvinde!


Anne.                 Nu er Lady atter glad.Robin.                 Ak, du aldrig stille sad!
                 lad os finde noget Andet,
                 som meer muntrer Lady op!Anne.                 Husker du vor Leeg ved Vandet?Robin.                 Da du viltre Tøs mig jog
                 ned af Stenen, saa jeg slog
                 reent tilblods min Albutop.Anne.                 Lady sørger, som jeg troer,
                 for sin unge, døde Bro'er.
          
d.II,b.1,s.330                     -- Ak jeg siger død! Det randt
                 mig paa Tungen, om ei sandt;
                 skjøndt han nok at døe fortjener,
                 som saa vildt fra Lady foer.


Robin.                 Hør nu Anne, hvad jeg mener!
                 For at trøste Lady, vil
                 vi hans Hjemkomst, i et Spil,
                 hende vise. Du maa være
                 Lady selv; jeg Sinclar er.
                 Blade tager jeg til Fjere,
                 og en Tidselpisk til Spær.
                 Naar jeg nu da kommer ind,
                 maa du, som det Søster sømmer,
                 kysse smukt din Broders Kind.
                 Jeg din Mund. . . .Anne.                 Din Nar! du drømmer.
                 Gaa nu bare, skal vi see
                 om ei Lady da vil lee.

(Robin gaaer.)Lady Sinclar.           Min George, paa din uheldstrøede Bane
           ei fleer Bebreidelser jeg sende vil,
           om du har glemt, af hvem du modtog først
           Velgjerninger -- som efter Alder have
           paa Gjengjeld Krav -- og da jo, først af Alle,
           med Mod og Blod bør løses.Anne.                 Gode Lady se nu hid
                 min og Robins Kappestrid,
                 hvem af os der først kan drage
                 liden Blomstergnist af Fryd
                 fra sit Hjerte -- Tys en Lyd! --
                 forat pynte Eders Dage.
          
d.II,b.1,s.331                    Jeg skal sige Jer, han troer,
                 jeg vil kysse ham som Bro'er;
                 men Pyt! den lille Rob skal græde.
                 Giv nu Agt, det blier en Glæde!
(Robin kommer ind med Blade om Hovedet og en Tidsel
i Haanden, trampende i Marschtakt, vendende sig
og vinkende, som om Nogen fulgte.)Robin.                 Saa En -- to -- tre! Saa En -- to -- tre!
                 Ret Eder nu! og lad mig see,
                 I langs med Væggen, for min Søster
                                         
(peger paa Anne.)

                  -- den høje Dame der -- Jer bryster
                 som tapre, exercerte Karle,
                 der komme fra at slagte Jarle.
                 Thi Jarle -- Jeg maa vide det, som kommer
                 fra Toget, der har nedtraadt Norges Sommer --
                 tro mig min Søster! var hver Mand,
                 som var, før jeg did kom, i Norrigland.
                 Ak, Søster, du er bleven smuk
                  -- om muligt smukkere end sidst --
                 Fornam Du ei med Østenvinden Suk?
                 Min Kjære, jo du gjorde vist.

(Vil omfavne Anne, men hun støder ham fra sig.)Anne.                 Væk! væk! Du som forlod
                 din Søsters Graad, din Faders Aske,
                 for fremmed Konges Fjed at vaske
                 i fredkjært, fremmed Blod!
                 Ha se Dig om! Se dig tilbage,
                 om du kan finde endnu Een,
                 af dem du lokked' bort at drage,
                 for hjem at komme uden Been.
                 Nej alt det Følge, som du troer
                 staaer bag dig, er i fremmed Jord.
          
d.II,b.1,s.332                    Vanvittig kommer du -- kun fulgt
                 af Skygger, blege, sønderrevne,
                 som midt i deres Vaar er blevne
                 for fremmed Sværd paa fremmed Val --
                 tilbage i din Faders Hal.
                 O bedre, at og du var dulgt
                 dybt bag en nordisk Fyrregreen!
                 Gaa, gaa, og find igjen de Been,
                 som du fra Fædrelandet stjal,
                 mens de i skjønnest Blomster stod,
                 i Liljekjød og Rosenblod!


Lady Sinclar.           Ha tie! tie!Robin

(kaster Pynten og sin hele Rolle.)                 Anne, jeg blier næsten ræd.
                 Jeg vil ikke lege med.
                 Det var ikke aftalt, at
                 du nu skulde være vred,
                 give mig saa slem Besked;
                 men, at, naar jeg tog dig fat,
                 skulde du, med venligt Hil,
                 til et Kys din Læbe spidse.
                 Saa i din Velkomst først blev fundet
                 bedste Lod og højest Vundet
                 i det hele Lykkespil.
                 Ja det loved' du tilvisse.Lady Sinclar.           Ha, hvilken skummel Aand har sat sig paa
           de Smaaebørns Tunge, som paa guldrød Stol
           den sorte Pythia? Gaaer Børn, at ikke
           jer ørkesløse Phantasie uskyldig
           skal male mig en Spaadom, hvis Betydning
           min sørgelige Genius udlægger
           for klart og altfor snart. Gaaer i Jer Seng!
          
d.II,b.1,s.333              Har jeg -- min Gud! ved mine bitre Ord,
           dengang min Broder (som dog er mit Hoved,
           Guds Haand for dette værgeløse Hoved),
           blind valgte, mod mit Raad, en anden Vei,
           som førte fjernt fra Fædreland og Hvad,
           der var hans Pligt: sin Stammes Hæder i
           dens gamle Hjem, sin stakkels Søsters Vel,
           der sidder som vemodig Sortdrosl ene --
           har mine -- Gud! de bitre Ord indviet
           mig til hans onde Engel? Har en Djævel
           indblæst en Gnist af Ønsket i min Sjel,
           at George maatte bøde? Ha saa straf!
           Min Gud, bliv ved at straffe, som du har
           begyndt med Smaaebørns Tunger mig at pidske,
           at pidske min Samvittighed iveiret,
           som sønderrivende, blodstænkt Hyæne.
           Men hvis du naadig er -- lad mig ei høre
           med Øret (død jeg tidsnok faaer det vide)
           de Ahnelser, som taust, med Vampyrtand
           og Blik, som natlig Morders Fakkelbrand,
           og Gjenfærds-Vingeslag, mit Hjerte bide!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE