HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 1. BIND: - 1830


d.II,b.1,s.270  
SINCLARS DØD,
ET SØRGESPIL I TRE ACTER

Fribaarne Søn
af Norge! om Tiden dig vinker i Striden
for Norges Fryd,
Frihed, Frihed -- saa lyd!
Din Møe som Ufri ei meer er skjøn . .
O skamrød er Kinden!
Hun klager for Vinden.
Banneret, naar
det blodige Vinger rundt Norrige svinger
for Norges Pryd,
Carl og Oscar -- saa lyd!
"Levvel min Stella, min favre Vaar!
See Baunen er vaagen
i Midnattetaagen!"

TIL CARL JOHAN, NORGES OG SVERRIGES KONGE

           E
n Vaarqvel Drot! -- jeg vidste ikke, om
                 Vormens Susen eller Orrenes
                 slog min Sjel, saa Tanker reiste sig,
                       liig her en Blaaklokke, her et
                       hvidskjægget Ax over Engen --


           En Vaarqvel Drot! jeg sad ved Vormen, der
                 gjerne fraader, siden Kringen den
                 saae, og Kringens Daad udbruser nær
                       Frihedens Bethlem -- den Friheds,
                       Carl, hvis Cherub du vil være.           Da saae jeg Elven, liig et blaavinget
                 Sværd i Flugten, skyde sig gjennem den
                 kjære Bred, hvor tidt mit Tungsind sig
                       vugged' paa Vandliljen, liig en
                       skummel Obaddon paa Stjernen.           Her vajed' Hyben frit og Kløver, saa
                 hvide Minde jeg paa blodrøde
                 Val blev liig; men hist paa Bredden der
                       blaaned' Violer, og Vormen
                       ligned' ved Gjenskinnet Regnbuen.

d.II,b.1,s.271  

           Jeg tænkte -- Carl, da svang, som Stjerneskud,
                            (o, dens blanke Vinger sang under
                 Skyen) sneehvid Svane høit sig fra
                       Bølgen -- o favreste Søblomst!
                       favreste Vaarskyens Datter! --           Hvor Kløvren høirød vajed', Norge jeg
                 tænkte: hist bag Elvens Klinge, hvor
                 blaaned' tusind smaae Violhjelme,
                       Gothernes Land, og et sneehvidt
                       Fredsflag var svævende Svane.           Men Hvad i Vormen, hvorfra Svanen, som
                 Liljeknop mod Skyen blomstrede?
                 O Hvem saae jeg da i Elven, hvor
                       Bredderne speilede deres
                       Skjønhed, og hilsed' hverandre?           Mit Hjems i søde Tanker svømmende
                 Hjerte er Vormen: Carl er Scandiens,
                 Nors og Sveas, liig to Elsktes, der
                       føle tilsammen, om sortned'
                       tusinde Bølger imellem.           Dit Hjerte Carl er (o Panscandion,
                 liig Helleners hist Panjonion!)
                 Altret for mit Nors og Gothernes
                       Ømhed: ved indhugne Eed -- en
                       Drothelts -- Forsoningens Bauta.           Det ofres Harpens første Frugt, som min
                 Deel, mit Suk i Norges Kjærlighed
                  -- Carl din Skat! -- Ha Norges Frihed vil
                       fremgløde lynlige Qvad; men,
                       var jeg en Træl, jeg taug i min Skjændsel.

d.II,b.1,s.272  
Personer:
Ragnhild Guldbrandsdatter Seiglestad.

George Sinclar,
Anfører for et skotsk Leiecorps.

Sinclars Søster.

Guldbrand Seiglestad,
Gudbrandsdøl.

Ranald,
en ung Skotte.

En alderstegen og en ung Gudbrandsdøl.

En svensk Hærold.

Robin og
Anne,
to Børn.

En norsk Mand og Kone.

Gudbrandsdøler og
skotske Tropper.

Anmærkning:
Ragnhilds Andeel i Katastrophen er grundet paa et Sagn.

(Skotland. Sal i Sinclars borg. Sinclar. Lady Sinclar med en Harpe.)Lady Sinclar.           Hvad Sang min Broder? Disse Ossians Qvad
           fremyngle taageøjet Mismod af
           den muntre Harpe.Sinclar.                       O en Vuggesang,
           at jeg kan sove. Frem med Visseluller,
           den bløde Lænestols Zephyrer,
           at jeg kan sove.

(sætter sig i en Lænestol i en sovende Stilling).Lady Sinclar.                       Solen, gode George,
           nu midt i Løbet, som en Helt paa Valen,
           imellem Norge og det høie Skotland,
           der møder den i Luften, naar den trættes,
           og har fordøjet Morgenduggen, som
           den drak af Norges Blomster, leer
           af disse Ord "at jeg kan sove."
           Thi -- nægt det ikke -- Solen er jo Sjelen
           i hele Jordens Liv, saa alle Væs'ner
          
d.II,b.1,s.273              (undtagen Maanens Ugle og de Øgler,
           som slæbe sig kun under Nattens Stjerne)
           er Legemet, som viser Hjernens og
           de ædle Livsorganers Virken, i
           den hele Menn'skeclasses Dagværk; og,
           i Dyreverd'nens Sværmen, Blodets og
           de mindre ædle Safters Løb.


Sinclar.                       Ret! Ja
           mit Dagværk er fuldtfærdigt.Lady Sinclar.                 Naar da først,
           i Samklang, Sjel og Legeme har fuldt,
           til fælleds Væxt, en Dag fordøjet: synker
           den Første mat i Drømmeverd'nen hen,
           hvor Alt er omvendt, saa den svæver der
           blandt Træer med Guldfrugt, rosenrøde Bark
           og ravnesorte Mennesker -- liig Solen,
           naar Skotlands iisgraaelokk'de Fjelde, som
           paa Atlasnakke, har den løftet bag sig,
           saa gaaer den søvnig, farvet mat som Kjortlen,
           af Kampen levnet paa en Valplads og
           af mangen Pladskregn bleget, drømmende
           først mellem brune Esqvimoer, over
           Amerikas Heder, saa blandt Indianer,
           saa sorte selv mod Natten som en Taage,
           der driver over Morg'nens lyse Ansigt
           som Vredestræk. Da er det Tid at sove:
           da kan det store Legem, Dyreverd'nen,
           sig sammenrulle, da paa bedre Kræfter
           de ædle Dele -- hvide Mennesker --
           i Slummer ubevidste sanke, medens
           de Nerver, som, ved Lidenskabers Tryk
           og kaad Indbildnings Aande, skjælve -- hine
           natsorte, abelige Indianer --
          
d.II,b.1,s.274              end vaage, vakte ved det svage Lys,
           som Sjelen i sin Slummer spreder, lige
           den Sværm af Drømme, hvormed Sjelen leger
           jo hver Nat hos hvert Menneske, naar ei
           den Kraft har til paa Dagens sande Ting
           at virke længer. Og, hvis end en Ulv
           paa nordisk Hede kløver Mulmet med
           et hylledsaget Spring; hvis Hunden vækker
           en bange Fugl fra Grenen, og med Gjøen
           den vide Nat opfylder, er det kun
           -- thi Dyrene er kun det store Legems
           Blodkar og Sener -- som en Muskeltrækning
           isøvne. Seer du nu, min George,
           en enkelt Nerve og -- i Solens Legem,
           de tusind Væs'ners Verden, er du denne --
           kan ikke sove ene.


Sinclar.                 Jeg -- det er din Mening --
           kan ikke sove nu, fordi du synger
           og dandser over Gulvet med din Harpe,
           fordi nu Tudsen sover, og paa Gaden
           -- ja vel i halve Verdens Gader --
           i Aberdeen, i dette Øieblik,
           Alt tumler sig imellem Stank og Skrigen.
           Kort sagt: det er ei Tid . . Ha du min Gud!
           det er ei Tid? O lad mig sove nu
           omkaps med mine Fædre og det Sværd,
           som sover der paa Væggen.Lady Sinclar.                 Solen leer
           -- Det har jeg sagt, om Borgemest'ren af
           vort Edinburg sin tykke Mave lukker
           til Søvn i Lænestolen, høilys Middag.
           Men, naar den seer en Yngling Rosenkinden,
           mens denne feirer en Skjærsommermorgen,
          
d.II,b.1,s.275              bag doven, skjøndt med Muskler snoet, Albu
           begrave, maa den spotte.


Sinclar.                 Du er da
           dens Straale, naar den spotter.Lady Sinclar.                       Bliv ei vred,
           men vaagen; thi jeg ynkes ad dit Mismod,
           men leer ad Søvnen, som du tænker parre
           med hiint forgjæves, som om Maanen
           du vilde, med vidtaabne Øine, byde
           ei svulme saa af traurig Spot tætuden
           dit Sovekammer.Sinclar.                 Sandt! Jeg hver Nat har
           til iiskold Sengefælle Maanen, og
           ved Øvelse jeg kjender hver dens Pletter;
           thi Lediggang maa Dagens Søvn betale
           med vaagen Nat. Dog Lediggang er fri.
           Med Paddehatten, som, af Regnen ynglet,
           tør, blandt de kaade Blomster, døse under
           et gavmildt Solskin, deler den den Dyd.
           Den sover, naar den vil, og leger med
           hver Arbeidstid, og ødsler i sin Armod
           med Viisdoms største Skat. Nu vil den sove!Lady Sinclar.           Nei, sover I, da vaager Lediggang,
           og vegeterer, Æren og hver Kraft
           i Sjel og Legem sover.Sinclar.                       Jeg bli'er feed?
           Ei sandt min Kitty? Og, hvis Æren banked'
          
d.II,b.1,s.276              med Sværd og Bannerstang paa Døren, vilde
           min tykke, salig Faders Læderkøllert
           jeg finde altfor trang. Nu -- der var Tid
           -- et lækkert, thi det var det sidste, Bid
           for Lediggangen, som paa Tiden æder,
           og æder Drøv -- at hvile endnu lidt,
           til Skrædderen fik flikket ind paa Siden
           et Stykke Nyt.


Lady Sinclar.                 O der blev mere Tid
           til rolig Afsked med det vante Huusliv;
           thi siden Broad-Albaines sultne Clan
           her gjæsted' sidst med tomme Skræpper, men
           med lange Øxenegle, Borgen, og
           Notariussen dernæst traadte mellem
           vor Faders Liig og vore Taarer, og
           med lange Negleøxer hugged' løst,
           Hvad endnu hang tilbage, findes ei
           saa stor en Lap herhjemme, som behøves
           -- ifald nu Dorskhed skal fremyngle Fedme,
           som Solskinsveir og Stille fugtigt Græs --
           til Sidestykke, men i Byen maae
           Forfædrene forskaffe os Credit.Sinclar.           Ja Armod hører ogsaa til, min Kitty!
           Min stakkels Kitty! den er en af dine
           Vaarblomster, eller kun det magre Græs,
           som dine Dyder blomstre i, og væve
           med tusind søde Farver gjennem, og
           den Vellugt, disse aande, er dit Lune.
           Nu -- lev du! Denne tomme Tid, som een
           uendlig Slange, sammensat af tusind
           eensbrede, askefarv'de Led, er just
           den rette Sommertid for Qvindelivet.
           Nu kan du dyrke Krogens tause Harpe;
           thi Tid jo ikke mangler, Evner ikke;
          
d.II,b.1,s.277              men hiin opægger disse til en Kamp,
           hvori den døer, men disse vende hjem
           som seirende Serapher fra en Kamp
           med Mørkets Engel, spoliedækte med
           Triumphsmiil. Kitty, dyrk nu du din Harpe,
           som Foraarsvind Sværdliljens gule Eng,
           og opfyld saa med sorgfuld Lystighed
           den øde Hal! Saa kan dog Ensomheden
           den bedste Harpespillerske for Skotland
           opdrage i sin Enkefavn; og Rygtet
           vil løgnfuldt, ei bagtalersk, sige: Sinclar,
           George Sinclar, denne unge Adelløve,
           født eneste i gylden Palmelund,
           sin Muskelkloe og Høimod glemmer i
           en Vellystsnorken, mens han lytter til
           sin Søsters Harpeslag.


Lady Sinclar.                       O aldrig var
           et Rygte saa sandfærdigt; thi I lytter
           til Eders Mismods Klageharpe. Ha,
           vaagn op min Løve! Mind din Fader, hvem
           -- husk -- Broad-Albaines hundrede Lochabre
           istemmed Sangen over, sover i
           et blodigt Lagen!Sinclar.                 Giv mig da et Sværd
           for hver min Negl! Og, var selv Hellebarder
           hvert Broad-Albaines Haar, jeg klipped' af
           til iisgraa Skalle. Det var Blomster paa
           vor Faders Grav og kjærest Mos.Lady Sinclar.                       Et Sværd
           korshvinende, ei Armene ikors
           til slige Ord!

d.II,b.1,s.278  

Sinclar.           Brodeer min Søster! i Eensformigheden
                      afpræg din Sjels Mangfoldighed paa Silken.
           Saa du kan leve; thi ei dine Fingre,
           men mine Arme trykker Tiden. O,
           foruden Daad, om smerteriig, er Livet
           kun Død! Se, jeg er død, endskjøndt jeg aander.
           En Alen Silke er din Verden, hvor
           du seirer; og de aftenrøde Skyer
           befolker du med søde Tanker, som
           er de Figurers Sjele, som du gjemmer,
           som balsamerte, i din Ramme, liig
           en Gud, som skaber nye Former, for
           enhver Idee, hans Viisdom fødte. Men
           for mig er Heden min Baldyrstol; og
           Forfædres Valplads, hvor der Laurer voxed',
           hvis Lyngen ikke arved' Odelsret
           af Skotlands Clima, Mønstret, som er virket
           i Bardens Sange ind med Løvværk.Lady Sinclar.                       Ak,
           de synge dem herudenfor ved Porten,
           hvor Græs sig kaadt har fæstet fast i Hængslen.
           Forbyd Landstrygere sligt Indfald, som,
           foruden Spotten, styrrer Herrens Ro
           i Borgen.Sinclar.                 Spot er ogsaa med i Følget,
           som fast beleirer mig i Borgen.
           Først Fattigdom, saa Ørkesløshed, saa
           den bittre Spot. O dette er et Liv,
           som Hercles vilde ført det uden Arme!
           Et Liv, hvis hele Arbeid er at pudse
           de arvede Geværer . . Se, hvor blanke!
           Og nu, da altsaa Dagens Værk er færdigt,
          
d.II,b.1,s.279              skjøndt Solens neppe er begyndt, jeg kan,
           med samme Ret som Trællen, der til Lejet
           af første Stjerne vises fra sit Dagværk,
           min Træthed mætte. Dette er et Dagværk,
           som daglig fremstaaer i det samme Tække,
           at pudse denne Rad af Vaaben.


Lady Sinclar.                       George,
           de tie ikke, skjøndt de strække sig
           saa mageligt paa Væggen.Sinclar.                 Hvis de tale,
           saa raabe de om Arme, Andet ikke;
           men det er Alt, og, uden dette Alt
           -- min Faders Clan, hvem Lyngen synger over --
           er kun tilbage disse Armes Intet:
           Ja godtsom Intet!Lady Sinclar.                 Meer end dette Alt!
           Jeg troer, at meer end tusind visne Piber
           af Laar og Been er tvende senetunge,
           paa begge Sider af et modfuldt Hjerte
           fastbundne Arme, liig et Vingepar
           paa glødende Cherub. Jeg troer sligt Hjerte,
           ligt gyldent Bæger fuldt af Offerblod,
           der offrer nogle dyre Draaber til
           vor Faders Aske, saa den blomstrer,
           meer værd end tusind tomme Hjerneskaller,
           hvor Faarekylling piber. Se min Broder!
           en saadan Dynge er din Faders Clan;
           men din er ei afblomstret: rundtomkring
           den voxer om din Borg, og Lueøine
           tidt seer jeg mellem Neldehoben, hvor
           din Faders Park før vajed'.

d.II,b.1,s.280  

Sinclar.                       Ah du mener
                      den skidne Hob, som løber, endnu pyntet
           med hvide Drengehaar, i daglig Leeg
           hernede paa min Landsbyes øde Tomter,
           hvor endnu, ved en sjunken Skorsteenspibe,
           en Flok af Mødre græde sammen, trætte
           af Trætten? O, før laae der her en Rad
           af Egetræer og Huse, som mod Himlen
           at sende Røgen høiest kappedes,
           og lyserøde Tage sluttede
           om Slottet som en Rosenkrands. Nu er
           det Slot en Hytte, Hytten Muldvarpskud.
           Før hver af disse runkne Qvinder, hvide
           som deres Lin, som Herrens Banner røde
           en muskelsnoet Stridsmand ejed', som,
           naar han kom hjem bag seirfuldt Banner, dækked'
           sin Arm og Barmens Saar med favre Børn.
           Der hang de, liig Vedbendeknopper, som
           paa Egegrenen lude. Og det Alt
           var da igjen min Faders.Lady Sinclar.                       Ja jeg veed,
           de snublede i Kampen, hvor de stode
           saa tidt tilforn, og Broad-Albaine traadte
           dem haardt paa Nakken, dybt ned under Mosen;
           og hjemme mugned disse Mødres Ynder
           og Armod lærte disse Børn kun Leeg
           og Dovenskab, ei Flid og Arbeid. Men
           den Række Vedbendknoppe, Perlesnoren,
           som pynted' hine Heltes Arme (nu
           faaer Snog det gjøre) er nu bleven
           -- du burde lignet dem med Hybenknoppe --
           til Rad af Torne. Se, der har vi Tom
           og Fergus, med det røde Haar, og David
           og Jamie, ham vi høre tidt at puffe
           med Nøglebøsse, Jonathan og Jess
          
d.II,b.1,s.281              og Ranald, som i Mørket seer saa godt,
           og lange Ralph og William, som i Bugler
           sin Moders Kjedel trommer, Enkens Sønner
           fra Binachrow. De er' nu næsten Tyve,
           og modnes stærkt til Fædres Daad og Styrke.
           En Flok paa Femten, Sexten fylder fuldt
           i disses Fodspor, Alle buevante,
           halsstarrige og tapre, æglesyge,
           da Modersmelken -- som, skjøndt Faderblodet
           bag Nederlaget standsed', ikke standsed' --
           med grønne Galde blandet blev og maled'
           i Hines Hjerter uforgjæng'ligt Billed
           af hine -- nu nedhugne -- grønne Ege,
           de leged' under fordum; og om Stubben har
           de svoret, som paa Elsktes Liigsteen, Hevn.
           Se her, med disse, blier min Broder til
           den hundred'armede Gigant.


Sinclar.                       En Bisværm,
           som neppe dækker Broad-Albaines Skjold.
           O mine Fædres Skjold -- var Leilighed,
           saa hang du blankt.Lady Sinclar.                 Ukaldet kommer ikke
           -- som Echo ikke uraabt -- hvad du kalder
           en Leilighed. Men hver Dag paa det Skjold,
           som Sinclarnavnet bar med al dets Hæder
           -- godt Ryggen var af Staal -- fremvoxer Rusten.Sinclar.           Dets Glands er ei fordunklet mere nu
           end Morg'nen efter Natten -- o hiin Nat,
           da Broad-Albaines Banner Maanen var.
           Men Modet fuldt er voxet: som en Sol
           bag Nattebølgen, hvor den dvæler frodig,
           det venter kun paa Tiden ørkesløst,
           paa Tiden, som fremruller Kraften.

d.II,b.1,s.282  

Lady Sinclar.           Den hænger moden høit paa Venners Arme,
                      som vente midt i Musklers hvide Blomstpragt,
           med Villie stærk som ildrød Ørkenvind,
           lidt dyb're, hist og her, i vore Dale.Sinclar.           Hør Kitty! favre Søster, i vor Armod
           din Skjønhed synes mig som Rosen, der
           i Mos sin Ynde klæder. Vær da glad
           til jeg dit Dække løfter; thi jeg er
           din Sol, for kold endnu, mens Morg'nen, taus
           om Dagen klarner eller ikke, aander.
           Ei stedse denne sjunkne Borg skal være
           dit Foraars Himmel.Lady Sinclar.                 Saa Magistren1, som
           i Holyrood studerer, hvis han vil
           fra Bogen see, maa engang lære, at
           den Retfærd, som han glemmer med sit Scepter
           uddele selv, kan Adelsmanden, ved
           sin Arm, fra Himlen tage ned.Sinclar.                       Nu jag
           ei meer min Ro, som modner mine Planer,
           som stille lummert Veir, om ikke Solskin,
           Melonens Guld. De fraade ikke end
           som Fossens Kraft, men stille orme de
           sig frem mod Klippen, som en sivklædt Kilde.Lady Sinclar

(seer ud.)           Nu troer jeg -- ja ved Gud der glimte Sværd
           midt i den sorte Hob, som Lyn i Skyen!
           Jeg troer din Roe er endt. Hør en Trompet!
                             
(Støi og Trompetskrald høres udenfor.)

           Det tordner nu i Lynets Fodspor. Hør,
           og see hvor Klangen ryster Bann'ret ud!

d.II,b.1,s.283  

Sinclar

(reiser sig og seer ud).           Et fremmed Banner, mægtigt nok, ifald
                      de trende Kroner, som paa Staalbund flamme,
           betyde, at dets Eier bærer dem
           paa Hov'det, ei i Lommen.

(Ranald kommer bevæbnet.)Ranald.

   Jeg kan ikke tale, ædle Herre! min Tunge er altfor meget ladt
med gode Efterretninger. Det var nu det Første.Sinclar.

   Nu lyver du Ranald. Din Tunge knytter sig selv i sit Løb.
Et godt Budskab skal dryppe fra Tungen som Honningdraaber,
sagte og seigt, saa at man kan tælle og smage hvert enkelt Gode
ved det hele gode Budskab.Ranald.

   Sandt! Men det er første Gang i mit Liv jeg har været valgt
til Glædesbudskab, som min Moder kan bevidne, der nu sidder
hjemme og græder med det ene Øie -- det som skotter ned til
det Bryst, jeg især betjente mig af som Pog -- af Sorg over at
Ranald skal væk, skjøndt hun gav mig til Fanden igaar, fordi jeg
stak Hovedet igjennem Papiirruden; og med det andet Øie -- det
som vender imod Rokken, naar hun sidder i Gangen; thi der staaer
hun nu med ti andre Kjellinger -- af Glæde fordi jeg har faaet
nye Klæder.

                        
(Trompetskrald.)

   Hørte Eders Naade? Det talte bedre end min Tunge, skjøndt
med færre Stavelser. Og denne nye blaa Tartan og denne nye
blaa og guulrandede Hue og dette udøbte Sværd, som skal døbes,
og denne blanke Musket, som jeg skal sværte, og som jeg vil
prøve, naar jeg kommer ud fra Eders Naade -- Alle disse kunne
tale, dersom min Tunge forivrer sig, først og fremst: at idag er
ikke igaar, men alle Gaarsdages Konge, ligesom I nu er Ralphs
og Ranalds og Davids -- og, det har jeg glemt, William har faaet
d.II,b.1,s.284   Tromme -- og alle Eders øvrige velmunderede Clansmænds og
sexhundrede andre Karles myndige Oberst. Dette var nu det
Andet. Og det Tredie, om det ikke skulde behage Eder, at jeg,
som Eders ældste og bedste Clansmand -- jeg regner ikke, naar
jeg siger: dygtige Folk, den gamle Indsidder Willie Wilkins, som
brak Benet, da han bar Eders Fader over Digerne ved Inneravin --
om det ikke behager Eders Naade, at jeg, som Eders bedste Clans-
mand, men med nogle andre Venners Hjælp, da Portvagten er
uduelig, aabner Eders Herligheds Slotsport, som vel kan blive
bedre med Tiden. Dette var nu det Tredie. Ha, jeg skal befale
Ralph at pudse Eders Vaaben.


Sinclar.           Gaa Ranald, thi jeg seer det er Hærold
           fra fremmed Rige. Men lad Sværmen blive
           paa Engen udenfor.Ranald.

   O det er Venner hver Een Eders Naade! at sige naar jeg siger
Venner, da slige Venner, hvis Venskab ikke rummer i Hjertet
alene, men ogsaa tager ind begge Armene og er færdigt at springe
af Fingertoppene -- voxne Folk, saa at de, for alle Tilfældes
Skyld, næsten kunde og burde hedde Ranald Tobias Mac Dunkeld
Mac Sinclar, Allesammen. Jeg vil da, efter min Herres Befaling
søge at aabne Porten, og sige, at jeg hører egentlig til Slottets
Besætning, hvoraf de fleste nu have Permission, kan jeg sige.
Saa kan Hærolden forklare sig, at han saae mig ledig paa Stran-
den igaar i en lidet sømmelig Dragt, hvilken dog bar Eder Naa-
des Vaabenfarve.

(gaaer.)Sinclar.           Se Lady Sinclar! se min Lediggang
           hvor lidet søvnig, da den flygter, som
           et Aandepust til evig Død, for tvivlsom
           Trompetklang!

(ifører sig Vaaben.)

                 End trang er ei min Køllert.

d.II,b.1,s.285  

Lady Sinclar.           Nu søger Æren dig, men spring ei over
                      din Faders Gravhøi for at gribe den.

(Trompetklang.)Sinclar.           Vist, hvis jeg kan; men denne Klang er tvivlsom.
           Dog altid er den som et Suk, der leder
           paa Vei til Æren, hvor den sig har skjult.

(Hærolden og Ranald komme med Følge.)Hærolden.           I er den unge George Sinclar, Ridder
           og dette Slots høibaarne Herre?Ranald.                       Ja
           med Guds Hjælp og min Bøsses.Sinclar.                       Ranald, tys!
           Saa er det Herre.Hærolden.                 Hilsen da Herr Ridder,
           høiædle Sinclair fra de Gothers Konge,
           De Venders og de Gothers, Sverrigs Drot,
           tredobbeltkron'de Carl!
                                   
(Trompetklang.)

           Min Konge, tredie Vasaløve, mens
           med Kongen Christian af Danmark, som
           sit lave Land med Norges Fjeldskjold dækker,
           og under dette trodsende beskyder
           med Ild og Piil det høie Elfsborg, Han
           sig tumler fremmest for sit hele Folk
           -- som ildbemanet Løvehoved foran
           en Løvekrop med Svands som vrede Nordlys --
           for Folkets Vel, for alle Folks Beundring,
          
d.II,b.1,s.286              som hæve sig med Skrig om Skranken, i
           en Kongeleeg paa Gøthaelvens Strand,
           saa Elven blodigstribet synes liig
           et Jaspis- eller purpuraaret Fjeld
           af Marmor styrtende i Havet:
           Han, for at vriste dette Skjold, som giver
           til Fienden Kraft, idet det dækker Angsten,
           -- hiint høie Norges Kraft -- af Christians Haand
           -- det Skjold, som fanger Løvens hvasse Bid,
           skjøndt faldende saa tæt som Stjerneskud,
           ufølsomt op -- tilbyder Skotlands Mænd
           og Krigerfolk, som sidder ledigt nu
           og smager væmmelige Fred, en Laure.
           Den hænger høit bag Hav, Nordstjernen nær,
           men desto nærmere og Ærens Himmel.
           Han, Carl, min Konge, Niende, som blomstrer
           paa Morasteen i Upsal, Carl, som har
           en Fortids Kongeriger for hver Nagle
           af Guld i Skjoldet, byder Skotlands Mænd
           og Dig min ædle Ridder -- thi saasnart
           jeg med mit høie Hverv, paa Skotlands Strand,
           med slaget Banner stod, kom Rygtet med
           den første Landvind, og George Sinclair nævned'
           som Helt for Daaden, som Kong Carl har æslet
           det gjæve Skotland -- vriste Norges Skjold
           af Dannerkongens Haand. Saa Carl min Konge
           -- hvis Mod er Sverr'ges Skjold, hans bedste Sværd
           (et Cherubsværd saa han med Tvende fægter) --
           Dankongens Bryst vil søge, det han dække,
           som Carl kan med sit Sværd. Se Ridder! se,
           den Bane, I maa følge, Carl, min Konge,
           med Guld vil strøe; men Sejer udsaaer Gud,
           og Hæder Eders Arme høste. Vejen
           gaaer over Havet: Kongens Skibe vippe
           ved Stranden lystigt for at bære Eder
           saa let derover, som paa Falkerygge.
           Saa gjennem Norrig: Landet ligger aabent,
           som drotløs Throne; thi det hele Folk
          
d.II,b.1,s.287              sig øver i en Fæstning at beleire
           og udi Taalmod under Elfsborg (ha
           det er, som den hebraiske Bibel i
           en Skole, der blier aldrig udlæst) og
           den mosgraa, blodbestænkte Skolemester
           med Ildriis, svungne over Gøthaelven,
           Dag ud Dag ind det Samme prænter. Nu
           rødmoss'de Piger, Ødelande hver
           med Alnaturens allerbedste Skatte,
           og kjødrigt Qvæg er Norges eneste
           og smukke Prydelse. Saa ned til Elfsborg,
           som nu er Esse stor nok til at gløde
           titusind Sværd. Og saa tilbage hjem
           til kjære Skotland, rigere paa Alt.
           Ved denne Hædersvei, saa guldbestrøet
           og seiertækt som Vandring i et Tempel
           -- ved dens Begyndelse har alt sit Banner,
           paa fjortenhundred' Glavind frugtbart, fæstet
           en ædel Skotte, Oberst Munkhaven,
           som alt imorgen træder let paa Bølgen,
           for tungt paa Norges Hjerte, Thrøndelagen,
           at træde, og med faste Trin at kløve
           sig Vei til Elfsborg. Nu I ædle Ridder
           hvad siger I? En anden Vei staaer aaben
           igjennem Norges Ribbeen, Filefjeld,
           og Lungen, som de stærke Sønner puster
           mod Sverrig ud i hvert et Felttog,
           liig Ætnas Hule luende Cycloper,
           Gudbrandsdal. Nu grib I, ædle Sinclar,
           min Konges Haand, den høie Carls, i denne!
(rækker Haanden frem. Sinclar nøler.)Ranald.

   Der er ingen Tvivl om, at min Herre griber et Sværd naar
Hæftet rækkes ham. Denne Tale, som Hærolden holdt, har for-
gyldt Hæftet noksom.Sinclair

(rækker Hærolden Haanden.)

   Skjøndt jeg i dette . . .
d.II,b.1,s.288  

Lady Sinclar

(hæftig.)

         Ha, hvad gjør I Sinclar?


Ranald.

   Eders rolige Ungdom gode Herre -- som et Banner, der be-
standig har hængt sammenfoldet, og nær var bleven et Mølrede,
men nu slaaes ud i en frisk Morgenvind -- er det nu forbi med.
Eders jomfruelige Ingentingbestillehed voldtages nu, og bliver
frugtbar paa herlige Dage medeet af en vældig Konge, hvem vi
ville ønske: leve! tregange leve!

(svinger sin Hue.)Sinclar.           Gaa Ranald i min Vaabensal, og tag
           til Brug hvert brugbart Stykke; dog undtagen
           de gamle Buer, Skinner, Armbrøst, som
           vil hænge os i Norges Enerbuske
           midt i vor Klavren.

(Ranald gaaer.)

                 
(Til Hærolden.)

                       Skjøndt tildøde jeg
           -- i Dødssøvn idetmindste -- Planer klemmer
           i dette Haandtag, som mit Hjerte laae
           vel nærmere end Gothekongens Seir:
           saa, da de endnu ligne Knopper meer
           end Frugt: og, da jeg mættet er paa Fred,
           der smager ækelt, som I siger, sværger
           jeg nu din Konge, Carl, de Gothers og
           de Venders, Huld- og Troskab. Og min Haand
           mod Himlen peger, som er Vidnet, at
           min Huldskab og min Troskab for din Carl
           -- nu og min Konge -- boer i dette Hjerte
           og denne Arm!

(Trompetklang.)Lady Sinclar.                 Og inden denne Eed
           Beslutning ligger, at jer Søster -- som
           I siger er saa smuk, at, hvis hun traadte
          
d.II,b.1,s.289              i Kongens Rigssal, reiste Majestæten
           sig op fra Thronen, rakte Hende Sceptret,
           hvis ingen Rose var ham da forhaanden --
           at Eders Søster, som I tidt har sagt,
           I elsked meer end Eders Faders Minde,
           ja jevnhøit med jer egen Ære, skal
           henvisne eensom paa sin Faders Grav,
           blandt Valmublomsterne, som pynte den
           med døsig Nikken, for at dysse ham,
           der ligger der uhevnet, drømmende
           uroligt om sit Nederlag, i Glemsel
           om dette, og om, at han har en Søn,
           som eget Hjerte glemmer. Vil du glemme,
           Du arved' af hans Liv et Mod, og af
           hans Død en Hevn? Ak, ødsle disse bort
           i fremmed Land, mens . . .


Sinclar.                 Om Krigens Lykke -- Kitty
           o mød ei disse glade Ord med Taarer --
           vil sætte sig paa dette Sværd, imedens
           det gjennemflyver Norge, og jeg mægter
           til Kongens svare Kamp ved Elfsborg den
           paa Odden bringe, som behændig Dreng
           til kjærest Pige, Sæbeboblen, fuld
           af skjønne Luftsyn paa sin Rørspids: tro da
           jeg gjør mig elsket af den, saa den følger
           godvillig mig og min opvoxne Clan
           igjen tilbage; og med stærken Finger
           (den døde Arthur Sinclars Ætlings Klinge)
           oprykker Ønsket, som vor Barndom saaed'
           i begge vore Hjerter, og det Forsæt,
           som snoed' stærkt sig af vor Ungdom, naar
           det Frugt har baaret, saa det duer ei længer.
           Og den, du veed, er Stammens Hæder og
           den Rigdom, som den gridske Broad-Albaine
           udvristed' af vor Faders Haand, gjenvunden.

d.II,b.1,s.290  

Lady Sinclar.           Ja dette Løfte, som du lagde fast,
                      imens jeg bad og sang derover, til
           en Steen paa Graven, som der skulde ligge
           til dine Kræfter kunde løfte den
           mod Skyen som et Heltemonument,
           og rykke lave Mose op og strøe den
           med Arvefiendens Haar: det lægger du
           bag tusind' Bølger, hvoraf hver En efter
           hvert Liv, som svæver over, graadig snapper,
           og hver kan sluge tusind Liv: det gjemmes
           bag Land og Riger, og tilsidst -- Ha Sinclar
           erindr en Søn kun fødtes for at dække
           sin Faders Grav med Hæder -- bag den Høi,
           som fremmed Land dig skjænker.Sinclar.                       Disse Ord
           uskjønne Blomster er fra Qvindehjertet.Lady Sinclar.           Nei skjønne i en Datters. O jeg veed,
           min Fader lugter dem og glædes. Ja
           vel mangen Skotte ønskte bedre Sværd,
           for dem at meje til en evig Krands
           om Graven, som nu skjuler sig bag Heden,
           end dit, skjøndt Pligten hviler tyngst paa dette,
           og burde -- ei et fjerntfra aandet Løfte,
           men det som aander nær i dette Hjerte
           og fra hver Vind, som blæser over Graven,
           og ryster om vor Faders dyre Aske --
           Magneten være som det dreied mod
           den Pol, hvor trende Hædersstjerner sidde,
           først Hævn, saa Odelseiendommen, saa
           den Rang, som skulde dig og mig indfatte
           til Smykker i vort Skotlands Kongehal.

d.II,b.1,s.291  

Sinclar.           Ha lad os ikke skilles ad med Hjerter
                      end koldere og hvassere end Sværdet.
                                   
(raaber ud af Vinduet.)

           Hør, Clanens Fane op! Ei se Harnisket
           af Drenge skaber Kjæmper! Saml Jer rundt!
           Der staaer mit Vaaben. Sku ned Herr Hærold
           paa disse Venner, disse Sværdfisktænder,
           thi som en Narhval eller Sværdfisk kløver
           jeg Havet hen mod Carl; og, naar jeg kommer
           til Stranden, reiser jeg som sølverpands'ret
           Søløve mig til Gøthalejons Hjælp.
           Prøv disse Tænder!Hærolden

(seer ud af Vinduet.)                 Mindre Krigervandt
           blev ræd som Barn, der skuer fra en Spids
           af Klippen, Havet i en svimmel Dybde,
           de tusind Bølger, sine sorte Børn,
           til Død mod Klippen jage . . . Eja, nei!
           til højest Top med skumhvid Straale naae
           og saa, som mættet Brudgom, atter
           det frie Ocean at søge, eller
           til Bundens Perleleje dukke, for
           bag korte Slummer, atter vækkes op
           af Havets sortbeving'de Hane, Stormen,
           med lynrød Kam, til ny Omfavnelse
           med blomsterkrandste Strande.Sinclar.                       Kitty, nu
           Farvel! Farvel saalænge til jeg planter
           dig paa den Plads, din Bedstemoders Vaar
           bestraaled' yndigt, som din Skjønhed har
           slig Odel paa, og din Ærgjerrighed
           bestandig drømmer saa uskyldigt om,
           i Hoffets Have. O din Skjønhed, hvis
           jeg ligner den med Blomsten (skjøndt forslidt)
           saa burde denne Blomst om Sceptret snoe sig.
          
d.II,b.1,s.292              Levvel! Den gamle Willie Wilkins boe
           hos Dig herhjemme, som en Drage ved
           min bedste Skat. Men, har Du bedre Lyst,
           saa er vor Tantes Dør i Aberdeen
           vidaaben, naar du banker, sikkert lukt,
           naar Du er inde.


Lady Sinclar.                       Du tilmaaler
           et Dronningliv saa frit og ubehersket.
                       
(griber i en begeistret Stemning Accorder paa Harpen.)

           Kommer du til Norrig, jeg siger forsand,
                 ret aldrig du kommer tilbage!Sinclar.           Hvi spaaer du mig Ulykker? O borthex
           Ei Sinclars Mod.

(En Sækkepibe høres.)

                       Eihollah! Sækkepiben
           til Bannerets Suk i Vinden svarer med
           et halvdeels lystigt, halvdeels sorgfuldt Skrig.
           Hvormange er der i min Klinges Kjølvand?Hærolden.           Med Eders Clan sex hundred' Negle til
           i Norges Indvold rode.Sinclar.                       Nu, jeg fører
           sex hundred' ikke hjem; men hvo der kommer
           har stærk're Arme, mere hærdet Mod,
           og Minder, som kan foresynge Modet
           ret mangen Daad. Og hvem, som ikke kommer,
           han bli'er en tvungen Gjæst i Fiendeland,
           som maa ham laane Bolstre til hans Drøm,
           den lange, om hans Daad, som Helten ei
           i Graven glemmer, liig den Digter, der
           ved Nattelampen skriver Vers og følges
           af Tanker, fødte frem af Digtet, langt
          
d.II,b.1,s.293              i Søvnen. Thi hiin Helt indslumred jo,
           imens han skrev i Fiendebryst og Pande,
           med Purpurskrift, sin egen Epopé.
(Sinclar og Hærolden med Følget gaae.)Lady Sinclar

(hæftig bevæget slænger Harpen bort.)           Gaa! glem din Faders Aske! Spot din Ære,
           idet du jager efter fremmed Konges
           Æres Skygge! Glem din Søster, som
           sin Vaar og Rang med Suk kan feire under
           sin Faderbanes Saale, mens sin Skulder
           han dækker med min ran'de Odel! Ha
           din Meeneed, George, gjør din Søster, som
           erindrer den Naturens Eed, som blander
           sig i ulykkelige Børns de første Raab,
           indfletter sig i Drømmen, smelter sig
           i Andagtsbønnens Glød, den: hvile ei
           før Odelsgods, de Enge, Fædre pløjed,
           de Skove, Fædres Jagtlyd fyldte, rives
           af Røvrens Klo -- din Meened gjør din Søster
           -- o Sinclar, George -- til din onde Engel.
           Klart Anelserne sukke: sidste Sinclar
           ifra den Grav, som fylder med sit Muld
           hans Faders Banesaar, mens Mordren ruger
           med Sværd i Skeden, næsten glemmende,
           at det har drukket Blod af Sinclars Hjerte . . .
           saa rolig ruger paa hans Eiendom,
           for aldrig hjem at komme mere iler.
           Og: sidste Sinclar flygter fra sit Løfte
           -- at hæve, naar hans Kraft i Hjemmet voxed',
           sig Selv som Stammens sidste Qvist, og mig
           som Stammens sidste Knop saa høit mod Himlen
           som før hans Fædres stærke Grene vajed --
           for aldrig hjem at komme mere!
           Ha! tregang Vee -- o Rædsler slaae min Barm --
           det Hjerte, som vil sælge saa sin Arm!
           Ha -- seer jeg ret? -- det Tog et Liigtog er.
           Han flyer for aldrig hjem at komme meer!

d.II,b.1,s.294   MELLEMSPIL
(Skotland. Strand. I Fjernet øines Sinclars Skibe. Robin og Anne.)Robin

(svinger grædefærdig sin Hue.)                 Farvel Ralph! Farvel Ralph!Anne.                 Troer Du, han kan see din Hat?
                            Sæt den paa, og lad os gaae
                 hjem at sige hvad vi saae:
                 at de seiled alle bort,
                 gav os Hilsen med. Nu fort!
                 Ellers henter os paa Veien
                 ind den lede, sorte Nat.
                 Maanen skræmmer os paa Heien.Robin.                 Anne, lad os bie her!
                 Der er ikke koldt i Sandet;
                 og jeg gjerne vil dig varme,
                 om du frøs, med disse Arme;
                 rede dig en Seng i Lyngen,
                 drive Natten hen med Syngen
                 til, med lyserøde Fjer,
                 Morg'nen, pyntet, gaaer fra Landet:
                 da vi ville see, om hist
                 Seilet sees. Jeg troer det vist.
                 Farvel Ralph! Farvel Ralph!Anne.                 Fy, du lange Dreng at græde!
                 Og jeg ei det mindste græd
                 dengang Ranald drog afsted.
                 Hele Toget var jo Glæde:
                 først Musik og mange Flag,
                 saa Matrosernes Hurra,
                 saa Kartovens Sang og Vimplen,
                 der slikked' Havet, pidsked Himlen.
                 Var det ei en morsom Dag?
                 Som St. Hans saa moersom?

1  tilbakeJacob 6te Stuart.
FORRIGE
NESTE