HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 1. BIND: - 1830


d.II,b.1,s.199  
OPIUM
SKUESPIL I TRE ACTER

Personerne.
Kong Lionel,
ung Regent, elskværdig, sangvinsk, klog, vittig.

Sylvia,
ung og skjøn, øm og ædel og vittig.

Ha,
feig Praler

Ho,
kjæk, ondskabsfuld, vittig

Hu,
feig, dum, lumsk
Tre af Kongens Kavalerer.

En Page.

En Daarekistevogter,
fuul, lunefuld.

Hoffolk.
Folk.FØRSTE SCENE
(Allee i Kongens Park, begrændset af Sylvias Haugegitter. Kongen i Cavalleerdragt, spadserende med
de tre Cavalerer, som gaae i en Afstand bag ham).Ha

(med Pathos.)           P
aa Ære, Eders Majestæt, paa blodig
           og saardækt Ære, Banneret -- liig frodig
           Tulipe med de røde Baand
           jeg planter op med denne Haand,
           der ofte røg -- I veed, hvoraf.
           Hvis ei saa spørg i Fjendeland hver Grav.Kongen

(sarcastisk).

   Og Rygtet reiser sig og raaber: Blod!


Ha.           Som sorte Pythia paa den gyldne Fod
           de gamle Heltes Planer spandt isammen,
           og med sin hule Skingren tøiled' dem,
           og med sit Skarpblik skifted Skammen
           til Feige ud, men lagde Æren frem
           for hvert et lynende Pelidesværd,
           der plyndred' Himlen selv (om det var værd)
           for Stjerner og for Sole: hæver Rygtet
           huult hvinende igjennem Stormbasunen,
           (igjennem Bulletins og i Aviser)
          
d.II,b.1,s.200              til Skyen den, som stod; men den, som flygted,
           til nederst Rum i Helvede det viser.
           Hver Mandsdaad bliver eviggrøn i Runen. --
           -- Men, eders Majestæt, vi kom
           for langt fra vor Beleiring. Hvad om vi
           igjen med friskt Mod vendte om? --
           Som sagt paa Borgens højste Batterie
           saa høit at Skyer derpaa brænde,
           og Maanen næsten seiler kuld,
           jeg planter Bannrets røde Guld,
           saafremt, -- og det forstaaer sig jo, thi uden
           sin Kølle blev jo Hercles ikke Guden, --
           at sige, Eders trende
           Sqvadroner følge mig i Choc.
           Hvad Følgen blier det seer man nok.


Kongen.           Ja I blier Følgen; thi I følger
           Sqvadronen, og Sqvadronen ikke Jer.Ha.           Men min Kommando foran bølger
           som Tordnen foran Lynets Spær.
           Blot tre Sqvadroner -- ikke fleer
           og ikke færre: firehundred Sværd
           jeg æsker; raske Sværd: ei Meer --
           Men om da ti Kanoners Gab
           udspyed mod min djærve Færd,
           i det jeg foran Troppen gaaer
           og viser den, hvordan man Fiender slaaer,
           Dødstrudsler af den sorte Flab,
           saa seer de her den Pegefinger,
                             
(trækker sin Klinge)

           som Taushed snart tilbagetvinger,
           saa hurtig som en Skolemesterstok
           Dødsstille i en Pogeflok.

(stikker Kaarden i Balgen).

           Saa raabe vi (hvis vi for Blod og Røg
           kan raabe) nu da Fienden strøg
          
d.II,b.1,s.201              og lod sit Banner som et Stjerneskud
           igjennem Klingers Flamme glide;
           idet vi ind ad Fæstningsporten ride,
           Hurra for Lionel! Hurra for Kongen!
           og, saa -- ved Helved! hver en Møe,
           hver Flaske Viin i Staden døe!
           (den sidste da for Tungen,)
           men alt for Eders Ære.


Kongen.           Jeg troer; Men Intet mere.
           Thi tre Sqvadroners Chef jeg vil
           ei gjøre, ved et Choc, Dig til.
           Kun maa jeg troe, naar Du hvert Aar,
           før Krig er tænkt paa, Fienden slaaer
           og bygger Planer op, der hvile
           paa Løfter, som paa Regnbuepille
           skyemalte høie Himmel: Din
           Hukommelse er kort som Klingen,
           der gier din Hofte Helteskin.
           Jeg dadler ei, thi begge skade Ingen.

(Sylvia kommer til Gitteret).Ho

(hilser Sylvia).

   Godmorgen Violøie!


Ha

(trækker Klingen til Ho).                 Knegt!
           Et Haar, et Suk paa denne Vægt,
           et Blik, kan veies!

(stikker Kaarden ind).Hu

(hilser Sylvia).                 Oh Cupido
           Her er din Moder! Rosenflammen
           paa denne Kind er hendes Karm.
           Din Vugge er den Lilliebarm,
           hvori Du gynges mildt af Ammen,
           hvad hedder hun? Jeg troer: Lubido.

(Sylvia gaaer).

d.II,b.1,s.202  

Kongen.

   Hvad siger Du?


Hu.                 Jeg fandt en Due
                      for Falken. -- Ah, som Dug den ryger,
           og smeltes op i Solens Lue,
           ifald I skinne vil. Oh, ikke!
           Om Natten man ei Solen søger,
           men Maanens milde Elskovsblikke.
           -- Saae ikke Eders Majestæt
           den smukke Blomst paa vort Gebeet,
           der folded ud hist bag det tynde
           Gelænder al sin Jomfruynde,
           som for at byde os derind;
           thi neppe syntes Hun, saa trak
           som en Mimose hun sin Kind
           og Øie, Mund og Barm tilbage;
           men i mit Bryst fremsprang et Ak
           Ah, lysted Eders Naade smage
           en Honningjomfru eller Jomfruhonning,
           tilæltet af de varme Foraarsdage
           i ædle og antike Alabastervase:
           en saadan En, hvor Venus, liig
           i sorte Ørk en smilende Oase,
           i en velsignet Skjønhed hæver sig,
           smiilkrandset midt blandt blegnende Gudinder?
           Og den er æltet for en kræsen Smag,
           at mætte kun een Nat og Dag.
           Ah, for at blive i en Time Dronning,
           hun -- ja jeg kjender nok de Qvinder
           i saa Fald veed de ei af Ordet, "Nei" --
           Hun ødslede sit Alt og Jer beruste
           med al sin Honning og paa Alfarvei
           udslog hun Resten, -- gjerne knuste
           hun siden dette Alabasterkar
           ifald det hendes eget Selv ei var,
           og uden Legem Qvinden er en Nar
          
d.II,b.1,s.203              forviist fra Himlen, for at være atter
           her, udi Støvet, Mandens Latter.


Kongen.

   Du kjender hende?


Hu.                 Ak, min Brud
           Mit Hjertes Blomst hun er. Kun Bud
           fra Kongens Læbe kan den bryde.
           Ah, den vil Kongens Skulder pryde
           naar den -- som knopfuld Vedbend slynger
           sig Egen rundt -- med Suk sig klynger
           om Eders kongelige Hærde,
           som blier den Favres Hovedgjærde:
           det Beed, hvor Ønskerne, som inden
           den klare Barm og Jomfrukinden
           vildt klattrede, trods Kydskheds Kulde,
           mod Solen op, hun planter ned.
           De springe ud som Knopper fulde,
           beduggede af naadig Kjerlighed.Kongen.           Din Brud? Ha tænk dog før Du taler!
           Din Brud, som Du med Purpur maler,
           en paradisisk Frugt,
           hvorom Du øser Natviolers Lugt,
           den vil Du skjænke bort, og haste
           med denne Perle væk at kaste
           paa Lastens Mødding? Bie blot til
           det Sviin, som fandt det mellem Græsset --
           Ha gjetter I?Hu.           Jert kongelige Vid er hvæsset,
           Jer Tale er Turneringsspil,
           hvert Ord er slebet Sværd og Landse,
           og Eders Smiil er Seierskrandse.

d.II,b.1,s.204  

Kongen.           Ak Dyd med Lasten sammensvoren!
                      Slig Ynde i hans Skam forloren!
           Thi Qvinden er forført, som med
           en Skurk er givt, hun er forraadt
           til Helved selv, ja værre end
           om, aldrig givt, hun evig græd
           fordi Sirenekjerlighed
           i varme Vaar til ædel Ven,
           som Døden bort fra Løftet sled,
           fra Dydens Top rev hende ned,
           -- den Top, hvor alle Møer staae,
           med stolte Smiil, og vente paa
           et ærligt Brudeblus, som smelte
           kan, peent og net, det trange Belte.
           At lænke Dyd til Last er Hvad
           Prometheus ved sin Klippe leed,
           hvor Leveren var Gribbens Brad
           mens Graad i Kindens Rynker gleed,
           og ædel Stolthed Hjertet sled
           og bittre Tanker Hjernen aad,
           hvor Mindet -- selv ei det var Fryd --
           med Skorpionens Edderbraad
           afmalede hans fordums Dyd.Hu.           Hvor lærd er Kongen! Om Sirener
           og om Prometheus taler han
           meer klart end om sit eget Land.Kongen.           Du veed hvem jeg med Klippen mener?
           Ha Skurk! du vilde skjænke bort
           din rene Brud?Hu.                 Ja blot -- jeg beder --
           Blot til min Konge, blot til Eder,
           den Plet jeg troer var ikke sort.

d.II,b.1,s.205  

Kongen.           Med Skjændsel du min Brud, og da
                      dig eget Selv, for min Skyld pryder?Hu.           I hørte det. Ved Himlen -- Ja!
           den Skam gier Ære, ingen Lyder.Kongen

(forstilt).           O undersaattelige Ømhed, speil
           heri dit lyse Seraphaasyn, som
           omsvæver Scepteret og Kronen! Kom
           og rødm, og suk: du er en Feil!
           Krymp sammen og bliv sort som Nat
           og klag: du er en Last mod den
           Hengivenhed, som allerbedste Skat
           Jordkloden eier, fremfor Himmelen,
           med ydmyg Bøn paa Thronens Trin
           nedlægger, siger: den er din.Hu

(med Triumfsmiil).           Vær naadig! paa mit Elskovstempel
           Sæt naadig Majestætens Stempel!
           Kast Skatten bort, naar I er kjed;
           Jeg tager den i Eders Sted.
           Ah, Mynden takfuld gnasker paa
           de Been, den selv fra Skoven maa
           (mens lækkert Kjød omgiver dem)
           med Hyl til Herren slæbe hjem.Ho.           O Majestæt, forlad, tillad!
           Han tager af min Lomme Hvad
           han rækker Eder: Hun er min,
           saalænge til det Sire lyster . . .Ha

(trækker Kaarden).           Ved Helved, Lyn og Hvirvelvind,
           den Dame, Sire saae i Lunden,
           en Knop er i min Laurkrands bunden,
          
d.II,b.1,s.206              som ingen ildrød Djævel kan, --
           men vel min Fyrste, -- mig frarøve,
           med mindre han har Lyst at prøve --
           ha kom en Djævel! kom en Løve,
           med skarpen Hellebard til Tand! --
           min Fægtekonst mit Mod som klæber
           paa dette Sværd og forud dræber!

(stikker Sværdet i Skeden).Kongen

(alvorlig).           Min Hofmarschal skal Eder lære
           hvad man sin Konge skyldig er,
           at true, som I leved' kun af Blod,
           og svinge efter Lyst jert Spær,
           i mit Nærvær, er crimen mod
           min Høihed og min Kongelige Ære.Ha

(forbløffet.)           Tilgiv -- mit Sværd! -- af Harm mit Blod
           vildt syded om min Hjerterod.
                             
(til Ho og Hu).

           Men Du er død, og Du!
                       
(til Kongen).

                 Mit Avind
           er ligefremt som dette Glavind.
           O Majestæt, tilgiv, min Vrede
           forglemte at I var tilstede.
           Til Bod skal Damen, skjøndt saa kjær
           som -- ja som Portepeen er,
           nu være Eders Aftenstjerne
           og Natviol og Morgentærne,
           saasandt som dette Sværd i Krigen
           er Dødens Vinge, Jacobsstigen,
           hvorpaa mit Mod til Ærens Himmel
           (den syvende), hvor Stjerners Vrimmel,
           ei andet er end Laurbær blanke
           og Runeskrift og episk Tanke,
           kjækt klavrer op, for dem at sanke!

d.II,b.1,s.207  

Kongen

(vender sig med Vrede om til dem).

   Ha! I er Dødsens!


Ha

(afsides).                 Kongens Øie luer!
                      Ak, mon af Harm? Ja Vreden truer
           paa Læben, som en Kugle paa en Blide.
           Hvem knuser den? o Hvem, ifald
           det brister nu med rædsomt Knald?Kongen.           To Skurker skal paa Steilen ride;
           Thi fleer end Een ei Brudgom er,
           og denne Ene dømmes her
           til op de andre To at klynge.
           Ha, denne Straf kan Ingen tynge.Ha, Ho og Hu

(afsides).

   Den sidste Straf kan ikke tynge.


Kongen.           Thi Had er Hoffets Atmosphære,
           (dens Samum-Ildsky kaldes Ære)
           hvori en Hofmands fule Sjel,
           af Daarlighed forgiftet selv,
           sin Gift udaander, saa den hele
           Dunstkreds om Fyrsten blier saa fuul,
           at alle Dyder tye i Skjul
           langt bort, hvor Luften ei kan qvæle.
           Men Laster voxe rundt (som Bulmer
           bag gamle Mure) rundt om Thronen,
           hvorunder blodigt Avind ulmer,
           saa Sceptret brænder En i Haanden,
           og Panden svider under Kronen,
           Samvittigheden klemmer Sved
           af Hjertet, Jammersuk af Aanden;
           thi seer ei Kongen -- ak -- at Last
           sig klæber ved hans Kaabe fast,
          
d.II,b.1,s.208              at al hans Retfærd maa med Uret hæle,
           at Skurke hyle med, naar han vil mæle,
           at ingen i det hele Land og Rige
           tør man saamange svare Løgne sige,
           da Skurken troer, at Fyrstens Skam
           naar han opdager, at man løi for ham,
           vil tvinge Hevnen til at tie stil.
           Er da ei Kronen Brændemærke? Ild
           hans Throne og en gnistfuld Røg
           hans zobelkrandste røde Fløielskaabe?
           Hvad eller -- Ha! hans Magt Nationens Spøg?
           hans Scepter Brixen? Han en Folkets Taabe?
           Vel -- hvad det er -- jeg er en Mand
           fornærmet, men som straffe kan. --
           Hør -- Syndere mod Majestæten!
           I alle Tre, som Bruden bød
           (et abyssiniskt Pant før Bryllupsfesten
           paa undersaatlig Ømhed) -- Død
           fortjener den, der Fyrsten rækker
           en Gave, som imellem Trende
           til Alle ligemeget strækker.
           Hvem veed, om der det har sin Ende
           med Brudgomsskaren,om ei Fem
           og Ti og Tyve der har Hjem,
           hvor I en Plads tilbyde mig,
           som til en Stodder nederst nede
           og allersidst paa Gjæstesæde
           ved Døren yderst.
                             Ved min Krone!
           kun Døden kan slig Haan forsone,
           Hvad hedder den smukke Qvinde?
           I tie? Ha! I veed det ei?


Hu

(skjælvende).

   Jeg troer -- --


Ho.                 Jeg veed, hun intet "Nei"
           i noget Lexicon kan finde.

d.II,b.1,s.209  

Kongen.           Hvad? ei engang ved Navn I kjende
                      den Møe, hvis Ære I tør brænde
           med jer Bagtalertunge, som
           I dyppede i Helved. Eders Sjæl
           er jo et Helveds Svovelvæld?
           Ha skvætte Dynd paa Solen! Troer?
           I troer? Død! Hørte I den Dom,
           som over Eders Hoved foer?
           Den, som mig ei beviser, at
           den Pige, som bag Sprinkelværket
           nys hilste mig, og som I brændemærked,
           har givet ham sin hele Skat,
           sin Elskovs første, sidste Ord,
           han skal sin Skjændsel skjule under Jord!
           Ha, Nei! slig Skam ei finde Skjul
           men ligge nøgen under Sky paa Hjul,
           hvor sultne Ravneflokke ruge,
           og Midnatsmaanens Straaler suge
           ud Hjertet af det hule Bryst,
           i hvilket Nattevinden piber tyst,
           og hyler paa de spændte Ribbe,
           som paa en Æolsharpe, saa
           at Rædsler fra det sikkre Bytte slaae
           de hungrige og djærve Gribbe.
           I see, af Eder maa bestemt
           de tvende falde. Gaaer det slemt,
           og I forkastes alle Tre,
           da synger en Tercet af Vee!
           Skynd Jer, thi Bødlen snoer sin Snare,
           betænk hvorlænge det kan vare,
           imens I trygle Livet af
           Hin unge Mø. Den fældte Dom
           skal staae ved Magt: at Narren, som
           tilbagevender flau og tom,
           skal finde i sin Kurv sin Grav!

(gaaer).Hu.           O Skjæbne!

d.II,b.1,s.210  

Ho.           Nu, hvad skal vi gjøre?Ha.           Ha, døe som Mænd!Ho.           Det laer sig høre;
                      men ikke meer, ei engang troe.Ha.           At døe for Sværd? Jeg mener Jo.
           Forbandte Løgn! Bandlyst hvert Ord,
           som gjennem os fra Helved foer!Ho.           At I ei meer er Favorit,
           det viser sig som Sort paa Hvidt.Ha.           End I? ved Dødens Pegefinger!
                             
(drager sin Kaarde).

           (det Sværd jeg mener som jeg svinger)
           var han just ei vort Lands Klenod
           og var en Krone ei hans Smykke
           ha, ikke Konge, til Ulykke,
           ved Dødens Sværd -- jeg saae hans Blod.
                             
(stikker Kaarden i Skeden).

           I er fortabt! Jer raadne Deig
           skal Døden ælte, Orme æde,
           I er fortabt, thi I er feig.
                             
(græder).

           Ak for en Ven maa Vennen græde.Ho.           Fy Skam! Fy Graad! Din egen Skjæbne
           med disse Pile Øiet væbner.

d.II,b.1,s.211  

Ha

(tørrer Øinene. Hulkende).           Jeg græde? Ha, jeg seer jert Blod,
                      thi I er feig, men jeg har Mod.
           Og Mod er netop det Klenod,
           som Qvinden skatter allermeest,
           da det i loddent Bryst kun boer,
           som en Hyæne i sin Hule,
           hvor Mos og Vedbend Blomster snoer
           om Gnisterne, som Øiet skjule.Ho

(spottende).           Ja Mod er Mandens hele Rest
           af Arven, som ved Syndefaldet
           blev reent forspildt, og bortspildt, da
           hver Dyd en Djævel snød os fra.
           Ak mangen Dyd var der iblandt,
           som vilde gjøre, om man fandt
           en Levning af den end tilbage,
           vort hele Væsen mindre skaldet.
           Men hver en Dyd blev bidt tildøde,
           da Qvinden vilde Æblet smage. --Ha.           Ha snak ei meer! Nu maae I bløde.
                             
(trækker sin Kaarde).

           Blodgjerrig er jeg ikke, men
           Hun vælger jo ei fleer end Een
           Hver er sig Selv den bedste Næste

(styrter ind paa dem).

           Holdt! Staae! Ha! ved mit Kaardefæste!
           To Liig skal blie min Brudeskammel!
           Ha Mord!

(svinger Kaarden. Hu skjælver).Ho.                 Nei Tvekamp er en gammel
           ærværdig Skik; men saadan Død,
           at døe som Nød, foruden Stød,
           maa synes Cavalerer vammel.
          
d.II,b.1,s.212              Piqvantere, som Terningspil,
           -- at støde Ene er Cabale --
           En Kamp for Seiren smage vil.
           Kom! vore Kaarder maae nu tale.
           Kom!

(trækker sin Kaarde).Ha.

   Ha, Hvad? trækker Du? for Fanden!
(stikker sin Kaarde ind).Ho.           Nu løs vi hugge paa hinanden.
           Træk Hu og Ha, hvis ei, Du døer
           (thi ei Pardon) uvæbnet, før
           Du Haserne igang kan sætte.
           Den Seirende kan Myrthen flette;
           den voxer ikke, mens vi trætte;
           men vore Hug den frem skal hvine.Hu.           Jeg hugger ei -- -- For Himlen --Ha.                 Ha!Hu.           Jeg hugger ei -- --Ha.                 Nei! Død og Pine,
           hvor kom slig Djævelsindfald fra,
           at vi hinanden skulde myrde.
           Tidsnok lad Galgen faae sin Byrde!
           Jeg stikker ind min Kaarde. Troer
           Du jeg vil myrde Dig min Broer?
           Ja i Duel, det kunde vel
           saa være, men ei i Triel,
           skjønt Syv i Aasynet jeg bister
           i aaben Kamp min Klinges Gnister
           med Eeder slænge tør -- ja Fleere.

d.II,b.1,s.213  

Ho.           Snak! To maa døe. Det er jo klart.Ha.           Ja vist -- jeg seer det nok mon frere.Ho

(i Positur).           Nu To maa døe; og det saasnart
                      at Æren endnu dem kan dække.
           Thi ene Ordet: "Bøddel (som
           i Gjerning venter den, der tom
           fra Damen kommer) kan jo skrække
           selv døde Kavalerer op.
           Husk at vor Sjel kan skiden være
           -- den Helveds Bøddel pidske reen,
           hvor Ingen meer kan lyve Ære,
           som her forgylder vore Been --
           men Cavalerens er vor Krop!
           Træk!

(styrter ind paa de Andre).Ha

(skjælvende).                 Ha!Ho.                 Træk!Hu

(skjælvende).                 Hu!Ho.                       Træk!Ha.                       Ha!Ho.                             Træk!Ha.                             Ha!

d.II,b.1,s.214  

Ho.           Saa døe da, eller løb herfra!
                      Du kan ei løbe? Ha, du skjælver?
           See Gravens Bagdør Galgens Port
           sig over Eder høitnok hvælver.
           Til Tre jeg tæller, spring saa fort.

(Ha synker i Knæ)

           Knæl ei! Dvæl ei! Skjælv ei!
           Men døe her, eller løb din Vei!
           En, to, tre, tre, tre, tre -- Ha, Død,
           midt i hans Hjerte Fanden mød!

(styrter ind paa dem, de løber. Sylvia kommer til Gitteret).Sylvia.           Hvad? Mord her? Stands! Ak Kongens Fred
           nær Kongen I tør træde ned?Ho

(vender sig om, men forfølger dem atter).           Nei, nei, de maae -- de maae -- døe -- døe -- !
           Glem hvad Du saae. O flye min Møe!
           det er for dig, jeg dem vil strøe
           som Halm paa Evighedens Øe.Sylvia.           Stands! Ak, vil I en Jomfrues Blik
           med Blod besmitte? Herre, stik
           Jert Sværd kun roligen i Skeden;
           af Skræk I seer jo de er heden.

(Ho stikker Sværdet ind og vender sig om. Med ham følge
de Andre).Ho.           At ei de Stympres Blodstrøm randt,
           er Eders Skyld, min Hjertes Diamant!
           Jeg haaber -- hvis I Saadant kan paaskjønne,
           I, ædle Dame, ogsaa vil belønne.Sylvia.           I Cavalerer?

(til Ha)

                 I, en Kriger flygte?
           Naar ei det tunge Sværd ved Siden hang,
           commodere og lettere I sprang.

d.II,b.1,s.215  

Ha

(med Pathos, skjøndt pustende af Løbet).           Ha, bag mig følger mig mit Rygte!
                      Om jeg vil flye for ei at sprænge
           vildt paa min Dames Blomsterenge
           hans Blod, saa dog, om jeg end flyer,
           mit Rygte bag mig kneiser op i Skyer
           som Obelisken. Tro mig! Paa en Val --
           paa tusind -- himmelhøit jeg Rygtet bygger.
           Af Fiendehjerneskal paa Hjerneskal,
           paa Graven, som mig faldne Helt beskygger,
           Jeg reiser mig et Himmelmonument,
           hvor sig Historien staver til paa Prent,
           at her en Helt er lagt, som hviler sig
           af Seier træt, paa Fienders Liig.
           Araberen jo kun i Flugten fægter
           og dog, at tusind Liv paa Landsen hans
           fastklæber som en Perlekrands
           af Blodkoraller, siig, hvo Saadant nægter? --
           Ha, naar han flyer og seer tilbage
           og seer den Obelisk i Horizonten,
           (jeg siger: bag ham, ikke foran Fronten)
           vidt over tusind gyldne Palmer rage
           den Obelisk, han reiste paa et Sted
           hvor Slaget stod, og hvor han meied ned
           saamange Liv, at vide Ørken
           forglemte baade Tørst og Tørken
           og Samum qvaltes selv af Lugten:
           mon ei hans Stolthed leer i Flugten?Sylvia.           O Skjændsel! ikke blues ved
           at bryde Kongens ædle Fred
           som følger ham i hvert hans Trin,
           liig frugtbar Varme Solens Skin!Hu.           O vidste du, Smaragd i Lunden,
           saasandt --

d.II,b.1,s.216  

Ho.

   Ti stil!


Hu.           Hvorfor?Ha.                 Ha Død!Hu.           Ja vidste I, min Dame, Grunden,
                      hvorfor I os i Oprør fandt,
           I dømte -- (thi de svarlig synded
           imod den Agtelse, de bedst
           maa vide, at der Eder skyldes.)
           I dømte, den, som Freden meest --
           (og det var jeg) af disse ynded,
           at han bør Rosenknoppen faae --
           den Rosenknop, de vilde naae
           (Skal Kjærlighed med Dødssuk hyldes?
           og Elskov, ak, med Hjerteblod forgyldes?)
           Den Rosenknop, de vilde naae
           med lange Spyd og lange Eeder,
           med Eeder som, -- Fy, hvilke Sæder!
           fastlænkede i Helved hænge,
           at Jordens Djævle kunne -- naar de trænge
           til Stempel paa en Løgn, der kom
           opstigende som Pestdunst fra
           det gustne Hjerte -- rasle da
           med dem, og blygsom Sandhed skræmme,
           der føler at den vandrer om
           paa Jorden vild, har her ei hjemme,
           og derfor gaaer saa bleg og from.Ho.           I er mit Hjertes Rosenknop.
           Staae der i Paradisets Have!Ha.           Vær skjult bag tusind Fienders Trop; --
           Gjem dig bag tusind aabne Grave;
           jeg lyner gjennem, springer over.

d.II,b.1,s.217  

Sylvia.           Fy, springer I?Ha.                 Jeg springe? Død!
                      Jeg staaer og gaaer, som det Jer hover,
           Cherub for dig -- (see Solens Glød
           som gylden Hjelm dens Tinding pryder!)
           Jeg være vil. Ha, Skyer og Himle
           af Staal og Ild, hvor Verdner vrimle,
           og Chaos og Cometer jeg
           som Rosenløv igjennembryder
           for, Skjønne, Dig! -- En Melkevei,
           hvor Stjerner flagre tæt som Laurer,
           der mørkne denne Pande, tæt
           som Sølvermanen paa Centaurer
           (en Heltestamme, om jeg ret
           kan mindes, vild og djærv og bister,
           den første Trop Cavallerister)
           -- en Melkvei er mit Liv. Mit Mod
           (Cherubens Vinge) Morgenskyer
           for mig skal være, sprængt med Blod!
           Død, Skræk og Angest foran flyer,
           men bag mig, liig et Nordlysbanner
           sig lysrød Rygtet -- som en Møe,
           der leer mod mig, mens Andre døe --
           sig rejser Hæders-Rygtet, som
           min Klinge fra de Slagne raner. --
           -- Mit Hjerte er min Gud! det Rum,
           som Andre kalde Verden, nævner
           kun Skranken jeg, hvorhen jeg stævner
           hver Jordens Helt at maale sig
           med Klingealne der med mig.
           Han falder og med denne Hæl
           tungt kryster jeg hans tomme Lunge,
           saagodtsom tramper paa hans Sjæl,
           og Sværdet lyner, og min Tunge
           med Tordnens Rullen brøler: "giv,
           giv hid til mig hver Stump af Ære,
          
d.II,b.1,s.218              du samled i dit heele Liv;
           Den og dit Liv mit Bytte være!"
           Og -- ha, et Smiil bag Graven blusser! --
           Naar Jordens Helte blegne Alle,
           og der paa Jorden er kun Een,
           gier jeg Obaddon mine Been,
           for frem i Himmelen at kalde
           til Kamp Serapher og Hrimtusser,
           ildskjoldede Cheruber og
           hver lynrød Djævel i sin Krog,
           ja maaskee selve Belsebub kan falde!
           Ha, hvilken Plan? En Plan vel værd
           et Heltehjerte og et Sværd?
           Ha, ha, i hele Aandernes Geleed
           i Tartarus, Elysium, jeg veed
           kun To jeg holder værd et Stik
           et Hug, et Contra, og et bistert Blik.
           Og disse: Marius og Scanderbeg
           for mig skal vige, om de aldrig veeg!
           Ha Skjønne! seer du, denne Sum
           af Hæder, som kan knapt faae Rum
           i andet Rum end dette Hjerte,
           (som du har gjort til Bryllupskjerte).
           Ha Skjønne! see nu, al den Ære
           vil for et "Ja" i Smiil indhyllet,
           vil for et Kys af Smiil fremtryllet,
           Jeg, Kongens Gardeofficeer,
           med Tusind Tak til -- dig forære.
           Ja dette Alt og meget Meer!


Sylvia.           To Friere? Dræb ei hverandre,
           foreen jer ei til Drab paa mig,
           fordi jeg ikke kan forandre
           det absolute Nei, som, liig
           et Vindpust af en iiskold Kjelder,
           sig af mit Hjerte trænger frem
           til Eder begge. Fred ledsage.

(Hilser for at gaae).

d.II,b.1,s.219  

Ha.           I, -- Ha! tredobbelt Dødsdom fælder!Ho.           Hvad venter den som gaaer tilbage?Ha.           Tag Graad og Suk, og dødsbleg Klage!Sylvia.           Mit Svar er givet, gaaer nu hjem!

(vil gaae).Ha.           Bie! Blodig eller blodløs Død -- --
                      Min Stemme brister. Saadan Nød
           maa smelte selve Helten blød.
                             
(græder).

           Bie! Blodløs Død . . . Ha, Ho, tal du!Ho.           Nei siig du Grunden! Du er nu
           ei fjernere fra Galgen, Notabene,
           end -- ja du veed, hvem jeg er nødt at mene.Sylvia.           O, hvad er dette?Ha.                 Tal da Hu!
           Siig Damen, hendes Finger er
           en Galge, Tungen Bøddelsværd,
           og hendes Hjerte Alba paa
           Bloddommerstolen.Ho.                 Ha, vi maae
           saasnart som mueligt gaae fra Scenen.
           Vi myrde os, og stjæle saa
           fra Bødlen Glæden os at hænge.

d.II,b.1,s.220  

Ha.           O Selvmord? Fy! Ei selv Hyænen
                      sig dræber selv, om end den strænge
           Blodlystne Tiger har den sat
           til Frokost i sin Hules Nat.Ho.           Saa vov da, Hu, at sige, at
           den smukke Dames Jordbærmund
           for os er Stejlen rød og rund.Hu.           Ah, er jeg gal? Nu kan I gaae,
           I saae jo klart, hvem der skal faae
           foruden mindste Sværdslag, Prisen.
           Gaaer, hæng jer, drukn Jer, som I vil!
           tag Gift, tag Dolk, som det behager!
           Vælg Døden som den lækkrest smager!
           Mit Omqvæd blive vil paa Visen:
           skjønt Bryllup, Gunst og Sang og Spil.
           La, la -- min favre Brud! I seer,
           I hører Hjertet gjennem Læben leer.Sylvia.           Hvor Haab om Næstens Uheld suger
           sin Næring -- O kun sygligt Blod!
           som Natvampyr, der tørstig ruger
           paa Ligets tomme Hjerterod,
           og suger til den troer sig mæt.Ho.           Du, Hu, seer ei -- om jeg seer Ret --
           langt fremad; som om alt nu Bindet
           ned for dit vilde Øje gled:
           Tiaren som skal glide ned,
           dig, Eschafautets Helt, paa Næsen,
           at du kan faae dit bedre Væsen,
           der blev i Mørke født, afsted
           igjen i Mørke, løst fra Skindet.

d.II,b.1,s.221  

Hu

(til Sylvia).           Luk Gittret op for mig. I seer,
                      han er en Nar. Mig Fyrstens Secretair,
           I frem for denne Nar og denne Praler,
           som kun om Heltedrømme taler,
           ret skjønsomt valgte. Snart I fandt,
           at Tapperhed er ugalant,
           og at den anden Herre var
           en flau, en reen gediegen Nar.
           Men Alt, hvad disse mangled, spandt
           din Phantasie saa smukt isammen,
           og mig, mit Billed, deri fletted,
           som Solen ind i Regnburammen.
           Hver Brøst din Elskovsaande sletted
           saa gandske ud, at jeg nu tør
           tilsværge dig: jeg elskes bør.
           Aabn Haugens Gitter, at i Eden
           jeg Eva fange kan. Opluk
           for mig, for Adam, Saligheden.
           Luk op med kjelne, varme Suk
           Din Barms Gelender, dine Arme
           -- saa hvide som de Svaner to, der drage
           i Himlen Elskovsengles Rosenkarme --
           at jeg i Eva Eden finder.
           Hyl Ha! Hyl Ho! En Bøddel binder
           snart fast i Halsen Eders Klage. --Sylvia.           Hør Herre! hørte I dog ret
           mit Svar til disse Cavallerer?Hu.           Ved Himlen, Ja. Og det er det,
           som nu mit Haab saa stor en Ret,
           saa himmelstor en Ret beskjærer.
           Har jeg ei Ret? Ret til at tage
           Hvad I fra disse lod tilbage.
          
d.II,b.1,s.222              I kasted Nei til Ho og Ha,
           nu staaer tilbage kun et "Ja"
           Og det er mit!


Sylvia.                 Nei vist! I dele
           som Brødre "Neiet" lige, saa det
           blier ligt et Kløverblad det Hele;
           den Blomst, som sidder oven paa det
           smuk rød og rund, udeelt, er "Ja;"
           og det faaer hverken Hu, Ho eller Ha.
           Sært, at en Hofmand ei begriber
           at Tre paa engang i det samme
           Minut faae Kurve af en Dame.Ho

(lægger Fingeren paa Næsen).           Liig trættekjære Bukke, som,
           naar Sulten allerhvassest kniber
           de mavre Ribber, trættes om
           det Kløverblad, det ene Blad,
           som fandtes af en Kammerad,
           vi maae --Hu.                 Ak er det Tid til Spøg?Ha.           Snart er vort Legem Aske; Røg,
           som oser selv i Helved, Sjelen.Ho.           Vel! jeg vil tale. Død er Dvælen.

(til Sylvia)

           Viid, Kongen har fældt Dødsdom over dem
           af os, som ikke bragte hjem
           dit Hjerte. Hvoraf denne Dom,
           saa blodig, og saa overilet, kom,
           vil jeg af gode Grunde ikke
           saa ligefrem i Lyset stikke.
          
d.II,b.1,s.223              Men, Skjønne, om du har et Hjerte,
           som banker af medynksom Smerte,
           saa red et Liv, lad Bødlen sno
           ei trende Strikker, men kun to.
           Thi Kurvene, du raskt os gav,
           var dyb're end du troer: en Grav.
           Jeg beder ene for mig selv,
           thi hvis du vælger Een af disse,
           da -- o du saae det selv tilvisse --
           da qvæl din Dyd, da skjælv, da skjælv!
           da redder du, men falder selv
           i dybest Helveds dybe Grav.


Ha.           Ha, saadan Død? Saa bleg og stille?
           Ei Blod? Ei Hviin? Kun Muskler blaa,
           som høit for Pøblens Spot maae spille.
           Ei Kaarde eller Sporer paa?
           For Ordensbaandet Hampesnor?
           Ei dump Musik, ei Sørgeflor?
           Ak dette maa dog hvermand finde
           for svart for unge Riddersmænd,
           fordi de skjemted om en Qvinde,
           og Tungen yttred mere end
           skarpøiet Sandhed mægter finde.
           Om Himlen selv vi sagde var
           et stort Bordel, den Straf var svar,
           for svar for Helved og for Jord.Ho, Hu, Ha.           Vi svede Alle.Sylvia.                 Neppe troer
           jeg, Kongen saadan Dom kan fælde.
           Den vist Forbrydelser maa gjælde
           af større Vægt.

FORRIGE
NESTE