HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 1. BIND: - 1830


d.II,b.1,s.31  
INDTOGET
SYNGESTYKKE I EN ACT

Personer:
Major Blankenspor

Brandmajor Vasserspand

Jochum Satyricus

Slinkompas,
Skrædder
Honoratiores.

Tyndhase

Schuster
Repræsentanter.

Bimpel,
Marketenter.

Zweystikke,
Tambour.

Prindsen.

Borgere,
Brandfolk,
Laquaier,
Hofdame.

Lieutenant Dass.

En Vægter.1STE SCENE
Zweystikke med en heel Mængde Folk.Zweystikke.

(trommer).

   Trom, trom, trom. Trom, trom, trom.

(læser):
Herved bekjendt-
gjøres af den høivise Magistrat at det høiærede Borgerskab haver
at illuminere sine Huse ved hans Kongelige Høiheds Ankomst
samt paaligger det Borgerskabet at holde dets Halse tilrette for at
istemme et høitlydende Hurra, hans Kongelige Høihed til Ære og
sømmelig Imodtagelse. Alt under fire Dalers Mulct. Trom, trom,
trom,

(gaaer).Satyricus

(slunken og maver).

   Oh! vi arme Borgerfolk, hvor man plager os med Basilisker,
Kanonering, Baslemaner og Æresvagt hvoraf Hurraraaben vel er
det mindst belastelige. Jeg faaer vel have mig en Æggedram
for at faae Halsen i Gang.Slinkompas.

   He, he, he Mester Jochum har I ogsaa faaet Fortjeneste?


Satyricus.

   Ja vist har jeg det; jeg skal jo staae Vagt?
d.II,b.1,s.32  

Slinkompas.

   Ei er I gal? Jeg har alt faaet tolv nye Lakeiliberier at gjøre;
men bitterdød hvad er det?

2DEN SCENE
Vasserspand. De Forrige.Vasserspand.

   Bitter-Klare-Død! Alle Mand i Gevær! Hører I for røde Fan-
den! Hier auf! Hier auf. Lieutenant Dass, Lieutenant Dich,
Lieutenant Der, Lieutenant Daus.Satyricus.

   Ingen tilstede Fatter!


Vasserspand.

   Hvad? Ingen tilstede. Jeg skal lære ham!

(prygler ham med Sablen).

Ingen tilstede?

(gaaer bort). (De Andre lee, pege Fingre).

3DIE SCENE
Blankenspor. De Forrige.Blankenspor

(seende paa).

  
(Med en hæs Stemme):
Jeg befaler herved Borgerskabet at møde her
paa Torvet udi fuld Puds, saaledes at Ingen maae lade sig see
udi graae Buxer og grøn Kjole, da jeg dog kan huske at ifjor
Mikkelsmis paa den store Parade udi det 3die Aar i mit Majorat,
der indfandt sig 114 med graa blaae og lappede Buxer

(græder).

Det var dog tungt for Chefen at see saadant, og de slemme Skole-
drenge pegede Fingre ad Corpset.

(De Fleste gaae).
Nu gaaer I? hører
nu først. Samt har det respectable Borgerskab, at møde med
Trommer og Trompeter.Satyricus.

   Skal udrettes Herre.


Blankenspor.

   Hvad? Herre? hvilken Herre!
d.II,b.1,s.33  

Satyricus

(forundret).

   Herr Blankenspor.


Blankenspor.

   Herr Major! dit Æsel

(giver ham Ørefigen).
Lær Rangforordningen
dit Bagbeest!

(gaaer).De Andre
(lee og pege Fingre af ham).

  Satyricus.

   See det var togange Prygl i mindre end 10 Minutter.


           See hvilken Obelisk! o et ægyptisk Verk!
           Hvor kneiser den dog stolt? Hvor synes den os stærk?
           Den koster ikkuns lidt, kun firehundred Daler;
           Men vi er rige jo; hvo om slig Sum vel taler?
           See hvilket Løvverk og Amorers lette Dandse,
           Og hvor de kjelent ømt det smukke Par bekrandse!
           Nei kom i Nordmænd hid! Gjør denne til Pasquil;
           Thi mon til noget bedre denne duer til?
           Ak nei! Saa hører jeg en sulten Borger sige,
           Vi kan jo bygge fleer'; thi vi ere Rige.
           Saa skriger Martis Søn: "et Hurra koster lidt.
           Med Sligt vi hilse kan, var det end noksaa lidt."Slinkompas.

   I er dog ogsaa altfor satyrisk Mester Satyricus.


Satyricus.           Som Cassandra, før i Spaadom ei bedre gav,
           Blev ikkun lønnet slet, af dem, hun spaaede for
           Saa jeg for et Ord af Tvende blev forslagen
           Men, Mester Slinkompas, saa hertildags det gaaer.
           Men min Gud! hvad er det for Allarm
           Hui det skriger stygt i Skrædrens slunkne Tarm.

d.II,b.1,s.34   4DE SCENE
Bimpel, De Forrige.Bimpel

(en tyk Mand).

  
(Pustende).
Aa -- a -- Mine Venner Bandlædret og Tasken paa!
Trommen røres alt; vor Chef er færdig at skraale Halsen af sig.Satyricus.

   Jeg giver ham Fanden! Men se hvor Knæerne dingle paa
Skrædderen. Nu! hvad gaaer af ham?Slinkompas.

(skjelvende).

   A . . . a . . hør blot
(Man hører Blankenspors Stemme: No. 12 Svar Her. 13: her. 14: her. Nummer 15. Nu Donner-
wetter hvor er han? Mester Slinkompas. Jo jeg skal børste hans Ryg . . . .)Slinkompas.

   Hu -- hu, hvor jeg gyser. Og mine Buxer i Stykker, Sabelen
er rustet. hu, hu.Satyricus.

   Gaae hjem Jens! blot Eders Been bærer Eder, da Knæerne
ere komne i saadan Bevægelse.

(de gaae).

5TE SCENE
(Brandcorpset kommer marscherende).Vasserspand.

   En, to, En, to, En to tre, En to tre, holdt, En to holdt, holdt,
Men holdt siger jeg . . . Prrr Karle! See nu hvilke Esler nu
staaer I ti Skridt fra hverandre, medens I staae durch paa hver-
andre.

(tager En i Brystet)
Nu staae dog ordentlig din Svinepelts og
gjør ikke Spot og Spee af hele Choret. Nu! saa staae da! Er
du fuld Lars.Lars.

   Ja . . a . vist er jeg det Herr. Vass . . . Prindsen kommer jo . .
Altsaa drikker jeg lige for jer Næse!

d.II,b.1,s.35  

Vasserspand.

   Ja! drik du!

(til de Andre).
Hvad er det for Spectakel?

(hugger ned
Haanden).
Jeg er Chefen.Nogle Stemmer.

   Haa, haa!


Vasserspand

(til En).

   Nu hvor er Skildtet? hvorfor har du ingen Trøie.


En svarer.

   Skildtet er borte! Trøie har jeg ikke.


Vasserspand.

   Jasaa! jeg skal bitterdød . . .


En Anden.

   Aa gaae Fanden i Vold.


Vasserspand.

   Nu! vil du ikke staae stille saa gaae hjem.


Flere.

   Jeg gaaer. Jeg gaaer . . .


Vasserspand.

   Aa gaae Fanden i Vold . . . . . Lieutenant Dass!


Lieutenant Dass.

   Her!


Vasserspand.

   I befaler hele Kolonnen at raabe 2 Gange Hurra, saaledes at
Lange Hans begynder.

6TE SCENE
(mørkt, Obelisken kan ei sees).
Borgercorpset præsenteres.Bimpel
(blæser i Hænderne).

   Hu! hvor jeg fryser! Og nu har vi staaet her i 4 Timer. Har
du noget Brændeviin Makker?

d.II,b.1,s.36  

En Anden.

   Ja havde jeg ikke faat det, saa var jeg forlængesiden creperet.
Lad den gaae nedover

(de drikke).
Men hilledød der er han.

(Man
hører Rummel af Vogne).Blankenspor.

   Skrig nu Gutter! Hurra!
  
(De skrige):
Hurra! Hurra! Hurra!Prindsen.

   Tackar mine Børn!
(Byens Honoratiores træde frem og bukke).Tyndhase

(med siirlig Buk).

   Vi Byens Honoratiores have hermed den Ære og store Ud-
merkelse at modtage Eders kongelige Høihed i vor Byes Skjød!
Vær hilset Eders kongelige Høihed med høikongelige Gemalinde!
Vær tregange hilset naadigste Prinds! Du Sol! du Stjerne af
første Klasse! velkommen til vor Stad! Modtag dit dig elskende
og hyldende Folks Jubel!Vægteren i Taarnet.

   Haa, Vægter haa! Klokken er slagen elleve!


Prindsen.

   Jeg tackar det respectable Borgerskab for deres Hilsen; men . . .
Gud befalede Messieurs!

(kjører væk. Folk løber med).Blankenspor.

   Nu kunne I gaae hjem.


Borgeren.

   Tak, tak! Det var ikke fortidligt

(gaae).

7DE SCENE
Satyricus og Blankenspor.Blankenspor.

   Nu Jochum! er det ikke gaaet lystig til?

d.II,b.1,s.37  

Satyricus.

   Jo forbandet?


Blankenspor.

   Tænk blot han saae paa vort Korps ja han saae paa mig . . .
paa mig, tænk over Jochum og du vil finde store Ting deri.Satyricus.

   Javist men . . . .


Blankenspor.

   Hvad Men?


Satyricus.

   Det forekommer mig som om vi ere nogle Narre allesammen. See
ned! der henkastede vi en 500 Daler forat opbygge det Monstrum
paa Torvet . . . Nuvel lad det staae, det kan pryde vor Bye
men jeg har alt hørt at det skal være solgt for fyrgetyve Daler,
og pro secundo. Saa, ihvorvel det var opbygget for Prindsens
Skyld, stod det dog . . . . naa . . . naa -- naae.

(En Laquai løber ham
overende).Laquaien.

   Afveien Spidsbube, eller jeg skal kløe din Pande.


Blankenspor.

   Nu hvad vilde i sagt . . . bah . . bah.

(en Ditto løber ham overende).En anden Laquai.

   Vil du væk Knebel; jeg er af Kongens . . .


Blankenspor

(ærbødig).

   Ih! det var en anden Sag Hr. Kammerpage . . . vær saa god
at gjør det om igjen.Laquaien

(leende).

   I er en Nar!


Satyricus.

   Det var ogsaa en anden Sag. Men jeg vilde egentlig have sagt,
at Obelisken stod ganske i Mørke. Og den Fandens Illumination;
ja jeg veed dem, som maatte laane Lys for at sætte i Vinduerne,
og dem, som græd i et mørkt Værelse medens de andre vare
oplyste, som et Glædens Tempel.

d.II,b.1,s.38  

Blankenspor.           Aa! jeg giver Fanden i hele Stadsen.
                            Oh! jeg ligner En, som hævet op mod Sky'e
           Styrter ned igjen og ei engang tør knye.
           Vel er jeg avanceret og til en Major!
           Men hvor er jeg liden, som tilforn var stor!

(de gaae).

8DE SCENE
Ondt Veir. Jochum Satyricus staaer Vagt udenfor hôtel de Prince Royale.Satyricus.

   Dette kalder man jo en Æresvagt, at Byens Borgere skulle
staae her i to Timer i Slud og Regn, o! en dygtig Opfindelse.
Jægerne som ei have i Quarteer burde holde Vagt her. Fy Fanden
Skind og Been for et Slæng af Laquaier, Hofdamer, nei see blot
hvor de fjaser i Vinduet.

(Man seer Hofdamerne ligeoverfor spisende Abelsiner).En Hofdame

(kaster Abelsinskal).

   Hej du Norbagge?


Satyricus.

   Nei sikket Skabilkenhoved! Jeg troer Skam det er Frue Piber.
Hilleskam hvor hun er styg.En anden Dame

(peger Fingre).

   Prrr . . . . prrr . . Bukken!


Satyricus.

   Fy! hun maatte skamme sig Mammsell. Tvi!

(spytter).

9DE SCENE
Zweystikke. Jochum.Zweystikke.

   Prrr, ram, trom trom trom tra

(Borgervagten kommer ud)
trom, trom.
Herved bekjendtgjøres at hans Kongelige Høiheds Oberskatmester
haver faaet Ordre at udbetale til den ærede Borgervagt, for at
samme kunne holde sig lystige og drikke Hans Høiheds Skaal,
2, siger to, Norske Speciesdaler trom, trom.

(gaaer).En Borger.

   Hvor spendabel er han dog ikke.
d.II,b.1,s.39  

En Anden.

   Ja det maa du sige! Fy Fanden!


Satyricus.           Ey Venner gaae nu ind.
                      Faaer Glæden i jert Sind
                 For to Daler
           Thi saa jo Fyren vil
           At I skal drikke til:
           Han saa befaler!En Borger.           Nei! Jeg ei smager paa,
           Den Finkel man kan faae'
           For disse Penge.Satyricus.           Sluk ned kun jer Sorger;
           Thi tænk I er kun Borger.
           For dem sligt Tractement.

(de gaae).

10DE SCENE

Jochum

(sørgmodig).

   Nei! nu bliver det altforgalt; nu vil jeg af Post. Gid hele
Stadsen sad paa Hekkenfjeld. Nu raaber jeg.

(raaber)
Løs af! Gud
hvilket Tummel af Karosser, Laquaier, Jockeyer, Mensker, Ka-
nonering etcetera. Nei see det Grinebiderfjes i Vinduet! Jeg troer
det er Prinzessen selv -- Ja gloe du Tydske Maren! Nei nu
leer hun og vise Tænder. Leer du af mig du Bavian? He!
(Afløsningen kommer).Bimpel.

   Nu kan I gaae Jochum.


Jochum.

   Adieu! Jeg condolerer Mester.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE