HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 1. BIND: - 1830


d.II,b.1,s.23  
HUN FIK DOG EN LANG NÆSE!
COMOEDIE I EN ACT

Personer:
Jfr. Fix.

Frøken Strips.

Mademoiselle la Plaisante.

Jfr. Amalia.

Hr. Dazier.

Jesper,
en Tigger.

Frantz,
Amalias Forlovede.1STE SCENE
Jfr. Fix, Strips, la Plaisante.Jfr. Fix.

   Hvorledes Mammesel, Jfr. Amalia har slaaet op med Frantz.Plaisante.

   Oui Demoiselle, que je vous dis!


Frøken Strips.

   Jfr. Amalia er ret en Tosse, hun faaer saamæn aldrig i Verden
saa smuk en Mand som Frantz; dog -- vil ikke hun have ham,
saa vil min Troe jeg. Karlen har et godt Øie til mig.Jfr. Fix.

   Nei jeg vil have ham . . . de er jo gammel og . . .


Frøken Strips

   Og . . . hvad har hun at sige, som har 20 Aar paa hver Side,
og jeg veed desuden . . .La Plaisante.

   Silence! Pst!


Jfr. Fix

(knepser til Strips).

   Det var for dig Gedske.


Strips

(knepser igjen).

   Og det var for dig.
d.II,b.1,s.24   2DEN SCENE
Amalia, de Forrige.Amalia.

   Ah! Goddag Masoeurs! Jeg er saa belæsset med Nyheder,
at jeg var færdig at udbasunere dem paa Torvet.Alle.

   Oh fortæl machere!


Amalia.

   Der er kommet en Mand til Byen idag som er saa riig, at han
slæber Pengene efter sig i Poser og det blot klingende Mynt,
Guld og Sølv; hans Hensigt er, her at søge sig en Kone.Alle.

   Oh! Gudbevars, en charmant Mand!


Amalia.

   Af ingen anden Grund var det jeg slog op med Frantz; thi
imellem os sagt, har jeg selv Øie paa Manden.Jfr. Fix.

   Jeg tænker Jomfruen henter sig der en Kurv.


Amalia.

   Jeg frabeder mig alle Spottegloser.


Jfr. Fix.

   Hun har dog gyselige Pretensioner Jfrue, som ikke passe sig
for hende

(slaaer Kneps til hende).Amalia.

   Hold nu jer Mund Maren Giftekniv!

(knepser)
. . . . Nu vil jeg
hjem at pynte mig for at erobre den gyldne Fæstning.De Andre.

   Ja! vi med!

(de gaae).

d.II,b.1,s.25   3DIE SCENE

Frantz

(allene med Haanden for Panden).

   Fordømte Slange; hu! du driver mig til noget; hvorfor Men-
nesket maae gyse . . . Amalia, Amalia -- hvorfor bedrog du din
troe Franz. Letsindige Pige du forlod mig for maaskee at falde;
hvor latterligt; du vil frie til en Mand, som du ikke kjender til,
for, ved hans Penge at tilfredsstille din rasende Forfængelighed . . . .
Du fornærmede mig skrækkeligen . . . Hevn! Hevn! Du skal fælde
bittre Taarer for din Letsindighed og Stolthed! Min Plan er
fattet! vel.

4DE SCENE

Jesper. Frantz.

   Ak! gode Herre giv en fattig Stakkel en Styver!Frantz

(afsides).

   Ah! herligt; han skal være mig behjelpelig i min Plan!

(til Jesper)

der Landsmand har du en Daler; men skynd dig bort efter 2 Sække;
hurtig, hurtig!

(Jesper gaaer).
Oh! Amalia; du skal angre at du for-
nærmede din troe Elsker.

(Jesper kommer).
Nu Jesper fyld dem med
Steen

(de fylde dem med Stene; naar de ere fyldte, skrives paa dem 6000).
Nu Jesper,
skal du agere Herre, kom nu fort

(de gaae).

5TE SCENE

Amalia

(pyntet kommer dandsende ind).

   Tral-la, lala, la la, la la. Nu er jeg glad

(seer paa sig selv).
O! hvor
smuk jeg er, hvilken Tallie, hvilke nette Fødder, hvilke skjønt
hvelvede Bryster, o den maa være gal, som ei bliver henrykt
ved at see saadant . . . . Jomfr. Fix og Frøknerne sidde endnu
ved Toilettet. Gud veed dog hvor saadanne gamle Skræller vil hen.           Arie.
           O du rige Croesus kom
           med dine tunge Pengekister
           kuns naar Kassen din blier tom
           min Kjerlighed du mister
          
d.II,b.1,s.26              Amalia slog op med Frans
           for Dazier at tage,
           hun sønderbrød sin Brudekrands
           for at faae gyldne Dage.
   Tralla, la la, Tral-la trala! Ei der kommer han, slæbende paa
to Pengeposer.

6TE SCENE
Jesper med Chapeaubas og fiffige Klæder, slæbende paa Sækkene som ere fyldte
med Stene. Amalia.Jesper.

   Ah! jeg arme Mand hvad skal jeg med alt dette Mammon,
n[aar?] jeg ikke har en kjerlig Mage, som kunde.Amalia.

   Goddag min Herre; velkommen her til Byen. Kanskee jeg
maa tage mig den Frihed at spørge, hvad Herrens Ærinde er!Jesper.

   Ak! Madame!

(sukker.)Amalia.

   De sukker!


Jesper.

   Ja, jeg vilde søge mig en Hustru som kunde dele alle disse
Penge.Amalia.

   Dertil findes vel Udvei Monsieur. Jeg for min Part . . . .


Jesper

(afsides).

   See blot den Rakkermær hvor begjerlig hun er. Jeg troer jeg
bryder ud i den Serenade, som Herr Franz lærte mig! Jeg skal
nok faae Mammesellen i Fælden.           Serenade.
           O! gid jeg en Pige fandt
           hvis Hjerte jeg ved Elskov vandt.

   O!

(afsides)
nu husker jeg ikke mere; hvorfor jeg faaer sætte
noget til af mit eget Hoved. .

d.II,b.1,s.27  

           Jeg kjøbte gjerne for mit Guld
                      en Mage troe og øm
           som i Livet blev mig huld,
           naar hun var god og skjøn
                       Kom, kom min lille Putte,
                 vi Kjøbet nok skal slutte
                       kom kom!Amalia.

   Ja min Herre, siden de gaaer mig saa paa Livet, saa . . . .
maa jeg vel give mig . . . . ja der er min Haand min Fæstemand!Jesper.

   Tak!

(de kysses).Amalia

(afsides).

   O, mine Medbeilerinder, I gaae af med en lang Næse; ha, ha, ha.
Jeg fortryder nu ikke paa at jeg gav Franz Kurven, da jeg faaer
istedet disse Sække med Guld, og dertil en lille kjøn Brudgom,
som siger Sparto til Franz.

(til Jesper)
Nu mon cher. Dazier er deres
Navn?Jesper.

   Ja.


Amalia.

   Ak Gud! der kommer mine Medbeilerinder, hvor jeg skal
triumphere!

7DE SCENE
De Forrige. Jfr. Strips, Fix, la Plaisante.Jomfru Fix.

   Er dette Jomfruens Brudgom.Jesper.

   Til Tjeneste.


La Plaisante.

   Monsieur Dazier.
d.II,b.1,s.28  

Jesper.

   Ja! til Tjeneste.


La Plaisante.

   Oh! quelle rudite! non til Tjeneste, a votre service, a votre
service.Frøk. Strips

(med Ærgrelse).

   Jeg kan ikke rose Herrens Valg.


Jesper.

   Aa jo! min Kjereste kan dog passere.


Jfr. Fix.

   Det veed jeg just ikke. Men apropos hvad har Monsieur i disse
Sække.Jesper

(ligegyldig).

   Penge.


Fix, Strips, Plaisante.
(slaaende Hænderne sammen).

   Penge? Ih! Gudbevare's.


Jesper

   Ja! det er Penge.


Fix, Strips, La Plaisante.

   Aa lad os see.


Jesper.
(rister Stenene ud).

   See her mine Damer.


Alle.

   Hvorledes?


Amalia.

   Jeg skulde vel ikke troe, at jeg er bedraget? Arresten er dig
vis nok. Afskyelige Bedrager.

d.II,b.1,s.29  

Jesper

(grædende).

   Ak! forbarme de dem over mig Jomfrue. Jeg er ikke Dazier,
jeg har ingen Penge, blot Kampestene; jeg eier ikke Skjorten paa
Kroppen, jeg ernærer mig ved at tigge for hver Mands Dør, det
var mig de gav 2 Skilling igaar, hu, hu.

(han løber).Amalia

(dybt bedrøvet).

   O Gud! afskyelige Skurk!


De Andre.

   Vi gratulere Jomfrue, ha, ha, ha.
8DE SCENE
De Forrige, Dazier.Dazier.

   Nu, hvad er det for en Støi, her græder man og her leer man
fortæl mig det.Jfr. Fix, Frøk. Strips, la Plaisante
(fortælle alle i Munden paa hinanden):

   Hiin fortabte Jomfrue, var forlovet med et vakkert ungt Mske
ved Navn Franz; men da hun faaer at høre at en riig Mand ved
Navn Dazier vilde komme her til Byen for at udsøge sig en
Kone; nu slaaer Mammesellen op med Franz, i Haab om at
gjøre en coup i den Fremmede; en Tigger kommer slæbende
med 2 store Sække fulde af Stene som udgiver sig for Hr. Dazier,
og Jomfruen forlover sig strax med ham, nu staaer hun der!
ha, ha, ha.Dazier.

   Det var en løierlig Historie; jeg er selv Dazier.
      
(De Andre undtagen Amalia som staaer hensjunken i sig selv):

   Ih, hvorledes; det vil være os en stor Plaisir.


Dazier.

   Ja! men jeg vil saamæn ikke tage nogen af Jer til Kone, da
jeg nok seer af jere Øiekast, Fagter og Lader hvad der stikker
under.

d.II,b.1,s.30  

Jfr. Fix.

   Dine Penge Tølper kan ikke skjule din Plumphed; kom
masoeurs.De Andre.

   Nei, lad os betragte Jomfrue Amalia; det er os en Balsam for
vort saarede Hjerte, at see hendes Fortvivlelse

(de pege Fingre ad hende).

9DE SCENE
De Forrige. Franz med en Kurv med en Trænæse i.Frantz

(til Amalia).

   Vær saa god Jomfrue; den Kurv de gav mig, skjænker jeg dem
igjen med en Næse i.Amalia

(græd.)

   Hvad maa jeg taale, dog jeg skal hevnes.

(løber ud).De Andre.

   Ha, ha, ha.

(gaae).

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE