HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845
BRASILIE-FARTEN
ET DIGT PAA HDS. MAJ. DRONNING JOSEPHINES FØDSELSDAG
DEN 14DE MARTS 1845.           T
roer mig, uden Ord at klandre:
           trende Nætter paa hverandre,
                 var min Geist
           over til Brasilien reist.


           Nattelampen i mit Kammer
           kastede imidlertid
           sine bange blege Flammer
           paa en Dødning, mere hvid.           Spørger mig, I tusind Munde!
           spørger mig kun ad og om!
           Hvad jeg saae, det skal jeg melde;
          
d.I,b.3,s.419              men jeg veed ei Selv, hvorlunde
           fra de hvide norske Fjelde
           jeg til fagre Rio kom.


           Kun saameget kan jeg sige,
           at man gode Vinger trænger,
           Uglens udi Tysthed lige
           og end Albatrossens længer.

           "Kom!" -- saa lød den Geistes Ord
           sagte bag Gardinets Folder,
           som med Styrkens Spot mig holder
           mellem Himmelen og Jord.
           "Norges Marts, i Sne indsvøbt,
           har ei Martsviolen døbt,
                 ja forgjæves
           efter kun et Blad den kræves.
           Men i fire Vingeslag
           skal Du nok af Blommer fange
           mere talende end Sange,
           til din elskte Dronnings Dag."           Jeg i Fartens tre Sekunder
           hørte først dernedenunder
           barske Nordsjøs Ulvehylen,
           saa Kanalens vrede korte
                 Hundetuden
           i de hvide Grændseporte,
                 og deruden
           Verdenshavets Løvebrølen.                 Ovenover
           og i Speil i Havets Vover
           jeg paa begge Sfærer saae
           Stjerner op og ned at gaae.
           "Store-Bjørn" i Nord gik ned.
           "Korset" høit paa Hvælvet skred.

d.I,b.3,s.420  

           Tvivler Nogen, Han mig fritte,
                      mærke Ord og skrive op!
           Rios underskjønne Egne
           kan jeg af livagtig tegne.
           Blind jeg skulde Vejen hitte
           opad steile "Sukkertop."           Thi paa alle Rios Skrænter,
           ja fra "Corcovados" Tind,
           sværmende som travle Bi,
           jeg til Josephine henter
           al Brasiliens Flora ind.
           Grusomt raste jeg deri.
           Intet Blomster Naade venter,
           hvori der var Fantasi.           Jeg en Regnbue' vilde spænde
           for Eugenes Datters Fod
           af Convolvler med de trende
           Farver, skjøndt af samme Rod.           Oscars elskte Viv til Ære,
           over Hendes Hoved sænke
           vilde jeg et Morgenskjær,
           skabt af Roser, som man her
           i vor kolde Hemisfære
           ei kan male eller tænke.           Og for Carl Johans Velsignte
           Myrthe- og Orangeblommer
           skulde ganske tæt udstrøes,
                 saa det lignte
           disse Snefog i vor Sommer
           Æbletræet slipper løs.

d.I,b.3,s.421  

           For den elskte, jubelkeiste
Dronning
Baldachiner blaae
           op jeg af Kjærminder reiste
           under Vinterhimlen graa.           Men til Ære for Christinden
           og for Moderen og Kvinden,
           foran hvert af Hendes Trin
           spredte ud jeg Liljers Lin.

           Naar jeg Meer ei kunde hytte
           i mit vidtudspændte Fang,
           ilte hjem jeg med mit Bytte;
           men det hændte hver en Gang --
           ak! at jeg opvaagned med
           tomme Hænder paa mit Sted.
           Til en Bøn for Hende bare
           fromt i Kors de lagte vare.           Fosforhvidt min Harmes Blus
           flammed mod min Genius.
           Men han hvisked kun igjen:
           "Frisk! Til "Belvederet" hen!
                 Just til "Sao
                 Christovao!"
           I din Dronnings tvende Frænker
                 der Du finder
           Floras rigeste Præstinder,
           som dig nok af Blomster skjænker.
           Ere de til Josephine,
           kappes vil da Hver med sine.           To Prindsesser -- ganske sandt --
           jeg i Slottets Have fandt.
           Tyst Francisca, som var ældst,
           skrev paa Noder Rad paa Rad,
          
d.I,b.3,s.422              hvad en Harpe kvad som helst,
           der i Cedrens Grene sad,
           mens Maria, hendes Søster,
                 sig forlyster
           med at have fanget i
           Rosens Kalk en Kolibri.


           "Ak! -- hun sagde -- vilde denne
                 smukke Fange
           være blot lidt mindre bange,
           skjønt dens Buur er uden Tag,
           under Overreisen blunde,
                 saa jeg kunde
           den til Josephine sende!
           Snart er Hendes Fødselsdag."           "O jeg var fornøjet, Søster,
           vilde Luftningen, som røster
           gjennem Harpen, paa sin Vinge
           Hende blot min Hilsen bringe!           Men, for ikke strax at dø,
           for ei som den trætte Svale
           midt paa Havets Dyb at dale,
           var det for den Zefyr bedst,
           om den ved den sidste Ø
           blev en herlig, stærk Sydvest --
           mørkblaa fjerntifra at se,
           nær som jagende i Sne,
           men paa ny en Zefyr tyst
           under Josephines Kyst."           "Gid -- saa lo Maria -- gid
           Vinden førte Halvten did
           af vor altfor rige Sommer!
           Thi vi kvæles fast af Blommer.

d.I,b.3,s.423  

                 Tænk, det hænder
                      tidt, at en -- ja ret en Laps
           af Passionsblomst dristig titter
           med de store lysblaa Øine
           gjennem vore Vindvers Gitter.
           Over vort Altangelænder
           den og en Lian omkaps,
           begge op i Luften fløine,
           klattrende sig ofte høine."                 Neppe sagt,
           før begjærlig af jeg mejer,
           med et tropisk Vindstøds Magt,
           Halvedelen af den Pragt,
           Belvederets Hauge ejer.
           Ja det gik i saadan Hast,
           at en Sværm af Kolibrier,
           Sommerfugle, Gyldenbier
           fulgte med mig i min Kvast.

           Ak! jeg ogsaa denne Nat,
           hvortil alt mit Haab var sat,
           vaagnede, da den var omme,
           med korslagte Hænder tomme.           Bønnen var endnu ei endt.
           Skjøndt den var, som den var ment,
           sammensat af Ord, der brænde,
           er det Tegn mig dog for mat:
           maalløs Bøn i ensom Nat.
           Hvem kan af et Intet kjende,
           at jeg vil tilbede Hende?           Vel, javel! jeg vil tilbede.
           Jeg for Ordet veed ei andet.
           Det er lært af Fædrelandet.
          
d.I,b.3,s.424              Landsmænd, men jeg skinsyg er.
           Hende elsk, I Tusinder!
           Men kun Skjalden i sin Hede,
           kun en Digter i sin Sejer
           Retten at tilbede ejer,
                 og kun Han
           syndeløs tilbede kan.


           Første Nat som Patriot
           over Dronningen jeg bad,
           syntes i mit Huus Hun sad,
           tryllende det til et Slot.           Nat derpaa for mig blev baaret,
           at jeg var en Ridder saaret.
           Jeg, saa langt min Klinge kunde,
           af paa Valen Blomster skar,
           som min Dronnings Farver bar;
           og de svalede min Vunde,
                 Blodet standsed,
           saa, imens jeg bad, jeg sandsed.           Sidste Nat -- o da jeg atter
                 laa tilskamme
           atter med mit tomme Fang --
           bad jeg med en Christens Fred,
           dog med Calderonisk Flamme;
           og det serafinske Navn
           hørte henrykt jeg hvormed
                 Herrens Moder
           kalde vil sin fromme Datter,
           naar Hun trykker første Gang
           Hende i sin ømme Favn.           Dog forsandt jeg troer, at mine
           Bønner i de trende Nætter
           for den elskte Josephine
          
d.I,b.3,s.425              stege flux til Himmerig
           hurtigt som paa Lysets Fjere;
           friske fra mit Hjerte rundne,
                 at de ere
           nu til Jesu Hjerte bundne,
           brad forsvundne, Duften liig
           af den Dronning for Tacetter,
           som, i hine Nætter huust
                 i mit Kammer,
           vist maa have mig berust,
           kogt en Gift ved Lampens Flammer.


           Thi hvergang jeg aabned Øjet
           Blomsten sig tilbage bøjed
           paa sin Stengels slanke Talje,
           rædselskjøn, en Circe liig,
           som just havde rækket mig
           Tryllebægret af Emalje.

           Ve mig! ve mig! Dagen gryer.
           Disse Straaler ikke skrømte.
           Men ved Lampens sidste Fyr
           Blomst for Blomst af hine drømte,
           næsten synlige, som graa
           Snirkler og Rosetter paa
           Skyggens sorte Bund, bortflyer;
           og min ud af Sjelen tømte
           Bøn -- o den, den er saa tyst!           Ve! jeg har da intet Tegn
           for de Følelser for Hende,
           som jeg dyrker i mit Bryst.
           Derfor, Zitterflamme, blegn,
           som en troløs Glæde tændte!
           Du, som med Bedrag kun endte,
           ned i Sorgens Aske brænd!

d.I,b.3,s.426  

           Thi slig Armod under Sol,
                      saa bedrøvelig Elende,
           om du raaber efter den,
           ikke letteligen findes,
           som en Skjald, hvis Tanker brænde,
           men som har ei et Symbol.
           Armere er ikke Rummet,
           om dets Stjernepande blindes,
           bladløst Træ, en Fos forstummet,
           naar den under Isen bindes.           . . O, mig skeer en Aabenbaring!
           Jeg et Symbolum opdager,
           som behøver ei Forklaring.
           Trods min Genius, den Bedrager,
           skal i Simpelhedens Klædning
           (Nøgenheden selv har Svøb)
           det mig yde Seir og Redning.           Gyldengrøn en Straale løb
           pludselig for mine Øine.
                 Dem at høine
                       og at se
           solbestraalt mit Laurbærtræ,
           fatte Tanken og udføre,
           var kun eet Minut at gjøre.           . . Tak, Trofaste, som har levet
           under fattigt Vennetag,
                 frisk og karsk
           over denne Vinter barsk
           indtil Josephines Dag!           Jeg vil tage, Du maa skaffe
           af din Krone fagrest Green.
           Se, som en Smaragd-Agraffe
           glime friske de hver een!

d.I,b.3,s.427  

           Den, ja kun en Laurbærgreen
                      bringer jeg Eugènes Datter.
           Hun Betydningen nok fatter.
           Thi selv Fiender for slig Helt
           planted Laurer ved hans Telt.
           Josephine er fra Liden
           mellem dem opvoxet siden.           Ædle Green, mit Tegn da vær!
           Gaa, Gesandt, udfør din Pligt!
           Bær Du frem min fromme Hyldest!
           Gjør for Josephine Fyldest
           for et endnu bedre Digt!
           Vær et selv! Ja et Du er!
                 Laurens Kvad
           er nok taust, men tankemægtigt.
           Gaa da freidigt! Hemmeligt
           dog jeg kysser først hvert Blad
           i det smukke Lauredigt
           -- hemmeligt, men fromt, andægtigt.           Men du Geist, som mig bedrog
           for Brasiliens Underflor,
           skjøndt du, af dit Lunes Naade,
           gav mig hurtig Oversætning,
           snellere end Svalers Tog,
           snellere end Svaners Flaade
           henad Stormens Strømme foer
           i den sekelgamle Retning . .
           Du -- thi Alt du kan, jeg troer,
                 blot du vil --
           stærke Genius, du skal mine
           blege Kys forvandle til
           hvide Rosers Gjennemfletning.
           Thi saasandt med vaagen Sands
           nu jeg føler Blodet strømme,
           og som Tiden ryster sine
          
d.I,b.3,s.428              Sandkorn ned foruden Stands,
           bar Hun netop saadan Krands,
           da jeg sidste Gang idrømme
           saae i Himlen Josephine.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE