HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.392  
KAADT UKRUDT

           D
et er Uretfærdighed,
                      naar saa tidt man siger: Tiden
           er prosaisk bleven siden . . .
           ja, hvad Tid? Man neppe veed.
           Tør jeg sige frem min Tanke, --
           Tiden blev saa tør og trøg,
           just det Aar den arme Klager
           nødtes Pegasus at banke,
           som var døsig, doven, mager,
           saa han havde redet Ranke
           paa et ganske usselt Øg --
           kort, da Aaren sagde stop,
           og som Bæk i Sandet endte,
           Pennen bedes næsten op,
           Hovedet af Blod kun brændte,
           Tankerne gik op i Røg,
           Nattergalen selv erkjendte,
           at den ikkun er en Gjøg.


           Det er Uret, Skam og Løgn
           mod Naturens friske Ynder,
           stedse spirende igjen,
           Synd mod Solen, som hvert Døgn
           lige klar sin Vei begynder,
           som da første Morgen den
           straalte Skyerne isønder.
           Mon vel Duggen, som opvakte
           Paradisets Blommer, var
           mere tindrende og klar
           end hvert Sommergry den bragte?
           Mon de samme Stjerner ikke
           ned paa vore Hovder blikke
           som paa Hyrderne ved Frat,
           der i hine stille Nætter
          
d.I,b.3,s.393              paa de babylonske Sletter
           samlede sin Viisdomsskat?
           Paradiset lagdes brak,
           men tilvisse uforandret
           ud er over Jorden vandret
           vor Passionsblomst, Gyldenlak,
           Nellik, Rose og Levkøje,
           Glemmigei med Barneøje,
           Georginer, Oleandre,
           Tulipaner og de andre
           Skjønhedsundre, hvoraf knapt
           -- selv af Digters Fantasi,
           gjort ved Døden dobbelt fri --
           nogen kan meer herlig gjettes,
           mere kunstig sammensættes,
           tænkes meer fuldkommen skabt.


           O, vi i Naturen skulde
           lade vore Sjele leve
           mellem disse underfulde
           Paradisets Syner, som,
           medens Seklerne henrull'de,
           uforandrede forbleve
           ved en tillagt Naadesdom.
           Af Hendøen den ei veed,
           Tider, Aar den ikke kjender
           i sin glade Evighed,
           som, begyndt engang, ei ender.           Om vi os ei hylle ind
           i arkadisk Gjedeskind,
           som i Orfei skjønne Dage,
           da han gjennem Hellas kunde,
           fulgt af Steen og Træer, drage,
           da ved Sangerheltens Nærmen
                 selve Hermen
           beenløs dandste gjennem Lunde:
           skee dog, mens de Fleste blunde,
          
d.I,b.3,s.394              slige rare Ting endnu,
           at man tænke maa (med Glæde
           Somme, Somme og med Gru)
           at vi i den Skabningskjæde,
           som os favner overalt
           -- i det Træ, som har sig hvalt
           foran Døren, i de Blommer,
           som hvert Aar tilbagekommer, --
           have Vidner til vor Færden,
           mindre dumme, mindre stumme
           end man tænke vil i Verden.


   "Nu, Farvel!" sagde min Ven en Sommeraften, efterat vi,
under fri Himmel, igjen som sædvanligt havde disputeret om
Jødernes Adgang til Norge. "Lad dette være sidste Gang! Men,
min Bro'r, hvad er det for et Blomsterbed, du har der? Bare
Ukrud paa den Solsikke nær! Tidsel, Valmue, Torskeflab, Burre,
Kongelys og ja for Gud Bulme. Ellers kunde der nok blive
noget af den Flek, ligesom af Norge, naar du bare vilde rydde
dygtig Steen væk. Den er et lidet Norge, vanrøgtet og fuld af
Ukrud."

   Jeg kunde ikke sove af Ærgrelse over min Vens Indven-
dinger mod Jøderne, gik ned og satte mig paa Bakken. Det
var mod Dagningen i Juni Maaned. Men hvad skulde jeg see
og høre! Da den første røde Linje løb langs med Aasen, hørte
jeg en Lyd tæt ved mig som et svagt Haandklap og jeg saae
Solsikken aabne sine mangfoldige øreagtige Blade og ligesom at
vende dem frivillig lyttende omkring. Men det var forat vække
de Planter, der sov omkring den paa Steenrøsen; thi medeet
begyndte, med en Stemme, som en Slags Mundharpe,Solsikken           "Nei, vil man se! Klokken er To;
           Alle endnu i den dybeste Ro.
           Men om jeg øiner ei feil gjennem Laagen,
           er der i nærmeste Have endnu
           ikkun en briskende Morgenfru vaagen.
          
d.I,b.3,s.395              Rigtig! Godmorgen, Godmorgen, min Fru!
           -- Her, hvor jeg har mit Forbandelsessted,
           siden min Hosbond fandt frem af sin Lomme
           netop mit Frø, som han puttede ned
           her paa en Plads, hvor jeg blot kunde komme
           midt i det sletteste Selskab -- se her,
           medens jeg vaager fra Aasen i Kammen
           fik sig det første mildtrødmende Skjær,
           sove de Bestier rundtom mig sammen!
           Valmu, vaagn op, du søvnige Hund!
           Torskeflab brug nu din gabende Mund!
                       Kongelys hold
                       op med din Nikken!
                       Bulme, dit Trold,
                       fuld fra igaar,
                       døsig af Drikken,
                       blandet med Gift,
                       som du forstaaer
           ud dig at suge af stenige Rift --
           væk ved et Stænk af dit Bæger,
           Burren, den lurende Jæger!
           Tidsel, holla! du give den hvide
           Smælde et Puf i dens Side!
           Vækker hverandre, saa skulle I see
           udført i Leeg en satirisk Idee.
           Nu er vor Tid just. I veed den er knap:
           kun ifra Dagbryn paa Aasenes Toppe
           indtil det Første af Solen er oppe.
                       Derfor saa rap!
           -- -- --
                 Men -- for Død og al Ulykke!
                 sidder ikke Hosbond der?
                 Han med Rod mig op vil rykke,
                 har han hørt min utaksomme
                 Klage over at jeg her
                 (hvor jeg dog en Hersker er)
                 skulde frem af Jorden komme,
                 mens jeg ellers ganske vist
          
d.I,b.3,s.396              hen var døet i hans Lomme.
           Stille! her maa bruges List.
           Snig dig, Snerle, hen at see!
           Piben ligger paa hans Knæ,
           saa jeg troer forsandt han sover.
           Giv, til et Forsøg, ham over
           Haandens bagre fine Flade,
           Kongelys, et lidet Klap
           med de graa flanelne Blade!
           . . . Ei! han taaler jo et Rap,
           saa mit Spil jeg rolig vover.


           Seer I disse mine hundred
           Øren, alle smukt forgyldte,
           altid med en Nyhed fyldte,
           som etsteds de snappet har?
           For Exempel nu ikvel
           hørte jeg med dem forundret
           paa vor Hosbonds og hans Vens
           timelange Passiar
           indtil hver af dem var lens,
           gik og bød et træt Farvel.           Men det kan jeg aldrig glemme,
           at den Ven, den bittre, slemme,
           lignede tilsidst vor Røs,
           da lidt vild Vegetation
           kanskee der er kommen løs,
           med sit Land og sin Nation.           Nu! for os maa det jo være
                 største Ære.
           Derfor lad os efterabe
           hvad jeg hørte der kan hænde
           i det frie Norges Land!
           Vi et lidet Norge skabe
           her fra Røsens ene Ende
           til dens anden magre Rand!
          
d.I,b.3,s.397              Vælger nu Enhver især
           sig en Tro, et Folkefærd!
           Søger saa hos mig, der spiller
           herskende lutherisk Kirke,
           om at vinde Plads i Landet!
           Hvilken Galskab saa er blandet
           i hvad han sig forestiller,
           kan det ei hans Ret forvirke.
           Kun, er Supplikanten Jøde,
           vi fra Røsen ham forstøde.
           Vælg nu! Lad tilbage blot
           blive Jødetro og Spot
           for Resedaen dernede,
                 som saa længe
           har forsøgt sig hid at trænge
           efter Ly mod Solens Hede!
           Lad den der paa Skrænten daane!
           Skulde jeg min Skygge laane?
           Nei, den er, som den tilforn
           altid var, mit Øjes Torn."


   Nu blev der en Tummel og Trængen. "Jeg er Romersk-
Katholsk," sagde Kongelyset, "fordi jeg ligner Strasborger-Mün-
ster." "Og jeg græsk," sagde Gjetramsen. "Vær saa god, tager
Plads!" nikkede Solsikken naadig. "Vort Norge er et frit Land
som I see." "Og jeg er rigtignok ikke stort meer Christen end
Jøde; men jeg fører dog et christent Navn; jeg er en Kvæker,"
sagde den brune Skræppe. "Nok med Navnet. Tag Plads!" sva-
rede Solsikken. "Men jeg -- mumlede Valmuen -- jeg bliver vel
udelukt, for jeg er en Mahomedan?" "Langtfra! Vær saa god!"
"Saa kan jeg maaskee være en Ildtilbeder?" sagde den brand-
gule Hanefod. "Og jeg dyrke Sol, Maane og Stjerner?" sagde
Tidselen. "Og jeg Jaggernaut?" "og jeg den store Slange?" "og
jeg Koen?" -- "kort vi ere Afgudsdyrkere," raabte en heel Klase
af Ukrud. "Kommer ikke an paa," sagde Solsikken, "Landet er
ikke lukt for Eder." "Men for mig -- mumlede den gustne
Bulme -- Jeg er en Jezide; jeg dyrker Djævelen, det onde
d.I,b.3,s.398   Princip." Solsikken spidsede et Par Øren og skjærpede dem mod
hinanden som Græshopperne gjøre med sine Vinger; men efter
en kort Betænkning sagde den dog: "Ogsaa dig tillader Loven
at være i Landet. Vær saa god, Djævletilbeder!"
   Derpaa bøjede Solsikken sig noget og sagde i en streng Tone:


           "Men du Urt, som saa beskeden
           vil dig liste ifra Heden
           under vore Blades Skygge
           for i fede Rift at bygge,
           siig mig: efter dine Lader
           og din Kryben: du er Jøde?"Resedaen           "Saa bestemt det er jo blevet.
           Ydmyg min Bekjenden lyder:
           Gud er een og Alles Fader."Solsikken           "I vor vise Lov staaer skrevet
           Ord, som med et evigt Ban
           dig fra Landets Luft forstøde.
           Folkets faste Vilje byder,
           at du være skal fordrevet
           fra et frit og oplyst Land."

   Men jeg afbrød den med et dygtigt Nap, saa det var forbi
med den herskende Kirke; og da jeg fik Luft i Ukruddet, op-
dagede jeg til min Glæde baade en liden Centifoliebusk, som
jeg havde sat om Vaaren, men opgivet, og en af de deilige tre-
farvede Konvolvler med røde, hvide og blaa Blomster, slynget
yndigen om Rosen. Denne var vel noget fortrykt, men en fuld
Knop bar den dog, og med denne søde Mund hørte jeg den sige
til Resedaen:

   "Kom til os, du Forstødte! Vi skulde give dig Ly. Vi ere
Norges rette Symboler: Vi ere Kjærligheden og Friheden."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE