HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845d.I,b.3,s.89  
NISSEN I "DRAMATIKKEN"
PRO- OG EPILOG VED AABNINGEN AF STUDENTERNES AFTEN-
UNDERHOLDNINGER SAMMESTEDS I FORAARET 1843.Prolog.
(Et Par Sekunder før Teppet gaaer op hører man et qvalt, ligesom underjordiskt, Skrig: "Hjælp! Hjælp!"
Teppet gaaer op; man hører at Skriget kommer fra Soufflørhullet. En rød Piklue og lidt efter lidt en
Figur i graa Nissedragt, men i sig selv en bebartet Student hæver sig frem deraf. Det er)Nissen i Dramatikken           " -- -- H
vad, Højstærede, I studse
           over at en Karl som Jeg,
           der kan Knebelsbarter pudse
           skreg om Hjelp og løb sin Vej?


           Jeg skal sige Eder Sanden,
           skjøndt I veed den med hinanden:
           Knebelsbarten gjør ei Manden,
           heller ikke Horn i Panden
           (synbart nok for En og Anden)
                       Fanden.
           Desforuden, som I skue,
           er jeg ikkun Karl for Lue,
           men har aldrig vær't for Hat.
           Sagen er kun denne, at --           Jeg er fød i Maridalen
           med et deiligt Furutræ,
           som blev fældet her til Salen,
           der, paa kloge Folks Befalen
           og Spidsborgeres Betalen,
           skulde give Kunsten Læ --
           ja, hvad mere er, som skulde
                       yde norsk Gemytlighed
                       Hyggen af et Arnested.                             Nok!
           Paa en ganske vakker Dag
           fik jeg mine Øine fulde
          
d.I,b.3,s.90              af et Chor af Øxeslag,
           og jeg blev, mod Tro og Love,
                       ør og muggen
           over den fordømte Huggen,
           flyttet fra Peer Ankers Skove
                 hid i Væggen med min Stok.


           O, hvor jamred vi tilsammen!
           Taarer, tunge som af Rav,
           haglede fra Furustammen,
           medens under Øxens Rammen,
           ud sit fagre Liv den gav.
           Og det dybe Drøn i Slaget,
           hvormed Øx paa Øxe faldt,
           var det Støn, hvormed jeg klaged
                 over Tabet af mit Alt:
                       af min skjønne,
                       eviggrønne,
                       duftopfyldte,
           søilestolte, solforgyldte
           frie Bolig, som sig hæved
           kjæk fra Mellemkollens Brant,
           og hvor jeg lyksalig leved
           mens Aarhundrederne svandt,
           svandt derneden dybt derunder
           hvor den steile Afgrund bunder,
           svunde uden andre Spor,
           end at Mosens arme Flor
           gulned, blegned og forfulned
           og at Bjerkene hensmulned
           medens frisken Skud fremgroer.
           Førend ti Minutters Tid
           -- o for Sorg en Evighed! --
           sank min stolte Furu ned;
           førend et Qvarteer var gaaet
           laa den skjændet, kløvet, flaaet,
           livløs, stympret, dødninghvid!

d.I,b.3,s.91  

           Siden har jeg tro den fulgt,
                      siddet sorgfuld hos den Dræbte.
           Tomtegubben nemlig slæbte
           med man hid, i Malmen dulgt.           "Sorgfuld" siger jeg? Nu vel!
           Sorgfuld nok, men ikke stedse.
           Sorgens lange mørke Dage
           stundom fik en lystig Qvel,
           fuld af jublende tilfredse
           Stunder, uden anden Klage
           end, at de hensvandt saa fage.           Speider op mod Husets Tag!
           Staaer der ei: "For Vid og Smag?"
           Engang (dengang Falsens Muse
           var i denne Hal tilhuse)
           vare disse Ord, saa stolte
           og beskedne, overholdte,
                       ja saa sande
           som et Smiil paa ærlig Pande,
           og jeg saae ifra min Sprække
           i min gamle Væggestok,
           at de gode Normænd nok
           kunde op Talentet vække,
           more sig, de gamle gode
                       Oldefædre,
                       meget bedre
           end de Sønner, som forlode,
           under Skin af Frygt for Drik,
           Fædres Sæd og Tænkeskik . . .
           more sig, ja saa af Hjerte,
           at jeg glemte bort min Smerte,
           og af bare Lystighed
           spilte bag Kulissen med.
           Derfor siig, har Nogen fundet
           ei min Rædsel velbegrundet,
          
d.I,b.3,s.92              da jeg er saa bedre vant
           til den gamle Tid i Norden,
           da det ægte Joviale
           og det sande Geniale
           var saa norskt og dog urbant,
           naar jeg hører sagt for sandt:
           Tempelet for Vid og Smag
                       fra idag
           ubetænkt er aabnet vorden
           for en vildsom Flok Studenter?
                       O jeg venter . . .
          
(Man hører fra Baggrunden Intonationen af Soloviolinen.)

           O jeg venter . . . Tys! For Gud,
           Banden alt er sluppen ud -- --
                  
(Forsvinder i Hullet.)

(Aftenunderholdningen begynder med en Violin-Solo af en Student og fortsættes med sine
Afvexlinger. Naar alt er forbi)Epilog

Nissen

(kommer frem igjen)           Veed I hvad? Det an nok gik.
           Mere end jeg turde vente!
           Saa en Lusing jeg fortjente
           efter ny Theaterskik.
                       Jeg vil tage
           hvert bagtalersk Ord tilbage,
           dømme mig til op at tygge
                       selv min stygge
           altfor overilte Dom.
           Eftersmag fra bedre Dage
           mig iqvel
pa
Tungen kom.
                       Bare, bare
           I, højstærede Studenter,
           ei paa Divertissementer
           lade det for længe vare!
                       Tænk, jeg venter!
           Tænk jeg venter i mit Fængsel
           bag de blegnede Tapeter,
          
d.I,b.3,s.93              mellem slumrende Lampetter!
           Tænk min Længsel!
           Tænk dens Qval naar den bedrages!
                       Tænk jeg henter
           ikkun Liv og Lyst fra disse
           Lampeglimt fra gamle Dages
           snart hensmuldrende Kulisse!
                  
(Synker ned.)


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE