HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845DOROTHEA ANDREA GLØERSEN,
FØDT KEILHAU,

var en af disse sjeldne harmløse Mennesker, der aldrig bedrøve sine Med-
skabninger uden ved sin for tidlige Bortgang. Hun havde kun Blomstens Skyld:
den, at maatte visne tidligen i sin Fagerhed, endnu medens hendes Livs Sol
syntes at skulle staae højest og bestraale hendes Skjærsommer.
      Sine Forældres, Corpsmajor af Cavalleriet, Ridder af Sværdordenen, Jens
Christian Keilhaus og den gjenlevende dybtbedrøvede Moders Sophie Keilhaus
Glæde, blev Hun, siden 28de December 1840, sin sorgbøjede Mages, Depot-
forvalter Ole Christian Gløersens huuslige Lykke. Fød 9de Juli 1821, var Hun
i 22 Aar Navnet paa Hendes Nærmestes Glæde; siden den 10de Februar 1843
er det nu Navnet paa deres Sorg, paa alle Deres, som have Deeltagelse for
det blideste Gemyt, Øie og Følelse for Godheden i sin yndigste, meest rørende
Skikkelse: i Ungdommens og Skjønhedens, som bærer Dødens Orm i sit
Bryst.
      Saa havde Gud villet det. Hendes Elskedes Angst var bleven Vished om,
at den fine Skabning kun vilde leve Blomstens Liv. Kun tvende Somre og --
Døden adskilte hvad der saa gjerne vilde være tilsammen. Men denne blideste,
skjøndt kummerfuldeste, af alle Guds Sendinge, har den skjønneste Mening paa
sin tause Læbe, det venligste Tilsagn paa sin nedadvendte Finger: paa hiin smi-
ler Gjenforeningens Forjettelse, og denne peger paa Sorgens Opløsning om de
Efterladtes Hjerter, paa Støvets Forening, forat Aandernes kunne foregaae.
d.I,b.3,s.86   Fred med Hende! Hun føler ikke sin Byrde af Muld. Fred med Ham, hvis
Byrde er sortere og tungere: Sorgen over et Tab, som Intet i denne Verden
kan erstatte!


           S
aa stille gaaer Nymfæen under
                 sin tyste Indsjøes dybe Blaa,
           som Hun forsvandt for Ham, der grunder
                 histhenne over Tabet saa.
           Som Tonen i et Instrument,
                 saa leved Hun, saa har Hun endt.


           Thi væver Døden selv i Floret
                 en Krands af unge Roser ind;
           thi Hendes Liv, skjøndt Døden svoret,
                 var viet Livets Glæder ind.
           Forbi! forbi! . . . I Gravens Hjem
                 Han veed Hun bedre har end dem.           Der groe de gravnedlagte Kjerner,
                 som Zwiebler op i Liljers Glands,
           og Ømhed øiner ingen Fjerner
                 fra Hendes Hjerte og til Hans.
           Til Hans? -- O Død, nu seirer Du!
                 Nei, Døden har kun dette Nu.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE