HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


DET GAMLE AAR

           D
u gamle, hvide Aar,
                 snart skal du ligge Liig.
           Naar Nytaarsklokken slaaer,
                 det ringer over dig.


           Du mangen Sorg har bragt;
                 dog mangen Glæde med.
           Thi skal du blive lagt
                 i Graven smukt i Fred.           Og med sin hvide Blomst
                 skal Vintrens Sky den strøe
           saa tæt, at Mindet selv
                 om al din Sorg maa døe.           Een Sorgs Erindring dog
                 ei med din Død forgaaer:
           at gamle Kongen ei
                 til Norge kom i Aar.           Derom en kjærlig Bøn
                 i Folkets Hjerte slog.
           Det tællede iløn
                 hver Dag, som det bedrog.           Det bad til Skov og Lund:
                 "skyd en Oktoberqvist!
           Forsink din Afskedsstund!
                 Thi Kongen kommer vist."           Til Fuglene det bad:
                 "o flyver ikke bort!
           Dvæl med jert Afskedsqvad!
                 Han kommer inden kort."           Til Eng og Mark det bad:
                 "o hold dig længe grøn!
           Visn ei før Træets Blad,
                 der alt har hørt vor Bøn!"           "Paa dine Blomster gjem
                 saalænge som du kan!
           Vist kommer end i Aar
                 til Norge Carl Johan!"           Nu har forlængst det sagt:
                 "fæld sidste Blad nu, Qvist!
           Fly, Fugl! følg egen Agt!
                 Din Grønhed, Eng, nu mist!"           "Nu kan du fyge, Snee,
                 til Huus og Hjem forgaaer:
           Vi faae ei meer at see
                 vor elskte Drot i Aar."

d.I,b.3,s.74  

           Men gamle Aar, som snart
                            skal lægges i sin Grav,
           et Løftesord derom
                 sin Ætling arvegav.           Som med et Aandepust
                 dets sidste Livssekund
           skal hviske Løftet tyst
                 til første Nytaarsstund.           Med Gryet Aarets Søn
                 sig reiser rød og stærk.
           Hvad Faderen har glemt
                 skal blive Sønnens Værk.           I favrest Sommerstid,
                 Nytaar, stil da vort Savn:
           at føre Kongen hid
                 i Folkets aabne Favn!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE