HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841d.I,b.2,s.411  
HYTTEN
EN JAGTHISTORIEFørste Jæger           H
erover, Jæger! Her er Ly:
                            en Skorsteensmuur paaheld.
           Her kan vi os for Veiret dy.
           Lad Fuglen til imorgen fly,
                 og Haren gaa i Fjeld!


Anden Jæger           For Himlens Skyld! paa dette Sted?
                 Jeg kjender det igjen.
           Her var en Jagt, og jeg var med,
           her klæber en Begivenhed
                 i Blod ved hveren Steen.Første Jæger           Se her, et Kongelys har ind
                 i Arnens Krog sig trængt.
           Der staaer det dødt med gusten Kind.
           Herind! Her bedre Ild maa op,
                 naar Kjedlen paa er hængt.           Se, Nesler gjennem Gulvet gro,
                 saa aabent som en Rist!
           Og Taget maa du meer ei tro:
           her ligger Duefjedre jo;
                 her slog en Høg forvist.Anden Jæger           "Ja her en Høg slog Due ned,
                 med Næb og Klo af Jern:
           en fattig Vivs Uskyldighed,
           den hvide Glands om Armods Fred,
                 dens skrøbelige Værn.

d.I,b.2,s.412  

           Jeg mindes denne Plet en Dag
                            med vilden Skog bedækt,
           før stakkels Arnes Øxeslag
           fik Granen fældet, Fyrren flækt,
                 og reist sin Hyttes Tag.           Her bruste Fyrrene med Magt,
                 og Lyngen laa i Blod.
           Saa øde var den hele Tragt
           som Jorden, nylig nøgen lagt
                 af Straffens sjunkne Flod.           Her dufted vilde Rosmarin
                 i søvnig Jæterdreng
           mangt Underværk af Drømme ind;
           og Bakkens mosbegroede Røs
                 var hvide Troldorms Seng.           Da sov jeg mere roligt der,
                 end nu, om Højen var
           bedækt med Fløjl og Svanefjer;
           thi en lebendig Satanas
                 herover jaget har.           Jeg mindes denne Plet, fortabt
                 i Skogens vide Skjød,
           da den engang i Sved blev skabt
           af Fattigdom om til en Eng
                 af Kløver hvid og rød.           Jeg mindes her en Hytte trang.
                 Jeg seet har dens Røg:
           hvor mild og logrende den strøg
           til Skogen, som med Bøn om Plads
                 for Hytten og dens Vang.

d.I,b.2,s.413  

           Og Gran og Furu gjerne veeg,
                            skjøndt Grundens Odelsæt.
           Men Satan drive kan sin Leeg
           i Skogens Øde, onde Blik
                 kan glo i Skyggen tæt.           Nu Hytten, somom den kun var
                 en Larves Blomsterknop,
           saa hurtig som en natlig Sop
           forsvunden er; hvor Vangen bar
                 nu voxer Skogen op.           Thi Aand saa ond som Satanas
                 herover jaget har.
           Hans Jagtrevier var denne Plads,
           og dræbende Forbandelser
                 hans Hundes Hylen var.           Hiin Aand vel gik i Blod og Kjød;
                 men mere farlig saa
           han var, end om hans Væsen flød
           som tynde Taagegeist paa Myr,
                 naar Qvellen svaler paa.           Thi Flammer brændte i hans Blod,
                 og Kjødet var i Gjær.
           Til Guld hans Hu ei ene stod,
           men fattig Skjønhed tog han god
                 med brunstig Ulvs Begjær.           Hans Ondskab blev ei mindre ved,
                 at Han var Advokat.
           Da fik han Fjedrene, hvormed
           den Rovfugl fløj saa langt afsted
                 han lysted Dag og Nat.

d.I,b.2,s.414  

           Hidover Moen jog Han -- Ha!
                            Haloh! Det var en Lyst.
           Vel bukked Vandreren, men tyst
           han ønsked: gid en Kugle fra
                 din Flint sad i dit Bryst!           Hidover Moen jog Han -- Ha!
                 Haloh! Det var en Lyst.
           Jagttumlen hørtes langtifra,
           og muntre Sange tonte da
                 fra Skogens dybe Bryst.           Men Bulmen drikker Lys og Dug
                 med en begjærlig Mund,
           men gjør til Gift dem i sin Bug,
           og Ondes Fryd er en Maneer
                 at være ond paa kun.           Hidover Moen jog Han -- Ha!
                 Haloh! Da klang det da!
           Da hører Han alt langtifra
           i Skogens Dyb den klare Lyd
                 af Lja, som bed ifra.           Der gik i nybrudt Eng en Mand,
                 af unge Hustru fulgt.
           Men Jægren saae, at arm var han,
           at Armods Dragt, hvor skjøn hun var,
                 endmindre havde dulgt.           Fra Skogen havde nygivt Par
                 sig vundet Huus og Hjem.
           Just førstegang hans Ager bar.
           Fjernt suste lune Fyrre ned
                 Velsignelse til dem.

d.I,b.2,s.415  

           "Nu, Arne, har du her dig gjemt
                            for Bladet i min Bog?
           Har jeg, saa har ei den dig glemt.
           Hvad, om din hele Rydningsplads
                 jeg nu i Afdrag tog?           Og har du fundet Raad tilsidst
                 til Bryllup og til Bo?
           Hvad, om jeg nu din Hustru tog,
           som Fuglen ifra Magens Qvist,
                 den Ene af de To?           Men pas nu her paa Jagtens Gang!
                 Der har du mit Gevær!
           Din Hytte er dog ei saa trang,
           at ei din Viv for denne Gang
                 mig gjerne huser der."           Foruden Lyst for første Gang
                 til Huus hun fulgte Gjæst.
           Saa fræk og stolt hans Tale klang,
           og uden den dens Mening har
                 hun i hans Øine læst.           Hvor rulled, da han traadte ind,
                 omkring de overalt!
           Fra dem i Flammer skjød hans Kind,
           da de paa Ægteparrets Seng
                 af Straa og Røslyng faldt.           Han Angsten saae i hendes Sind;
                 han gjennemsaae det grant
           som Vindvets klare Balsamin;
           Han stirrede med Ormens Blik,
                 der binder Fuglens Fart.

d.I,b.2,s.416  

           Hvor undres Han! Thi første Gang
                            ham Guldets Magter sveeg.
           "Jeg er et Barn af Nød og Trang;
           dog gjør din Tanke mere end den
                 mig Kinden kold og bleg."           "Du Nar, hvad veed din Mand deraf?
                 Du for et Øieblik
           kan slette ud det hele Krav.
           Det er det usleste Salar,
                 jeg i min Praxis fik."           "Dog ingen anden Ejendom
                 jeg har end Hjertets Fred.
           Det denne er du beder om.
           O Arne, Arne, Arne, kom!"
                  -- Hun kun med Taarer stred.           "Det koster Arne Huus og Hjem
                 og al hans Rydningsjord,
           hvert Straa, som han har trællet frem,
           den Sved, hvormed han gjøded dem.
                 Tro mig, jeg holder Ord!"           Den Arme tænkte paa sin Mand
                 og paa hans stride Sved.
           Saamangen Sommer trælled han.
           Nu alt gaaer tabt; det gaaer ei an.
                  -- Hun kun med Taarer stred.           Som Olje faldt de i hans Brand.
                 Det Vaaben var for svagt.
           Hun tænkte paa sin arme Mand.
           Før Uhret faldt i Slag og slog
                 var hendes Offer bragt.d.I,b.2,s.417  

           Men ude vinked Arne: "Se
                            hvad jeg har skudt imens:
           en Duehun midt i dens Bryst!
           Men ak, nu ogsaa Magen dens
                 vil dø af Hjertevee."           "Jeg ogsaa skudt en Due har,"
                 lo fuult den onde Gjæst.
           "Saa hvid som Sneens Glands den var.
           Jeg vædder paa, du er en Nar,
                 og at jeg sigted bedst."           "Og kom nu, Mand, med mit Gevær!
                 Der! drik min Sundhed du!
           Og Tak for jeg har været her!
           Din Hytte og din Hustru med
                 kan du beholde nu."           Nu gik det over Moen -- Ha!
                 Haloh! Det var en Lyst.
           Jagttumlen fjernte sig derfra.
           Dens Jubels Echo sagtned af,
                 og Skogen blev saa tyst.

           Umærkeligt som Lyden døer
                 langsad de Aaser blaa,
           henblegned Arnes unge Viv;
           ei Aaret løb tilende før
                 i Hytten Liig hun laa.           Mod Væggen skjulte Arne ei
                 sin Graad da meer som før.
           Den strømmed frit i Furens Vei.
           "Nu dræber den ei hende meer.
                 Nu frit den flyde tør."d.I,b.2,s.418  

           En Dag til Advokaten kom
                            en Mand med Bylt og Stav.
           "Nu, Morder, tag min Ejendom!
           Alt er forbi, min Glæde død,
                 min Hustru i sin Grav."           Han løj. Thi ensom Maane veed,
                 at Arne Natten før
           lod Hytten, hvor hans Hustru laa,
           fortvivlet op i Luer gaa
                 til Alting brændte ned.           Nu staaer kun denne Muur igjen.
                 Kom, lad os gaa herfra!
           Maaskee er dette Hvide der
           en Rest af Arnes Hustrus Been,
                 den Armes -- kanskee ja?           Og dette gustne Kongelys
                  -- kom lad os herfra gaa! --
           mig stirrer Sjelen fuld af Gys
           med Blik saa sygt som Arnes, da
                 jeg sidste Gang ham saae.           Thi Arne blev for Mordbrand dømt
                 ved Advokatens Flid.
           Hans Tale bleven er berømt,
           Han talte stærkt, han talte skjønt
                 for Jern paa Levetid.           Men Arne er forlængst alt rømt
                 af sine Slavejern.
           Sin Viv han syntes vinked ømt.
           Da sprang han over, som paa Skrømt,
                 det svimmelhøje Værn.

d.I,b.2,s.419  

           Ak, Agershuus, din Bastion
                            af Kløver vajer rød,
           som om et vældigt Norgesflag,
           til Ære for den fri Nation,
                 rundt alle Volde flød.           Men mon du har en Kløverknop
                 for hver en Draabe Blod,
           som flød uskyldig fra din Top,
           fra Herluf Hyttefads til Hans,
                 der sprængtes om din Fod?Første Jæger           Men Advokaten selv? hvordan? --Anden Jæger

      

           Han er en Hædersmand.
           Nu sidder han paa Dommerstol,
           og Folket troer han skifter Ret,
                 som Gud sin Regn og Sol.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE