HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841d.I,b.2,s.406  
BØRNESANGESMAAGUTTENES NATIONALSANG
(Mel. For Norge, Kjæmpers Fødeland.)           V
i ere en Nation vi med,
                            vi Smaa, en Alen lange:
           et Fædreland vi frydes ved;
                 og Vi Vi ere mange.
           Vort Hjerte veed, vort Øje seer,
           hvor godt og vakkert Norge er,
           vor Tunge kan en Sang blandt fleer
                 af Norges Æressange.


           Meer grønt er Græsset intetsteds,
                 meer fuldt af Blomster vævet,
           end i det Land, hvor jeg tilfreds
                 hos Far og Mor har levet.
           Jeg vil det elske til min Død,
           ei bytte det, hvor jeg er fød,
           om man et Paradis mig bød,
                 af Palmer oversvævet.           Hvor er vel Himlen mere blaa?
                 Hvor springe vel saa glade
           de Bække, som i Engen gaa
                 for Blomsterne at bade?
           Selv Vinteren jeg frydes ved,
           saa hvid og klar som strøet med
           al Stjernehimlens Herlighed
                 og hvide Liljeblade.           Jeg ikke vil for fremmed Vaar
                 min norske Vinter bytte,
           og fremmed Slot ei nær forslaar
                 imod min Faders Hytte.
          
d.I,b.2,s.407              Han siger, han er der saa fri.
           Det ei saa nøje fatte Vi;
           men noget Godt er vist deri,
                 som værd er at beskytte.


           Gid jeg da snart maa blive stor
                  -- Jeg har saalænge biet --
           at tappert jeg kan værne for
                 min Faders dyre Frihed!
           Og skulde Nogen vel med Magt
           faa Fædrelandet ødelagt?
           Hvert Liv, min Fader jo har sagt,
                 er til dets Frelse viet.           Det leve da som Gran og Fyr,
                 de stærke, eviggrønne!
           som Stjernerne bag sine Sky'r
                 er altid lige skjønne!
           Kom Vaar og Høst, som altid før,
           med Blomster for min Moders Dør,
           med gyldent Korn paa Faders Stør,
                 som vil du dem belønne!FOR KONGEN
(Mel. God save o. s. v.)           G
ud signe Kongen vor!
           Gud ham bevare for
                 Sygdom og Sorg!
           Gid Himlens Miskundhed,
           Barnets og Hyttens Fred
           sænke sig stille ned
                 over hans Borg!


           Vare vi Engle smaa
           skulde vi rundt ham staae,
                 være Hans Vagt,
           strø om hans Leje tyst
           himmelske Drømmes Lyst,
           gjøre i Folkets Bryst
                 herlig Hans Magt.

d.I,b.2,s.408  

           Thi i hvert Øre ind
                      sang vi hans Ædelsind,
                 hvor Han er god,
           at Han er Armods Ven,
           huldrig som Himmelen,
           at Ham ei Sorgen end
                 uhørt forlod.           Og for hvert Øje, i
           herlige Farver, vi
                 malte hans Daad:
           at Han et Kongedom
           vandt i hvert Hjerte, som
           saa, at Han, hvor han kom,
                 aftørred Graad.           Derfor af Folkets Mund
           signes hans Aftenstund,
                 Han og Hans Slægt.
           Gud da forøge Hans
           Hæders og Krones Glands!
           let som en Rosenkrands
                 gjøre dens Vægt!VESLE-HANS'ES EVENTYR I SKOVEN

BØRNEVISE OM BARNLIG KJÆRLIGHED

(Mel. Skjære, skjære Havre.)           "V
interen er kommen.
           Se, hvor hvid den lyser!
           Hututu! min Bedstemoer
           hun sidder nu og fryser.
           Jeg maa gaa i Skoven,
           finde Qvist og Qvas derfor.
                 Hun jo mig
                 saa tidt hos sig
           har varmet ved sit Hjerte?"


           Vesle-Hans til Skoven
           vandrer ufortrøden.
           "Stakkels gamle Bedstemoer
           har ingen Ved til Grøden.
           Bare ikke Ulven,
           bare ikke Bamsen stor
                 bryder frem
                 fra Skovens Hjem
           og tager hele Gutten."           "Gamle Bedstemoder
           maa da Livet miste,
           stirre paa den vilde Skov
           til hendes Øine briste.
           Jeg igjen vil komme,
           kjære Ulv, og bli'e dit Rov
                 bare jeg
                 maa gaae min Vej
           med dette lille Knippe."           "Hør hvor Vinden tuder
           i de tørre Grene!"
           Vinden har saa barsk en Røst,
           men vil dog bedre mene:
           den vil bare give
           Hans hver Qvist, som sidder løst.
                 Hans skal den
                 ta'e op igjen
           og i sit Knippe binde.

d.I,b.2,s.409  

           Nu er Knippet færdigt;
                      knapt han kan det bære.
           Det sin gamle Bedstemoer
           vil Vesle-Hans forære.
           Hvor skal Vej han finde?
           Sneen over Stien foer.
                 Glad og angst
                 han ta'er sin Fangst;
           men veed ei Vej at finde.           "Hu, hvor fælt det rasler!
           Bamse! Hu! der er den!
           Hans dog slipper ei sin Bør
           for alt hvad godt i Verden.
           Liden Ekhorn bare
           al den Støi i Skoven gjør:
                 den kun vil
                 ham Vejen til
           hans Bedstemoder vise.           Liden Ekhorn foran
           hopper langsad Gjærde,
           svinger sig fra Green til Green;
           der er ei Ondt paafærde.
           Vesle-Hans bagefter
           slæber sig paa tunge Been.
                 Gode Børn
                 ei Ulv og Bjørn
           tillader Gud at ændse.           "Gudskelov der ligger
           Bedstemoders Hytte."
           Ekhorn sætter sig paa Tag;
           nu har han gjort sin Nytte.
           "Nu skal Bedstemoder
           varme sig i Ro og Mag.
                 Eventyr
                 om Skovens Dyr
           hun skal mig nu fortælle."           Vesle-Hans paa Døren
           banker med sit Knippe:
           "Kjære, gamle Bedstemoer,
           du vil mig ind dog slippe?"
           Bedstemoder spørger,
           saa han knap sit Øie troer:
                 "hvor har du
                 vel plukket nu
           de Blommer, som du bærer?"           Hans ei troer sit Øje.
           Er det bleven Sommer?
           Hver en Qvist i Knippet var
           bedækt med friske Blommer.
           Heggen sine hvide,
           Tornen sine røde bar,
                 Birkens Blad
                 saa frodigt sad
           som ved Skjærsommertide.           Vesle-Hans med Taarer
           sig mod Væg mon vende:
           "Hvilken Gavn er nu derved?
           Det kan jo ikke brænde."
           -- "Kan det ikke brænde?
           Ak, mit Barn, din Kjærlighed
                 er den Ild,
                 som, varm og mild,
           min Vinter gjør til Sommer."

d.I,b.2,s.410  


REENLIGHED ELLER LINERLEN
(Mel. Sidste Afsnit af: "Skjære, skjære Havre").           B
ækken gaaer i Engen;
                      Bækken godt sig morer nok:
           springer over Rod og Stok
           og over høje Stene.


           Bækken leer bag Grene;
           hør den leer i Græsset godt!
           Alt hvad der er sort og graat
           kan Bækken ikke lide.           Liden Bæk vil gnide
           Stenens stygge Ansigt hvidt,
           vasker den saa jevnt og tidt
           med Voverne, som glide.           Reen den blier med Tide,
           om den ikke bliver hvid.
           Dengang Stenen trilled did,
           da var den sort og muldet.           Nu er den som Guldet.
           Reen som Guld jeg ogsaa bli'er,
           blot du, lille Bæk, mig gi'er
           i Haanden blot en Draabe.           Jeg kan længe raabe;
           Bækken gjør dog ikke Stop,
           løfter ei en Draabe op
           at øse mig i Haanden.           Men paa Siljevaanden,
           voxende paa Bækkens Bred,
           hopper liden Erle ned,
           og dypper hele Vingen.           Hjælp dig selv, er Tingen!
           Det jeg har af Fuglen lært.
           Bækken har mig Vand forært;
           men selv jeg maa det tage.           Nu kan Fuglen jage
           rundt i Himmelen med Lyst.
           Se, hvor straalende dens Bryst
           de friske Vinger føre!           Jeg som den vil gjøre:
           Haanden vil jeg dyppe ned,
           vaske den og Ansigt med,
           saa det ta'er ingen Ende.           Saa tør jeg det vende
           freidig did hvor Fuglen fly'er,
           see, om ei blandt Himlens Sky'er
           en Engels jeg kan kjende.           Milde Blik de sende,
           naar de see, at jeg er reen
           som den klare Ædelsteen,
           der kan i Mørket brænde.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE