HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


KRISTIANIA
EPILOG TIL CAMPBELLERNE ELLER DEN HJEMKOMNE SØN

(Scenen forestiller en Haveterrasse, hvorfra man tænker sig Udsigt over Kristiania. En fra Amerika
hjemigjenkommen, sømandsklædt, norsk Udvandret træder frem, seende sig om med Tegn til Overraskelse).Den Hjemkomne           -- -- H
erfra, fra denne Plet . . Hvordan!
           jeg er der, dog ei see den kan.
          
d.I,b.2,s.154              Kun faa Aar borte herhjemmefra,
           og fremmed bleven alt siden da?
           O jeg er ikke, men det er Hjemmet,
           som blevet er saa fornemt og fremmed.
           Mig Newyork selv, der i Hudson bader
           hvert Aar Afspeiling af nye Gader,
           ei saa forbaused den første Gang
           jeg kjæk fra Skibet paa Qvaien sprang,
           -- kjæk som Columbus -- nu veed jeg bedre,
           at bedst er hjemme hos vore Fædre,
           saalænge ikkun et Land er frit.
           Held mig, at Norrige dog er mit!


           Stod ei Agershuus som før histhenne,
           jeg kunde neppe igjen mig kjende.
           Men saa stod Borgen med blygraa Top
           da fjerde Kristjan drog Byen op.
           Og uforandret den staaer der siden
           som et forstenet Gespenst af Tiden.
           Oldtidens blege Ærværdighed
           er rullet over dens Tinde ned.
           En Middelalder staaer som forblødt
           i Fuglesangstaarnet saa rustenrødt.
           I Vindens Hviften i Græsset Runden
           om Volden legende gjør Sekunden.           Men her fra denne Plet . . Hvordan!
           Jeg er der, dog ei see den kan.
           Ak, kjære Plet, min Legeplads,
           selv du er ikke som tilforn!
           Hvor er din Sommers Brudestads:
           den knoppende vilde Rosentorn?
           din fagre Pynt til Sanktehans:
           de jomfruskjære Convallers Krands?
           din Vildheds Ynde, din Eensomheds Pragt:
           dit Slør af Blaaklokker og Nyklebaand,
           saa luftigt og fiint som Gevandt om en Aand,
           i bølgende Folder af Vinden lagt?

d.I,b.2,s.155  

           Ak, du, min Yndlingsplets Natur!
                      fornem er bleven, fornem, men stur;
           min Bakke en prægtig Haveterrasse,
           hvor Zvibler, ei Blaaveis og Hvidveis, passe,
           hvor stolte Provenzrosers Overmagt
           ifra dens Odel har Hybnen jagt;
           min Skrænt paa fordumsdags Bellevy
           en Slotsplads over en stigende By.
           Har da, du viltre, utæmmelige
           Natur, af Kunsten i Aaget bragt,
           du glemt dit Lune, forødt din Magt?
           Og er min Barndoms Kongerige
           for stedse bleven ødelagt?           Min Throne selv, den stolte Steen,
           mosfløjeldækt og hybenteltet,
           hvorpaa jeg herskende fremtreen
           blandt mine mylrende Nationer
           af Humler og Papilioner,
           selv den er bort fra Pletten væltet.
           Og anlagt er i Stenens Plads
           et Bed af Liljer og Hyacinter,
           en Flor retsom af malet Glas,
           indringet af en Marmorvinter:
           af Kongeboligens lange Fløj,
           af kolde skinnende Balustrader;
           de kjække Styrtninger paa min Høj
           omskabte er' til en Trap af Qvader.           O har, Natur, du da, skjøndt skabt
           af Steen og Muld, din Troskab tabt?
           Kan dine Bakker og dine Dale
           saa falskt som speilende Bølger male?
           De Steder, vor Barndom elskte saa,
           som Luftens spraglede Skyer forgaae?
           mens, søde Plet, dit Billed, med
           hver liden Blomme paa sit Sted,
           mit Hjertes svage Fibrer fast
          
d.I,b.2,s.156              krampagtigt holdt, og mens det gjemtes
           paa Bunden af den Graad, som tæmtes
           ei altid naar min Hjemvee brast?


           Det samme Smiil, det brogede Skjær
           af Engens naturlige Blomsterhær,
           som Sommervindene jog i Vover,
           min Plets Natur! ei længer over
           dit før saa yndige Aasyn gaaer,
           som forhen engang Aar for Aar
           fra dengang hørt blev første Gjøg
           til Kløvren blegned og Fnokken føg.
           Men jeg, hvor fjernt end gik min Fart,
           det Billed, Plet, har tro bevart.           Bjergrullende Atlanterhav
           ei mindste Træk har skyllet af.
           Amerikas Himmel var aldrig saa blaa,
           at Ærenpriisklyngerne jeg kunde glemme,
           der omhvifted som med tusinde smaa
           azurne Serafvinger Højen derhjemme.
           Den Skovskyggenat i Illinois
           ei mørkned' Mindet om Pletten, hvorfra
           jeg skulde øine, var alt som før,
           hvor Byen og Landet tilsammenfløde,
           min Moders Hytte, -- den lille røde
           med Piletræet tæt ved sin Dør
           -- den gamle Huusgud med Moseskjæg,
           som roligt fange fik bag sin Væg
           paa Qviste guldgule, højtopstrakte,
           det første Grønne, som Vaaren bragte,
           og stille som i en Landsby frede
           midt i sin Krone sit Skjærerede.           Nu væk er Træet og Huset med.
           -- I Gamlebyen ved Loens Bred
           kun findes endnu tilbage slige
           smaa gammeldags Huse, hiin Hyttes lige.
          
d.I,b.2,s.157              Men over Engen, hvor Huset laae
           hvor Koen gik, da jeg sidst den saae,
           sig strakt har skinnende Gader hen,
           saa ei jeg kjender mig meer igjen.
           De synes komme ved Trylleri
           gesvint som i Newyork og Saint Louis,
           somom Kristiania dem af sin Kjerne
           skjød ud som Straalerne af en Stjerne.
           For Engels Blik, der fra Skyen lynes,
           hver lys, fremrindende Rad maa synes
           som Perler, der trædes ind paa sit Baand
           med ivrig Glæde af Pigens Haand.
           -- O jeg maa angre hvad jeg har sagt!
           Min Barndoms Plet er ei ødelagt.
           De nye Landsteders Havenatur
           er riig og prægtig, ei kold og stur.
           Hvor klattrer Stokrosen uforfærdet
           og Kaprifolen ei over Gjærdet!
           Og groer Reseda i Græssets Sted,
           saa er ei synderligt tabt derved.


           Hvad er den hele Forvandling andet
           end at min Drøm er nu bleven sandet?
           at alt det Smukke, min Fantasi
           sig bygged af Dunster, der drev forbi,
           de Værker, jeg her i Græsset slængt,
           har ud af bugnende Taage tænkt,
           de Mesterstykker, jeg hugg af Skyen,
           har sænket alle sig ned i Byen?
           Forlængst Morgana, den gode Fee,
           mig Slottet lod i sit Luftspeil see.
           Men forud havde jeg snelt i Tanken
           bygt Borgerskolen og Børs og Banken.
           Med Øjet i ubevidst Drømmen henvendt
           paa Løvetandbladet, det Medikament,
           jeg havde i Luften Skizzeringen malet
           til Barnasylet og Rigshospitalet.

d.I,b.2,s.158  

           Afspeilet i duggfulde Primulablom
                      Theateret saae jeg alt førend det kom.
           En stille Sommerqvel var det min Sorg
           at opbygge Hansteens Uranienborg.
           Og alt som Maane og Stjerner straalte
           paa Vandet jeg skinnende Søiler maalte.
           Min Skyld er ei, om de ei blev brugt.
           Man bygger altid i Luften smukt.
           Men hvad jeg bygged for nær ei maatte
           Stolt-Agershuus komme. Det var at spotte.           Langt derfra paa en aaben Plads
           (saa let som Liljernes Stengler fremspringe)
           jeg bød fremstaae et søilet Pallads
           et Capitol for et Folk tilthinge.
           Og Byens Grændser paa hver en Kant
           jeg flytted ud indtil Elven randt
           igjennem Midten, bedækket da
           som Thems med Skibe, Gud veed hvorfra.
           Saa drømte jeg ofte paa denne Plet,
           ei voxen nok til at ordne det.
           Det var min Kjærlighed kun for Byen,
           som skabte frisktvæk for den af Skyen.
           Og hvor den havde igjen en Hoben
           hvidglindsende Villaer strøe'de den ud.
           De syntes om Byen som paa en Brud
           en Bord af Perler om grønne Kaaben.           -- Hvi sværme da end for den vilde Eng,
           hvori jeg tumlede mig som en Dreng,
           naar Manden seer den prægtige Flor
           af Gader, som ud over Markerne groer?
           Hvi sørge over den gamle Silje?
           Rodhugget er ei hos Byens Mænd
           det gamle Normannasind med den.
           Det gik jo efter min egen Vilje?
           Og hvad jeg drømte det tykkes nu
           jo sprunget frem af mit eget Hu?
          
d.I,b.2,s.159              Hvi angre over min Moders Hytte,
           som maatte væk med de andre flytte?
           Lad ødelægges mit Fædrenehuus,
           mit Hjem forsvinde, mit Hjerte knus,
           naar kun mit elskede Fædrelands
           Kristiania maa blomstre som frisken Krands.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE