HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833d.I,b.1,s.275  
BLAA-MYRA,
HEINQVÆDE FOR THRØNDER OG ØSTERDØLER

Anmærkning.

   I 1808 vilde den svenske Generalmajor Gahn -- den Samme, der i 1814
hilsedes saa tilgavns ved Lier -- med 1000 til 1200 Mand trænge ind i Norge
over Østerdals- og Soløers-Grændsekjøl. Lykkedes det ham, da kunde han
baade gjøre et Indhugg i Landets rigeste Provindser og den farligste Vending
mod Kongsvinger i Ryggen af den der staaende norske Hær, som desuden havde
nok at bestille med en anden stærkere svensk Armee, som stod den lige i
Ansigtet. Det kom ogsaa strax efter den Batalje, som her besynges, til et Slag
imellem disse Hovedhære ved Lier, nær Kongsvinger, hvori Ingen af Begge
synderlig kunde rose sig af Seieren. Men Gahn stod netop i Begreb med sin
Hær, der især bestod af Dalekarler, at forlade Grændseskovene, forat trænge
frem i de dyrkede Egne og betræde Hovedlandeveien, da han paa Gaarden
Baltebøls Grund i Aasnæs Annex i Hoffs Sogn i Soløer, paa en Skovmyr og
tildeels i en, kun af en smal Vei gjennemskaaren, Skov -- hvilken Egn kaldes
Trangen eller "den blaa Myr" -- først opholdtes af Lieutenant Vestby med en
ganske liden Troppeafdeling af 1ste marscherende Batallion af 2det throndhjem-
ske Infanterie-regiment, og siden af denne Batallion selv, commanderet af Oberst-
lieutnant Ræder, hvortil kom et Par Skiløbercompagnier, saaledes modtoges, at,
efter den blodigste Kamp fra Skjærtorsdags Morgengry til ud paa Formiddagen,
det hele svenske Korps var dels fangetaget dels hugget til alle Verdens Kanter.

   Med den naturlige Glæde over denne og lignende Vaabenbedrivter forener
sig den bittre Erindring om den forrige usalige, unaturlige Forbindelse med Dan-
mark, hvilken med politisk Skjelmkløgt spandtes saameget fastere sammen af
alle de Traade, som det kunde lykkes at afskjære mellem de nu, under gjen-
sidige Lykkeforjettelser, Høiagtelse og Kjærlighed, forenede tvende nordgothiske
Brødrefolk. Men Saga, som vel ikke tillader os at glemme Noget, det være
Ondt eller Godt, lærer os dog derfor intet Had; men kun idel Forjettelse og et
Haab, der vil skyde store, Hav og Land bestraalende Blommer, saasom det har
sine Rødder i disse Folks Natur og i den graa Oldtid, da man saae Broder-
kjærlighed og Selvstændighed og Frisind og Tapperhed nok saavel forenede
tilsammen. Sagaen under os at frydes ved de smaae Lys, som skinne dybt
tilbage i Natten; og see vi end der Hammers og Osloes Ildebrande som gloende
Maaner i Horizonten: saa vende vi Øret til Lillehammers og Tromsøes Tømmer-
mænds-hamre, til det friske Morgenliv, og til det blomstrende Christiania med
dets Storthingshal og constitutionelle Regjeringscontorer; og -- ikke bekla-
gende, at Norge i lang Tid ikke var klogere end saa mangfoldige andre
Lande i det gamle Europa; men erindrende, at det er klogere og lykkeligere
end mange Lande i det nye Europa -- vende vi Øinene mod det skjønne
d.I,b.1,s.276   Forjettelsers Gry, som Frihedssolen har udaandet over Norges Himmel, sammen-
smeltende sine Straaler med dem af Carl Johans Krone og med Glandsen af
hans Laurer.


           P
aa Blaa-Myra Tallen groer.
                 Den er rød om Rod.
           Bedre Spjut ei staaer for Nor,
                 end den Skov saa god.


           Hedemarken, Soløer med,
                 mørken Østerdal,
           gjerne sove kan i Fred
                 under Blaamyrstall.           Blaamyrstall mod Himmelen
                 bærer Sky paa Green.
           Norges Ære groer med den
                 over Dovresteen.           Blaamyrstallen Roden slaaer
                 viden Norge om;
           ja omkaps i Dybet gaaer
                 den med stærke Glom.           Som den bedste Synju i
                 Norges dybe Bryst
           løber Roden stærk og fri
                 langsmed Glommens Kyst;           bærer Dalen som paa Arm;
                 klinger tidt i Muld,
           som var Jorden Harpekarm,
                 Roden Strengeguld.           Og den synger om et Slag
                 paa den blaae Myr,
           da der randt en Seiersdag
                 under mørke Fyrr,           da hver Furuqvist blev Knag
                 for en blodig Hat,
           da hver Furutop til Flag
                 adlet blev en Nat.           Svensken skotter over Hei
                 til sin Naboe ind,
           seer det gulne under Skrei:
                 "er det Maaneskin?"           Ei hans Almanak forstaaer
                 sligt et Maaneskin:
           Det er Totens Sæd, som gaaer
                 for en Søndenvind.           Toten under Skreyas Tind
                 laae med Barmen fuld,
           bølged i en Søndenvind
                 som en Mjøs af Guld.           Dalekarlen bytte Land
                 vil for Hedemark,
           skjærer Tænder, medens Han
                 gnager paa sin Bark.

d.I,b.1,s.277  

           Han vil pløie denne Mjøs
                            alt til Sanden graa;
           gjør saa Staal-Elliden1 løs,
                 som i Balgen laae;           spænder Sveabanner med
                 Kroner tre til Seil.
           Gøthaleion flammer vred
                 i hans Skjoldespeil.           Foer saa over Kjølehei --
                 "Ha du Dalekarl,
           Norges Løve rides ei
      af en Gothejarl!           Vov dig ei med din Ellid,
                 med dens Kjøl af Staal!
           Klinge-Ormenlanger hid
                 kalder Baunebaal."           "I den gyldne Mjøs af Neg
                 Tage dukke op --
           Kløver-øer liig, som steg
                 over Bølgetop.           Øen eier jo sit Hav,
                 som en Mand sin Dragt.
           Odelsagren er en Grav
                 rundtom Gaarden lagt."           "I den blanke Mjøs af Neg
                 skinne Tage frem.
           Du vil blive mat og bleg,
                 før du rækker dem.           Heelskindt aldrig did du naaer!
                 Det er Odelshjem.
           Rigsenshanen, Baunen, slaaer
                 glorød over dem."           "Vil du nappe Ax fra Os,
                 faaer du fat i Lja.
           Vil du tage Odelsgods,
                 først du Manden ta'e!"           "Jag vil tage Toten -- ja,
                 fede Hedemark!"
           Dalekarlen svoer ifra
                 Poiken og til Knark.           "Jeg vil rive Hjertet ud
                 at Skjøn-Norges Bryst!"
           Dalekarlen svoer ved Gud;
                 skeb sin Klinge tyst.           Stak saa tusind Klinger fuult
                 under blåa Rock.
           Svandsen mellem Been er skjult
                 i en Ulveflok.

d.I,b.1,s.278  

           Dilted saa ad Bjørnens Sti.
                            Tusind Heste vel
           gnegged, da de drog forbi
                 røden Grændsepæl.           Ravne fleer fra Grændserøs
                 over Sveaflag
           svang sig som om Nat slap løs
                 midt paa lysblaa Dag.           Hedemarkens Agre laae
                 som et dækket Bord.
           Svensken stod og saae derpaa,
                 mælte Avindsord;           sliber Carleklingen gram;
                 skjære vil den Brad,
           thi i Næsen dufter ham
                 Norges Paaskefad.           Værten sad dog vak endnu
                 i sin Hosbondsstol;
           seer fra Glas en Korpesky
                 mørkne høien Sol;           hører fra den øde Skov
                 Hestetramp tilgars;
           kjender ikke Hestens Hov.
                 "Gossar, lagom Mars!"           Norske Vært ved Paaskefad
                 tog Violen svint:
           lange Riflepiber sad
                 der som Bass og Qvint.           Vintren kom saa skarp med
                 Gjæst;
                 Skie maa da paa Bein.
           Skien foer; men Gothens Hest
                 sad i Snø og Stein.           Paa Blaamyra Svensken vil
                 lave Davren sin.
           Korpen lo i Granen stil:
                 "jeg til Middag min!"           Paa Blaamyra Svensken sad;
                 Skreppen tog fra Ryg.
           Thi til norske Paaskefad
                 Veien vard for dryg.           Svensken sad paa Tuestol
                 rundt sin Kjedl paa Knubb;
           tørrede sin vaade Kjol;
                 Klingen laae paa Stubb.           -- Da den Dødsfiol i Nord
                 med sin Rifleqvint:
           østerdalske Jægerchor
                 spilte op gesvint.           Kjedlen valt og Svensken faldt
                 i den varme Saus.
           Trangen gav dog, da det gjaldt,
                 Plads til Dødskehraus.           "Først en Juledands paa Myr!
                 Saa i Sengen, Gjæst!
           Den skal redes under Fyrr.
                 Der man sover bedst."

d.I,b.1,s.279  

           Furuskoven aabner sig
                            for de Skiers Flugt.
           Men for svenske Liv og Liig
                 har hun Trangen lukt.           At ei standse Landets Trop,
                 fløi i Hast og Hu
           Tollebaret under Top;
                 sidder der endnu.           Blev der saa en Kongevei
                 under trofast Fyrr.
           Men fra Trangens Hurlumhei
                 vard en Beensti dyr.           Bred sig brisked norske Gran;
                 spandt et Trangens Net;
           holdt hver Svenske fast, til Han
                 vard af Dandsen træt.           Brusen sig i Snøen smøg
                 under Jægerski,
           bar paa Ryggen dem som føg
                 kun til Seir forbi.           Men med hvasse Torneriis
                 Fiendekind hun slog;
           hugg med Tagger udaf Iis,
                 medens Stormen log.           -- Saa i Krig et Lands Natur
                 kjæmper for sit Folk:
           Slyngekaster er hver Ur,
                 Granen Jettesvolk.           Da er Sjøen Vredesskjold:
                 Hveren Bølgerad
           runerister under Voll
                 Stormens Dødsensqvad.           Sommernatten drikker ind
                 Gift af Paddebug.
           "Ha Godmorgen! er din Kind
                 feberbrændt af Dugg?"           Vinternatten uden Lys
                 staaer paa Bjergeryg.
           Som et fælt Naturens Gys
                 gaaer et Tydalsfyg.           Granen vil ei meer tilsjøs,
                 ei til Engelland;
           vælter selv sig op i Røs
                 over Dalens Rand;           lurer til hun langtifra
                 seer en fiendsk Standart.
           Første Vidju springer da
                 under Vælten snart.           Ormer sig den Fiendeflok
                 nærmere i Dal:
           anden Vidju passer nok,
                 naar den springe skal.           Men med første Trommeklang
                 knager Vælten alt.
           -- Heijah, sidste Vidju sprang!
                 Sinclars-vælten faldt.

d.I,b.1,s.280  

           Alt begraves, Elven selv
                            i sit Dalehjem.
           Om et Aar paa høje Hvælv
                 bærer Liig den frem.           Fyrren gjennem Loug og Mjøs
                 gaaer med lystig Hast
           -- den, som før den kom tilsjøs
                 alt var Orlogsmast.           Kom da, Gothe, ei med Kiv
                 til din gamle Maag.
           Ikke bærer Nakken stiv
                 slige norske Aag.           Kom med Fred, og se med Agt:
                 den Natur, som stred
           med sit kjære Folk i Pagt,
                 smile kan i Fred!           Uren, som, da Baunen goel,
                 knuste Mand og Hest,
           kneiser da som Talerstol
                 som en Aftenblæst.           Derfra i en Høisang den
                 lyser Dal til Ro.
           Næste Gry "Guds Fred igjen!"
                 hvisker Morgensno.           Skyen, som paa Tydalsvei
                 hylte Hær i Grav,
           seer du skylle over Hei
                 som et Purpurhav.           Gylden hveren Morgen er
                 over Dalen spændt.
           Hvo, som Øie har, da seer
                 Morgenpsalm paa Prent.           Hvo, som da vil give Agt,
                 seer i Morgensky
           gylden Davidsharpe lagt
                 over Bygd og By.           Hvo, som Øre har, han maa
                 Engle høre da
           med de første Straaler slaae
                 der: Hallelujah!           Men den Trangens Sangens Dag
                 skinte ikke Gry.
           Jorden gløded som et Flag,
                 Sørgeflor var Sky.           Lænede til Furutop
                 mørke Skodder græd,
           ved at see en Brødretrop
                 fare saa afsted. --           Norge slaaes for sine Børn.
                 De for det igjen.
           Ynglen om en Moderørn
                 Nor er og dets Mænd.           Andet Paaskeblus den Dag
                 der var ikke tændt
           end den Gnist af Ræders Slag, --
                 de som faldt saa jevnt.

d.I,b.1,s.281  

           Himlens Maane sad saa stur
                            bag sin sorte Sky.
           Arnzens blanke Halvmaanluur
                 skinned høit i Ny.           Ei den Trangens Dagnat ned
                 andre Stjernskud faldt,
           end fra Sigholts Klinge bred,
                 hvor det skarpest gjaldt.           Anden Sol ei gjød sit Skin
                 gjennem Skyens Rivt,
           end vort Flag, som rakt mod Vind
                 stod mod Fienden stivt.           Men mod Mørke og mod Frost
                 Rifler gjorde Baal;
           kogte til en Gjæstekost
                 blytung Ertekaal.           "Carlaklingans Gnistar upp!
                 Gøthamän -- heija!
           Det är blott en liten Trupp --
                 uf! men skjutar bra."           Fra Mathiesen kom den Klot.
                 Hugget kom fra Stang.
           Gaaer Skjærthors paa Ulvefod,
                 blier Langfredag lang.           "Gøthalejons Tänder ut!
                 ut Järnberjarstål!2
           Baggen svider dig din Hud
                 med sitt Riflebål."           "Fram med Rødflag mod det Blaa,
                 Ræders Thrønderrad!
           Hver kan regne fra en Graa
                 hist paa Stiklestad."           "Fram!" -- ak, Dreyer, stakkars Gut,
                 i sit Æresslør
           hyller sig, i sin Kaput,
                 siiger ned, og døer.           Han har dandset ud saa glad
                 vilden Seiersdands.
           Kugler syv om Hjertet sad
                  -- hvilken Hæderskrands!           Stanges Enke, bøid i Hu,
                 bøid i Krop og lam!
           vil du troe mig, arved du
                 Æren efter Ham.           Enker alle! Børn i Flor!
                 Sorgen fløien er.
           Fædreæren evig groer,
                 og beskygger Jer!

d.I,b.1,s.282  

           Gjæve Vestbye hilste først
                            Gjæsten med Besked;
           fulgte ogsaa sidst tildørs
                 alt til Skogen Ed.           Negler gav til Carlstad Brev
                 fra sin Batalljon.
           Han i Gotheryg det skrev
                 med en skarp Patron.           "Ta' mig Djäflen! -- Gahnen skreg --
                 Ta' mig Aderton!
           Satan håller ei slik Lek
                 som en norrsk Ploton."           Djævlen kom, men paa en Prik
                 Thrønden Ræder liig;
           Kloen flux i Gahnen fik,
                 som han ønsked sig.           "Fram ännu! -- ja fram på Knä!
                 fram på blodig Stump!"
           -- Brave Orlogsmand, i Læ
                 valt du for en Klump.           "Fram med Snöboll emot Bly!"
                 " -- Brave Dalekar!
           Giv dig Broer! Kun Jydens By
                 Avindsskjoldet bar."           Gøthahøvding saae fra Top
                 gjennem Ild og Sne
           norske Rifler spille op
                 til en Dands paa Knæ.           Skreg han saa Pardon fra Fyrr.
                 Sidste Rifle peeb.
           Norske Løven sprang paa Myr,
                 Gøthaleion greb.           Siden da er Myren blaa
                 af de Skygger, som
           under Tallen drive paa
                 Lyngens Blommer om.           Siden da groer Tallen sprægt;
                 thi i Seierskrig
           den sin Top jo har bevægt,
                 mættet Rod med Liig.           Siden da er Myren slaaet
                 over Norges Jord,
           som et Æresbanner blaat
                 for det Thrønderchor.           Siden da er Trangens Vold
                 klingeadlet for
           østerdalske Jægerchor
                 til et Æresskjold.1
  tilbakeI Et bepandsret Orlogsskib i gamle Dage: Frithjof hin Fræknes Seierbærer.

2
  tilbakeJärnberjaland d. e. Dalekarlien.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE