HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


      S: T:
HRR: CAPITAINE, ENROLLERINGSCHEF RASCH.
FRA SIFUL-SIFADDA           I
sørgelig Anledning af --
                 Højstærede Hrr: Rasch!
           i sørgelig Anledning af
           en Dumhed, jeg har hørt, min Tunge skal
           engang ha'e pluddret frem,
                 desværre imod Dem,
           jeg maa mig Frihed tage
           at stevne Dem som Vidne til
           at høre (med et Smil, om De saa vil)
           den Straffedom, som nu skal falde
           tung paa den Tunge, jeg maa kalde
           ind for dens rette Tribunal:
           min Pandebrask.
                  -- Tro, denne Dommer er saa streng-alvorlig
                 som Synderen var kaad og daarlig:
                 saa streng, at selv han henter af
                 den raadne dybe Lethegrav
          
d.I,b.1,s.87                    en muggen Bommert, for dog end at see
                 lidt bistert paa den, og saa med et "Vee!"
                 den slænge atter hen,
                 at den kan evigt synke ned igjen.
                 Nu, -- kort, til Texten!
                 Engang i mine Russerdage
                  -- endnu imens jeg var i Væxten
                 en Aftenstund,
                 som hurtigst fra en Trap
                 først mine Been og saa mit Hoved glap,
                 skal samme Tunge, som nu i min Mund
                 vil slikke Pennefjederspidsen rund,
                 som for at stikke ind i dettes Bundt
                 af spidse Vers iblandt et blødt og rundt,
                 (: I vide, det er et gammelt Digterkneb.
                 Jeg lærte det af H. Han kaldte det et Greb,
                 et højst uskyldigt Fif, og langtfra Kneb.
                 "Thi, sagde han, naar jeg paa Pennen slikker,
                 jeg i mit eget Spyt,
                 indbilder mig at drikke
                 af Hippokrenes Pyt.")
                 Nu -- disse Parentheser væk,
                 der, ikke nok, de ødsle Blæk,
                 og ere hver en Læsers Skræk,
                 er og for stakkels Autor, som
                 ej kan dem qvæle som de kom,
                 i deres Bugter tøjlesløse
                 liig et forviklet tornet Krat,
                 som griber paa hans Gradus ad
                 Parnassum's allerhøjeste Røse
                 ham ret som Abrams Vædder fat,
                 saa hvasse Recensenter
                 den Værgeløse ubarmhjertig hente
                 og gjøre ham til Offerbrad. --
                 Nu -- denne samme Tunge skal engang
                 som hurtigst jeg (: af gode Grunde,
                 som, om jeg vilde, nævnes kunde:)
                 i Løbet kom ifra en Trap
          
d.I,b.1,s.88                    ha'e gjort
                 at noget stygt fra Siful slap
                  -- jeg haaber evig -- bort.
                 Men, skjøndt paa egen Haand den pluddrede
                 og ganske uafhængig sluddrede,
                 jeg vil dog straffe mig ved her at læse
                 en Text for den Fadaise:
           Disputatio polonica pro Russo purificando.


   Conjugatio Russica-Periphrastica


Magister spørger

   Activum.
      

           Hvem kan en drukken Rus fornærme?

Respondens svarer

      

           Alverden -- objective.Magister

   Passivum.


           Hvem kan fornærmes af en drukken Rus?Respondens

      

           Slet ingen -- subjective.Auditorim

(til Magister)

      

           Explicatio fiat!Magister

   a) ad Activum.
      

           Ei Ubekjendtskab, Højhed kan beskjærme --
                 ei Fanden selv, ei Sanctitas og Jus
                 er helligt for en drukken Rus.

d.I,b.1,s.89      b) ad Passivum.
      

           Dog er hans Overmod, hans Tunges vilde
                 Hug kun let-hendunstet Bærme
                 hans Overlast af Vin maa spilde
                       naturligviis.Auditorium

(raaber)           Recte:
           Frem med Depositurus! Frem med Deporiturus!
           coronam ille rite est accepturus!Magister promovens           Kom frem Depositurus!
           Doctor nam es exiturus.Siful Baccalaureus>

(kommer frem)           Højstærede Auditorium! Hr: Magister, her
           min Ven Depositurus er ej meer.
           Hans Russerdage
           (: som mine:) svunde fage,
           rødnæset Minde sidder kun tilbage.
           Depositurus,
           er ej mere Rus.
           Han har nu blot at være Tyrk tilbage
           (: Det er han Kroen har passert forbi
           men Haremet han endnu stikker i
           -- dog ej naturligviis til Ørene:)
           saa vil han jo tilsidst
           og tidsnok jo og vist,
           naar han har lært at græde som at lee
           (: den Prøve altid fordres som entreé:)
           nok komme som en Krist
           til Tempeldørene.Quicunque ex Auditorio           Bene Siful expectoravit
           pro amico. Erit noster!

d.I,b.1,s.90  

Quicunque ex Auditorio           Male Siful expectoravit.
                      Iste sit, si vultis, voster.Quicunque ex Auditorio           Non pro amico Siful expectoravit.
           Men han talte for sin syge Moster.

           I
gaar, i venligt Huus,
           hvis Skildt er: "Suus og Duus
           og Meer, som rimer sig paa Kruus,
           og Fryd du kan herinde
           ved Løgte finde,
           mens Sorg og Politie
           og graadigt og tvetunget Rye
           maa udenfore holde bi!"
           sad nogle Mænd, ej dengang, som de plejed',
           naar travle Dag, dens Sorg og Slid
           og fjernest Riges Despotie og Strid
           paa Aftenglassets skarpe Kant de vejed',
           saalænge til hver Tanke dumped i,
           indhyllede som Guder i en Sky
           af Røg og Spøg og Latter
           (: slig Latter, som, om Tingen ei var Vid,
           fra Naboes Mund gjenvender atter
           og saa rundt hele Kredsen runger
           bestandig voxende som et Lavineskrid,
           ja med slig rastløs Klappren, saa
           Veirmøllevinger blive Kredsens Tunger,
           som Skyer kløve kan og Tordner døve slaae:)
           men Hver fordybet var, saa lod det, i
           sin egen skumle Phantasie.
                  -- Paa saadant Sted kan liden Ting
                 for dyb Forstand bli'e labyrinthisk Ring.
          
d.I,b.1,s.91                    En Flue, Nysen, Taand i Praasen
                 der giver Tungen Kraft og Næven Sving,
                 saa tidt gevaltigt aabnes Laasen,
                 og Hine (ovenfor omtalte
                 og sortbemalte):
                 som udenfor med Tænders Gnidslen vente
                 indstevner hylende og hente
                 En til Justitiens Hule, hvor
                 en Lænke Graad af Hjertet snoer
                 og Slutt'rens Eeder Natten skræmmer:
                 En hjem til Magen, som
                 i qvindelig Tenor
                 ti Eumeniders Hvinen gjemmer,
                 fordi han hjem saa lystig kom,
                 mens hendes Graad belyser hendes Kummer
                 og, rundt om Væggen, hele Ynglens Slummer:
                 En kommer, i slig Tummel, ei saalangt;
                 han ligger hvor han ligger vaadt og trangt
                 for Sorg og Vægtere forborgen,
                 i en Kloake til den næste Morgen.
           Saa mørk kan Enden blive paa den Qval,
           som nylig hundrede Pocaler
           med munter Fakkelglands bemaler.
           -- Kan blive? Nu, javel,
           Erindringen for denne Mening taler.
           Saa galt man ofte hørte før.
           Og over saadan Kreds,
           om venlig Bolle samlet veltilfreds,
           stødt hænger tykkest Skjebnens Slør,
           saa, om selv glindsed' Drab og Blod der bag.
           som skulde strømme frem
           med Qvindehvin og Blus i næste Time
           -- Hvem forud kan slig Sorg med Fryd isammenrime
           (som Asmus, der uskjønsom Evalds Sørgevers
           imænger, rundt, paakryds og skraas og tvers
           paalangs, irad i hvert af sine Bryllupsqvad?)
           -- ei Ahnelse om saadant skræmmer dem,
          
d.I,b.1,s.92              der samledes for ud med Magt at bryde
           af Sindet Sorgens Tand,
           der voxed frem en Dag,
           og for med Roser Panden pryde,
           saalænge det gaaer an,
           saa hver en Gjæst, der er en Ægtemand,
           blier liig et krandset Offerdy'r
           :(en Vædder eller Tyr).
                 Nok, i min Kreds var Fred
                 og Taushed paa hver Læbe kommen.
                 Et ligegyldigt "Hei" til Fingertrommen
                 beviste, at det Selskabs Munterhed
                 befandt sig ilde.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE