Senmiddelalder

 
Etter nærmere 100 år uten utmynting begynte kong Hans (1483-1513) å slå mynt. Det ble preget hvid, hulpenning, skilling og gullgylden etter lybsk standard. Dette var det nye myntsystem. Ute i Europa var man begynt å prege dalere. Dette var mynter som var større enn dem middelaldermenneskene tidligere hadde sett.
Norges første daler ble preget i klosteret Gimsøy utenfor Skien i 1546.

Venstre: Christian IIIs myntrekke preget ved
Gimsøy kloster i 1546


 
Selv om erkebispestolen fikk myntrett allerede i 1222, var det først på 1500-tallet at erkebiskopen forsyner myntene med sitt eget navn og tittel. Ved arkeologiske utgravninger i Erkebispegården i Trondheim har man funnet erkebiskopens myntverksted fra 1500-tallet (se Nidaros). Med reformasjonen i Norge i 1537, opphørte geistlig utmynting i Norge.


 
Dansk og norsk mynt sirkulerte side om side under dansketiden. I tillegg begynte europeiske dalere å gjøre seg gjeldende i myntomløpet her i landet. Vi har registrert en rekke funn av dalere i Norge.