Oscar I 1844-1859

Oscar I 1844-1859

Over: Speciedaler fra
Oscar I

Oscar I var født i Frankrike som eneste sønn av Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, den senere Carl XIV Johan av Sverige og Norge. Da Oscar tok over som konge i Sverige-Norge, var han 45 år gammel. Han var påvirket av tidens humanitære ideer, og etter at han ble konge, ble det satt i gang et omfattende reformarbeid i de to rikene. Det ble blant annet gjennomført en humanisering av straffelovgivningen og fengselsvesenet, det ble innført lik arverett for menn og kvinner og en ny fattiglov. Han viste stor imøtekommenhet overfor den norske nasjonalfølelsen og de norske symbolsaker. Dette førte blant annet til opprettelsen av en norsk ridderorden, St. Olavs Orden.

Kong Oscar var aktivt interessert i utenrikspolitikken, og det var viktig for ham å befeste sin posisjon også utenfor Norden. I den dansk-tyske krigen (1848-50) førte han en utpreget danskvennlig politikk: Han ga beskjed til Preussen om at store svensk-norske troppestyrker ville komme Danmark til hjelp hvis Jylland eller de danske øyer ble truet. Under Krimkrigen gjennomførte Oscar en nyorientering vekk fra Russland og nærmere vestmaktene ved undertegnelsen av den såkalte novembertraktaten av 1855. Denne traktaten markerte Sverige-Norges selvstendige stilling overfor Russland, og den ble tillagt stor betydning.

Da Oscar I døde i 1859 og hans eldste sønn Carl XV besteg tronen, var Norge bare kommet halvveis i det tidsrommet som unionen med Sverige varte.


Nominaler:
Speciedaler, 1/2 speciedaler, 24 skilling, 12 skilling
Myntsteder:
Kongsberg